شهریار ورمقانی

شهریار ورمقانی

کد ملی 3839097721
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

شرکت های شهریار ورمقانی

1
1
1
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
1
فردوس دام گرمسار
فردوس دام گرمسار
1
یاران همکار رهنما
یاران همکار رهنما
1
مزرعه ده نمک
مزرعه ده نمک
1
دشت دلارستاق سبز
دشت دلارستاق سبز
1
سیمرغ سبز جماران
سیمرغ سبز جماران
1
کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار
کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار
1
دامپروری و کشاورزی پروار سمنان
دامپروری و کشاورزی پروار سمنان
1
کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره
کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره
1
مزرعه خوشه طلائی ایرانیان
مزرعه خوشه طلائی ایرانیان
1
دام و کشت سبزینه آفتاب برکت
دام و کشت سبزینه آفتاب برکت
1
نیکو دام شاهرود
نیکو دام شاهرود
1
مزرعه گلشن عباس آباد
مزرعه گلشن عباس آباد
1
نگین دام پنجاب
نگین دام پنجاب
1
میقات یاران قائم
میقات یاران قائم
1
مرتعداری چاهو کنار
مرتعداری چاهو کنار
1
حمل و نقل سمن راه موعود
حمل و نقل سمن راه موعود
1
فیروز دام
فیروز دام
1
فر آورده های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر
فر آورده های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر
1
کشاورزی میانکاله
کشاورزی میانکاله
1
کارآفرین مزرعه طلایی سمن
کارآفرین مزرعه طلایی سمن
1
کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد
کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد
1
دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان
دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان
1
آتیه سازان خویشاوند
آتیه سازان خویشاوند
1
آینده سازان اقتصاد ایرانیان
آینده سازان اقتصاد ایرانیان
1
توسعه هتل های بین المللی کوثر
توسعه هتل های بین المللی کوثر
1
کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر
کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر
1
کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت
کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت
1
کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش
کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش
1
دام راهیان جمکران قم
دام راهیان جمکران قم
1
نصر گستران بهشهر
نصر گستران بهشهر
1
سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران
سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران
1
خدمات کشاورزی گلشن سبز ری
خدمات کشاورزی گلشن سبز ری
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 662466
آگهی تغییراتشرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی به کد ملی ۱۱۷۰۹۲۶۸۴۳بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به کد ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام ائمه (س) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی به کد ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ عضو هیئت میدره و آقای سید محمد جواد حسینی به کد ملی ۰۳۲۲۴۶۵۲۱۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای محمد سلیمیان ریزی متفقا و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان شهریار ورمقانی به کد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و محمد حسن کریمی به کد ملی ۵۲۰۹۷۵۲۱۰۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۶۴۰۹۲۳۰۱ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152578
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به عنوان بازرس علی البدل و علی هاشمی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقایوحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۲۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191158
آگهی تغییرات شرکت فردوس دام گرمسار (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۷۲۰
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ آقایان مسعود بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و علی هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۶۰۰۷۵۱۰ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی به شماره ملی ۱۱۷۰۹۲۶۸۴۳ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی ام الائمه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب زمان (عج) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و آقای محمدسالار شفیعی به شماره ملی ۰۳۲۳۳۶۲۱۶۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل (آقای محمدسالار شفیعی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۱۱۱۳۲ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574546
آگهی تغییرات شرکت یاران همکار رهنما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رسولی به شماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یعقوب شجاعی به شماره ملی ۰۰۵۰۰۵۵۰۵۴ و آقای جلیل ابراهیمی به شماره ملی ۱۸۲۹۷۶۱۳۸۲ و آقای اکبر سعیدی الوانق به شماره ملی ۱۶۹۸۶۹۰۸۱۹ تا تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۲. در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602398
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کریمی به شماره ملی ۰۴۹۱۶۲۶۹۰۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه با نمایندگی آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی و موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی تا تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱. در تاریخ ۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737137
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (نماینده مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰) و شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (نماینده مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵) و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ (نماینده مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و حامد فعله کری به شماره ملی ۳۳۵۰۰۶۷۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۱۲۱۶۳۱۳۵۳۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740668
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سبز جماران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ - آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ - آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۳۱۲۱۴۴۵۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764496
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (بنمایندگی از موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س)) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ (به نمایندگی از موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع)) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد ش۹۵۰۲۰۵۶۵۲۳۷۵۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823766
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ و به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی:۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ - موسسه خدماتی درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ و به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی:۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ - موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ و به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی:۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ - موسسه فرهنگی ورزشی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ و بنمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی:۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ - موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ و بنمایندگی سید حمید طباطبائیان به شماره ملی:۱۲۸۷۷۹۹۹۹۱ ۲ - قاسم حمیدی کولائی به شماره ملی ۲۰۹۱۲۵۷۳۴۶ به سمت بازرس اصلی و اسداله حسن زاده عالیکلا آهی به شماره ملی:۲۱۴۱۲۹۹۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۰۹۸۴۲۸۲۶۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900405
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدجلیل سعادتیار باکد ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰با نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ آقای مسعود خوانساری بختیاری باکد ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳با نمایندگی از موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ آقای شهریار ورمقانی باکد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ با نمایندگی از موسسه فرهنگی وهنری ثامن الحجج (ع)) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ - ۳ آقایان مهرداددهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و حامد فعله کری به شماره ملی۳۳۵۰۰۶۷۲۸۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۲۰۸۸۷۲۷۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969187
آگهی تغییرات شرکت مزرعه خوشه طلائی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی کد ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ آقای جعفر بزازان کد ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای وحید شریفی کد ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای شهریار ورمقانی با کد ملی۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید یاسر قوامی خبیصی با کد ملی ۰۰۶۴۴۶۸۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۹۵۰۵۲۵۵۷۹۴۵۷۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969320
آگهی تغییرات شرکت دام و کشت سبزینه آفتاب برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷. پ۹۵۰۵۲۵۸۵۹۶۱۳۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022220
آگهی تغییرات شرکت نیکو دام شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی ۰۰۴۹۷۹۳۳۴۹ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ ۲ آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۴۸۵۸۴۳۳۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219773
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گلشن عباس آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۹۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۶۳۹۴۶۵۲۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219779
آگهی تغییرات شرکت نگین دام پنجاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۰۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان باشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۰۶۳۰۰۹۰۱۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226525
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادتیار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۱۵۰۲۹۹۰۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240220
آگهی تغییرات شرکت مرتعداری چاهو کنار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت تعاونی از سال ۹۰ الی ۹۴ تصویب گردید. سیدجلیل سعادت یار به کدملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (نماینده شرکت سحر طالب آباد) ومهدی آقا حاجی علیان کدملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ (نماینده شرکت فردوس دام گرمسار) و شهریار ورمقانی به کدملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (نماینده شرکت فاتح فجر ارجلان) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سیداسماعیل عزیزی به کدملی ۲۱۸۰۱۴۱۱۸۱ (نماینده شرکت کشاورزی میانکاله) و محمدحسن صادقی به کدملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ (نماینده شرکت پروار سمنان) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند سامان فریور به کدملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ (نماینده شرکت فیروزدام) به سمت بازرس اصلی تعاونی و مهرداد دهقان کیقباد به کدملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ (نماینده شرکت دیمه مهدیشهر) به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۴۳۸۷۵۷۹۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249286
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمن راه موعود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشاورزی و دامپروری فیروزدام به شماره ثبت ۳۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نماینگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تلاشگران فلق به شماره ثبت ۲۶۷۴۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ شرکت کشاورزی و دامپروری میانکاله به شماره ثبت ۱۱۳۶ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ به نمایندگی آقای محسن کشاورزی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام به شماره ثبت ۱۱۷۰ وشناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای محمد رجائی فرد به شماره ملی ۴۵۶۹۹۴۷۴۲۵ به سمت بازرس اصلی آقای رضا ساریخان بیگلو به شماره ملی ۲۱۶۱۷۰۸۶۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۲۰۳۲۴۵۲۱۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362318
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت ۱۰۱۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392196
آگهی تغییرات شرکت فر آورده‌های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدی شهر به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و شرکت کشاورزی میانکاله به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ و شرکت فیروزدام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کمیل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۸۵۲۲۸۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۱۲۹۳۶۳۳۸۹۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13423756
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای کمیل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۸۵۲۲۸۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی گردیدند. - ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۸به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ با نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ با نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ ش۹۶۰۲۲۰۴۹۱۸۲۷۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437719
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه طلائی سمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا به شماره ثبت۴۳۳۴۶۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰ و شرکت سیمرغ سبز جماران به شماره ثبت۴۷۰۲۸۵ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹ و شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان به شماره ثبت۴۱۷۶۱۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴ و شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا به شماره ثبت۴۳۳۷۹۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸ و شرکت مزرعه خوشه طلایی ایرانیان به شماره ثبت۴۱۸۰۳۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۳۱۲۰۴۶۸۵۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437826
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قاسمی با کد ملی۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به عنوان رئیس هیأت مدیره و سید جلیل سعادتیار با کد ملی۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شهریار ورمقانی با کد ملی۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به عنوان عضو هیأت مدیره و رضا حیدری به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۲۳۱۱۰۹۵۷۷۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440041
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ پ۹۶۰۳۰۱۸۹۴۶۷۰۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810851
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان خویشاوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از: آقای مصطفی رضایی شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ آقای جعفر بزازان شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای علی مظاهری تهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۳۳۱۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۰۲۰۷۵۱۸۳۸۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818470
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی شرکت رنوس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن رسولی به شماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۶۹۶۱۶۶۳۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831854
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل‌های بین المللی کوثر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۲۶۹۸۷۰۵۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846648
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شماره ثبت ۱۳۲۰۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سلمان مهدوی به شماره ملی ۵۳۰۹۹۳۷۶۹۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۱۰۹۱۲۱۲۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914660
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی ۰۰۴۹۷۹۳۳۴۹. پ۹۶۱۲۱۳۶۸۷۵۵۲۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954009
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت ۳۶۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت ۱۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت ۷۵۱۳ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت ۲۱۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای رضا عزپور به شماره ملی۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۷۶۲۶۱۷۴۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973512
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۱۲۱۵۶۱۸۹۲۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084128
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ و شماره ثبت ۹۵۲۴ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ و شماره ثبت ۹۲۹۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ و شماره ثبت ۹۴۲۵ به نمایندگی آقای رضا شعبانی به شماره ملی ۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود شعبانی به شماره ملی ۲۲۴۹۸۱۳۲۴۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۳۳۰۲۶۳۴۵۶۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی محمد سلیمیان به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۱۷۳۰۸۴۵۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209488
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۱۹۴۴۵۱۸۶۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک