احمد ثابت مظفری

احمد ثابت مظفری

کد ملی 0038808056
35
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562310
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی ایسکرا اتو الکتریک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۴۲۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۹۷۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613689
آگهی تصمیمات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابتمظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۸۰۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614510
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۱۰ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۱۱۹۸۸۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. ۲ آقای احمد ثابت مظفری با کد ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع اشنایدر الکتریک ایند استریز اس. آ. اس با نمایندگی آقای حسن ترهان ترهان جیل، شرکت صنایع الکتریک ایران ساینا (س. خ) به نمایندگی آقای عباس نصیری و آقای جواد کرباسی زاده اصفهانی و آقای جووانی کاستا و آقای ادگارد بوشاهین. ۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ آقای حسن ترهان ترهان جیل بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد کرباسی زاده اصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جووانی کاستا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با دو امضاء از سه نفر یعنی رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ اختیارات زیر از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: افتتاح اعتبارات اسنادی و انتخاب نماینده جهت ترخیص کالا از گمرک و همچنین اختیارات موضوع بندهای ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۱ (خرید قطعات و سرمایه گذاری کمتر از پانصد میلیون ریال) ۱۶، ۱۵، ۱۰، ماده ۲۳ اساسنامه. ش۱۱۴۷۷۹۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644193
آگهی تاسیس شرکت ویوالکا شرق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۷۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۴۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: تولید، توزیع و پخش و فروش خمیرهای آماده پخت (تازه و یخ زده) و کلیه محصولات شیرینی پزی و نانوایی، واردات و صادرات هرگونه محصولات تجاری و صنعتی، خط تولید و ماشین آلات مرتبط، لوازم یدکی و هرگونه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مرتبط ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان خواجه عبدا... انصاری، شماره ۱۸۴، پلاک ۶ ـ کدپستی ۱۶۶۱۶۳۳۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۵۹۱۱۴۱ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه فرشته پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای هاینز بودین به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای علیرضا رحیمی زاده به شماره ملی ۰۰۵۲۹۰۳۳۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای ورنر فورلینگر به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علیرضا رحیمی زاده به شماره ملی ۰۰۵۲۹۰۳۳۶۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضای هرگونه برات، چک، سفته، قرارداد وام، رهن و سایر اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها، نقل و انتقال و معاملات بانکی و غیره با هر ارزش و همچنین کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای منفرد مدیرعامل (آقای علیرضا رحیمی زاده) با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۴۵۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714216
آگهی تصمیمات شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اسسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۲۴۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047813
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۲۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097161
آگهی تصمیمات شرکت تتراپ اک ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران کد ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری کد ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تتراپ اک یورو نگ پی تی ای ال تی دی شرکت تتراپ اک سوت ایست آسیا پی تی ای ال تی دی شرکت تتراپ اک آسیا پی تی ای ال تی دی. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ فرانسیس دیوید گودندی به نمایندگی از شرکت تتراپ اک آسیا پی تی ای ال تی دی بسمت رئیس هیئت مدیره و رافیک باغومیان به نمایندگی از شرکت تتراپ آک یورونگ پی تی ال تی دی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آشوتوش آنانت منوهر به نمایندگی شرکت تتراپ اک سوت ایست آسیا پی تی ای ال تی دی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی و بانکی شامل چک و سفته و برات تا سقف ۵۰ میلیون ریال با امضای مشترک امیر اکبری پور به شماره ملی ۰۰۷۰۱۲۵۷۰۸ به اتفاق یک نفر از افراد گروه ب همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد مالی و بانکی بدون هیچ محدودیتی با امضاء مشترک یک نفر از گروه ب و یک نفر از گروه الف متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد و مدارک تعهدآور شامل قرارداد با امضای دو نفر از گروه الف یا ب همراه با مهر شرکت معتبر است. گروه الف: آشوتوش آنانت منوهر و محمدرضا قاسمیان کد ملی ۵۱۲۹۶۱۲۱۸۳ و رافیک باغومیان کد ملی ۰۰۴۰۲۹۲۷۳۸ گروه ب شامل: علیرضا حسین زاده کد ملی ۴۳۲۲۱۱۲۳۶۶ و کنستانتین کولزنیک و نگار صدقی کد ملی ۰۰۶۱۳۷۸۸۷۹ و امیرعلی جلیلی بایرامی کد ملی ۰۴۵۰۲۴۵۶۹۱. پ۱۶۶۴۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143278
آگهی تغییرات شرکت اس جی اس ایران لیمیتد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۹۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۸۰۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152577
آگهی تغییرات شرکت گروپ سب پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) به تصویب رسید. شرکت گروپ سب اکسپورت اس آاس بنمایندگی مارتین زوهار و شرکت سب دولوپمان اس آاس با نمایندگی فیلیپ دراوینی و پویان نصیری کدملی ۰۴۵۳۶۱۴۳۳۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۱۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255251
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۱۷۴۱۲۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405666
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان کیاسر سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. ۱۸۰۴۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405737
آگهی تغییرات شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۴۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406139
آگهی تغییرات شرکت یکتا ستاره اطلس سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۵۵۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدوین و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۹ مهر ۱۳۹۱ (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲) مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای ارول کریلماز و آقای یووه کرونن به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۴۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409077
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی بروسان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۰۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۵۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474529
آگهی تغییرات شرکت فیلیپس ایران سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ آقای احمد ثابت مظفری با کد ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۴۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537565
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری کد ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای سید سعید رحمانی خضری ک م ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس ش م ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ آقای امین رضا وهوش اصفهانی ک م ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین ش م ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ آقای حسام میرآرمندهی ک م ۰۴۵۳۴۱۹۷۶۳ پ۹۳۰۴۳۱۴۷۷۱۲۹۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768037
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی وآقای احمدثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۷۶۵۵۲۷۳۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771989
آگهی تغییرات شرکت اتو شاسی اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری کد ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به ترتیب به عنوان بازرس روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب گردیدند: شرکت اتوشاسی اینترنشنال (مدیر طبقة «ب») با نمایندگی آقای ژان فرانسوا برون دارنده گذرنامه فرانسوی به شماره: F۱۰۲۷۵۶۴ شرکت رباط ماشین (مدیر طبقة «الف») با نمایندگی آقای اسمعیل حاجی زاده نمینی به شماره ملی: ۱۴۶۶۸۵۵۳۱۲ آقای ژوفروآ سوآوی (مدیر طبقة «ب») دارنده گذرنامه فرانسوی به شماره: ۰۶BA۴۶۱۶۸ آقای مارسل برویه (مدیر طبقة «ب») دارنده گذرنامه فرانسوی به شماره: ۰۴FH۴۴۱۰۵ آقای پیمان کارگر کرمانشاه (مدیر طبقة «ب») به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۲۶۲۴ آقای صادق ریحانی ممقانی (مدیر طبقة «الف») به شماره ملی: ۰۰۶۱۸۱۰۵۵۱ آقای پاسکال ریموند (مدیر طبقة «ب») دارنده گذرنامه فرانسوی به شماره: ۱۳FV۱۶۷۸۲ پ۹۳۱۰۲۱۷۸۶۵۱۷۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410404
آگهی تغییرات شرکت توان پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۲۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۱۱/۱/۹۳ بتصویب رسید. آقای خواجه صغیب محمود دارنده گذرنامه شماره ۰۱۵۰۱۶۳سی ال و آقای شکیل احمد قاضی دارنده گذرنامه شماره ۱۸۷۲۰۱۵ ای سی و شرکت رنگ کانسای ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهزاد اسد دارنده گذرنامه شماره ۱۸۷۲۰۱۵ ای سی بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه تدوین و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری با کد ملی۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۰۷۱۶۸۵۱۱۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584356
آگهی تصمیمات شرکت اوکیلا ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۲۲۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بامسئولیت محدود اورکیلا سوریه به نمایندگی نیکول ملک ابراهم به جای شرکت سهامی اروکیلا مشرق بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ آنتوان ساسی به نمایندگی شرکت سهامی اورکیلا هولدینگ به سمت رئیس هیئت مدیره و نیکول ملک ابراهیم به نمایندگی شرکت بامسئولیت محدود اورکیلا سوریه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا زارع صادقی به کدملی ۰۵۳۰۴۸۱۲۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و نامه‌های اداری و بازرگانی و اسناد تعهدآور حقوقی مانند قراردادها و یا بانکی از جمله چک، سفته، برات بشرح زیر میباشد الف: تا میزان حداکثر معادل سی هزار دلار آمریکا با امضای مشترک علیرضا زارعی صادقی مدیرعامل و پریسا ملک نژاد به کدملی ۰۰۶۴۰۶۰۱۹۵ مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت و ب: از میزان بیش از معادل سی هزار دلار آمریکا و تا حداکثر ۰۰۰/۱۰۰ دلار آمریکا با امضای مشترک علیرضا زارع صادقی مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ: از میزان بیش از معادل ۰۰۰/۱۰۰ دلار آمریکا فقط با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681626
آگهی تصمیمات شرکت سیکا پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ۲ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720203
آگهی تغییرات شرکت رنگ کانسای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خواجه صقیب محمود و آقای شکیل احمدقاضی و شرکت رنگ کانسای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای شهزاد اسد تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727341
آگهی تصمیمات شرکت تله مکانیک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت اشنایدر الکتریک اینداستریز اس آ اس فرانسه به نمایندگی حسن ترهان ترهان جیل و رواند استین و ارگارد بوشاهین به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ رواند استین به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن ترهان ترهان جین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و له آندرو روبن رومرو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ ماده ۲۵ اساسنامه اقدام اعتبارات اسنادی به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915123
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‎مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938872
آگهی تصمیمات شرکت داده‌های زمینی پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۰۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: شرکت تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹. بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9967687
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و امیر ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۸۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و صندوق بازنشستگی کشوری. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996170
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نوشاب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059927
آگهی تصمیمات شرکت زیمنس سهامی خاص ثبت شده به شماره۳۲۷۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۵۷۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸/۷/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کد ملی۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۸۹ حق امضاء کلیه اسناد از جمله چک‌ها و سفته‌ها و بروات و حوالجات و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی شرکت توسط دو نفر از نامبردگان زیر کارل پاول درکسلر راجر هالر الریش اویگن روخائو مهران صدیقی سمیرا علیزاده ثابت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و قراردادها نامه‌های عادی و رسمی و طرح دعوی در مراجع قضایی و وکالتنامه‌ها توسط دو نفر از نامبردگان زیر کارل پاول درکسلر راجر هالر محمدرضا رنجبر الریش اویگن روخائو مهران صدیقی سمیرا علیزاده ثابت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111397
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387950
آگهی تغییرات موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به شماره ثبت۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۸/۱۲/۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام با نمایندگی آقای حسین سلیمی و شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ با نمایندگی آقای عیسی حسین پناه و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرعلی سیف الدین و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسین تقی نتاج ملکشاه و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام با نمایندگی آقای فواد فتح اللهی و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ با نمایندگی آقای مجتبی کباری و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ با نمایندگی آقای سید حسین میری و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ با نمایندگی آقای محسن معماری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی اقای مرتضی علی اکبری تا تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10659546
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ احمد ثابت مظفری به ش ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی ۰۵۳۱۹۹۲۱۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهیر شیرین به ش ملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا خالق به ش ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741762
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947440
آگهی تصمیمات شرکت رنو پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۲۹۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۴۱۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۴/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به ش ملی۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007693
آگهی تغییرات شرکت بوروسان لجستیک اینترنشنال پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240603
آگهی تغییرات شرکت سینجنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ مورد تصویب قراردادند. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹) و آقای احمد ثابت مظفری با شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۰۱۵۱۰۴۱۸۰۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک