هوشنگ منوچهری

آقای هوشنگ منوچهری

کد ملی 0038921839
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 611610
آگهی تغییرات شرکت نوسازی سپهر پی چینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۸۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708166
آگهی تغییرات شرکت هم سو ماشین پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۱۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۵۰۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856813
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۲۶۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859619
آگهی تصمیمات شرکت طرح گاز جنوب مهراس سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۴۹۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م ۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به ک م ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۵۷۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146012
آگهی تغییرات شرکت مطلوب فلز آذر (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۷۲۵۵
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۲ در شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ به این واحد ثبتی ارائه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان خانعلی مطلوبی پیله رود به شماره ملی ۱۴۶۶۹۷۹۴۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهروز مطلوبی پیله رود به شماره ملی ۱۴۶۴۳۹۱۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید مطلوبی پیله رود به شماره ملی ۱۴۶۴۳۹۱۲۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. ۲ موسسه اصول پایه فراگیر به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری با شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ تراز مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۹۰۶۸۴ ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150141
آگهی تغییرات شرکت صبا فولاد خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری ک م ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۶۹۱۳۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189160
آگهی تغییرات شرکت پاریت فلات ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های مشترک انتخاب شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/اسفندماه/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۱۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233570
آگهی تغییرات شرکت اذر سنگ سرخ سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۱۵۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233571
آگهی تغییرات شرکت سنگین رنگ سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری با کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۵۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234054
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی اصول پایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۱۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به ش. م ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای عباس صادقیان به ش. م ۰۰۵۱۵۸۰۰۳۹ و آقای علیرضا باقری به ش. م ۰۰۶۵۱۶۹۸۴۹۹ و آقای سید علی پناهی به ش. م ۰۸۵۹۲۶۳۳۷۱ و شرکت صنعتی و معدنی سمینیران نیک به ش. شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶. شرکت معدنی نسوز بیرجند به ش. شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۴۲. آقای کوروش احراری به ش. م ۰۶۵۱۷۲۷۷۷۴ به عنوان عضو علی البدل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۲۶۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253113
آگهی تغییرات شرکت هم آوند چکاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۹۲۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277523
آگهی تغییرات شرکت فرامرز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۹۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز ۱۰۵۳۰۱۹۰۰۴۷ و شرکت سنگین رنگ ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۱۶ و شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ ۱۰۸۶۰۳۹۴۵۳۰ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اصول پایه (فراگیر) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ تصویب رسید. پ۱۷۵۱۹۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298395
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه خانه سازی پی چین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری ک م ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی توسعه شهری فراز و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت و شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی پ۱۷۶۱۱۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383102
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: حسن صالح آبادی بشماره ملی ۱۲۶۱۴۷۵۱۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و سایر اوراق تجاری و عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد. پ۱۷۹۳۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548538
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع بلوچ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره۹۰۰۴/۲۰ مورخ ۱۷/۰۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۱۱۱۳۱۱۶۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604014
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور چگالش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول پایه۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.. پ۹۳۰۶۱۲۸۹۳۴۱۱۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612827
آگهی تغییرات شرکت رنگین سنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حمید رضا مشرفی نژاد به شماره ملی ۳۷۰۱۳۲۷۶۰۲ آقای محمد حسین شرافت به شماره ملی ۵۰۳۹۷۲۹۶۹۳ آقای محمد رضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹ شرکت معادن کاریز شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۹۵۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۹۱۶۴۷۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628879
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت تولید پودر انارک سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۲۷۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲/۴/۹۳ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۵/۹۳ و دیگر ضمائم همگی واصله در مورخه ۲۴/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با رعایت کامل مفاد قانونی مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ با رعایت ماده ۱۴۷ و ۸۸ قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر) شماره ثبت ۱۳۶۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ مرکز اصلی شرکت از نایین، انارک، کیلومتر ۵/۲ جاده انارک به نایین کارخانه تولید پودر به نایین، انارک، شهرک شهید رجائی خیابان دکتر بهشتی خیابان ۹ دی پلاک ۴۹۳ کدپستی ۸۳۹۷۱۱۵۵۸۸ منتقل و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۵ اصلاحی اساسنامه: مرکز اصلی شرکت: نایین، انارک شهرک شهید رجائی خیابان دکتر بهشتی خیابان ۹ دی پلاک ۴۹۳ کدپستی ۸۳۹۷۱۱۵۵۸۸ و شعبه شرکت تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان میرزائی زینالی شرقی پلاک ۵۲ می‌باشد. انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در انارک بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران تاسیس یا آنها را منحل کند. مراتب در مورخه ۲۵/۶/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۶۹۱۶۳ کفیل ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681662
آگهی تغییرات شرکت پیشرو ماشین آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیرش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری ش م۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۰۷۱۶۶۷۷۹۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693640
آگهی تغییرات شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۲۰۱۵۴۴۰۷۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693641
آگهی تغییرات شرکت معدنی نسوز سمیرم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۱۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی اصول پایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۰۴۴۴۶۷۰۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672132
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای شیلا بهسان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675977
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت فرآوری پارسیان سپهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۲۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه همان روز و دیگر ضمائم واصله در مورخه ۱۸/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد. ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرس و گزارش سال مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت کامل مفاد فانونی مورد تصویب قرار گرفت. ۳ با رعایت ماده ۱۴۷ و ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر) به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به شناسه ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بعنوان بازرس علی‎البدل جهت سال ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. ۴ با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت سیمان عمران انارک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۸۸۴۳ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵ به نمایندگی احمد کتیرایی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۶۵۴۸۰/۲ شرکت توسعه عمران انارک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۲۹ نائین و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۲۱۸ به نمایندگی حسین بلوچی انارکی به شناسه ملی ۱۲۴۹۸۷۵۹۴۳/۳ شرکت معدنی آهن آجین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۷ بهار همدان و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ به نمایندگی مهدی پورصالح به شماره ملی ۰۰۳۲۸۷۳۰۴۲ که احمد کتیرایی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی پورصالح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد عشقی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۰۱۸۷۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۵ کلیه چک‌ها و اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان نمی‌باشد. ۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب در مورخه ۲۱/۶/۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ماشااله شریف به شماره ملی ۶۱۹۹۴۱۵۶۶۳ و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ و آقای محمدرضا فراشباشی به شماره ملی ۰۶۸۱۶۲۱۰۴۴ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171675
آگهی تصمیمات شرکت تهران بتون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه (فراگیر) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به کدملی۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658463
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا صنعت شرق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه اصول پایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک