محسن رفیق دوست

محسن رفیق دوست

کد ملی 0038836785
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734624
آگهی تاسیس موسسه مجمع خیرین مسجد ساز
موسسه فوق در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۶۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: اجرا و ساخت مساجد با کمک خیرین داخل و خارج از کشور ـ ایجاد تفاهم نامه همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای تحقق اهداف ـ بررسی و آسیب شناسی مشکلات مساجد موجود در کشور و تلاش برای رفع آنها در چارچوب شرح وظایف ـ بسترسازی و اقدام های مناسب حمایتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت استمرار، توسعه و نگه داری مساجد در چارچوب سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت الله طالقانی، میدان فلسطین، شماره ۳۸۷، دفتر مرکزی ستاد اقامه نماز ـ کدپستی ۱۴۱۶۷۱۳۸۱۱ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۹۰۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای مجید شایسته به شماره ملی ۰۵۹۵۲۰۹۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای سید ضیاالدین خزنی به شماره ملی ۵۱۷۹۶۸۶۰۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای سید مهدی طباطبائی پور به شمار ملی ۱۲۸۰۲۵۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۷ـ۵ـ آقای سید احمد زرهانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۳۳۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۸ـ۵ـ آقای مهدی حریری به شماره ملی ۰۷۹۰۰۲۲۳۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۹ـ۵ـ آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۷۳۴۳۱ به سمت خزانه دار ۱۰ـ۵ـ آقای مجید شایسته به شماره ملی ۰۰۵۹۵۲۰۹۷۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل (مجید شایسته) و رییس هیئت مدیره (محمود قیومی لولاچیان) و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سید محمدعلی امین جواهری به شماره ملی ۱۲۸۰۷۹۶۳۵۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای سید مجتبی عراقچی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۴۳۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۰۲۱۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069102
آگهی تصمیمات موسسه انتشارات امیرکبیر به شماره ثبت۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۱۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۲/۹۲ موسسه مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. اعضاء هیئت امنا به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مهدی خاموشی به ش. م۰۰۳۲۳۰۰۵۶۵ و محسن رفیقدوست به ش. م۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و محمد سعیدی کیا به ش. م۱۲۸۸۵۵۵۳۸۵ و علی اردشیر لاریجانی به ش. م۴۷۲۲۸۵۰۸۱۱ و علیرضا برازش به ش. م۰۴۵۳۹۸۳۹۹ به عنوان اعضای اصلی هیات امنا و حسین مظفر به ش. م۳۹۳۲۰۹۴۳۴۴ و سید محمدصادق موسوی به ش. م۴۲۸۰۷۵۵۱۵۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات امنا. سید مهدی خاموشی بسمت رئیس هیئت امنا و محسن رفیقدوست بسمت نایب رئیس هیئت امنا و علیرضا برازش بسمت رئیس موسسه تعیین گردیدند. امضاء کلیه و اسناد بهادار از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و هرگونه سندی که برای موسسه تعهد ایجاد نماید با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضای هیات امنا همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۱۶۵۲۱۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082927
آگهی تغییرات موسسه انجمن هبه آل محمد ص به شماره ثبت۲۹۸۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت امناء برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم انصاریان به شماره ملی ۱۲۲۹۲۲۳۷۸۹ و آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و آقای محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ و آقای مرتضی مقتدائی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۵۰۴۳۵ و آقای محمود ملک دار به شماره ملی ۶۵۹۹۵۲۲۸۱۵ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و آقای محمد سعیدی کیا به شماره ملی ۱۲۸۸۵۵۵۳۸۵ و آقای محمد آقانهاوندیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۸۷۴ و آقای مصطفی امین منصور به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۶۰۲ و آقای عبدالمقیم ناصحی به شماره ملی ۵۰۹۹۰۰۳۱۰۹ و آقای علی اعتمادیان به شماره ملی ۰۰۳۷۱۷۶۷۸۱ و آقای محمودرضا جمشیدی به شماره ملی ۰۳۸۲۰۱۰۶۹۸ و آقای محمد مخبر به شماره ملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محسن خلج به شماره ملی ۰۳۸۳۵۴۳۰۱۰ و آقای سعید ستاری به شماره ملی ۳۳۵۸۰۹۹۴۴۱ و آقای سیدرضا نیری به شماره ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ و آقای اکبر ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۳۷۳۳۱ و آقای جلیل بشارتی به شماره ملی ۰۳۸۴۳۷۸۷۹۱ و آقای حسین انواری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۲۳۹۶۴ و آقای عبدالکریم فرحانی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۴۷۲۶۱ و آقای مرتضی قربانی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۲۰۴۰۱ و آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ و آقای محمدحسن حاج حسینی رنانی به شماره ملی ۱۲۹۰۰۷۵۳۱۱ و آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و آقای اصغر عبدالهی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۳۸۶۴۸ در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۸۵۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103104
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۳۶۳۳
به استناد صورتجلسه فوق العاده هیات امنا مورخ۱۵/۱۱/۹۱ آدرس بنیاد به تهران خیابان ایتالیا تقاطع خیابان قدس پلاک۹۸ کدپستی۱۴۱۷۷۴۳۳۱۳ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده۱۲ و ۲۸ اساسنامه طبق شرح مندرج در صورتجلسه تغییر و مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت امنا برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند: محسن قرائتی به کدملی۱۲۶۱۵۰۰۰۶۷ و مهدی نویدادهم به کدملی۰۴۵۱۹۳۳۶۵۶ و سید محمدعلی امین جواهری به کدملی۱۲۸۰۷۹۶۳۵۹ و سید جواد بهشتی به کدملی۱۲۶۲۱۸۴۷۴۶ و سید احمد زرهانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۳۳۰۰ و عباس شیبانی به کدملی۰۰۳۷۸۳۹۸۷۱ و سید مجتبی عراقچی به کدملی۰۰۴۲۳۴۳۸۵۲ و حسین مظفر به کدملی۳۹۳۲۰۹۴۳۴۴ و محمدصابر جعفری به کدملی۰۳۸۰۹۳۳۲۱۷ و محمد حاج علی اکبری به کدملی۰۴۳۹۵۷۸۱۲۴ و حسین میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و حسن تهرانی به کدملی۰۰۳۸۴۱۳۴۲۶ و محسن رفیق دوست به کدملی۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و محمدحسن رحیمیان دستجردی به کدملی۱۲۸۸۵۹۴۰۵ و سید حسن آقائی فیروزآبادی به کدملی۰۹۳۰۵۹۳۷۰۷ و سید یحیی صفوی همامی به کدملی۶۲۰۹۸۵۳۷۱۴ و محمود لولاچیان به کدملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ و محمود متوسل آرانی به کدملی۰۳۸۴۴۸۳۵۵۰ و سید محمدرضا آیت اللهی به کدملی۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳ و مجتبی کلباسی اشتری به کدملی۱۲۸۵۵۲۸۲۳۹ و اعضای هیئت مدیره از۷ نفر به۹ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اعضاء به شرح ذیل انتخاب گردیدند. عباس شیبانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید یحیی صفوی همامی به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و محمدصابر جعفری به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام بنیاد و سید محمدرضا آیت اللهی و حسین مظفر و محمود متوسل آرانی و سید محمدعلی امین جواهری و مهدی نویدادهم و مجتبی کلباسی اشتری برای مدت۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۹۸۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505406
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی امنا به طور فوق العاده و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید محمودرضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای صابر میرزایی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با دو امضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر انجمن معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۴۳۸۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708773
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی به شماره ثبت ۴۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حبیب اله توسلی به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۱۱۰۸ محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ اسداله بادام چیان به شماره ملی ۰۰۴۳۴۹۵۹۳۱ بهروز محمد قلی‌ها به شماره ملی ۴۳۷۱۹۲۹۵۸۳ محمدعلی امانی همدانی به شماره ملی ۰۰۴۷۲۱۵۵۵۰ به عنوان اعضاء هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند پ۹۳۰۹۰۳۸۰۱۹۵۰۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9832630
آگهی تغییرات موسسه شهرک مهدیه حوزه علمیه قم شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۶۶۶
باستناد صورت جلسات هیئت امناء مورخه ۱۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محسن رفیق دوست بشماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود ملک دار بشماره ملی ۶۵۹۹۵۲۲۸۱۵ نایب رئیس، صادق جباری بشماره ملی ۲۸۵۰۱۱۶۳۰۰ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، اسداله عسگر اولادی بشماره ملی ۰۰۳۸۴۴۸۱۱۴ و احمد کاشانی وحید بشماره ملی ۰۰۳۸۴۲۲۴۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و مهر موسسه می‌باشد و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و مهر موسسه می‌باشد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9852338
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مداد نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمدحسین شیخ الاسلامی به کدملی ۰۰۸۲۸۳۸۴۱۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن نوربخش به کدملی ۵۷۰۹۸۷۳۱۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رفیق دوست به کدملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۹۱۰ امیرحسین رفیق دوست به کدملی ۰۰۴۲۹۲۲۴۰۲ یاسر رفیق دوست به کدملی ۰۰۶۶۱۹۲۷۸۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ محسن رفیق دوست به سمت رئیس هیئت مدیره و یاسر رفیق دوست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین رفیق دوست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10077722
آگهی تغییرات موسسه صندوق مهدیه حوزه علمیه قمبه شماره ثبت ۷۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۵۶۳
به استناد صورتجلسات هیئت امناء مورخه ۹/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخه ۲/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان حضرت آیت اله مرتضی مقتدائی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۵۰۴۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی به شماره ملی ۰۳۸۲۰۱۰۶۹۸ نایب رئیس هیئت مدیره و حجت الاسلام محمد ملک دار به شماره ملی ۶۵۹۹۵۲۲۸۱۵ و محمدمهدی صباحی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۰۴۷۳۹ و آقای مصطفی آراسته فرد به شماره ملی ۰۳۸۴۵۰۷۷۸۶ عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان حبیب اله عسگراولادی به شماره ملی ۰۰۳۸۴۴۸۱۱۴ و محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ اعضای علی البدل هیئت مدیره و حجت الاسلام صادق جباری به شماره ملی ۲۸۵۰۱۱۶۳۰۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه می‌باشد. ۲ آقای علی سلطان محمدی به شماره ملی ۵۰۹۸۷۵۲۱۷۵ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643675
آگهی تغییراتخیریه باقیات صالحات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای یوسف صنایعی با کد ملی ۰۰۴۸۷۳۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب شدند: آقای سید علینقی سید خاموشی با کد ملی شماره ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ و آقای سید محمد غیوری با کد ملی شماره ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ و آقای علاء میر محمد صادقی با کد ملی شماره ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و آقای علی حاجی سیدسلیمان با کد ملی شماره ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ و آقای حسین حاجی سیدسلیمان با کد ملی شماره ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ و آقای مهدی حریری با کد ملی شماره ۰۷۹۰۰۲۲۳۳۸ و آقای عباس سعیدی نژاد با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی با کد ملی شماره ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محسن رفیق دوست با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی عبداللهیان باروق با کد ملی شماره ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ و آقای محمد عبدالهی با کد ملی شماره ۱۲۶۱۶۳۰۹۰۴ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. پ۹۴۱۱۱۷۲۱۶۳۴۹۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859170
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری پیام فاطمه س به شماره ثبت ۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۳۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، عبد الله شرعی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۲۸۹۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد باقر حسینی به شماره ملی ۰۳۸۰۹۸۰۸۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه می‌باشد و مکاتبات و قراردادها با امضای مدیرعامل و با مهر موسسه می‌باشد. ش۹۵۰۳۱۹۹۶۰۵۱۶۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952826
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی فرهنگی غیردولتی ایت الله سید علی غیوری ره درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۰۶۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: مؤسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی، گسترش فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۸۷/۵/۶ مجلس شورای اسلامی و با رعایت ایین نامه های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل های مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت های آن به قرار زیر خواهد بود:الف) تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره آمادگی و دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان و واحدهای آموزشی (آموزش از راه دور) برای سنین و جنسیت مختلف با رعایت نظام جدید آموزشی کشور.ب) دایر نمودن کلاس های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاههای علمی و آزاد و تاسیس مراکز و آموزشگاههای آموزشی، آموزش زبان های خارجی، مراکز ای تی آموزشی و مدارس مجازی و کلاس های کامپیوتر و... ج) ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی، مشاوره، هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیت های فوق برنامه. د) عضویت و مشارکت در تعاونی های آموزشی و فرهنگی غیردولتی.هـ) اجاره و خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول پس از تایید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و غیره.و) حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان ایتام، مستعد و سایر نیازمندان در امور آموزشی و پرورشی، به صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حد امکانات و بضاعت مؤسسه با رعایت جنبه های غیر دولتی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه.ز) انجام کلیه فعالیت ها و ارائه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزارت آموزش و پرورش و پس از تشریفات و مراحل قانونی.تبصره ۱: کلیه فعالیتها های مؤسسه در مسائل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و ایین نامه های اجرایی آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش و شواری عالی وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت معاونت مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه، مشارکتهای مردمی و امور مدارس غیر دولتی قابلیت اجرایی دارد.تبصره ۲: دارا بودن موافقت اصولی تاسیس مرکز آموزشی و یا مدرسه غیر دولتی از وزارت آموزش و پرورش برای نماینده مؤسسه الزامی است.تبصره ۳: مؤسسه می تواند برای پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات و در حدود صلاحیت های مؤسسه از طریق سرمایه گذاری در بخش های دولتی، عمومی، تعاونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و یا از هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران شهرری سه راه ورامین خیابان ابن بابویه خیابان شهید ترکاشوند نرسیده به اتوبان شهید کریمی کدپستی ۱۸۶۴۷۳۵۱۴۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک:موسسه خیریه باقیات و صالحات به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ دارنده ۹۹۸۲۰۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای علی عبداللهیان باروق به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای یوسف صنایعی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۳۲۸۲۶ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای شهرام شریعت پناهی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۹۹۳۹ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای عبدالحمید سعادتی به شماره ملی ۵۶۴۹۴۱۳۱۷۷ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه.و آقای مصطفی نقدی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۰۷۳۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم نرگس یاوران به شماره ملی ۰۰۵۲۱۶۰۷۳۴دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم نفیسه السادات غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۵۱۲۲۱۶ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۰۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای میرزا علی سلیمانی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۷۳۵۶۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسن حسن پور به شماره ملی ۳۹۳۲۴۷۳۲۱۳ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای حسین حافظی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۳۲۲۹۸ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای سید علی نقی سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای علا میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای علی حاجی سید سلیمان به شماره ملی۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای حسین حاجی سید سلیمان به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی ۰۰۶۳۲۳۸۸۷۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه:خانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۰۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)و موسسه خیریه باقیات و صالحات به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی عبداللهیان باروق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ و آقای یوسف صنایعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۸۷۳۲۸۲۶ و آقای شهرام شریعت پناهی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۹۹۳۹ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای عبدالحمید سعادتی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۵۶۴۹۴۱۳۱۷۷ وخانم نرگس یاوران به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۲۱۶۰۷۳۴وخانم نفیسه السادات غیوری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۴۹۰۵۱۲۲۱۶ آقای مصطفی نقدی به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۰۷۳۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهد آور از هر قبیل مانند: چک ها، سفته ها، بروات و اوراق بانکی و بهادار و قراردادهای عادی یا رسمی و غیر آن با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل مؤسسه خیریه باقیات الصالحات (امضاء ثابت) و رئیس هیئت مدیره (امضاء متغیر) یا مدیرعامل (امضاء متغیر) همراه با مهر مؤسسه مجاز می باشد و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در غیاب آنها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منضم به مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. بازرسان موسسه:آقای مجید شیر خدائی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۸۴۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی ۰۰۶۳۲۳۸۸۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ۹۵۰۵۱۷۸۴۲۷۱۰۲۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115954
آگهی تغییرات فرهنگی آموزشی راه شایستگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۰ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هیئت امناء عالی‌ترین رکن مؤسسه است و در حال حاضر با تعداد ۱۰ نفر افراد مشروحه زیر تشکیل می‌شود: آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ آقای محمد جواد رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۲۶۹۸۹۶۸ آقای عزیزاله علاء الدینی به شماره ملی ۲۶۶۷۹۷۲۹۵۳ آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ آقای مهدی حریری به شماره ملی ۰۷۹۰۰۲۲۳۳۸ آقای محمد خندان به شماره ملی ۱۲۸۵۲۵۹۱۳۰ آقای سید جمال ساداتیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۲۴۲۶ آقای محمد رضا توحیدی طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۹۱۴۴۷۶ خانم فاطمه حریری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۵۸۱۹ و خانم سکینه مجیدی طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۱۲۴۴۰۲ ماده ۲۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: به منظور اداره و اجرای وظایف و اعمال اختیاراتی که طبق این اساسنامه، صریحا، و یا بعدا از طریق هیئت امناء، بعضا به هیئت مدیره واگذار شده یا خواهد شد، هیئت مدیره‌ای متشکل از پنج عضو اصلی و یک عضو علی البدل، برای مدت سه سال، انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هیئت امناء یک بازرس، برای مدت یک سال، انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. پ۹۵۰۸۱۷۷۶۵۸۷۱۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202139
آگهی تغییرات خیریه عترت فاطمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۲۰۰۲۸ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید. آقای محمد طاهری جبلی به شماره ملی ۰۰۴۲۴۴۷۳۴۸به سمت بازرس اصلی و آقای تبارک سبحانی به شماره ملی ۰۸۲۹۲۳۳۲۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدرضا نیری به شماره ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ و آقای مصطفی مرسلی به شماره ملی ۶۱۵۹۶۲۵۷۵۶ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵وخانم زهرا سادات نیری به شماره ملی ۰۰۵۸۷۸۴۶۵۹و آقای مجید شایسته به شماره ملی ۰۰۵۹۵۲۰۹۷۳و آقای سید عباس پورهاشمی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۹۰۶۴۰ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰همگی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای اسماعیل غنیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۵۰۳۱۷ و آقای سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره پ۹۵۱۰۰۱۴۴۲۳۶۳۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13381040
آگهی تغییرات فرهنگی پیام هدایت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۵۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رفیق دوست با کدملی شمارة ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ ابراهیم عسگریان دماوندی با کدملی شمارة ۰۰۴۳۵۲۶۸۲۰ حسین حاج سید سلیمان با کدملی شمارة ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ عباس سعیدی نژاد با کدملی شمارة ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ مهدی کاشانی وحید با کدملی شمارة ۰۰۳۴۴۷۹۷۹۱ محمد حسن تهرانی نژاد با کدملی شمارة ۰۰۴۴۲۱۲۲۴۰ محمد تقی مؤید با کدملی شمارة ۰۷۹۳۱۸۶۹۵۱ سید علی بهفر با کدملی شمارة ۰۰۴۳۱۰۹۶۹۱ محمد حسن کرباسچیان با کدملی شمارة ۰۴۵۰۵۴۰۳۶۷ محمود صادقی زمانی با کدملی شمارة ۰۰۴۷۰۵۴۷۱۹ سعید پورسیف با کدملی شمارة ۰۰۳۹۸۷۴۰۹۵ محسن صادقی زمانی با کدملی شمارة ۰۰۴۲۴۳۱۵۶۵ سید محسن بهفر با کدملی شمارة ۰۰۷۴۳۲۴۴۵۶۴ مسعود استکی با کدملی شمارة ۱۲۸۵۷۷۵۴۰۶ به عنوان اعضا هیئت امنا انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۱۲۵۵۷۴۹۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451330
آگهی تغییرات بنیاد فرهنگی آئین روشن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ به تصویب رسید - اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای حاج محسن رفیق دوست (کدملی۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵) آقای حاج محمودکریمی نوری (کدملی۰۰۳۳۸۱۸۷۰۳) آقای حاج محمد حسین ذوالفقاری طهرانی (کدملی۰۰۴۳۲۱۶۰۳۱) آقای حاج محمد رضائی شریف آبادی (کدملی۰۴۵۱۴۷۶۱۱۵) آقای حاج حسن سعیدی نژاد (کد ملی۰۰۷۴۳۷۲۶۵۳) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - آقای حاج سید محسن بهفر (کدملی۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴) به سمت بازرس اصلی و آقای حاج مهدی حریری (کدملی۰۷۹۰۰۲۲۳۳۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۰۸۶۰۵۲۰۷۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452752
آگهی تغییرات اهداف نیکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اخوان به شماره ملی ۰۳۸۱۱۷۴۳۵۲ محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ اکبر غمخوار به شماره ملی ۰۳۸۴۴۶۳۵۸۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۰۹۶۲۵۷۶۶۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976209
آگهی تغییرات مهدقران کریم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۰۱۶۸/۹۶ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ ۲ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ ۳ آقای منوچهر متکی به شماره ملی ۲۲۴۹۵۶۰۳۲۳ ۴ آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ ۵ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی فومنی الحائری به شماره ملی ۰۰۴۲۲۱۳۸۵۱ ۶ آقای محمود معیرزاده احمدی به شماره ملی ۱۳۷۷۷۰۳۵۹۲ ۷ آقای سیدمحمود چاوشی به شماره ملی ۰۰۵۹۰۸۷۹۸۶ به عنوان اعضاء هیأت امناء انتخاب گردیدند پ۹۷۰۱۲۲۴۳۶۳۵۹۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978850
آگهی تغییرات بنیاد تعاون نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی حسینی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۶۸۹۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۶۶۱۹۲۷۸۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه اسناد و مدارک و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ۹۷۰۱۲۶۶۴۰۹۹۳۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982036
آگهی تغییرات فرهنگی طلوع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کاشانی بشماره ملی۰۰۳۴۴۹۰۱۳۲ به عنوان رییس هیات مدیره آقای محسن رفیق دوست بشماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای علی حاج سیدسلیمان بشماره ملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین حاج سیدسلیمان بشماره ملی ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱به عنوان خزانه دار و عضو هیئت مدیره آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر بشماره ملی ۰۰۳۶۱۰۹۸۳۵ به عنوان منشی و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار موسسه با امضای ثابت یکی از دو نفر آقای محسن کاشانی وحید (رییس هیات مدیره) و آقای علی حاج سیدسلیمان (مدیرعامل) و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۱۲۸۳۳۸۷۵۸۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک