علی درخشان

علی درخشان

کد ملی 0038921707
38
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

شرکت های علی درخشان

خدمات مسافرت هوایی آناهیتا پرواز
خدمات مسافرت هوایی آناهیتا پرواز
1
سپند یاسا
سپند یاسا
1
مدیریت سرمایه افزابین الملل
مدیریت سرمایه افزابین الملل
1
تولیدی پیستون ایران
تولیدی پیستون ایران
1
استام صنعت
استام صنعت
1
صنایع غذایی آشامیدنی آریانوش خزر
صنایع غذایی آشامیدنی آریانوش خزر
1
زیست محیطی انرژی دانا
زیست محیطی انرژی دانا
1
پویا خودرو شرق
پویا خودرو شرق
1
فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران
فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران
1
حمل ونقل بین المللی ماد ترابر
حمل ونقل بین المللی ماد ترابر
1
ساران گستر عرفان
ساران گستر عرفان
1
سرامدفناوری اطلاعات
سرامدفناوری اطلاعات
1
معماری محیط و منظر پایدار
معماری محیط و منظر پایدار
1
مجتمع صنعتی طبرستان
مجتمع صنعتی طبرستان
1
سامان توسعه ساخت
سامان توسعه ساخت
1
بهشت نرگس سپیدان
بهشت نرگس سپیدان
1
پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو
پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو
1
پویا نیکان پرشیا
پویا نیکان پرشیا
1
پایا کلاچ
پایا کلاچ
1
فراکلون
فراکلون
1
پشتیبانی صنایع پایا نهال
پشتیبانی صنایع پایا نهال
1
توسعه و تامین هزار و یک شهر
توسعه و تامین هزار و یک شهر
1
یکه تاز پیک پیشرو پویا
یکه تاز پیک پیشرو پویا
1
بهشت نرگس کیش
بهشت نرگس کیش
1
سرمایه گذاری ساختمانی عظام
سرمایه گذاری ساختمانی عظام
1
تولیدی و پشتیبانی صنایع طه
تولیدی و پشتیبانی صنایع طه
1
مدیریت طرح و توسعه عظام
مدیریت طرح و توسعه عظام
1
تولیدی والا قطعه
تولیدی والا قطعه
1
رها نوین قطعه
رها نوین قطعه
1
شمسه مهر سلطان
شمسه مهر سلطان
1
مجتمع پایا ذوب کاوه
مجتمع پایا ذوب کاوه
1
تولیدی تارا ذوب
تولیدی تارا ذوب
1
صنعت سازه سیم پویش
صنعت سازه سیم پویش
1
سرمایه سازان حامی رشد هوشمند
سرمایه سازان حامی رشد هوشمند
1
پایاخودرو نوین
پایاخودرو نوین
1
پویان صنعت نهاد
پویان صنعت نهاد
1
آتی سپهر توسعه آریا نوآور
آتی سپهر توسعه آریا نوآور
1
صنایع قطعات آریا
صنایع قطعات آریا
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706229
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوائی آناهیتا پرواز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۰۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی اسمعیلیمداح به ک م ۰۰۴۱۱۳۴۴۱۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی ایروانی به ک م ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا مافی به ک م ۰۰۴۴۳۶۱۹۹۸ و علی درخشان به ک م ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ و محمد عبرت به ک م ۴۱۳۲۰۶۵۳۹۱ و عبداله عبرت به ک م ۴۱۳۲۰۴۹۹۰ و علیرضا درخشان به ک م ۰۰۶۷۰۷۵۲۵۸ که به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محمدرضا مافی به سمت رئیس هیئتمدیره و علی درخشان به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و علیرضا درخشان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با دو امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۴۰۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753865
آگهی تصمیمات شرکت سپند یاساسهامی خاص به شماره ثبت۱۸۴۱۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۶۳۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی درخشان به کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و رضا دوستی دولت آبادی به کدملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۹۵۵۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128395
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افزا بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید علی اکبری صبا کدملی ۱۳۷۹۷۷۱۰۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فیروزه بالازاده کدملی ۰۰۳۵۳۵۱۰۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۱۰۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134449
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پیستون ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۲ که در تاریخ ۱۰/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی بیداران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای عباس اسرار حقیقی کد ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ و کدپستی ۷۹۳۳۶۵۳۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت قانونی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و با عنایت به استعفای آقای مجید شرکت لو از هیئت مدیره شرکت آقای علی درخشان برای مدت باقیمانده مدت تصدی انتخاب سپس آقای علی درخشان کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ و کدپستی ۱۹۴۴۸۱۳۱۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقی شادچهره کد ملی ۰۰۴۱۷۲۹۶۷۶ و کدپستی ۱۴۶۹۸۷۵۶۷۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و گروه قطعات خودرو عظام شماره ثبت ۱۱۸۱ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹ کدپستی ۵۱۹۷۷۱۳۷۳۷ به نمایندگی آقای علی پارسی کد ملی ۰۰۵۵۰۲۲۵۶۱ کدپستی ۱۶۴۵۷۹۸۵۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها اسناد بانکی و اعتبار با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در صورت حاضر نبودن مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر کدام بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۱۷۳۵۳۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137457
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد افسری کدملی۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت تعیین شد. آقایان: محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ و علی درخشان به کدملی۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷، خسرو فتح الهی کدملی۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. پ۱۶۸۳۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147307
آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنایع غذایی آشامیدنی آریا نوش خزر شماره ثبت ۴۴۸۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۸۴۹۶ کدپستی ۴۶۱۷۹۵۶۷۴۹
پیرو آگهی شماره ۲۱۵۴۹/۹۱/۰۲ ۱۰/۷/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۳/۳/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۸۳۶۳/۱۲ ۱۲/۴/۱۳۹۲ اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف: با استعفای آقای فرشید عنبرستانی و خانم نسرین خیرآبادی بترتیب از عضویت اصلی و علی البدل هیئت مدیره موافقت و بجای ایشان آقای علی درخشان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فریبا رجائی مشائی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ب: آقای سینا صالحی بشماره ملی ۴۹۸۹۵۳۳۲۶۷ و خانم سعیده منتظری بشماره ملی ۰۰۵۹۵۰۸۵۰۷ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ج: طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۳/۱۳۹۲ خانم بیتا مرادی دهقی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی درخشان بشماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نیره رجائی مشائی بشماره ملی ۲۱۴۰۱۲۵۷۷۰ بعنوان منشی هیئت مدیره بقیه مدت تصدی و همچنین آقای محمد حسن صالحی مشائی بشماره ملی ۴۹۸۹۵۱۳۴۹۵ بعنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضاء آقای محمد حسن صالحی مشائی و خانم بیتا مرادی دهقی با آقای علی درخشان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۳۸۷۱۱۶۸۳ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169449
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه شرکت منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. مرتضی حیرانیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ بعنوان بازرس اصلی و علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بازرس علی البدل انتخاب شدند. پ۱۷۰۱۱۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246854
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ و آقای حمید بهفر راد به شماره ملی۰۴۵۰۵۸۸۵۸۰ پ۱۷۳۷۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249197
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۶۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347464
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی مادترابر شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۳۱۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود شیرزاد ش. ملی: ۰۰۱۷۶۰۰۸۳۹ با پرداخت مبلغ ۹۲۰/۹۹۲/۲ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. خانم زهرا شیرزاد فرزند: حسن به ش. ملی ۰۰۱۰۶۵۵۷۸۶: با پرداخت مبلغ به ۸۰۰/۷۹۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم لیلا خسروانی به ش. ملی ۰۰۷۱۴۰۳۵۱۵: با پرداخت مبلغ ۸۰۰/۵۸ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۸۸۰/۵ ریال به مبلغ ۵۲۰/۷۲۵/۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست بعد از افزایش بشرح زیر است. آقای علی درخشان کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ دارای ۰۰۰/۹۴۰/۲ ریال سهم الشرکه خانم اعظم اکبرزاده سعیدی کد ملی ۰۰۴۳۹۰۶۶۵۶ دارای ۴۰۰/۹۴۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای پیام کوثری کد ملی ۳۸۷۳۳۵۸۷۳۵ دارای ۰۰۰/۸۸۲ ریال سهم اشلرکه الهه امیرمعینی به کدملی ۱۷۵۳۴۰۲۶۳۸ دارای ۸۰۰/۵۸ سهم الشرکه خانم لیلا فاضل کد ملی ۰۴۵۰۵۵۷۳۵۹ دارای ۸۰۰/۵۸ ریال سهم الشرکه آقای مسعود شیرزاد کد ملی ۰۰۱۷۶۰۰۸۳۹ دارای ۹۲۰/۹۹۲/۲ ریال سهم الشرکه خانم زهرا شیرزاد کد ملی ۰۰۱۰۶۵۵۷۸۶۰ دارای ۸۰۰/۷۹۳ ریال سهم الشرکه خانم لیلا خسروانی کد ملی ۰۰۷۱۴۰۳۵۱۵ دارای ۸۰۰/۵۸ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۷۴۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382890
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا شایق به شماره ملی ۰۶۰۲۲۹۹۲۰۹ ایمان رحمانی به شماره ملی ۲۳۷۱۹۵۶۵۷۰ اسماعیل میرحبیبی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۱۷۷۸۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بسمت بازرس اصلی و علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۹۳۵۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561570
آگهی تغییرات شرکت سرآمد فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۵۱۸۵۱۵۲۲۶۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و توسعه سبز آفرینان طبیعت پایتخت در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۲۳۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، نظارت، اجرا و نگهداری محیط و منظر. انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات مطالعاتی بر مراحل شناسایی طرح های محیط و منظر. توجیه فنی و اقتصادی، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح های محیط و منظر. نظارت بر حسن اجرا، انجام خدمات اجرایی کلیه مراحل بهره برداری و نگهداری از محدوده های طراحی و اجرا شده. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، انجام هر گونه معاملات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات انواع محصولات , هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت بطور کلی شرکت میتواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم با هریک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوطه باشد مبادرت ورزد. (پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ آفریقا ـ کوچه گل گونه ـ پلاک ۴۲ واحد ۸ کدپستی ۱۹۱۵۸۱۳۸۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۹/۹۳,۱۲۳ مورخ ۲۹/۵/۹۳ نزد بانک اقتصادنوین شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ایمان رحمانی به کد ملی ۲۳۷۱۹۵۶۵۷۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فتانه فتاحی به کد ملی ۰۰۵۷۰۸۵۶۳۳ به سمت مدیرعامل علی درخشان به کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس اصلی. شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۸۶۵۶۱۹۱۹۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653252
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. آقای مرتضی حیرانیان به کدملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ شرکت گروه قطعات خودرو عظام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷ آقای مجید شوکت لو به شماره ملی ۲۸۰۰۲۸۶۵۴۷ پ۹۳۰۷۱۴۲۰۹۱۰۹۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9580668
آگهی تصمیمات شرکت سامان توسعه ساخت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۴۰۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی درخشان به کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و مرتضی حیرانیان به کدملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785941
آگهی تغییرات شرکت بهشت نرگس سپیدان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی درخشان به شماره ملی۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833790
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین نجفی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۲۷۵۵ و آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ و آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱. در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966614
آگهی تغییرات شرکت پویا نیکان پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۶۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی درخشان به شماره ملی۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۹/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10203931
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاچ (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۶/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی درخشان با کدملی۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی با کدملی۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی حاجی آقاشریف با کدملی۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649244
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم زهرا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۶۸۹۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ک حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۱۹۶۸۱۴۸۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885997
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ۹۵۰۴۱۲۵۹۸۴۹۷۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889483
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و تامین هزار و یک شهر درتاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۵۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۲۰۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات انواع مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی تهیه و فروش بتن شن و ماسه و قطعات بتنی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی معماری شهرسازی انبوه سازی مسکن ساخت پروژه ها و ابنیه مجتمع های ورزشی تفریحی اداری تجاری و کلیه پروژه های راهسازی اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجادشعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشارکت در ساخت و انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ارژانتین خیابان احمدقصیر خیابان ۱۶ پلاک ۱ طبقه ۸کدپستی۱۵۱۴۸۳۶۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۴۳۷۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۱۲۷/۹۵/۶۴ مورخ ۳۱/۳/۹۵ نزد بانک کار افرین شعبه ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدجواد حقیقت خواه با کدملی۰۰۵۶۴۹۴۴۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدمهدی مهدی زادگان با کدملی ۰۰۶۲۵۸۳۹۶۴به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره زهرا ایروانی با کدملی ۰۰۷۴۱۹۵۷۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و اسناد بانکی و اعتباری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاهمراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۱۳۷۱۷۷۹۲۶۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029405
آگهی تغییرات شرکت یکه تاز پیک پیشرو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۶۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۶۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۹۳۴۰۳۱۸۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051069
آگهی تصمیمات شرکت بهشت نرگس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۷۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید.۲. آقای شهریار شهریاری با کد‍ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان با کد‍ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۱۲۳۲۲۵۸۶۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181764
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۲۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰به نمایندگی آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۳۹۷۸۴ محمد قاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ پ۹۵۰۹۲۰۴۵۷۸۹۹۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546286
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۵۴۲۵۲۵۰۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592706
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح و توسعه عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای سید محمدعلی صحرا گرد منفرد به شماره ملی ۰۴۵۰۰۹۶۸۰۷ و آقای محمد شهریاری به شماره ملی ۰۰۱۸۵۶۴۲۱۶ و آقای حمید بهفر راد به شماره ملی ۰۴۵۰۵۸۸۵۸۰ آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ۹۶۰۶۱۳۲۳۰۶۹۹۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598000
آگهی تغییرات شرکت تولیدی والا قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۵۴۲۷۹۱۵۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645066
آگهی تغییرات شرکت رها نوین قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۶۲۷۲۵۹۳۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725949
آگهی تغییرات شرکت شمسه مهر سلطان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۱۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند آقای مرتضی فتح الهی به شماره ملی ۰۰۶۴۷۰۷۷۹۲ خانم محدثه اسمعیل حوری به شماره ملی ۰۰۱۶۸۱۴۳۸۱ آقای علیرضا ایروانی به شماره ملی ۰۰۸۱۲۰۶۶۱۵ پ۹۶۰۹۰۱۶۸۴۵۳۷۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757977
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷، خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵، محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پایش پرگاس کاردان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۹۹۶ و شماره ثبت ۴۷۶۱ بعنوان بازرس اصلی و رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۹۵ تصویب شد. ش۹۶۰۹۲۲۹۸۷۵۲۷۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758788
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۲۲۳۴۹۴۹۳۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763269
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه سیم پویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۹۲۶۸۳۴۲۱۲۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان حامی رشد هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۰۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۹۲۶۷۲۳۹۷۳۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797742
آگهی تغییرات شرکت پایاخودرو نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. فرهنگ رضائی امیری به شماره ملی۳۷۸۱۸۵۵۱۸۱ و علیرضا رضائی امیری به شماره ملی ۰۰۸۲۱۹۱۲۱۲ و مهدی سعدوند به شماره ملی ۳۲۵۶۳۸۶۷۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۱۰۱۳۲۷۰۵۲۸۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178208
آگهی تغییرات شرکت پویان صنعت نهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۵۲۹۸۳۱۷۲۹۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332032
آگهی تغییرات شرکت آتی سپهر توسعه آریا نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۹۰۶۱۳۹۲۸۱۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381172
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود شفائی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۲۴۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. برای مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا ء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک