محمدعلی صباغ

محمدعلی صباغ

کد ملی 0384016936
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706339
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کشباف بهار تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۰۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۳۸۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۶۹۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید رضوانی دیوشلی به کدملی۰۰۳۱۱۷۹۱۰۵۰ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۳۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706425
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کشباف مهر تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۹۵۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۷۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل امینی به کدملی۳۷۸۱۱۳۵۲۸۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست.. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۳۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169371
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کد ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کد ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی (حسابدار رسمی) با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۲۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169374
آگهی تغییرات شرکت شیرین بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۲۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم هنگامه وشکینی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ و آقایان عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به شماره ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقایان نوراعلاء شیخ اسلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و مجتبی نیکخواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۲۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169375
آگهی تغییرات شرکت یاس بافت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۶۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و سود و زیان سال مالی۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کد ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کد ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۲۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190517
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم هنگامه وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۰۷۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200443
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۸۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگام وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ ۳ آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی (حسابدار رسمی) با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۸۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687888
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۷/۴/۹۳ در شرکت ناز مرغ سهامی خاص شماره ثبت ۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۳۳۴۳ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ در این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ آقایان عباس فرقانی بشماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمد علی صباغ بشماره ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی بشماره ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بشماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۸۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای عباس فرقانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صباغ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم هنگامه وشکینی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم صباغ بشماره ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضا از سه امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۸۶۹۳۷ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990918
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ کوثر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و محسن لگرو به کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس خرقانی به کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و هنگامه وشگینی به کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره، هنگامه وشگینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدعلی صباغ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439491
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بافت و تکمیل ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۳۹۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ عباس فرقانی به کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و هنگامه وشگینی به کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ بسمت عضو هیئت?مدیره و علیرضا عربیان به کدملی ۰۰۶۴۷۹۹۱۶۶ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت?مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت?مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520489
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و هاشم زند میرالوند به کدملی ۳۹۳۲۵۶۵۰۷۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها و اسناد تعهدآور و رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ۱۷ بند به ضمیمه صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027963
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف آذر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم مریم صباغ با کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۲۸۲۵۸۴۰۵۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028056
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ آبان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۱۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسیدآقای عباس فرقانی باکدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲وآقای محمدعلی صباغ باکدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶وخانم مریم صباغ باکدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۸۷۴۱۴۸۸۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030008
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ترمه بافت صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۸۶۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ترمه بافت صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۸۶۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ با کد ملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی تیغ دوست پیربازاری با کد ملی ۲۵۹۲۲۱۴۳۹۹ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030089
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ کوثر فرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کد ملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم مریم صباغ با کد ملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۲۹۱۹۱۸۶۱۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094945
آگهی تغییرات شرکت ناز مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ب) آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به مدیریت آقای رضا مظاهری با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۵۳۴۵۱۹۰۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546124
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی نمونه الغدیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمد علی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و آقای امیرحسین فرقانی با کدملی ۰۰۱۶۴۵۰۱۹۱. پ۹۶۰۵۱۵۴۷۰۳۳۳۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572922
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چادرمشکی الغدیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی میرقاسمی با کدملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۱۷۵۰۵۰۰۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572943
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ رز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ با کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و اصلان سلمانی با کدملی ۲۹۷۰۷۶۴۲۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۳۱۱۲۷۹۴۱۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298173
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ تندیس شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. آقای مرتضی میرقاسمی با کد ملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ خانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ و آقای امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مجتبی نیکخواه قمی باکدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی صباغ باکدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۸۱۳۳۷۶۷۹۹۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325164
آگهی تغییرات شرکت بافت ماشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم ستاریان به کدملی ۰۳۸۴۰۳۱۰۹۹ بجای محمد علی صباع به شماره ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکا) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۳۰۱۸۱۵۱۴۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک