پرویز صادقی

پرویز صادقی

کد ملی 3873206870
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663708
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت و تدارکات و ساخت توسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۳۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و پرویز صادقی به کدملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۷۰۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911887
آگهی تغییرات شرکت فارناک گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز صادقی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید ملکی به شماره ملی ۵۸۹۹۳۲۰۶۹۹ و آقای فرید عابدین درکوش به شماره ملی ۰۰۵۵۴۶۳۳۶۳ و آقای شهریار امیدوار به شماره ملی ۲۶۷۹۰۹۷۹۵۵ تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید ملکی به شماره ملی ۵۸۹۹۳۲۰۶۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرید عابدین درکوش به شماره ملی ۰۰۵۵۴۶۳۳۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار امیدوار به شماره ملی ۲۶۹۰۹۷۹۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار امیدوار به شماره ملی ۲۶۷۹۰۹۷۹۵۵ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۳۳۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921396
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین فراپویان رایانه (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۴۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۶۴۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. حسابرسی فراز مشاور با ش. ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و پرویز صادقی به کدملی۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: کامران بهشتی زواره با کدملی۱۲۱۴۸۵۸۷۱۵، مهدی سلطانی محمدی با کدملی۱۲۸۸۰۸۹۱۲۰، سید بهرنگ موسوی با کدملی۰۰۶۲۵۳۷۵۶۳. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۷/۹۱ مهدی سلطانی محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید بهرنگ موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامران بهشتی زواره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۱۰۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978523
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا پترو فرآیند سهامی خاص شماره ثبت۲۴۵۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۱۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه فراز مشاور به ک م ۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و پرویز صادقی به ک م ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۰۸۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215314
آگهی تصمیمات شرکت آپارتمان سازی دهکده ساحلی سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۳۴۰۸
بموجب صورت جلسه مورخ ۲۹/۳/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آپارتمان سازی دهکده ساحلی سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۸۳ تصمیمات زیر اتخاذ گردید که بدینوسیله آگهی می‌گردد. ۱ عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی آقای پرویز صادقی کد ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۶۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۸۴۴۲۱۸۰ رئیس ثبت اسناد و املاک انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236575
آگهی تغییرات شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت۳۴۹۱ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز صادقی به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۳۳۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281535
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی مروا سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای پرویز صادقی به کدملی: ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. کامران بهشتی زواره کدملی ۱۲۸۴۸۵۸۷۱۵، سیدبهرنگ موسوی کدملی ۰۰۶۲۵۳۷۵۶۳، مهدی سلطانی محمدی کدملی ۱۲۸۸۰۸۹۱۲۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۴۵۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348962
آگهی تغییرات شرکت همپار سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۱۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به باشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز صادقی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت همپار انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. پ۱۷۷۷۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413554
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۹۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۹۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز صادقی بشماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۸۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599715
آگهی تغییرات شرکت دنیای مس کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۹۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش. م ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای پرویز صادقی به ک. م ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۱۰۸۹۲۲۲۵۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620581
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیم وکابل همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۰۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامرضا نادعلیزاده به شماره ملی ۳۸۷۴۳۲۰۴۷۲ و ابوالقاسم نادعلیزاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۴۶۹۲۹ و محمود علیمیان به شماره ملی ۲۰۶۲۶۸۶۱۰۲ برای مدت دو سال ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای پرویز صادقی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ تراز نامه، صورتحساب سود وزیان شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۶۲۵۱۱۴۳۱۱۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636375
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۲۷ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و پرویز صادقی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب شد. ش۹۳۰۷۰۶۶۷۶۵۸۷۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669536
آگهی تغییرات شرکت هتل بین المللی قصر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۳۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به استعفای بازرسین سابق شرکت آقایان غلامرضا موسوی و مسعود دهنو خلجی بازرسان جدید برای مدت یکسال مالی به شرح ذیل انتخاب شدند: بازرس اصلی: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ وشناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بازرس علی البدل: آقای پرویز صادقی به کدملی۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ ش۹۳۰۷۲۸۵۷۵۸۱۳۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716974
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نصرماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس اصلی به شناسه ملی بشماره ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و آقای پرویز صادقی بشماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های آتی شرکت تعیین گردید. آقای علی نصیری قلعهء بشماره ملی ۴۳۹۰۷۸۰۳۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نصیری قلعه بشماره ملی ۰۰۶۷۵۹۹۴۹۴ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم منیر انصاری بشماره ملی ۴۳۹۰۷۸۳۹۵۵ بسمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۰۲۸۳۹۲۱۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725290
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی نازنین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۸۵۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ به عنوان بازرس اصلی آقای پرویز صادقی دارای کدملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ ۳. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۱۷۹۴۳۵۲۷۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174679
آگهی تغییرات شرکت زاگرس معدن آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۱۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۰۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای پیروز صادقی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پدرام توفیق نیا به شماره ملی ۰۴۵۳۳۰۰۲۴۳ و آقای شاهین توفیق نیا به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۰۴۶۲ و آقای محمود توفیق نیا به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۲۵۶۵ تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190131
آگهی تصمیمات شرکت آریا سرام (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۳۴۹۳و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۳۰۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که درتاریخ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فرازمشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و پرویز صادقی به کدملی۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492960
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی دنیای گرانول سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۴۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و پرویز صادقی به کدملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10692726
آگهی تغییرات شرکت نیواد آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۸۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز صادقی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۴/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10850957
آگهی تصمیمات شرکت روناک دارو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۸۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۱۲۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰ بسمت بازرس اصلی و پرویز صادقی به کد ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرید عابدین درکوش به کد ملی ۰۰۵۵۴۶۳۳۶۳ انسیه موسوی ایوانکی به کد ملی ۰۳۸۱۲۵۴۳۹۹ شهریار امیدوار به کد ملی ۲۶۷۹۰۹۷۹۵۵ محمدباقر آیت اللهی به کد ملی ۴۲۸۴۶۹۰۹۲۹ سعید ملکی به کد ملی ۵۸۹۹۳۲۰۶۹۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ فرید عابدین درکوش بسمت رئیس هیئت مدیره و انسیه موسوی ایوانکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید ملکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953788
آگهی تصمیمات شرکت چل الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و پرویز صادقی به کدملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع مهتاب خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۶۴۷۴ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ و محمد حمیداسلامی. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764480
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی نوین فولاد سیاه کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۶۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم فاطمه علمداری به شماره ملی۰۹۳۴۳۰۳۲۳۱ و آقای احمد صادقی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷ و خانم هانیه بذرافشان به شماره ملی۰۹۴۰۹۸۲۰۱۳برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ موسسه فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰به نمایندگی آقای پرویز صادقی شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه صادقی طاهر به شماره ملی ۰۹۲۷۵۸۶۲۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۲۰۵۷۳۸۷۸۷۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190958
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - شرکت یگانه شهد بلورین به نمایندگی آقای حبیب الله فامیلی نیا ش. ملی ۰۶۸۱۷۱۷۲۰۳ - شرکت پایاماند خراسان به نمایندگی آقای عبدالله یزدانبخش ش. ملی ۱۰۶۲۶۱۰۴۴۱ - شرکت فرازین خانه شکلات به نمایندگی خانم اعظم غفارنیا ش. ملی ۰۹۳۳۸۷۶۰۲۵ - شرکت چشمه نوشان خراسان به نمایندگی آقای علی اصغر فیاض ش. ملی ۶۴۴۹۶۶۵۶۳۷ - شرکت بیکا استدلال طوس به نمایندگی آقای سعید خجسته محتشم ش. ملی ۰۹۳۳۶۶۴۸۰۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت پاژ پارس به نمایندگی آقای محمد علی پولادین ش. ملی ۰۹۳۱۴۲۱۵۷۸ و آقای مهدی حسن زاده کفاش ش. ملی ۰۹۴۳۳۰۰۲۲۳ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم اشرف شکفته ش. ملی ۰۹۳۲۰۶۵۹۵۳بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز صادقی ش. ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی رسمی فراز مشاور به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۲۴۶۰۶۲۱۳۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446450
آگهی تغییرات شرکت خشکبار طلایی پانصد و پنجاه و پنج ملایر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۵۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رسول حاتمی به شماره ملی ۰۵۳۱۸۵۴۳۰۲ وفردین حاتمی به شماره ملی ۳۹۳۰۴۶۵۹۶۵ و خسرو حاتمی به شماره ملی ۳۹۳۰۴۷۷۶۵۳ ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به نمایندگی آقای پرویز صادقی به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ بسمت بازرس اصلی و خانم سمیه یوسفی به شماره ملی ۳۹۳۲۸۱۰۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و عملکرد سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. ش۹۶۰۳۰۶۲۶۵۵۴۰۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ملایر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539481
آگهی تغییرات حسابرسی فراز مشاور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره ۱۸۲۰۷۰/۹۶ مورخ ۱۳/۴/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز صادقی با کد ملی۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره نریمان ایلخانی با کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل اصغر عبداللهی تیرآبادی با کد ملی۰۶۲۱۱۹۲۴۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به استثناء قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر باشد و قراردادها با امضاء دو نفر از شرکاء موسسه به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود پ۹۶۰۵۱۰۹۱۹۸۷۲۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919651
آگهی تغییرات شرکت لیوژن فارمد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۸۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره ثبت ۳۴۹۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به نمایندگی آقای پرویز صادقی با کدملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا ارغوانی استاد به شماره ملی ۳۸۷۴۴۷۰۱۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند ش۹۶۱۲۱۵۲۶۸۱۲۳۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک