علی سعادت

علی سعادت

کد ملی 0384526411
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592188
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان کاتالیست الوندسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۵۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ به سمت بازرس اصلی و علی سعادت به کدملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۰۵۴۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642235
آگهی تصمیمات شرکت نگهداشت کارانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۰۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۵۲۶ سمت بازرس اصلی و علی سعادت به کدملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۴۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651947
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خورسهامی خاص به شماره ثبت۵۳۲۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۳۹۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ بسمت بازرس اصلی و علی سعادت به کدملی۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به استان البرز نظرآباد بلوار کارآفرینان بعد از م دوم سمت راست کدپستی۲۳۳۳۷۹۶۳۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۱۹۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696196
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی کالاآوران آراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۴۱۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ به سمت بازرس اصلی و علی سعادت به کدملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی ملکزاده به کدملی ۲۲۹۶۲۴۱۳۳۶ و محمد ملکزاده به کدملی ۲۲۸۲۷۵۷۵۶۴ و مائده حجاری به کدملی ۲۲۹۸۴۲۹۹۸۰۴ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمد ملکزاده به سمت رئیس هیئتمدیره، مائده حجاری به سمت نائب رئیس هیئتمدیره، مهدی ملکزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۰۱۲۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007555
آگهی تغییرات شرکت دقیق فرآیند سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۹۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به عنوان بازرس اصلی، آقای علی سعادت به شماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۴۰۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019938
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به عنوان بازرس اصلی، آقای علی سعادت به شماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'ابرار' و 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۷۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041657
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی یاس دارو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۳۹۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام رستاک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ بسمت بازرس اصلی و علی سعادت به کد ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا امین به کد ملی ۲۲۳۹۴۸۴۵۶۰۱ عزیزاله شایان به کد ملی ۰۵۸۹۵۹۵۴۰۷ مریم امین به کد ملی ۰۰۷۱۳۹۸۸۵۶ شهرزاد افشار به کد ملی ۰۰۵۵۸۳۲۷۰۹ مریم شایان به کد ملی ۰۵۸۹۶۵۸۶۵۴. پ۱۶۳۸۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149038
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شماره ثبت ۲۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۲ که در تاریخ ۲/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید هادی علیپور بشماره ملی ۶۳۰۹۷۰۳۶۶۸ و علی سعادت بشماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به ۰۰۰/۸۸۰ ریال افزایش داد. افشین نخبه فلاح به شماره ملی ۴۸۹۷۵۲۳۴۹۴ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به ۰۰۰/۴۴۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال افزایش یافت و مواد ۷ و ۸ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه به شرح ذیل میباشد. سید هادی علیپور و علی سعادت هر یک دارای مبلغ ۰۰۰/۸۸۰ ریال افشین نخبه فلاح دارای مبلغ ۰۰۰/۴۴۰ ریال پ۱۶۹۱۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154353
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیای غرب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به ش م ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ بسمت بازرس اصلی و علی سعادت به ک م ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۳۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155929
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱/۳/۹۲ در شرکت مهندسی خور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۳۹۱۲ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک ثبت شده بشماره ۲۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی سعادت بشماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای سیامک مقتدری القلندیس بشماره ملی ۰۰۳۹۲۸۷۵۸۰ و آقای عباس مقتدری بشماره ملی ۱۳۸۱۳۳۴۹۸۰ و آقای فریبرز بینش پور بشماره ملی ۱۳۷۷۱۰۴۲۰۶ و آقای هومن هدایتی بشماره ملی ۰۰۵۶۸۸۴۵۶۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ آقای سیامک مقتدری القلندیس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس مقتدری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز بینش پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هومن هدایتی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۹۵۴۶۴ ثبت اسناد و املاک شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171841
آگهی تغییرات شرکت نیک بسپار یزد سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۰۴۵۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به نمایندگی آقای سید هادی علیپور بسمت بازرس قانونی و حسابرس مستقل و آقای علی سعادت به کد ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه ملک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۹۵۲۷۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191948
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۶۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب سید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۵۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی سعادت با کدملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی و نصب فیرمکوپارس با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳ و شرکت نگهداشت کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۷۱۳ و همایون شهرآبادی با کدملی ۰۰۷۱۲۷۶۶۱۹۱ پ۱۷۱۲۴۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213907
آگهی تغییرات شرکت پایا بسپار یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۰۳۱۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به نمایندگی آقای سید هادی علیپور بسمت بازرس قانونی و حسابرس مستقل و آقای علی سعادت کد ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه ملک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۵۹۵۴۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک زارچ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255257
آگهی تغییرات شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام حساب رستاک با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی سعادت با کد ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۱۷۴۰۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503832
آگهی تغییرات شرکت رسا رایانه سینا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۸۱۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب ر ستاک به شماره ثبت ۲۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی سعادت به ش ملی: ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۳۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542373
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مدارخطوط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شماره ثبت ۲۷۲۰۰ و به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای علی سعادت بشماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سالمالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۰۴۹۸۱۹۶۳۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656410
آگهی تغییرات شرکت فضا سازان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۳۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵به عنوان بازرس اصلی و آقای علی سعادت به شماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد سید کریمی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۵۶۲۳۶ به سمت مدیرعامل ورئیس هییت مدیره آقای امین سید کریمی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۱۳۵۱۲ به سمت نائب رئیس هییت مدیره خانم ملیحه السادات قاسم پور مرادی به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۶۰۶۲ به سمت عضو هییت مدیره وامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور حسابهای بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت، یا امضاء امین سید کریمی با مهر شرکت، و اوراق عادی ومراسلات با امضاءهر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۱۶۳۵۶۵۶۸۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578503
آگهی تغییرات شرکت گسترش نانو فن آوری آپاداناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۰۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به عنوان بازرس اصلی، آقای علی سعادت به شماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9633635
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش به شماره ثبت۱۴۷۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۰۵۲۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۱۲/۸۹ علی سعادت به کدملی۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ۰۰۰/۵۰۶/۱ریال و سید هادی علیپور به کدملی۶۳۰۹۷۰۳۶۶۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ۰۰۰/۹۷۴/۱ از صندوق موسسه خارج. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۶ ریال به مبلغ۰۰۰/۷۲۰/۲ریال کاهش یافت و ماده۱۸ اساسنامه اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10258232
آگهی تصمیمات شرکت تهران صدیق (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۷۱۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی اصول اندیشه۱۳۷۱۲ بعنوان بازرس اصلی و علی سعادت به کدملی۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315595
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۱۶۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ذخایر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و سید هادی علیپور به کدملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946988
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد سمنان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۷۱۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ به جای موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش بسمت بازرس اصلی و علی سعادت به کدملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی بازرسان به جای بازرسان قبلی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14404577
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاور خردپیروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۵۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی نوری شماره ملی ۳۸۰۰۰۴۷۰۵۵ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) بجای آقای وجیه اله ساعدی به سمت عضو هیات مدیره. آقای مسعود مهردادفر به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۱۸۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره. آقای محمدحسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۱۰۳۱۸ به نمایندگی از طرف گروه مالی بانک پارسیان (شرکت سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای بهزاد خواجه نصیری به شماره ملی ۰۰۶۸۷۵۶۰۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای علی سعادت به شماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه‌ای امین پارسیان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل کماکان مشابه بند ۳ صورتجلسه مورخ ۲۱/۹/۹۵ هیات مدیره میباشد. پ۹۷۱۰۱۰۴۹۳۳۶۶۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک