محسن امینی

محسن امینی

کد ملی 0384224636
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1149703
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ در شرکت صنعتی سمولینای زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶ که در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی ۰۰۵۸۷۶۳۲۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۹۷۶۷۵ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۸۱۶۰۵۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۹۱۱۶۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241795
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان به شماره ثبت ۱۸۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید علی صدری به شماره ملی ۴۹۱۱۴۲۰۶۷۷، علیرضا قدرتی به شماره ملی ۲۲۹۶۸۵۱۶۰۶، محمدرضا مهری به شماره ملی ۳۷۶۱۹۷۹۳۸۱، محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶، حامد پاک طینت به شماره ملی ۲۲۹۸۹۹۹۸۹۹، پیمان پژوهنده به شماره ملی ۴۱۳۲۲۱۵۷۹۲، امید حیدریان کهنه اوغاز به شماره ملی ۰۸۲۷۹۵۴۲۷۱ و سید احسان حوائی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۵۵۴۶۳ و شهرام شریف دلجوئی به شماره ملی ۲۷۵۳۶۳۲۸۰۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۱۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787055
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت و معدن جوانان تهران و اوستان به شماره ثبت۲۴۸۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۴۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کریمی تفرشی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۶۹۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی فتحی به شماره ملی ۱۶۷۱۲۷۷۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی والوزی به شماره ملی ۰۰۶۰۱۱۹۰۹۸ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای سید مجید میرحیدری به شماره ملی ۰۰۸۳۱۵۲۰۳۲ به سمت خزانه دار و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ به سمت دبیر و آقای علیرضا رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۸۸۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه خانه صنعت معدن جوانان با نمایندگی آقای سید علی صدری به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۳ نفر رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و نائب رئیس همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۴/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711346
آگهی تغییرات شرکت تولید کنندگان محصولات غذایی بکتاش تامین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۹۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بشماره ۳۷۹۲۲۸/۱۵ , ۹۴۲ مورخ ۹/۱۲/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ - علی موحد به شماره ملی ۴۶۵۰۲۸۷۰۸۱ - عباسعلی موحد به شماره ملی ۴۶۵۰۲۹۷۹۱۵ بسمت اعضای اصلی - جواد میرزائی بشماره ملی ۴۴۳۱۳۱۴۷۹۲ - صمد رسولوی بنیس بشماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند، پ۹۴۱۲۲۴۲۴۷۹۹۰۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749313
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محمد علی ناطقی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۹۷۶۷۵ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۲۸۸۳۶۶۰۴۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۱۷۱۵۶۳۲۳۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062206
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۱۷۲۳۰۶۶۲۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062226
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۷۴۶۴۶۴۴۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147612
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد قاسمی باکدملی ۰۰۳۵۱۹۴۷۳۱ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۰۲۴۶۷۹۳۳۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147631
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به کدملی۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به کدملی۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محسن امینی به کدملی۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به کدملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید میثم طباطبایی بفروئیه باکدملی ۲۰۹۲۳۱۶۰۴۴ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۰۲۴۶۶۴۱۴۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147695
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۰۲۵۰۴۳۱۱۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت عضو علی البدل و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی ۱۹۹۳۸۳۴۷۳۱ صحیح می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۲۶۱۱۵۹۰۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201203
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای مرتضی سلطانی به کدملی۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به کدملی۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی به کدملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به کدملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۳۰۱۲۶۵۷۵۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201216
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به کدملی۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به کدملی۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محسن امینی به کدملی۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به کدملی۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای داود پیرا با کدملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۳۰۱۵۲۸۶۸۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272250
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۰۴۶۵۸۵۳۳۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660758
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صادرات و اقتصاد استان البرز درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۳۲۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۶۰۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور در زمینه بازاریابی و صادرات کالاها و محصولات صادراتی استان البرز و کشور - واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی استان - انجام امور مطالعاتی در زمینه شناسایی بازار و ظرفیت بازار کشورهای هدف تجاری - ارائه مشاوره و راهنمایی با اشخاص حقیقی و حقوقی و تولیدکنندگان در خصوص صادرات کالاها و محصولات تولیدی و خدمات مهندسی - انجام مراحل گمرکی صادرات و واردات کالا - انجام امور مالی به نام و حساب شرکت - صدور خدمات فنی مهندسی - انجام امور مربوط به زیرساختهای داخلی و خارجی -- اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور - شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و بخش عمومی خصوصی - هدایت مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص و شرکتهای داخلی و خارجی و حمایت قانونی و اداری از آنها - ایجاد و شرکت در نمایشگاههای موقت و دائمی (داخلی و خارجی ) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج-مهرشهرفاز۱-خیابان ۱۱۳-بلوار امام خمینی(ارم)-پلاک ۰-مجتمع آناهیتا-بلوک سی-طبقه دوم-واحد ۶- کدپستی ۳۱۸۵۷۹۶۷۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۳۵۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۱۲۹۷۹۲۳۳۰۰ ریال برابر با نامه شماره ۱۹۷/۵۲۹۷/۶۳ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ بانک کشاورزی شعبه گلشهر واریز گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مجید حاجی غلام سریزدی به شماره ملی ۰۰۳۵۲۳۹۲۰۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرج به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۸۵۳۵ و به نمایندگی مسعود قاسمی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۲۴۸۳۲و به سمت عضو هیئت مدیره و اتاق تعاون استان البرز به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۴۲۰۹ و به نمایندگی محمدعلی مختاری به شماره ملی ۵۵۱۹۸۹۶۲۷۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اکبر حیدری به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۱۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزان فروغی به شماره ملی ۰۹۴۶۰۰۴۹۲۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۲۴۶۹۹۹۷۳۷۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040412
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی آرد ذرت زر درتاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۰۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۲۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی و خرید و فروش انواع آردهای مختلف و محصولات وابسته از قبیل انواع نان و شیرینی ـ ماکارونی و اسپاگتی ـ لازانیا ـ سبوس و غیره، اشتغال به امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای کشت و صنعت، اخذ لیسانس و دانش فنی مشارکت در هرگونه سرمایه گذاری مربوط به موضوعات مذکور، به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نسبت به انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود به نفع شرکت های گروه که سهامداران آنها با شرکت یکی است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی اقدام نماید. و نسبت به واردات کلیه کالاهای مرتبط با دام زنده، فرآورده های خام دامی، خوراک دامی و نهادهای خوراک دام ، داروی دامی و تجهیزات مرتبط(ذرت، جو، کلزا، سویا، کنجاله سویا، گندم،کنجاله تخم پنبه و دانه های روغنی) مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان ساوجبلاغ ـ بخش مرکزی ـ دهستان سعیدآباد ـ روستا قاسم آبادبزرگ ـ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد ـ خیابان شرکت زرنام ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۶۱۱۱۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه زرماکارون با کد ۲۶۶۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد رزاقی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۲۵۳۲۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۳۱۱۵۸۹۳۳۸۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270486
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲به سمت رئیس هیئت مدیره وقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۷۲۸۱۳۳۳۰۷۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306698
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای منوچهر صوفی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رضا روستائیان با شماره ملی ۵۷۷۹۸۷۳۵۹۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اسناد، اوراق، نامه‌های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۸۲۰۴۲۲۴۷۲۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312159
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بیواتانول زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا مالمیر با شماره ملی ۰۰۷۲۰۷۴۹۲۲ (خارج از اعضا و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۲۲۶۸۵۵۰۸۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357156
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۹۲۱۲۱۷۲۶۰۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377485
آگهی تغییرات اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۵۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۲۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ و به موجب مجوز شماره ۱۰۵۵۱/۴۳/ص مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد آگاهی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۸۵۴۴۱بسمت نایب رئیس هئیت مدیره و عضو اصلی هئیت مدیره آقای بهزاد درخور به شماره ملی ۰۰۵۷۶۴۵۶۵۵ بسمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای کاوه زرگران به شماره ملی ۰۰۷۰۸۱۶۳۳۶ بسمت رئیس هئیت مدیره و عضو اصلی هئیت مدیره آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ بسمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای مسلم ناصری به شماره ملی ۱۵۳۳۷۰۸۳۸۱ بسمت نایب رئیس هئیت مدیره و عضو اصلی هئیت مدیره آقای فخرالدین عامریان به شماره ملی ۲۴۳۰۱۸۵۴۷۴ بسمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای مهدی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۶۳۱۲۵۱ بسمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای علی جابریان همدانی به شماره ملی ۳۸۷۳۸۳۵۰۰۲ بسمت عضو علی البدل هئیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با دو امضا از چهار امضا آقایان کاوه زرگران، بهزاد درخور، مسلم ناصری و فرهاد آگاهی همرا با مهر اتاق معتبر خواهد بود. پ۹۷۱۰۰۴۷۱۱۷۰۴۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک