حسین خطیبیان

حسین خطیبیان

کد ملی 0038989506
43
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

شرکت های حسین خطیبیان

سازه وسوله ماموت
سازه وسوله ماموت
1
خدمات بیمه ای امید زاگرس
خدمات بیمه ای امید زاگرس
1
کیسه گیلان
کیسه گیلان
1
قند هکمتان
قند هکمتان
1
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
1
بهکار ساختمان آسیا
بهکار ساختمان آسیا
1
ارمغان ساختمان تهران
ارمغان ساختمان تهران
1
انبوه سازان خاورنوین
انبوه سازان خاورنوین
1
بازرگانی تجارت نوین عالی
بازرگانی تجارت نوین عالی
1
ساختمانی صدف بنای شهر
ساختمانی صدف بنای شهر
1
توسعه صنعت و تجارت پویا
توسعه صنعت و تجارت پویا
1
شادان شهر باختر
شادان شهر باختر
1
کالیس بتن
کالیس بتن
1
مدیریت سرمایه گذاری آریا توسعه فردا
مدیریت سرمایه گذاری آریا توسعه فردا
1
مستر گروه رایا
مستر گروه رایا
1
سرمایه گذاری توسعه وساختمانی برج آوران
سرمایه گذاری توسعه وساختمانی برج آوران
1
خدمات بیمه ای توسعه آرامش ایرانیان
خدمات بیمه ای توسعه آرامش ایرانیان
1
صنایع معدنی توسعه فردای باختر
صنایع معدنی توسعه فردای باختر
1
ساختمانی برج ناهید
ساختمانی برج ناهید
1
پترو شیمیائی دلفین
پترو شیمیائی دلفین
1
ساختمانی افرا سازه باختر
ساختمانی افرا سازه باختر
1
سفیر سلامت شکوفا
سفیر سلامت شکوفا
1
تکنیک
تکنیک
1
دارودرمان پارس
دارودرمان پارس
1
مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه
مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه
1
همکاری طرح اندیشان شهر
همکاری طرح اندیشان شهر
1
1
1
1
کانسار پویان کاسپین
کانسار پویان کاسپین
1
معدنی جویندگان سفیر
معدنی جویندگان سفیر
1
مهندسین مشاور ایمن تقاطع
مهندسین مشاور ایمن تقاطع
1
پارسا پلیمر شریف
پارسا پلیمر شریف
1
پولاد پیچ ساز دقیق
پولاد پیچ ساز دقیق
1
فن آوران ایمن شبکه فاش
فن آوران ایمن شبکه فاش
1
شکوفا منش
شکوفا منش
1
پارس کوتر
پارس کوتر
1
مهندسی بازرگانی خودرو سایپا
مهندسی بازرگانی خودرو سایپا
1
نسیم سپیده بهاران
نسیم سپیده بهاران
1
سایتال ساخت
سایتال ساخت
1
مهندسی سرآمد صنعت شوکاء
مهندسی سرآمد صنعت شوکاء
1
توسعه صنایع غذایی بم
توسعه صنایع غذایی بم
1
مجتمع صنعتی ماموت
مجتمع صنعتی ماموت
1
اریا حسابرسان پارسا
اریا حسابرسان پارسا
1
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566585
آگهی تغییرات شرکت سازه و سوله ماموت سهامی خاص بشماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا حسابرسان پارسا بشماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب شدند و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۳۳۶۱۱۱۶۴۴۹۴۸۲۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592091
آگهی تغییرات شرکت شرکت خدمات بیمه‌ای امید زاگرسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۲۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس سلیمیان به شماره ملی ۴۰۵۰۶۷۴۲۴۶ و خانم ریحانه سلیمیان به شماره ملی ۳۸۷۴۰۸۵۱۳۹ و خانم زهرا مسکینیان به شماره ملی ۰۰۴۲۲۵۳۸۵۳ و خانم آذر برلیانی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۵۲۸۵۳ و خانم سونا تقی بکلو به شماره ملی ۴۲۸۴۸۴۶۰۴۳ و آقای محمدحسین سلیمیان به شماره ملی ۳۸۷۳۹۶۳۲۰۵ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲. در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۰۸۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690456
آگهی تصمیمات شرکت کیسه گیلانسهامی خاص به شماره ثبت۱۵۳۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۷۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیمیچه معصومه نخجوانی به کدملی ۰۴۵۱۲۴۲۷۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر ورزیده کارطهرانی به کدملی ۰۴۵۲۰۵۶۱۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، امین ورزیده کارطهرانی به کدملی ۰۴۵۱۴۷۰۳۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید ورزیده کارتهرانی به کدملی ۰۰۳۵۰۵۲۶۴۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۸۲۷۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992260
آگهی تصمیمات شرکت قند هگمتان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به ک م ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به ک م ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پویا گستر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ و مرتضی علیجانی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ و مصطفی علیجانی به کدملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ و سیدجمال معصوم زاده به کدملی ۴۳۲۲۵۱۳۶۹ و مهزاد علیجانی به کدملی ۴۳۱۰۱۱۸۹۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هنرور به کدملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان همدان با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با امضای فرامرز شمسایی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۹۷۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011255
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی دارو و درمان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا حسابرسی پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۴۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015713
آگهی تصمیمات شرکت بهکار ساختمان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۷۷۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۵۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015714
آگهی تصمیمات شرکت ارمغان ساختمان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا ک م ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۲۵۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015754
آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان خاور نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۷۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به ک م ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۲۵۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015755
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۴۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارس به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۵۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015756
آگهی تصمیمات شرکت صدف بنای شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۵۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021439
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت و تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۱۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به ک م ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۳۰۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037254
آگهی تغییرات شرکت شادان شهر باختر سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۷۰۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057199
آگهی تصمیمات شرکت کالسین بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۷۱۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058075
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری آریا توسعه فردا سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۶۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۸۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۸۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190406
آگهی تاسیس شرکت مستر گروه رایا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۳۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۸۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید، خرید، فروش، واردات، صادرات، بسته بندی و توزیع و انواع کالاهای مجاز و بطور کلی هرگونه عملیاتی که مغایر با قانون تجارت نباشد ـ تولید، آماده سازی، بسته بندی و توزیع انواع کالاها اعم از مواد خوراکی، غذایی، آشامیدنی و سایر موارد مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ رازان شمالی نبش ک دهم پ ۱۶ ـ کدپستی ۱۹۱۱۷۳۴۵۹۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ ریال منقسم به نه هزار و نهصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد نه هزار و نهصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۴۶ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۱۳۳۰۲۰۵ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ نزد بانک صادرات شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدرضا شگفتی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۱۲۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای حمید شگفتی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۱۶۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای هاشم شگفتی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۳۷۲۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای علیرضا شگفتی به شماره ملی ۰۹۲۲۰۱۹۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ ـ آقای حسن شگفتی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۴۲۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ ـ آقای علیرضا شگفتی به شماره ملی ۰۹۲۲۰۱۹۹۴۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه آریان حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۱۲۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کد ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۵۲۴۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314244
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات بیمه ای توسعه آرامش ایرانیان
در تاریخ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۴۸۸۷۶ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۵۷۰۱۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت بیمه توسعه و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه, قرارداد نمایندگی , بخشنامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه طرف قرارداد پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: خیابان ظفر ابتدای نفت شمالی پلاک۴۴ مجتمع مالی و تجاری توسعه سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۱۵۸ مورخ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ نزد بانک موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه یادگیر بصیر به ش ملی۰۰۷۹۶۲۴۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبری به ش ملی۰۰۴۴۱۵۵۶۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ و رضا آذری یگانه به ش ملی۰۹۳۴۳۲۵۷۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به نمایندگی خانم صغری شهراسبی به شماره ملی۴۸۹۹۳۸۱۹۱ به عنوان بازرس اصلی آقای حسین خطیبیان به شماره ملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۸۱۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365458
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع معدنی توسعه فردای باختر
در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۵۰۴۱۹ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۰۶۴۵۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن, خرید مواد خام معدنی از منابع داخلی و خارجی, فرآوری مواد معدنی, ذوب و پالایش فلزات, توزیع و فروش موادمعدنی خام و فراوری شده در بازارهای داخلی و خارجی, انجام فعالیتهای صادرات و واردات در زمینه موادمعدنی, صنایع معدنی, طراحی و ساخت و تهیه و خرید ماشین آلات و هرنوع کالا و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای موضوع شرکت از منابع داخلی و خارجی, مشارکت و جلب مشارکت در زمینه فعالیتها و طرح های معدنی و صنایع معدنی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز تجاری, صنعتی, معدنی, خدماتی و مشاوره ای که به طورمستقیم و یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی و خارجی مربوط باشد. اخذ و استفاده از تسهیلات مالی ریالی و ارزی بانکها موسسات مالی و اعتباری تعاونیهای اعتبار, صندوق های قرض الحسنه, شرکتهای لیزینگ در داخل و خارج از کشور. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خ میرداماد کوچه پگاه کوچه ارژنگ پلاک ۸ طبقه۲ جنوبی کدپستی۱۵۴۹۷۷۳۷۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۷/۱۰۱ مورخ۹/۱۱/۹۲ نزد موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران به نمایندگی خلیل خلیل زاده به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲ـ مجید کاظمی خالدی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا ۳. محمد کاظمی خالدی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۴ـ پدرام خلیل زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت رییس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی حسین خطیبیان به شماره ملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ۱۷۸۴۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476429
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج ناهید سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۷۱۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا ثبت شده به شماره ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۶۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494655
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمیائی دلفین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۵۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طیبه شادینا به شماره ملی ۰۰۴۷۰۹۵۲۴۵ علی پور علی کفاش به شماره ملی ۱۳۷۵۴۵۷۳۰۶ حدیث اکبری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۰۸۳۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۴۱۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494662
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افرا سازه باختر سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کد ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۱۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509154
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص سفیر سلامت شکوفا در تاریخ ۴/۴/۹۳ به شماره ثبت ۴۵۶۳۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۶۷۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و واردات و صادرات انواع دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و غذایی و تولید و توزیع و واردات و صادرات انواع مکمل های غذایی و غذای کودک و مواد اولیه دارویی و غذایی و شیمیایی و آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میرداماد، رازان شمالی، پلاک۲۱، واحد۲ کدپستی ۱۹۱۱۹۷۳۵۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۵۸/۰۰۷۵ مورخ ۵/۳/۹۳ نزد بانک کارآفرین شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: هاشم شکفتی به سمت عضو هیئت مدیره، ابوالحسن احمدیانی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا شگفتی به سمت عضو هیئت مدیره، میرفرخ فتاحزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سید محمد جواد مهدوی دارگانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق با امضای میرفرخ فتاحزاده به سمت مدیرعامل و محمدرضا شگفتی به سمت عضو هیئت مدیره متفقاً همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی. حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۴۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662830
آگهی تغییرات شرکت تکنیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۴۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۳۱۷۷۲۵۶۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684112
آگهی تغییرات شرکت دارودرمان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۳۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کد ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۱۰۴۷۹۴۳۳۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ به شماره ثبت ۴۶۲۸۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۵۹۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ به شماره ثبت ۴۶۲۸۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۵۹۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیس کارخانجات ذوب آهن و فولاد و سایر فلزات به منظور تولید شمش و هرگونه فراورده های مربوط به آن و همچنین تولید انواع ورق های ساختمانی فولادی و انواع ورق های آلیاژی و کربنی و غیره، فعالیت و تامین سرمایه و مشارکت و خرید و فروش معادن سنگ آهن و صنایع وابسته به آن، ماشین سازی و ساخت انواع سازه های فلزی صنعتی و محصولات فولادی ویژه، انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در همایشها و نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه وکالت نمی باشد، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بلوار میرداماد، انتهای خ رازان شمالی، نبش خ دهم، پلاک ۵ ط ۴ کدپستی ۱۹۱۱۷۳۴۵۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۶/۸۶ مورخ ۲۱/۵/۹۳ نزد بانک کار آفرین شعبهمیر داماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا شگفتی به شمار ه ملی ۰۹۲۲۰۱۹۹۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید شگفتی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۱۶۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هاشم شکفتی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۳۷۲۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۸۱۱۸۲۷۹۸۷۹۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714114
آگهی تغییرات شرکت همکاری طرح اندیشان شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آریا حسابرسان پارسا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کد ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۰۸۳۷۱۷۰۵۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726075
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۹۳ در شرکت وزنه سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۸۷۳ که در تاریخ ۲۹/۶/۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شماره ثبت ۱۴۹۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ مجتمع صنعتی ماموت شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶ بنمایندگی آقای بهروز فردوس بشمار ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و شرکت سازه و سوله ماموت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴ بنمایندگی آقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۵ مجتمع صنعتی ماموت شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶ بنمایندگی آقای بهروز فردوس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سازه و سوله ماموت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴ بنمایندگی آقای بهزاد دانیل فردوس بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا صادقی بشماره ملی ۰۰۶۶۳۴۲۷۴۰ مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و یا امضاء مشترک دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش۱۸۹۳۵۸۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392714
آگهی تغییرات شرکت کانسار پویان کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کد ملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۱۰۲۸۵۹۷۲۱۹۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596012
آگهی تصمیمات شرکت معدنی جویندگان سفیر سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۹۶۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۳۰۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم نعمت به کدملی ۰۰۳۸۷۴۲۴۸۹ و رضا نعمت به کدملی ۰۰۴۷۷۵۹۳۰۵ و عماد نعمت به کدملی ۰۰۱۶۶۰۱۵۶۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ ابراهیم نعمت بسمت رئیس هیئت مدیره و عماد نعمت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا نعمت بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9777773
آگهی تصمیمات شرکت ایمن تقاطع سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۴۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۶۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9813326
آگهی تغییرات شرکت پارسا پلیمر شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۰۱۲۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۱۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۱/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای رضا باقری به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۰۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر مسائلی به شماره ملی ۴۷۲۳۴۱۶۹۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید زکائی به شماره ملی ۴۸۹۹۷۴۴۲۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید زکائی به شماره ملی ۴۸۹۹۷۴۴۲۷۷ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870692
آگهی تصمیمات شرکت پولاد پیچ ساز دقیق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۵۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز به‎نیا به کدملی ۰۰۴۴۹۹۳۲۵ پدرام به‎نیا به کدملی ۰۰۷۸۵۷۴۱۱۰ پریسا به‎نیا به کدملی ۰۰۷۷۷۵۰۲۱۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۰ فریبرز به‎نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و پدرام به‎نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد آزادیخواه به کدملی ۳۰۷۱۰۵۵۶۷۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880644
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران ایمن شبکه فاش (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۲۶۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۰۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت به شماره ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ به نمایندگی فرید عامری به کدملی۰۹۴۳۱۹۶۰۳۵ و مهرزاد مانوئل فردوس به کدملی۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهزاد دانیل فردوس به کدملی۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰، محمدجواد صمدی راد به کدملی۳۲۵۷۱۱۹۷۳۹ و علی مهرآبادی به کدملی۰۷۹۴۴۴۸۴۷۱ انتخاب گردیدند. فرید عامری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرزاد مانوئل فردوس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد صمدی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو امضا از بین سه امضا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. نشانی شرکت به تهران، ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان راه آور کوچه چهارشرقی پلاک۶ واحد۴ کدپستی۱۹۸۵۶۴۳۸۵ منتقل شد. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت مدیره به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906035
آگهی تغییرات شرکت شکوفا منش سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071504
آگهی تغییرات شرکت پارس کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۲۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین افتخارزاده و آقای محسن عابدینی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۰۷۹۴۶ و آقای محمد افتخارزاده به شماره ملی ۰۳۸۱۵۱۲۶۳۰ تا تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270232
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10527974
آگهی تصمیمات شرکت نسیم سپیده بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۲۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۲۹۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا نباتی آریان به کدملی ۴۹۱۱۰۷۲۵۱۲ و محود بختیاری مجاز به کدملی ۴۰۳۱۶۶۶۴۳۸ و علیرضا بوزری پور به کدملی ۰۰۶۸۴۰۱۸۸۴ و سپیده بختیاری مجاز به کدملی ۰۰۱۵۰۵۵۶۹۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ زهرا نبانی اریان به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا بوزری پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود بختیاری مجاز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811130
آگهی تغییرات شرکت سایتال ساخت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826017
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی سرآمد صنعت شوکا سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۸۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۲۱۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کد ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041451
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع غذایی بم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۶۲۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ش ملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046275
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سهامی خاص به شماره۷۰۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز فردوس به کد ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و بهزاد دانیل فردوس به کد ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و مهرزاد مانوئل فردوس به کد ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ بهروز فردوس به سمت رئیس هیئت مدیره، بهزاد دانیل فردوسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهرزاد مانوئل فردوس به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682650
آگهی تغییراتاریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره۱۲۷۲۷۴/۹۴مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی اکبر شاعری به شماره ملی ۰۰۴۰۳۴۹۵۷۸ با پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفتند - در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۵۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکها بعد از افزایش سرمایه: حسین خطیبیان به شماره ملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ دارای ۱۲۰۰۰۰۰ریال صغری شهراسبی به شماره ملی۴۸۹۹۶۳۸۱۹۱ دارای ۹۰۰۰۰۰ریال علی اکبر شاعری به شماره ملی ۰۰۴۰۳۴۹۵۷۸دارای ۳۵۰۰۰۰ریال سعید فاطمی زاده به شماره ملی۴۸۴۹۷۰۰۷۵۶ دارای۱۰۰۰۰۰ریال - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است وبه استثنای گزارش‌های مالی موضوع ماده ۱۷، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. - اعضای هیأت مدیره به مدت سه سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: حسین خطیبیان با کدملی ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صغری شهراسبی با کدملی ۴۸۹۹۶۳۸۱۹۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره علی اکبر شاعری با کدملی ۰۰۴۰۳۴۹۵۷۸ به سمت عضو هیأت مدیره - هیأت مدیره وظایف مقرر در ماده ۲۷ اساسنامه و همچنین تعیین و حق الزحمه حسابرسی و تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره را به مدیرعامل تفویض نمودند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۰۹۹۹۸۶۱۹۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760448
آگهی تغییراتانجمن حسابداران خبره ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۹۶۶۶۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هوشنگ خستویی با کدملی۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲، غلامحسین دوانی با کدملی۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵، رحمت اله صادقیان با کدملی ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱، منصور شمس احمدی با کدملی۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲، عباس شجاعی با کدملی۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳، مهدی سوادلو با کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴، ابوالقاسم فخاریان باکدملی۰۵۳۱۹۹۲۱۳۶، فرزام زمانی با کدملی۴۰۷۲۲۲۵۸۸۶، اسفندیار گرشاسبی با کدملی۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶، بعنوان اعضای اصلی شورای عالی برای مدت ۳ سال ومحمد منیری با کدملی ۴۱۳۱۷۹۶۸۷۲، امیر پوریانسب با کدملی۰۰۴۲۸۹۵۵۷۱، مجید شهبازی با کدملی۰۰۸۳۲۳۶۸۳۱، بعنوان اعضای علی البدل شورای عالی برای مدت یک سال انتخاب شدند خانم فریده شیرازی با کدملی۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کدملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل انجمن برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه‎های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‎های انجمن تعیین شد. پ۹۵۰۲۰۴۹۰۱۲۴۵۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک