مجتبی کمالیان

آقای مجتبی کمالیان

کد ملی 0383872421
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1280156
آگهی تغییرات شرکت شکیل همیلا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر خاکبازان شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد اکبری شماره ملی ۰۳۲۰۱۷۴۰۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل عطار شماره ملی ۰۰۶۵۴۱۱۰۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۵۳۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315912
آگهی تغییرات شرکت صدر کاژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی خاکبازان. شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد همای فرد شماره ملی ۰۰۷۹۳۱۱۳۰۱ بسمت نایب رئیس آقای امید عباسی نژاد شماره ملی ۱۸۱۵۶۵۰۲۸۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۷۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315913
آگهی تغییرات شرکت راستین کاژه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا احمدزاده به شماره ملی ۱۳۷۶۳۸۱۲۴۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مرادی به شماره ملی ۴۳۲۱۰۸۸۳۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقایان مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ و حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۷۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731133
آگهی تغییرات شرکت شکیل عمارت پارسا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۸۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۸۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد خزائی بشماره ملی ۳۹۶۰۳۱۴۹۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرشاد رزم پوش بشماره ملی ۳۳۴۰۰۵۴۱۱۲۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۹۳۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731134
آگهی تغییرات شرکت عمارت هستی فراز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۳۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. آقای مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مرادی بشماره ملی ۴۳۲۱۰۸۸۳۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شهرستانی کیا بشماره ملی ۰۰۶۲۴۸۲۵۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق و نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۹۳۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731136
آگهی تغییرات شرکت امرتات لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۸۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۸۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی خاکبازان شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد اکبری شماره ملی ۰۳۲۱۷۴۰۶۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو و مصطفی شایگانی شماره ملی ۶۰۲۶۲۶۳۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و حسین ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره و نامه‌های اداری و عادی نیز با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۹۳۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731138
آگهی تغییرات شرکت خانه سازان لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۲۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شهرستانی کیا بشماره ملی ۰۰۶۲۴۸۲۵۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدزاده بشماره ملی ۱۳۷۶۳۸۲۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۹۳۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768599
آگهی تغییرات شرکت ارغنون خاک سوزیانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۹۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا شهبازی به ش م۱۲۶۳۲۹۱۶۱۹ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علیرضا پیراینده به ش م ۱۶۴۰۰۲۵۱۳۸ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سهم الشرکه خانم لیلا شهبازی دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ریال آقای علیرضا پیراینده دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال آقای مجتبی کمالیان کدم ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ دارنده مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای عماد متقیان کدم ۰۳۷۰۹۵۶۲۲۲ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۲۰۸۹۷۱۷۴۱۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971650
آگهی تغییرات شرکت امید سرو لیماک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجتبی کمالیان ک. م ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ و حسن ایازی ک. م ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۵۲۶۲۵۷۹۴۸۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976207
آگهی تغییرات شرکت شریف سپهر داد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۰۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت بازرس اصلی و مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۳۰۲۶۳۶۶۹۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976221
آگهی تغییرات شرکت آرتین سپهر داد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۵۳۰۲۳۴۸۳۳۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997595
آگهی تغییرات شرکت ارغوان کاژه سرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۴۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کمالیان کد ملی۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به سمت بازرس اصلی و حسن ایازی کد ملی۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۰۷۲۳۶۳۵۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058886
آگهی تغییرات شرکت آبتین سازه ارغنون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن ایازی به کد ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ و مجتبی کمالیان به کد ملی۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۴۹۸۳۱۶۹۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058890
آگهی تغییرات شرکت سپهر داد سرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن ایازی کد ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ و مجتبی کمالیان کد ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۷۱۴۵۸۸۸۲۵۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603757
آگهی تغییرات شرکت جهان خاک ارغنون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شاکری نسب به شماره ملی ۲۶۶۹۲۷۲۴۰۱ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. مجید حبیب پناه شکالگورابی به شماره ملی ۲۶۶۸۷۲۵۱۹۴ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: عماد متقیان به شماره ملی ۰۳۷۰۹۵۶۲۲۲ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال محمد شاکری نسب به شماره ملی ۲۶۶۹۲۷۲۴۰۱ دارای مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال مجید حبیب پناه شکالگورابی به شماره ملی ۲۶۶۸۷۲۵۱۹۴ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۶۲۰۶۶۷۴۳۸۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642965
آگهی تغییرات شرکت کوشا نازنین اراک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۷۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عماد متقیان فرزند ناصر به شماره ملی ۰۳۷۰۹۵۶۲۲۲ صادره ازقم با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مجتبی کمالیان به شماره ملی۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ دارای ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. عماد متقیان به شماره ملی ۰۳۷۰۹۵۶۲۲۲دارای ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۷۱۵۳۸۱۸۷۴۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک