علیرضا بابازاده

آقای علیرضا بابازاده

کد ملی 0385127480
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 576490
آگهی تغییرات شرکت هموار سازگار پوشش با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۱۰۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۹۴۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. ۲ آقای علیرضا بابازاده بشماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ بشماره شناسنامه ۳۷۲ تاریخ تولد ۰۷/۰۶/۱۳۵۱ فرزند علی اکبر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا بابازاده و آقای محمدرضا بیگدلی و آقای مصطفی محققی. ۴ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا بابازاده بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیگدلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی محققی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی محققی بسمت مدیرعامل. ۵ نشانی شرکت از استان قم واحد قم به استان تهران واحد تهران، به نشانی جدید استان تهران شهر تهران خ مطهری خ شهید سرافراز روبروی سفارت کانادا پ ۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت میباشد. در تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت. ش۵۰۱۳۴۰۰۰۰۱۱۱۱۱۰۸۸۵۷۷ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672741
آگهی تاسیس شرکت هوشمند سازان جهانسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۰۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرا و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های الکترونیکی، طراحی و مشاوره در زمینه تکنولوژی و صنایع مادر و انرژی های نوین و صنایع الکترونیک، مشاوره و انجام در زمینه ابزار دقیق، مشاوره و سرمایه گذاری در انجام کلیه پروژه های صنعتی و تولیدی و بازرگانی و عمرانی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آزادی ـ ابتدای خ اسکندری شمالی ـ پ ۲۱ ـ ط ۲ ـ واحد ۳ شمالی ـ کدپستی ۱۴۱۹۹۴۳۱۵۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۰۹۱۶۹ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمدحسین رادیوم به شماره ملی ۰۹۳۸۳۹۵۰۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای سهیل رادیوم به شماره ملی ۰۹۴۱۵۴۸۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای سهیل رادیوم به شماره ملی ۰۹۴۱۵۴۸۴۷۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد رستمی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۵۳۷۳۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محسن پاس بین به شماره ملی ۰۰۷۵۵۱۹۶۸۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۶۶۱۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124299
آگهی تاسیس شرکت تضامنی ابوالقاسم سمیعی و شرکا
شرکت فوق در تاریخ۰۷/۰۵/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۲۲۶۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۲۲۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۷/۰۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) و خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان پانزده خرداد (مقابل پامنار) بازار شیرازیهای سرای اصلی طبقه۲ پلاک۳۹ ـ کدپستی۱۱۶۵۶۴۵۹۵۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای ابوالقاسم سمیعی به شماره ملی۲۲۴۹۶۵۳۳۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای ابوالقاسم سمیعی به شماره ملی۲۲۴۹۶۵۳۳۴۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۶۷۸۶۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195932
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران انرژی و صنعت دانا
در تاریخ۲۰/۷/۹۲ به شماره ثبت۴۴۴۱۹۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۷۹۴۴۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ۱ـ موضوع شرکت: ـ انجام مطالعات و بررسی های فنی و اقتصادی، طراحی و مهندسی، مدیریت، مشاوره، اجرا، ساخت، نظارت بر ساخت، تامین مولدها، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات مورد نیاز (خرید و فروش، اجاره، صادرات و واردات) پروژه های نیروگاهی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر طرح های صنعتی، همچنین طراحی و مهندسی و ساخت قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مربوط به آنها، مدیریت، مشاوره و اجرای خدمات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری مجموعه های صنعتی و نیروگاهی و پالایشگاهی ـ مشاوره فنی و مهندسی، سرمایه گذاری، ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری، و تهیه طرح های توجیه فنی و اقتصادی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت ـ سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه طرح های تولید برق و انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی و سایر طرح های صنعتی ـ اخذ نمایندگی از کمپانی های فعال داخلی و خارجی حوزه تجهیزات، ماشین آلات و قطعات مرتبط با صنایع نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و عقد قرارداد همکاری های فنی و تجاری و همچنین اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت توسعه و پیشرفت امور شرکت ـ انجام خدمات مشاوره، مدیریت و اجرای طرح های بهداشت، ایمنی و محیط زیست ـ انجام هرگونه فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی و کلیه کالاها و خدمات مجاز کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد کوچه بهشت یکم پلاک ۲۵ ط ۲ کدپستی۱۹۴۸۸۱۴۸۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۴۹/۹۲/۲۷۸ ص مورخ۴/۷/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ـ آقای علی رضا بابازاده به شماره ملی۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز کیان به شماره ملی۰۹۳۸۴۷۵۱۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عابدی به شماره ملی۰۳۸۳۷۴۷۳۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرامرز کیان به شماره ملی۰۹۳۸۴۷۵۱۱۸ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا دو نفر از سه نفر عضو همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اروین ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی آقای محدبهنام دائی مژدهی به شماره ملی۲۵۹۱۰۶۵۴۳۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۱۲۸۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243220
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نوآوران دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بابازاده به شماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای جواد پاسبانیان به شماره ملی ۱۲۶۱۸۶۵۵۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای امیرحسین کوزه گران به شماره ملی ۰۰۶۲۵۴۴۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد امضای کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. پ۱۷۳۴۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387798
آگهی تغییرات شرکت معدنکاران آسیا پی جو بینالود شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۶۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیشگامان نوآوران دانا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵ بنمایندگی مسعود عابدی بشماره ملی ۰۳۸۳۷۴۷۳۵۱ ارشیا انصاری سرابی بشماره ملی ۰۰۵۷۳۸۷۰۷۹ سید حسین عظیمی بشماره ملی ۰۰۶۰۰۳۱۰۲۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا بابا زاده بشماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۰۰۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395765
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای علیرضا بابا زاده با کد ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیر به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۰۲۸۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628250
آگهی تغییرات شرکت بیناس انرژی سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۸۷۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۱۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و خانم مهرناز شیخ محمدی فرزند احمد دارای کد ملی ۰۴۵۲۶۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای علی فرهمند بشماره ملی ۰۰۶۳۲۷۰۹۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علیرضا بابازاده بشماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد حسن حسینی خامنه‌ای بشماره ملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی بامضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل شرکت آقای علی فرهمند تفویض گردید. پ۱۸۶۸۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791143
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علیرضا بابازاده به شماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر باباعلی به شماره ملی۴۱۹۹۶۲۷۶۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان نفت دانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۰۹۲۰ به نمایندگی پیمان بهجتی پورناکی به شماره ملی ۲۸۰۲۸۰۰۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا هادیان به شماره ملی ۰۰۵۴۹۳۰۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عابدی به شماره ملی ۰۳۸۳۷۴۷۳۵۱ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورازقبیل چک سفته برات عقود و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۲۵۲۹۵۰۶۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804474
آگهی تغییرات شرکت سفیر تجارت دانا ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۹۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵به نمایندگی غلامرضا مقیمی به شماره ملی۱۲۸۵۸۸۳۲۲۵ عضو هیئت مدیره و امین چاروسه به شماره ملی ۱۸۱۷۲۶۰۹۷۹عضوهیئت مدیره و عباس مظاهری به شماره ملی۴۶۰۹۶۹۹۶۰۵عضوهیئت مدیره و محمد جواد بابازاده به شماره ملی۰۳۸۵۱۶۰۹۹۲عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۲۹۶۰۲۶۶۷۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846768
آگهی تغییرات شرکت طلای سبز طوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۴۶۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده شماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به رئیس هیئت مدیره و اسماعیل ناظم شهرضا شماره ملی۱۱۹۹۰۹۳۴۸۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی بشناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۳۸۵۴ به نمایدگی محمدمهدی مجاهدیان بشماره ملی۴۴۳۲۴۹۴۷۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۲۴۶۲۹۶۶۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074966
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش فرآور دانا تک درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۸۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۰۹۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: عرضه و انجام کلیه خدمات لازم برای اجرای طرح ها از قبیل حمایت از نوآوری و تولید دانش فنی، مطالعات اولیه طرح های صنعتی و تهیه گزارش های توجیهی علمی، فنی و اقتصادی، طراحی پایه و تفصیلی، عملیات تدارکاتی و بازرگانی، فعالیت های تولیدی، نظارت و بازرسی فنی، خدمات مدیریتی، خدمات جنبی، برنامه ریزی، کنترل طرح، فن آوری اطلاعات و اجرای پروژه های صنعتی و عمومی، تهیه و تأمین، فروش، پخش و توزیع، انجام امور صادرات و واردات، انتقال، توسعه و اجرای پروژه های صنعتی، طراحی و ساخت واحدهای صنعتی و آزمایشگاهی در زمینه صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی و تجهیزات جداسازی و صنایع مرتبط دیگر و در صورت ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی و انجام سایر اموری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم تحقق اهداف شرکت که عبارتند از: ساخت و بهره برداری از واحدهای صنعتی و تجهیزات و لوازم معدنی و فراوری مواد معدنی، انجام کالیبراسیون دستگاهها و کارهای نرم افزاری و سخت افزاری و انجام امور پیمانکاری و خدمات معدنی سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود در ایران و سایر کشورها و خریداری و تملک سهام شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها؛انعقاد قراردادهای انجام خدمات مشاوره و ساخت، مشارکت مدنی، پیمان مدیریتی، کلید در دست، کارهای امانی، همکاری یا پیمانکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی واجد شرایط و سایر قراردادهای مرتبط با اهداف وموضوع شرکت تاسیس شرکت های وابسته، نمایندگی و شعبه به صورت مستقل و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی، خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن و تحصیل اموال منقول و غیر منقول، خرید، فروش، اجاره، احداث، تاسیس، تکمیل، توسعه، تهیه، تعمیر و اداره دفاتر، کارخانجات، کارگاه ها و تعمیرگاه ها و سایر تاسیسات و وسائلی که در انجام عملیات شرکت لازم است، اخذ موافقت های اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری کارخانجات و واحدهای تولیدی از وزارتخانه های ذیربط عندالزوم، اخذ وام و یا اعتبار در حدود فعالیت های شرکت، اخذ نمایندگی از شرکتهای ایرانی و خارجی، انجام عملیات بازرگانی یا تولیدی، انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد تمامی موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی بالاتر ازتقاطع میرداماد کوچه بهشت یکم پلاک ۲۵ طبقه اول کدپستی ۱۹۴۸۸۱۴۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۹/۱۸۸۷ مورخ ۲۵/۵/۹۵نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکتبرای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: ـ آقای علیرضا بابازاده شماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدنی گنچ آفرینان ایرانیان شماره ملی ۱۴۰۰۳۹۲۷۶۴۴با نمایندگی آقای میثم سرمدی شماره ملی ۰۵۵۷۸۰۱۴۱۹ به سمت عضوء هیات مدیره ـ آقای ارشیا انصاری سرابی شماره ملی ۰۰۵۷۳۸۷۰۷۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای علیرضا برزین شماره ملی ۰۰۶۳۹۷۹۹۴۲ به سمت عضوء هیات مدیره ـ آقای علی اکبر غفاری شماره ملی ۰۰۶۹۴۶۴۷۵۸ به سمت عضوء هیات مدیره ـ آقای میثم سرمدی شماره ملی ۰۵۵۷۸۰۱۴۱۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی اروین ارقام پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۷۲۵۸۵۴۵۵۵۷۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168299
آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان نوآوران دانا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵ به نمایندگی خانم نفیسه حسینی یکتا شماره ملی۰۳۸۳۶۴۴۶۴۱عضو هیئت مدیره اسماعیل ناظم شهرضا شماره ملی۱۱۹۹۰۹۳۴۸۳ عضو هیئت مدیره و علیرضا بابازاده شماره ملی۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۹۱۴۹۴۷۲۱۱۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260122
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان دامپروری دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده به شماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰به سمت رییس هیئت مدیره محمدحسین طاهری به شماره ملی ۰۹۳۳۱۳۴۱۰۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان نوآوران کشاورزی دانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۴۶۹۷ به نمایندگی محسن مردی شماره ملی ۰۰۵۶۰۲۵۵۴۸به سمت نایب رییس هیئت مدیره جلال قدیری به شماره ملی۰۹۳۷۶۲۴۱۲۸به سمت عضو هیئت مدیره آرمین توحیدی به شماره ملی۰۰۵۴۹۸۶۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره ومتغییر مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. امضای کلیه اوراق اداری ومکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۱۰۲۷۸۷۳۳۴۷۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316050
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نفت دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۰۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا بابا زاده به شماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ارشیا انصاری سرابی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۸۷۰۷۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا برزین به شماره ملی ۰۰۶۳۹۷۹۹۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای پیمان بهجتی پورناکی به شماره ملی ۲۸۰۲۸۰۰۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان نوآوران دانا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵ به نمایندگی آقای علی رشتچی به شماره ملی ۴۲۸۴۷۴۷۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. امضای کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد به عهده مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۱۲۰۱۵۳۵۱۷۶۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373808
آگهی تغییرات شرکت معدنی گنج آفرینان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۷۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان نوآوران دانا ش. م ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵ به نمایندگی آقای علیرضا بابازاده کدملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ و آقای ارشیا انصاری سرابی کدملی ۰۰۵۷۳۸۷۰۷۹ و شرکت نوآوران انرژی و صنعت دانا ش. م ۱۴۰۰۳۶۷۹۴۴۵ به نمایندگی آقای علیرضا برزین کدملی ۰۰۶۳۹۷۹۹۴۲ و سرکار خانم هاله بختیار کدملی ۱۲۸۵۸۷۳۴۸۳ و آقای یوسف زرین قریچه کدملی ۱۳۷۲۰۳۹۵۳۸. پ۹۶۰۱۱۶۷۴۷۳۰۹۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382183
آگهی تغییرات شرکت اتصال پترو اروند «با مسئولیت محدود» به شماره ثبت ۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۱۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ شرکت واصله به تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علیرضا بابا زاده به شماره ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰، گروه پیشگامان نو آوران دانا به شماره ثبت ۴۲۹۴۱۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵ و آقای محمد قاسمی به شماره ملی ۰۴۹۳۳۷۴۱۲۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲ آقای علیرضا بابا زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، گروه پیشگامان نو آوران دانا به نمایندگی آقای مسعود عابدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد قاسمی (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۱۲۳۴۱۶۳۳۲۳۵۳ سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549065
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نوآوران کشاورزی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۴۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بابازاده کدملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰به نمایندگی از شرکت پیشگامان نوآوران دانا ش ث ۴۲۹۴۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا مقیمی به شماره ملی۱۲۸۵۸۸۳۲۲۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی رشتچی کدملی ۴۲۸۴۷۴۷۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمد راوش کدملی۱۲۸۵۵۶۸۸۴۲به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقیمانده مدت متصدی انتخاب گردیدند و دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، اوراق بهادار، با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر مکاتبات اداری و غیر تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۶۹۷۹۲۴۴۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک