فرامرز یغمایی

فرامرز یغمایی

کد ملی 0038604191
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12642874
آگهی تغییراتخیریه غیر انتفاعی توانبخشی و نگهداری معلولین جسمی حرکتی شهید فیاض بخش مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۷۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۴ و برابر نامه شماره ۷۲۵۷۶/۹۴/۹۲مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴اداره کل بهزیستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد سقاء رضوی به شماره ملی۰۹۳۱۲۹۸۶۲۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا حسین زاده ملکی به شماره ملی۰۹۳۸۳۰۳۰۹۰ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و آقای یوسف کامیاربه شماره ملی۰۷۷۹۳۶۲۸۸۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقایان: حمید مستشاری به شماره ملی۳۲۵۵۵۶۷۴۵۹، فرامرز یغمایی به شماره ملی۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱، ابراهیم حمایت کاربه شماره ملی۰۰۴۳۰۸۷۵۴۱، امیر عباس مستشاری به شماره ملی ۰۹۳۰۶۸۸۲۶۰، بسمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه اعم از چک و سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا خزانه دار همراه با مهر مؤسسه معتبر است ش۹۴۱۱۱۵۲۷۰۵۵۲۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758461
آگهی تغییراتانجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴ و نامه شماره ۶۹/۱/۵۱۶/۲/۱۹۱۴ مورخ ۲۴/۱۰/۹۴ رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا بهزادیان به شماره ملی ۰۹۳۰۱۱۳۵۵۱به سمت رئیس هیئت مدیره حمید مستشاری به شماره ملی۳۲۵۵۵۶۷۴۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد کمال الدینی به شماره ملی ۳۱۱۰۶۱۲۵۷۷به سمت خزانه دار اصغر افراسیابی گرگانی به شماره ملی۰۷۳۰۰۴۵۳۸۲ به سمت مدیرعامل فرامرز یغمایی به شماره ملی۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت منشی غلامحسین نوفرستی به شماره ملی۰۸۴۹۳۹۴۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره، محمدرضا حسین زاده ملکی به شماره ملی۰۹۳۸۳۰۳۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره، ذبیح ا … دانشور علی زادگان به شماره ملی۰۹۳۰۵۴۹۳۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا وارسته اول به شماره ملی ۰۹۳۸۴۹۴۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند ودارندگان حق امضا برابر تبصره یک ماده ۲۴ اساسنامه امضای ۲ نفر از چهار نفر۱ رئیس هیئت مدیره ۲ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ مدیرعامل ۴ خزانه دار با مهر مؤسسه خواهد بود. ش۹۵۰۲۰۱۶۲۳۹۹۲۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979247
آگهی تغییرات شرکت رنگرزی مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲آقای رضا حمیدی ازغدی ۰۹۴۰۱۷۹۶۴۴ آقای علی بهزادیان ۰۰۴۳۸۳۳۸۰۲آقای عباس مقصودی ۰۵۸۹۶۴۸۷۰۵ آقای امیر عباس مستشاری۰۹۳۰۶۸۸۲۶۰ خانم سپیده حمیدی ازغدی ۰۴۵۰۰۹۱۸۸۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای فرهاد حمیدی ازغدی ۰۹۴۱۸۱۶۴۹۴ بعنوان عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند.۲موسسه حسابرسی پارس بهروش بعنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز یغمائی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۶۰۱۷۴۳۸۵۹۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052402
آگهی تغییرات شرکت بید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۸۹۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مجید خرم کدملی۰۹۳۰۶۰۴۷۵۱ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای فرامرز یغمائی کدملی:۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ نائب رئیس هیئت مدیره آقای سهراب خرم کدملی:۰۹۴۵۳۶۷۵۴۶ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.۲ - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و عقد عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۰۷۱۲۴۲۶۶۵۷۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062464
آگهی تغییرات شرکت سوران شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن انتخاب روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت، آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ و انوشه الفتی به شماره ملی ۵۹۱۹۷۲۶۸۰۶ و علیرضا سر افراز به شماره ملی ۰۹۳۰۶۴۰۱۲۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای شهرام فخرالوعظین مهدوی به شماره ملی ۰۹۳۴۴۱۸۲۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی افروزه به شماره ملی ۰۶۳۸۳۲۴۲۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۱۷۹۳۳۷۰۶۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072741
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرآورده‌های غذایی ساحل برج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۶۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره ۲. آقای مسعود گودرز به شماره ملی۳۲۵۵۱۳۸۱۵۹ به سمت نایب رئیس ۳. آقای امیررضا میانجی به شماره ملی ۳۲۳۱۳۹۶ ۰۹۴به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) ۴. آقای علی نوبری به شماره ملی ۱۰۶۲۵۴۲۹۶۷به سمت عضو اصلی ۵. آقای فرهاد یغمایی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۲۴۳۷۱ به سمت عضو اصلی آقای مسیح گودرز به شماره ملی ۰۹۳۹۸۶۰۷۶۷به سمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۷۲۴۸۳۴۴۱۴۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081719
آگهی تغییرات شرکت تهویه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۶۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ روزنامه کثیرالانتشار شهرآرا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرامرز یغمائی به شماره ملی۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ آقای انوشه الفتی به شماره ملی ۵۹۱۹۷۲۶۸۰۶ آقای سید عبدالغفور غفورحسینی به شماره ملی۰۷۹۰۲۵۵۲۶۱ ۳ آقای شهرام فخرالواعظین مهدوی به شماره ملی ۰۹۳۴۴۱۸۲۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی دهقان نیری به شماره ملی۰۹۴۱۸۵۹۶۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۴ صورتهای مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۷۲۸۵۱۰۷۵۰۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102355
آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی دریای توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۰۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای نصرت پیمان یغمایی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۹۲۹۹۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای انوشه الفتی به شماره ملی ۵۹۱۹۷۲۶۸۰۶ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۰۵۵۷۴۶۰۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492350
آگهی تغییرات شرکت مشهد روستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ آقای مسعود گودرز به شماره ملی ۳۲۵۵۱۳۸۱۵۹ آقای علی معینی به شماره ملی ۰۷۹۳۱۶۹۱۱۹ آقای فرهاد یغمایی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۲۴۳۷۱ خانم غزال گودرز به شماره ملی ۰۹۳۹۷۰۰۰۴۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صورتهای مالی سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار شهرآرا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت معتمد ارکان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۴۸۰۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۳۶۸۲به نمایندگی آقای محمد امیری صدر به شماره ملی ۲۰۶۳۲۳۷۶۳۸به سمت بازرس اصلی و خانم بهاره ذکاوت جو به شماره ملی ۰۷۷۰۸۵۸۵۸۹۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۱۱۷۳۳۹۲۴۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541639
آگهی تغییرات شرکت قناد باشی ساحل برج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۵۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۲۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز یغمایی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود گودرز به شماره ملی ۳۲۵۵۱۳۸۱۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بابک نوبری به شماره ملی ۱۰۶۳۹۹۷۶۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۵۱۱۷۶۲۱۷۶۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563038
آگهی تغییرات شرکت فرش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۱۵۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز یغمائی کد ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۵۶۶۷۹۳۲۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599784
آگهی تغییرات بنیاد دانشگاهی فردوسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۷۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ ونامه شماره ۲۴۳۵۷ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ ریاست دانشگاه فردوسی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز یغمایی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی حکیمیان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عبدالرضا باقری به شماره ملی ۴۴۸۹۸۵۵۱۲۵ عضو اصلی هیئت مدیره کامران داوری به شماره ملی ۰۹۴۱۷۵۶۰۷۶ (معاون دانشجویی دانشگاه) عضو اصلی هیئت مدیره علیرضا ناظری به شماره ملی ۱۰۶۲۹۶۴۹۲۶ به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره اصغر ناظران به شماره ملی ۰۹۳۸۴۱۵۷۱۹ عضو اصلی هیئت مدیره فاطمه هادوی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۲۸۲۱۰ عضو اصلی هیئت مدیره علیرضا کوچکی به شماره ملی ۲۵۷۲۳۹۵۵۳۳ عضو اصلی هیئت مدیره محمد فقیه زاده به شماره ملی ۰۹۳۱۲۸۹۵۲۱ عضو اصلی هیئت مدیره حسین مشارزاده مهرابی به شماره ملی ۰۹۴۲۰۱۶۶۲۹ عضو هیئت مدیره عضو علی البدل امیر حسین یوسفی به شماره ملی ۰۹۴۲۴۹۹۵۴۹ عضو هیئت مدیره عضو علی البدل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بنیاد معتبر است. ضمنا کلیه قراردادها و تعهدات مالی بنیاد بایستی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بنیاد باشد. ش۹۶۰۶۱۹۸۰۴۷۹۱۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686396
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی فراچاشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۰۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود گودرز به شماره ملی۳۲۵۵۱۳۸۱۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت پیمان یغمایی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۹۲۹۹۴ به سمت عضواصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۹۴۸۵۳۶۱۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704376
آگهی تغییرات شرکت مشهد فافا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۶ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۲۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای مسعود گودرز به شماره ملی۳۲۵۵۱۳۸۱۵۹. به سمت نایب رئیس - آقای عبدالرضا نوبری به شماره ملی ۱۰۶۲۷۳۲۵۳۷به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای علیرضا جواهری هدایت آباد به شماره ملی ۰۹۳۷۵۸۷۰۹۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۹۲۷۹۳۱۱۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713795
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی صنایع غذایی دیار مه ولات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۷۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود گودرز به شماره ملی۳۲۵۵۱۳۸۱۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا کریمی به شماره ملی ۰۷۰۳۵۱۴۲۸۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای انوشه الفتی به شماره ملی ۵۹۱۹۷۲۶۸۰۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسین باشی به شماره ملی ۶۵۱۹۵۶۹۹۷۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مجید سعیدی به شماره ملی ۶۵۱۹۹۵۲۸۷۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا اصلی هیات مدیره) برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک یک نفر از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۴۸۷۲۸۴۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مه ولات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13885465
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای خراسان رضوی درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۱۳۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :برابرمجوز شماره ۲۳۷۱۷/۲۲/۳۸ مورخه ۳۰/۷/۱۳۹۶ استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای مجمع غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و درموضوع امور زیر ساختی توسعه، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد-/جنت-خیابان امام خمینی-خیابان امام خمینی ۲۵-پلاک ۰-طبقه اول- کدپستی ۹۱۳۷۷۷۶۵۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: فرامرز یغمائی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد علی چمنیان به شماره ملی ۰۹۳۳۰۶۹۵۲۹ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید طیبی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمود پژوم به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۷۵۱۱ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حبیب اله عدالتیان علی پور به شماره ملی ۰۹۳۸۳۵۳۸۶۱ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید احمد باقر زاده حسینیان به شماره ملی ۰۹۳۹۲۴۸۹۹۹ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی ۰۹۴۰۱۷۹۶۴۴ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامعلی ثنائی فیض آبادی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۱۹۹۲۱ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامعلی رافتی شبانی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۶۴۹۲۷ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید مستشاری به شماره ملی ۳۲۵۵۵۶۷۴۵۹ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: فرامرز یغمائی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت نایب رئیس وعضواصلی هیئت مدیره مهتاب معظمی به شماره ملی ۰۶۸۰۲۱۸۵۲۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره محمد رضایتی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۸۸۳۰۱ به سمت عضواصلی هیئت مدیره افشین رحیمی گل خندان به شماره ملی ۰۷۷۹۴۹۷۸۲۱ به سمت عضواصلی هیئت مدیره محسن حداد سبزوار به شماره ملی ۰۷۹۳۲۵۱۲۴۹ به سمت عضواصلی هیئت مدیره محمود پژوم به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۷۵۱۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره حبیب اله عدالتیان علی پور به شماره ملی ۰۹۳۸۳۵۳۸۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره سید احمد باقر زاده حسینیان به شماره ملی ۰۹۳۹۲۴۸۹۹۹ به سمت مدیرعامل غلامعلی ثنائی فیض آبادی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۱۹۹۲۱ به سمت عضواصلی هیئت مدیره غلامعلی رافتی شبانی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۶۴۹۲۷ به سمت عضواصلی هیئت مدیره حمید مستشاری به شماره ملی ۳۲۵۵۵۶۷۴۵۹ به سمت رئیس وعضو اصلی هیئت مدیره هیئت مدیره محمد علی چمنیان به شماره ملی۰۹۳۳۰۶۳۵۲۹ به سمت خزانه دار و عضواصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اکبر فلاح به شماره ملی ۰۹۳۷۵۱۷۶۰۷ و رضا هاتفی اولایئ به شماره ملی ۰۹۳۹۲۲۶۳۷۵به سمت بازرس اصلی -جاسم حسین پور به شماره ملی ۴۷۲۰۷۰۴۳۱۱به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. ش۹۶۱۱۳۰۳۸۵۹۰۷۷۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172551
آگهی تغییرات شرکت مشهد فافا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۲۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت۲۳۷۹۴۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم بهاره ذکاوت جو به شماره ملی ۰۷۷۰۸۵۸۵۸۹۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرامرز یغمایی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ و آقای مسعود گودرز به شماره ملی ۳۲۵۵۱۳۸۱۵۹ و آقای احسان جواهری هدایت آباد به شماره ملی ۰۹۴۳۳۶۶۹۱۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالرضا نوبری به شماره ملی ۱۰۶۲۵۴۲۹۶۷به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۴ صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۵۲۴۷۵۳۷۴۰۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363383
آگهی تغییرات شرکت فردوس ناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۵۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرامرز یغمائی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای انوشه الفتی به شماره ملی ۵۹۱۹۷۲۶۸۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسن اسدیان به شماره ملی ۰۸۵۹۶۱۹۹۷۴ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم محمدی به شماره ملی ۰۸۵۸۸۸۱۰۹۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس کبوتری به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۷۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن استثنائی به شماره ملی ۰۹۳۳۵۱۷۴۱۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت آقای محسن استثنائی (مدیرعامل) و آقای انوشه الفتی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضای آقای محسن استثنائی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۲۶۲۱۱۸۷۲۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367869
آگهی تغییرات شرکت آریا نوش توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد رضا مسرور به شماره ملی ۰۹۴۲۲۷۴۵۱۲ و آقای رضا پروانه حسینی به شماره ملی ۰۹۳۹۴۰۹۵۰۱ و آقای فرامرز یغمائی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۴۱۹۱ ۲ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ خانم زهره عابدینی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۱۶۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه امین زاده به شماره ملی ۰۹۳۸۴۱۲۹۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۹۲۸۲۱۶۸۳۰۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک