عباس بختیاری

آقای عباس بختیاری

کد ملی 0386535231
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1720058
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار دژ استوار درتاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۵۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۲۳۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خ پارک، پ ۱۰ واحد ۳ کدپستی ۱۴۶۹۶۹۶۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۸۵ مورخ ۳۰/۸/۹۳ نزد بانک ملی ایران شعبه تیراژه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اشکان محمدی به شماره ملی ۰۰۷۶۶۲۳۲۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل:چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای عباس بختیاری منفرداٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمود بابایی نسب به شماره ملی ۰۰۱۶۵۱۵۴۵۵ به عنوان بازرس اصلی و معصومه کلهر به شماره ملی ۰۳۸۵۹۴۷۰۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۱۲۷۱۵۵۲۶۲۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621122
آگهی تاسیس شرکت بنیس ژرف بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۱۷۶در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بنا سازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقادقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان آزادگان شهرک مرتضوی‌گرد کوچه۳ پلاک۱۵ ـ کدپستی ۱۸۹۸۶۵۳۴۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای عباس بختیاری ‌به‌شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای علی جلیلوند ‌به‌شماره ملی ۳۹۷۸۷۵۶۳۸۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای رضا کربلائی‌علی گل ‌به‌شماره ملی ۰۵۳۳۲۷۵۱۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای رضا کربلائی‌علی گل ‌به‌شماره ملی ۰۵۳۳۲۷۵۱۲۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367180
آگهی تغییرات شرکت دژ پی برج بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۹۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۴۵۵۹۳۷۹ به شماره شناسنامه ۰ تاریخ تولد ۱۵/۲/۵۲ فرزند جعفر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به شماره شناسنامه ۸۴۸۹ تاریخ تولد ۲۶/۸/۶۵ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ و آقای مهدی بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۴۵۵۹۳۷۹ و آقای ایلیا ناظم زاده وارثی به شماره ملی ۰۴۵۱۴۸۷۲۸۱ و خانم سمیه محمدی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۳۷۷۴۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۴۵۵۹۳۷۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایلیا ناظم زاده وارثی به شماره ملی ۰۴۵۱۴۸۷۲۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سمیه محمدی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۳۷۷۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ایلیا ناظم زاده وارثی به شماره ملی ۰۴۵۱۴۸۷۲۸۱ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران فرمانیه خ وطن پور پ ۳۵ واحد ۷ کدپستی ۱۹۳۱۷۷۱۷۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575835
آگهی تغییرات شرکت کولاک آداک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۹۶۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ و خانم نیره ابوالحسنی بشماره ملی ۰۰۷۵۳۴۸۹۶۹ و آقای محمدرضا علی‎عسگری به شماره ملی ۰۰۶۵۳۴۱۰۱۵ ۳ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس بختیاری بشماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و خانم نیره‎ ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۴۸۹۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای محمدرضا علی‎عسگری بشماره ملی ۰۰۶۵۳۴۱۰۱۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای عباس بختیاری بشماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ آقای حسنعلی شفیع‎زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۲۵۰۸۱۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سامان سیف بشماره ملی ۴۰۷۲۴۰۶۴۰۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840510
آگهی تغییرات شرکت وینا آرمه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای عباس بیگدلی به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سمیه موسی زاده چنذاب به شماره ملی ۰۰۶۰۷۳۰۵۲۸ و ذبیح اله یزدانی به شماره ملی ۵۴۳۹۷۷۸۷۶۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سمیه موسی زاده چنذاب به شماره ملی ۰۰۶۰۷۳۰۵۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله یزدانی به شماره ملی ۵۴۳۹۷۷۸۷۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سمیه موسی زاده چنذاب به شماره ملی ۰۰۶۰۷۳۰۵۲۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919804
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره آورد دژ استوار درتاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۲۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۰۸۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم-میدان معصومیه، خیابان ۲۴ متری ایت الله کاشانی، پلاک ۷۳۲ -ساختمان امین- واحد۲-کدپستی:۳۷۱۷۶۸۴۴۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۰/۱۷۰۲-۲۷ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه پانزده خرداد قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقایان عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره منوچهر جوادی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۸۰۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقایان مرتضی بیرانوند به شماره ملی ۴۰۷۲۴۷۴۷۱۱ به عنوان بازرس اصلی صمد نوری به شماره ملی ۶۱۵۹۷۵۳۳۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه:روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۲۹۷۲۶۱۵۳۹۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سقف بام شهر در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۴۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۵۶۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، فلکه اول صادقیه، خیابان گلناز شمالی، ساختمان آناهیتا پلاک ۶۳ واحد ۱ کدپستی ۱۴۵۱۶۷۵۳۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹/۸۶۸/۵۰ مورخ ۱۶/۱/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه شهید سرگرد محمدی ۸۶۸ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: عباس بختیاری به کدملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدوحید حسینی ولشکلائی به کدملی ۲۰۹۲۶۶۴۱۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره آقای عباس بختیاری منفرداٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: صمد نوری به شماره ملی ۶۱۵۹۷۵۳۳۱۲ به عنوان بازرس اصلی. منوچهر جوادی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۸۰۵ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۱۸۳۳۱۲۵۲۱۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089522
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز لار درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران - سر دیباجی شمالی - بر فرمانیه شرقی - پلاک ۴۱ - مجتمع یاس - واحد ۲۴کدپستی۱۹۵۳۷۶۴۱۷۷ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۵۳۹۹/۹۵/۶۰ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : محمد رضا بیگدلی ک م۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی اعتمادی تبارک م ۰۰۴۸۶۳۸۳۲۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۰۲۳۱۳۳۰۲۶۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل سازه سامان در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۳۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۹۳۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کیانشهر، خیابان روانبخش، پلاک ۱۳ ساختمان کوشا، طبقه پنجم واحد ۱۰ کدپستی ۱۸۵۳۷۹۴۵۷۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۵/۹۵,۲۰۵ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: حسین علی الرضایی به شماره ملی۰۰۷۸۴۸۱۵۰۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت و سیدهادی لطفی به شماره ملی ۳۹۶۱۹۲۵۳۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل آقای حسین علی الرضایی منفرداٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابوالفضل بختیاری به شماره ملی ۰۳۷۱۰۵۵۸۹۱ به عنوان بازرس اصلی. آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۰۳۲۷۴۱۷۵۹۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097391
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رها مانا پل استوار درتاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۴۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۸۰۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم، خیابان نواب صفوی، خیابان علوی، خیابان فیاض بخش، پلاک ۱۳ واحد ۱ کدپستی ۳۷۱۸۱۷۸۳۵۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷ ـ ۱۷۰۲ ـ ۱۲۸ مورخ ۰۲/۰۸/۹۵ نزد بانک صادرات قم شعبه پانزده خرداد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سعید آقاجان خواه چوشلی به شماره ملی۰۰۷۸۲۵۶۳۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین علی الرضایی به شماره ملی۰۰۷۸۴۸۱۵۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ابوالفضل بختیاری به شماره ملی ۰۳۷۱۰۵۵۸۹۱ به عنوان بازرس اصلی. عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار پیام قم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۸۰۶۸۳۶۳۴۷۷۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120398
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل دژ مانا درتاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۵۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۱۹۸۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی.انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم، خیابان نیروگاه، حافظ ۸ پلاک ۴۳ ساختمان ثمین واحد ۱ ـ کدپستی:۳۷۱۷۷۱۶۱۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۶ ـ ۱۷۰۲/۲۷ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ۱۵ خرداد قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقایان عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ابوالفضل بختیاری به شماره ملی ۰۳۷۱۰۵۵۸۹۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی علی اعتمادی تبار به شماره ملی ۰۰۴۸۶۳۸۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین علی الرضایی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۸۱۵۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه:روزنامه کثیرالانتشار پیام قم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۸۱۹۳۱۰۳۶۱۷۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197425
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سما کاج پل پارسیان درتاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۵۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۸۱۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، معدن، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق ـ انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: قم، خیابان شهید فاطمی، خیابان فاطمی ۳۰ پلاک ۱۴۷ ساختمان ایران واحد ۲ کدپستی ۳۷۱۵۶۷۷۱۶۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۳۹/۱۷۰۲/۲۷ مورخه ۰۴/۰۹/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه ۱۵ خرداد به حساب شرکت پرداخت گردید و بقیه در تعهد صاحیان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای سیدوحید حسینی ولشکلائی به شماره ملی ۲۰۹۲۶۶۴۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه حسنانی به شماره ملی ۴۶۰۹۴۵۸۰۹۸ به سمت بازرس اصلی آقای سیدهادی لطفی به شماره ملی ۳۹۶۱۹۲۵۳۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار پیام قم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۹۲۹۷۴۱۱۲۰۵۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و توسعه سازه های دشت پارسیان درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۹۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۲۱۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران، پونک، سیمون بلوار، خیابان زیتون، مجتمع گلستان واحد ۸۱۰ کدپستی ۱۴۷۷۶۱۷۶۷۳ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و ۰ بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی به شماره ۱۵۴/۱۷۲/۲۷ مورخه۲۵/۹/۹۵ بانک صادرات قم شعبه پانزده خرداد پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهام داران می باشد. اولین مدیران:حسین بختیاری به شماره ملی ۰۳۷۱۷۴۲۶۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه محمدرضا علی آبادی به شماره ملی ۰۰۲۰۰۶۲۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل و محمدحسین علی آبادی به شماره ملی ۰۰۲۰۰۶۲۳۲۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.(-ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۱۰۲۰۳۵۳۱۸۶۷۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523350
آگهی تغییرات شرکت استوار دژ خاک بهشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۲۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ شهید منوچهر صالحیان خ بهبودی پلاک ۲۹۶ ساختمان مهرفر طبقه ۲ واحد شمالی کدپستی ۱۴۵۶۸۸۸۴۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای نوید خداوردی بشماره ملی ۰۴۵۳۴۶۵۰۰۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مهسا حسنیه فراهانی بشماره ملی ۰۰۷۸۷۶۹۴۸۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: آقای عباس بختیاری ک. م ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ دارای مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد صابر سمائی نوروزی ک. م ۴۰۱۱۷۳۵۲۳۱ دارای مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نوید خداوردی ک. م ۰۴۵۳۴۶۵۰۰۵دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا حسنیه فراهانی ک. م ۰۰۷۸۷۶۹۴۸۵دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۴۳۱۶۳۱۱۳۷۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669573
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سما پل آسیا در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت۵۱۷۲۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۱۷۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ خیابان سوم ـ پلاک ۲ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۴۴۶۷۱۴۳۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ دارنده ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی یوسف زاده به شماره ملی ۰۳۸۶۵۸۱۴۷۹ دارنده ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی یوسف زاده به شماره ملی ۰۳۸۶۵۸۱۴۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقوداسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۹۴۱۱۶۹۲۹۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689436
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سما دژ ایلیا درتاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۹۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۸۸۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ کوی نصر ـ خیابان فروزانفر ـ خیابان سوم ـ پلاک ۲ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۱۴۴۶۷۱۴۳۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مرتضی حاجی محمدی به شماره ملی ۰۰۸۰۵۲۲۴۲۴ دارنده ۱۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ دارنده ۸۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه براتی به شماره ملی ۳۷۲۰۲۹۹۵۹۷ دارنده ۱۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مرتضی حاجی محمدی به شماره ملی ۰۰۸۰۵۲۲۴۲۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه براتی به شماره ملی ۳۷۲۰۲۹۹۵۹۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۰۲۹۳۹۵۶۲۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730611
آگهی تغییرات شرکت ارکید پی باران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۵۴۸۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا علی آبادی به شماره ملی ۰۰۲۰۰۶۲۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید آقاجان خواه چوشلی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۵۶۳۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین بختیاری به شماره ملی ۰۳۷۱۷۴۲۶۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن فلاح زاده به شماره ملی ۰۳۱۰۵۹۶۴۰۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۴۸۴۸۹۴۶۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741991
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایا دژ راه ابریشم درتاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۸۹۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ شهر قم ـ جمهوری ـ خیابان گلستان ـ بلوار شهید اخلاقی ـ پلاک ۳۹ ـ طبقه زیر زمین ـ ـ کدپستی ۳۷۱۶۶۹۹۸۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۲۶/۲۰۶۵مورخه ۲۶/۰۶/۹۶ بانک صادرات زنجان به حساب شرکت پرداخت گردید اولین مدیران برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم فاطمه براتی به شماره ملی ۳۷۲۰۲۹۹۵۹۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سجاد پاپی به شماره ملی ۱۹۳۱۰۵۶۲۸۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد عزتی به شماره ملی ۰۳۷۲۹۴۸۰۶۵ به سمت بازرس اصلی آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۹۱۲۷۳۶۵۰۶۹۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958380
آگهی تغییرات شرکت پل دژ خورشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل بختیاری به شماره ملی ۰۳۷۱۰۵۵۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: سعید عسکری محولاتی به شماره ملی ۰۹۴۲۲۵۵۸۷۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمدرضا عظیمی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۱۴۵۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۱۲۲۸۱۷۸۸۱۶۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252247
آگهی تغییرات شرکت سما پل پایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۳۲۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۶۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید و توزیع و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، همچنین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دارویی و مواد و محصولات آرایشی و بهداشتی و کلیه مواد شیمیایی. شرکت و برگزاری در کلیه نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و بین المللی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. به موضوع شرکت الحاق گردد و ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح می‌گردد. - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله جمهوری - خیابان گلشن - خیابان جمهوری اسلامی - پلاک ۱۲۶۵ - ساختمان مروارید - طبقه چهارم - واحد ۲۰ کدستی ۱۳۱۳۶۱۸۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - نام شرکت به «ارغوان تشخیص زاگرس» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای حامد کاکائی شماره ملی: ۰۰۷۶۱۸۵۶۰۵ با پرداخت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای عباس صیاد شماره ملی: ۰۵۵۸۲۹۸۳۵۴ با پرداخت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای میثم حسین پور سلیمانی شماره ملی: ۰۰۶۹۶۸۶۶۵۳ با پرداخت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای سعید هداوند شماره ملی: ۴۲۱۰۰۱۸۴۸۱ با پرداخت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد - مرتضی حاجی محمدی با کدملی ۰۰۸۰۵۲۲۴۲۴ دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - محمد روزگرد با کدملی ۰۴۸۰۴۳۱۸۸۴ دارنده مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - عباس بختیاری با کدملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ دارنده مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - حامد کاکائی با کدملی ۰۰۷۶۱۸۵۶۰۵ دارنده مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - عباس صیاد با کدملی ۰۵۵۸۲۹۸۳۵۴ دارنده مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - میثم حسین پور سلیمانی با کدملی ۰۰۶۹۶۸۶۶۵۳ دارنده مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - سعید هداوند با کدملی ۴۲۱۰۰۱۸۴۸۱ دارنده مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۱۷۵۹۸۵۹۶۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک