حامد سلطانی نژاد

آقای حامد سلطانی نژاد

کد ملی 3873421119
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1177525
آگهی تاسیس شرکت واسط مالی تیر یکم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۲تحت شماره۴۴۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقوداسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان حافظ بین نوفل لوشاتو و جمهوری کوچه ازهری پلاک ۱۰ کدپستی ۱۱۳۴۸۴۴۴۱۳ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ـ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ سید حسین حسینی فرزند سید ابراهیم متولد ۱۰/۱/۱۳۵۰ به شماره شناسنامه ۱۴۹ صادره از ایران به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ـ سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ محمدرضا رفیعی دیزجی فرزند اصغر متولد ۱۳/۲/۱۳۶۲ به شماره شناسنامه ۹۱۶ صادره از تهران به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای: دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۰۵۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177526
آگهی تاسیس شرکت واسط مالی فروردین یکم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۶/۱۳۹۲تحت شماره۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقوداسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان حافظ بین نوفل لوشاتو و جمهوری کوچه ازهری پلاک ۱۰ کدپستی ۱۱۳۴۸۴۴۴۱۳ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ـ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ سید حسین حسینی فرزند سید ابراهیم متولد ۱۰/۱/۱۳۵۰ به شماره شناسنامه ۱۴۹ صادره از ایران به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ـ سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ ۵ ـ محمدرضا رفیعی دیزجی فرزند اصغر متولد ۱۳/۲/۱۳۶۲ به شماره شناسنامه ۹۱۶ صادره از تهران به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۰۵۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177530
آگهی تاسیس شرکت واسط مالی شهریور یکم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۷/۶/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقوداسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیـت هایی که به منـظور انجـام موضـوع فعالیت اصلی شرکت یا کـسب مـجوز از سـازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان حافظ بین نوفل لوشاتو و جمهوری کوچه ازهری پلاک ۱۰ کدپستی ۱۱۳۴۸۴۴۴۱۳ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ـ سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۲ـ۵ـ سید حسین حسینی فرزند سید ابراهیم متولد ۱۰/۱/۱۳۵۰ به شماره شناسنامه ۱۴۹ صادره از ایران به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ـ محمدرضا رفیعی دیزجی فرزند اصغر متولد ۱۳/۲/۱۳۶۲ به شماره شناسنامه ۹۱۶ صادره از تهران به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل ۴ـ۵ـ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ـ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای: دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۰۵۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177531
آگهی تاسیس شرکت واسط مالی اردبیهشت یکم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۷/۶/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۶۰در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقوداسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان حافظ بین نوفل لوشاتو و جمهوری کوچه ازهری پلاک ۱۰ کدپستی ۱۱۳۴۸۴۴۴۱۳ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ـ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ سید حسین حسینی فرزند سید ابراهیم متولد ۱۰/۱/۱۳۵۰ به شماره شناسنامه ۱۴۹ صادره از ایران به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ـ سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ـ سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ محمدرضا رفیعی دیزجی فرزند اصغر متولد ۱۳/۲/۱۳۶۲ به شماره شناسنامه ۹۱۶ صادره از تهران به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای: دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۰۵۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177534
آگهی تاسیس شرکت واسط مالی مرداد یکم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۷/۶/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۴۱۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقوداسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان حافظ بین نوفل لوشاتو و جمهوری کوچه ازهری پلاک ۱۰ کدپستی ۱۱۳۴۸۴۴۴۱۳ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ـ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ سید حسین حسینی فرزند سید ابراهیم متولد ۱۰/۱/۱۳۵۰ به شماره شناسنامه ۱۴۹ صادره از ایران به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ـ سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ـ سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ محمدرضا رفیعی دیزجی فرزند اصغر متولد ۱۳/۲/۱۳۶۲ به شماره شناسنامه ۹۱۶ صادره از تهران به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای: دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۰۵۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203197
آگهی تغییرات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۷۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی از شرکت فرابورس ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۴۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۷۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204639
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۸۹۳۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با شناسه ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ با نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به ک م ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ با نمایندگی آقای علی رضا حاجی نوروزی به ک م ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین حسینی به ک م ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ (خارج از شرکا) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به ک م ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ (خارج از شرکا و اعضا) به عنوان مدیر و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ انتخاب شدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۸۴۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204734
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۶۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ که در تاریخ ۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ ب به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ سمت رئیس هیئت مدیره و عضو و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ بسمت عضو و آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ (خارج از شرکا) بسمت عضو و آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ (خارج از شرکا و اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین شدند و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. پ۱۷۱۸۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204735
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۶۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۵۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره به تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح زیر انتخاب شدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطان نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ با نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۴۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204736
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۷۲۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۷۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به نمایندگی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره علی رضا حاجی نوروزی کدملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدحسین حسینی کدملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا رفیعی دیزجی کدملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) ۲ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204738
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی دی با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۹۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۹۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود به شرح زیر شرکت مدیریت دارایی مرکزی سرمایه ش م ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد ک م ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ش م ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی ک م ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ و سیدحسین حسینی ک م ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به سمت عضو غیرموظف و محمدرضا رفیعی دیزجی ک م ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیر غیرموظف تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۸۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204740
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۷۸۹۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۵۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه تدوین و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204742
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۷۲۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب شدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ با نمایندگی آقای علیرضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ بسمت عضو غیرموظف آقایان سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ بسمت عضو غیرموظف محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ (خارج از اعضا) بسمت مدیر غیرموظف موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۱۷۱۸۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204743
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۷۸۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان عضو غیرموظف، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به سمت عضو غیرموظف آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۰۷۲۶ (خارج از شرکا) به سمت عضو غیرموظف و آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیر غیرموظف (خارج از اعضا و شرکا) ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۸۴۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204745
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به ش م ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به ک م ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علیرضا حاجی نوروزی به ک م ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین حسینی ک م ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ بسمت عضو و آقای محمدرضا رفیعی دیزچی ک م ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ خارج از اعضاء و شرکاء بسمت مدیر تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس و حسابرس برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ۱۷۱۸۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204746
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۳۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۰۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ش ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد کدملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به ش ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ با نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی کدملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به سمت عضو غیرموظف و آقای سیدحسین حسینی (خارج از شرکا) کدملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به سمت عضو غیرموظف و آقای محمدرضا رفیعی دیزجی (خارج از شرکا) کدملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیر غیرموظف برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ضمنا موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۷۱۸۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204747
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۰۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند: شرکت مدیریت مرکزی بازار سرمایه به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به ک م ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به ک م ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ عضو هیئت مدیره سیدحسین حسینی به ک م ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ (خارج از شرکا) عضو هیئت مدیره محمدرضا رفیعی به ک م ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ (خارج از شرکا و اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیر اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره تصویب شد و جایگزین اساسنامه قبلی شد. موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۹۲ تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۸۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407227
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای باقر طاهریان فر به کدملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای سید ابراهیم عنایت به کدملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ به نمایندگی از شرکت فرابورس ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای علی رستگار به کدملی ۴۵۶۹۳۰۸۸۰۵ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رضا حاجی نوروزی به کدملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۴۹۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره و آقای حامد سلطانی نژاد به کدملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد شد. پ۱۸۰۵۰۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533621
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۲۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۰۸۹۷/۱۲۱ مورخ ۱۹/۰۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: علی حسینی با شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ بنمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی اثباتی با شماره ملی ۰۰۴۸۳۴۲۴۷۵ بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک تجارت ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس احمدی با شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۲۸۰۶ بنمایندگی تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۱۰۲۷۰۱۴۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمودرضا خواجه نصیری با شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بنمایندگی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و حامد سلطان نژاد با شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک تجارت ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت داری اعتبار می‌باشد. پ۱۸۵۱۵۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981195
آگهی تغییرات شرکت مرکز مالی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای سید علی حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ به نمایندگی از شرکت بورس انرژی ایران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ به نمایندگی از شرکت فرابورس ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای علی نقوی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۰۲۱۹۳۷۶۲۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573270
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶و به استناد مجوز شماره ۲۳۱۱۴/۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر بورس‌ها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی ۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی ۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای اسلام خسروی با شماره ملی ۶۰۱۹۳۱۳۳۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بهاری با شماره ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبدالهی با شماره ملی ۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حمزه مالمیر به شماره ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۳۱۶۲۹۸۱۲۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629832
آگهی تغییرات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۷۰۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۷۴۹/۱/۱۰/ص مورخ ۳۱/۵/۹۶ اتاق بازرگانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین شافعی به شماره ملی ۰۸۸۹۴۹۹۲۷۶ بسمت (رئیس) وآقای مسعود خوانساری به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۱۶۵۲ بسمت (نایب رئیس) ۳ آقای محمد مهدی بهکیش به شماره ملی۰۹۳۷۴۶۵۰۱۱بسمت (نایب رئیس و دبیرکل کمیته‌ای سی سی) و۴ آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ بسمت (خزانه دار) و ۵ آقای علی اشرف افخمی به شماره ملی۳۳۷۹۷۷۴۱۲۱ بسمت (عضو هیئت رئیسه) و ۶ آقای محمود امراللهی به شماره ملی۰۰۴۵۹۳۲۵۷۳ بسمت (عضو هیئت رئیسه) و۷ آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بسمت (عضو هیئت رئیسه) و۸ آقای محمد لاهوتی به شماره ملی۰۰۴۳۴۵۰۴۸۲ بسمت (عضو هیئت رئیسه) نامبردگان برای مدت۳ سال انتخاب شدند. امضاهای مجاز در کمیته ایرانی ای سی سی برای چک‌ها و اسناد تعهدآور با آقایان غلامحسین شافعی به شماره ملی ۰۸۸۹۴۹۹۲۷۶ بسمت (رئیس) و مسعود خوانساری به شماره ملی۱۲۸۵۴۷۱۶۵۲ بسمت (نایب رئیس) و محمدمهدی بهکیش به شماره ملی ۰۹۳۷۴۶۵۰۱۱ بسمت (نایب رئیس و دبیر کل) و سیدحسین سلیمی به شماره ملی۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ بسمت (خزانه دار) خواهد بود که با دو امضای از چهار امضاء معتبر است مشروط بر آن که در هر مورد یکی از امضاها متعلق به رئیس یا دبیر کل کمیته ایرانی ای سی سی باشد. پ۹۶۰۷۰۴۳۹۰۶۱۹۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک