بهروز فردوس

بهروز فردوس

کد ملی 0038645939
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1000268
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین المللی هاگ بار سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۷۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۱۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: فرخ تورانی به ک م ۰۰۷۴۷۰۹۹۳۳ به سمت بازرس اصلی و ملیحه خانمیرزایی به ک م ۰۰۷۲۲۰۹۳۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرزاد مانوئل فردوس به ک م ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز فردوس به ک م ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد سعادتی (خارج از سهامداران) به ک م ۶۰۲۵۵۰۴۲۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و پرویز تورانی قزوینی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۱۹۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068560
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳/۱۱/۱۳۹۱ شرکت ماموت دیزل (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۹۰۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ آقایان بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و مهرزادمانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهزاددانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و فرید عامری به شماره ملی ۰۹۴۳۱۹۶۰۳۵ و علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای بهروز فردوس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی جعفری به سمت عضو و مدیرعامل و آقایان مهرزادمانوئل فردوس و بهزاددانیل فردوس و فرید عامری به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۵۲۶۱۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091052
آگهی تصمیمات شرکت مارال صنعت جاوید سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۵۳۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۴۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا رستمی به ش ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ و بهزاد دنیال فردوس به ش ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و مهرزاد مانوئل فردوس به ش ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و رحیم رستمی به ش ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ و بهروز فردوس به ش ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ مهرزاد مانوئل فردوس به ش ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد دانیل فردوس به ش ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ش ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۶۳۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191363
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی مارال یدک سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۵۵ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۸۰۶۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا رستمی بشماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهروز فردوس بشماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای رحیم رستمی بشماره ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فیضی بهنق بشماره ملی ۲۷۵۳۶۱۸۸۴۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۴ ۲ امضای کلیه اوراق، اسناد بهادار، تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای آقای محمد رضا رستمی به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۴۱۳۸۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361811
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ایران و بلغارستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرزاد مانوئل فردوس کد ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهروز فردوس کد ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و بهزاد دانیال فردوس کد ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم مریم مرادی نژاد کد ملی ۰۴۹۳۰۰۴۳۵۱ و خانم ملیحه خان میرزایی کد ملی ۰۰۷۲۲۰۹۳۰۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل باری مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۸۲۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460763
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تیرسان جاوید (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۱۲۰۳
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ در شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ به این واحد ثبتی ارائه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و رحیم رستمی به شماره ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای حجت حسین خواه به شماره ملی ۲۷۵۴۳۳۵۲۸۵ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ آقای بهرام رستمی به شماره ملی ۲۷۵۴۹۶۳۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ساعدی به شماره ملی ۲۹۰۰۲۱۰۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۱۸۲۷۷۶۹ کفیل ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10258070
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی اف ام سهامی خاص به شماره ثبت۹۳۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۱۵۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: نوروز فردوس به ک م ۰۰۳۹۱۱۹۹۵۶۸ بهروز فردوس به ک م ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ پیروزرضا فردوس به ک م ۰۰۴۹۳۱۳۴۶۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۱ نوروز فردوس به سمت رئیس هیئت مدیره، بهروز فردوس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، پیروزرضا فردوس به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10576699
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی اف ام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز فردوس به ش ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و نوروز فردوس به ش ملی ۰۰۳۹۱۹۹۵۶۸ و پیروزرضا فردوس به ش ملی ۰۰۴۹۳۱۳۴۶۰ به موجب صورتجلسه هیئت مورخ ۲/۱۰/۸۹ پیروزرضا فردوس به سمت رئیس هیئت‎مدیره و بهروز فردوس به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و نوروز فردوس بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748825
آگهی تصمیمات شرکت وزنه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: احمد گرجی به ش ملی ۴۵۶۹۱۲۹۶۴۱ به سمت بازرس اصلی و روشنگ جوادی بشر به ش ملی ۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: مجتمع صنعتی ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶ به نمایندگی بهروز فردوس به ش ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرزاد مانوئل فردوس به ش ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سازه و سوله ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴ به نمایندگی بهزاد دانیل فردوس به ش ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور معین چک و سفته با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895380
آگهی تغییرات شرکت پیش ساخته سازان مهرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۴۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵: - اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ آقای ابوالقاسم گرجی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۰۵۶۳۱ ش۹۵۰۴۱۴۱۰۴۳۶۷۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090151
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۰۴۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶ به نمایندگی آقای بهروز فردوس به کدملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ماموت دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۹۰۰ به نمایندگی آقای بهروز سبزواری به کدملی ۱۹۱۱۰۸۸۱۷۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ به نمایندگی آقای محمد حسن مقارئی به کدملی ۴۳۲۱۹۱۹۹۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن مقارئی به کدملی ۴۳۲۱۹۱۹۹۹۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت یا دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۳۹۸۶۷۶۵۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090224
آگهی تغییرات شرکت پیل سان نور البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۴۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۵۰۸۰۳۵۵۱۲۳۵۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193847
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۲۴۴۰۵۷۴۵۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285289
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مارال گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۸۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهروز فردوس به شماره ملی و۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ بازرس اصلی وخانم شهناز توکلی موقربه شماره ملی ۰۰۷۵۱۲۴۸۳۱ بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۵۱۱۱۱۴۹۷۹۹۶۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353486
آگهی تغییرات شرکت مایان دیزل فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۶۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ وآقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱وآقای امیرحسین وزیری به شماره ملی ۰۰۷۱۵۷۹۰۳۶به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش۹۵۱۲۲۳۳۳۸۲۲۲۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379763
آگهی تغییرات شرکت ماموت تلکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۹۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی دونلو به شماره ملی ۳۸۷۴۸۶۴۷۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۱۵۷۹۱۱۳۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892923
آگهی تغییرات شرکت ماموت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۸۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای اسپندآرمز بلورچی به شماره ملی ۰۰۵۶۴۲۲۰۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای رضا اخباریه به شماره ملی ۰۰۶۱۸۴۳۸۲۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دوسال انتخاب شدند ب: امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۵۳۹۰۷۵۳۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892954
آگهی تغییرات شرکت سازه وسوله ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰وآقای مهرتاش فردوس به شماره ملی ۰۰۱۷۳۷۳۶۵۴وآقای نعمت اله انوری به شماره ملی ۱۶۰۲۰۲۴۴۷۲به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱به سمت بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۶۱۲۰۵۱۵۹۷۲۹۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892998
آگهی تغییرات شرکت آتین پارت افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۷۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰وآقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۶۱۲۰۵۷۵۹۶۸۴۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893041
آگهی تغییرات شرکت ماموت ریل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت گروه ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹با نمایندگی آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰به سمت عضو هیئت مدیره وخانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۵۱۱۶۶۸۱۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماموت موتور صنعت درتاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۰۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۶۸۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :هرگونه فعالیت(مستقیم و غیرمستقیم) درخصوص ساخت و تولید، واردات و صادرات، تأسیس، راه اندازی، اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و فروش و ارائه و انجام خدمات پس از فروش و خدمات امدادی به انواع خودروهای سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، کشنده ها، کامیون ها و هرنوع تریلر، کانکس ثابت و متحرک، سردخانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوطه خودروبر، کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف، اتاق های مختلف کامیون و تجهیزات مربوطه و همچنین انواع ماشین آلات در بازارهای داخلی و خارجی. ساخت، تهیه و تامین و فروش انواع وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و همچنین قطعات لوازم یدکی و انواع تجهیزات و ابزار از طریق منابع داخلی و خارجی. اخذ نمایندگی از شرکت ها در داخل و خارج کشور. صادرات و واردات و تولید انواع خودرو های سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، کشنده ها، کامیون ها و هرنوع تریلر، کانکس ثابت و متحرک، سردخانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوطه خودروبر، کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف، اتاق های مختلف کامیون و تجهیزات مربوطه و متعلقات مرتبط و کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. پشتیبانی فنی فروش و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت. تأسیس شرکت، ایجاد و اعطاء نمایندگی و شعب مرتبط با فعالیت شرکت در داخل یا خارج کشور. ایجاد تأسیسات و تعمیرگاه و تعمیر و نگهداری و بهره برداری از انواع خودرو، تجهیزات و ماشین آلات و ارائه مشاوره در خصوص موارد مشابه در داخل و خارج کشور. انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت در عرصه داخلی و بین المللی مستقلاً و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ارائه خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون- مونتاژ قطعات و مجموعه های خودرو از جمله مونتاژ کابین، موتور، گیربکس و محور خودروهای سنگین و سبک. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز - شهرستان ساوجبلاغ - بخش چندار - دهستان چندار - روستا کردان-خیابان گل ماکیان-بزرگراه اتوبان کرج هشتگرد-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۳۳۶۵۱۱۲۹۲۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۲/۴۵۶۰/۷۶ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ماموت با کد۴۵۶۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد علم الهدائی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۰۱۵۰۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای بهنام غلامی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۳۶۷۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۰۹۸۹۰۳۷۶۵۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236206
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: _ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. _ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند _ آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش۹۷۰۷۰۷۵۵۸۷۱۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300503
آگهی تغییرات شرکت ماموت دیزل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا دزفولیان به شماره ملی ۰۰۶۱۴۹۶۷۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای منفرد نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، نقل و انتقال و جابجایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت نزد شبکه بانکی کشور و همچنین پرداخت چک تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با امضاء منفرد آقای محمدرضا دزفولیان (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۴۴۰۰۶۷۹۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300536
آگهی تغییرات شرکت ماموت ساختمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۸۲۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت مدیرعامل آقای نعمت اله انوری به شماره ملی ۱۶۰۲۰۲۴۴۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت گروه ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ با نمایندگی آقای محمد فواد زلفی به شماره ملی ۲۶۳۱۰۹۶۲۴۱ به سمت عضو هیأت مدیره خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مشترک دو تن از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۴۴۱۹۹۹۲۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378790
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. بازرسان شرکت به مدت ۱ سال مالی به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی - خانم معصوم عرفانیان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ آقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵خانم روشنک جوادی به شماره ملی۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک