مهدی امینی

مهدی امینی

کد ملی 0384638791
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9787055
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان تهران و اوستان به شماره ثبت۲۴۸۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۴۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کریمی تفرشی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۶۹۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی فتحی به شماره ملی ۱۶۷۱۲۷۷۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی والوزی به شماره ملی ۰۰۶۰۱۱۹۰۹۸ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای سید مجید میرحیدری به شماره ملی ۰۰۸۳۱۵۲۰۳۲ به سمت خزانه دار و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ به سمت دبیر و آقای علیرضا رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۸۸۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه خانه صنعت معدن جوانان با نمایندگی آقای سید علی صدری به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۳ نفر رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و نائب رئیس همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۴/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10232252
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دامپروری سیمین پرور قم بشماره ثبت: ۳۲۷۳
به استناد نامه شماره ۶۹۶۷/۱۲ ۱۶/۱۰/۸۹ اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۶/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای مهدی امینی بشماره ملی: ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ نائب رئیس هیئت مدیره مستعفی و خانم طاهره ابراهیمی موحد بشماره ملی: ۰۳۸۴۸۳۹۰۵۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شد. ۲ آقایان و خانم‌ها علی محمد ابراهیمی موحد بشماره ملی: ۳۵۴۲۶۰۰۱ ۰۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و طاهره ابراهیمی موحد بشماره ملی: ۰۳۸۴۸۳۹۰۵۳ نائب رئیس و فاطمه باوفا بشماره ملی: ۱ ۱۵۷۲۷۸ ۰۳۸ منشی هیئت مدیره و سید امیرحسین رضوی بشماره ملی: ۰۳۸۱۸۵۴۳۲۹ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا"و مهر شرکت می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس حق امضاء دارد. ۳ آقایان مهدی امینی بشماره ملی: ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و محمدحسین ابراهیمی موحد بشماره ملی: ۰۳۷۰۱۱۰۸۱۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. کفیل ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062181
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی امینی با شماره ملی۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۷۴۷۸۶۲۵۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062206
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۱۷۲۳۰۶۶۲۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062226
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۷۴۶۴۶۴۴۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147612
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد قاسمی باکدملی ۰۰۳۵۱۹۴۷۳۱ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۰۲۴۶۷۹۳۳۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147650
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۰۲۶۲۹۹۷۷۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147695
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۰۲۵۰۴۳۱۱۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت عضو علی البدل و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی ۱۹۹۳۸۳۴۷۳۱ صحیح می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۲۶۱۱۵۹۰۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264766
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با کدملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با کدملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با کدملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با کدملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای شهریار سلطان محمدی با کدملی ۰۰۶۸۷۷۵۲۰۲ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۹۹۸۵۹۵۷۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264777
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی با کدملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۹۸۰۴۴۹۴۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272250
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۰۴۶۵۸۵۳۳۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288943
آگهی تغییرات موسسه انجمن تخصصی صنایع همگن آرد استان البرز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۵۰۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا میثمی فرد باکد ملی ۱۷۵۳۴۲۹۸۲۱به عنوان نماینده شرکت تولیدی آرد البرز به شماره ثبت ۱۲۷۲۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۱۲۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فیض اله شریفی باکد ملی ۴۱۷۰۰۹۰۱۱۱به عنوان نماینده شرکت آرد زرین خوشه هشتگرد به شماره ثبت ۳۲۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۹۹۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی عسکری باکد ملی ۴۸۴۹۲۶۶۴۲۸ به عنوان نماینده شرکت آرد خوشه طلائی کرج به شماره ثبت ۱۴۶۵۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۶۲۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ملک حسین آقاطاهر باکد ملی ۰۰۶۰۰۶۰۴۱۷ به عنوان نماینده شرکت آرد ستاره کردان به شماره ثبت ۲۲۵۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۸۶۷۳ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره و آقای آزاد اکبری باکد ملی ۳۳۷۰۰۴۳۹۰۴ به عنوان نماینده شرکت آرد سفید اکبری به شماره ثبت ۱۰۷۱۵۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۵۱۰۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی صدری باکد ملی ۴۹۱۱۴۲۰۶۷۷ به عنوان نماینده شرکت تولیدی آرد البرز مقدم تهران به شماره ثبت ۴۰۰۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۷۶۵۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر امینی باکد ملی ۰۳۸۴۸۱۶۰۵۳ به عنوان نماینده شرکت صنعتی آرد زر به شماره ثبت ۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. آقای فرزاد جلالی باکد ملی ۰۰۷۱۴۷۹۶۷۸ به عنوان نماینده شرکت آرد سفید ماهدشت به شماره ثبت ۲۲۴۷۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۶۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی امینی باکد ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱به عنوان نماینده شرکت صنعتی آرد زر به شماره ثبت ۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۳۱۰۲۶۴۸۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427052
آگهی تغییرات شرکت دامپروری سیمین پرور قم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۰۸۸۴
به استناد نامه شماره ۲۸۹۲۵ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۴ به تصوسی رسید. ۲ آقایان سید امیر حسین رضوی به شماره ملی ۰۳۸۱۸۵۴۳۲۹، طاهره ابراهیمی موحد به شماره ملی۰۳۸۴۸۳۹۰۵۳، علی محمد ابراهیمی موحد به شماره ملی ۰۳۸۳۵۴۲۶۰۱ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و فاطمه آقاجانی قمی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۰۱۳۱۲ و طیبه ابراهیمی موحد به شماره ملی۰۳۸۶۴۷۶۲۳۳ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۳ آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و خانم فاطمه باوفا به شماره ملی ۰۳۸۱۵۷۲۷۸۱ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۲۳۹۵۶۹۶۷۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی بیواتانول زر درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۹۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۲۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: سرمایه گذاری، تهیه، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از خطوط بیواتانول و متانول(طبی، صنعتی و سوختی) و انواع محصولات جانبی حاصل از آن، انجام کلیه فعالیت های طراحی، ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به فعالیت های موضوع شرکت، تهیه و تولید انواع مختلف اتیل الکل(طبی، صنعتی و سوختی)، تأسیس شعبه و همکاری با موسسات داخلی و خارجی در زمینه های تخصصی و اخذ لیسانس و دانش فنی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در هر یک از موارد فوق در داخل و خارج کشور. بطور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی از جمله صادرات، واردات، خرید و فروش محصولات، مواد اولیه و واسطه تولیدی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی، قطعات ماشین آلات و تجهیزات و سایر اقلام مجاز و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، حمل و نقل درون شهری، توزیع و پخش، ایجاد و راه اندازی و بهره برداری نیروگاه برق و همچنین ایجاد و واگذاری دفاتر فروش و شعب انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و هر آنچه که به موضوعات فوق مربوط بوده و در اینجا به آنها اشاره نشده است مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان ساوجبلاغ ـ بخش مرکزی ـ دهستان سعیدآباد ـ روستا قاسم آبادبزرگ ـ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد ـ خیابان شرکت زرنام ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۶۱۱۱۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه زر ماکارون با کد ۲۶۶۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین افضلی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۰۶۸۸۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۳۴۱۳۱۳۲۱۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040412
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی آرد ذرت زر درتاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۰۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۲۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی و خرید و فروش انواع آردهای مختلف و محصولات وابسته از قبیل انواع نان و شیرینی ـ ماکارونی و اسپاگتی ـ لازانیا ـ سبوس و غیره، اشتغال به امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای کشت و صنعت، اخذ لیسانس و دانش فنی مشارکت در هرگونه سرمایه گذاری مربوط به موضوعات مذکور، به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نسبت به انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود به نفع شرکت های گروه که سهامداران آنها با شرکت یکی است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی اقدام نماید. و نسبت به واردات کلیه کالاهای مرتبط با دام زنده، فرآورده های خام دامی، خوراک دامی و نهادهای خوراک دام ، داروی دامی و تجهیزات مرتبط(ذرت، جو، کلزا، سویا، کنجاله سویا، گندم،کنجاله تخم پنبه و دانه های روغنی) مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان ساوجبلاغ ـ بخش مرکزی ـ دهستان سعیدآباد ـ روستا قاسم آبادبزرگ ـ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد ـ خیابان شرکت زرنام ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۶۱۱۱۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه زرماکارون با کد ۲۶۶۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد رزاقی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۲۵۳۲۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۳۱۱۵۸۹۳۳۸۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167188
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی ۴۸۹۷۵۱۷۹۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۵۲۲۷۶۹۸۱۲۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306685
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان: مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ و رضا روستائیان با شماره ملی ۵۷۷۹۸۷۳۵۹۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۲۰۲۳۷۲۶۹۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353104
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مشهدی زاده به شماره ملی ۱۱۴۰۱۳۵۰۶۶ (خارج از اعضا و سهامداران) به سمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۱۹۶۴۱۲۰۱۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357156
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۹۲۱۲۱۷۲۶۰۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک