حمد افسری

حمد افسری

کد ملی 0383531901
40
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

شرکت های حمد افسری

سامان صنعت بروج
سامان صنعت بروج
1
تجهیز صنعت الغدیر
تجهیز صنعت الغدیر
1
رایان سایپا
رایان سایپا
1
همکاران سیستم مازندران
همکاران سیستم مازندران
1
مهندسی نرم افزار رایورز کویر
مهندسی نرم افزار رایورز کویر
1
تولیدی والا قطعه
تولیدی والا قطعه
1
گروه قطعات خودرو عظام
گروه قطعات خودرو عظام
1
1
1
1
حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی
حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی
1
استام صنعت
استام صنعت
1
تولیدی و پشتیبانی صنایع طه
تولیدی و پشتیبانی صنایع طه
1
برق و تاسیسات داریان
برق و تاسیسات داریان
1
مهندسی بازرگانی بهین آراء
مهندسی بازرگانی بهین آراء
1
نوین صنعت رجاء
نوین صنعت رجاء
1
تولیدی تارا ذوب
تولیدی تارا ذوب
1
پویان صنعت نهاد
پویان صنعت نهاد
1
فراکلون
فراکلون
1
توسعه تجارت دنیز
توسعه تجارت دنیز
1
فولاد ریل جنوب
فولاد ریل جنوب
1
لکوموتیو ریل اروند
لکوموتیو ریل اروند
1
هواپیمائی آتا
هواپیمائی آتا
1
طراحی مهندسی و ساخت بسط انرژی پرشیا
طراحی مهندسی و ساخت بسط انرژی پرشیا
1
سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا
سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا
1
کیان آب گروه
کیان آب گروه
1
طرح ساختمان پارسا
طرح ساختمان پارسا
1
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه
1
سامان ایده نوین خاورمیانه
سامان ایده نوین خاورمیانه
1
رایان تدبیر سرمایه
رایان تدبیر سرمایه
1
مواد ویژه لیا
مواد ویژه لیا
1
صرافی ملت
صرافی ملت
1
پایاخودرو نوین
پایاخودرو نوین
1
پایا سیستم
پایا سیستم
1
بازرگانی و خدمات همگام خودرو
بازرگانی و خدمات همگام خودرو
1
صنایع قطعات آریا
صنایع قطعات آریا
1
سایان توسعه سرمایه گذار
سایان توسعه سرمایه گذار
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان
1
فرهنگی ورزشی ماشین سازی شهریار تبریز
فرهنگی ورزشی ماشین سازی شهریار تبریز
1
پشم بافی عالی پوش روز
پشم بافی عالی پوش روز
1
توسعه صنایع لاوان پارس
توسعه صنایع لاوان پارس
1
صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور
صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589614
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت بروج (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۵۵۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۰۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افسری به شماره ملی۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای جواد خدابخشی به شماره ملی۰۰۷۶۶۷۱۹۲۵ و آقای مصطفی رستگاران به شماره ملی۰۰۵۹۴۴۸۵۱۲ و اقای سید حسن علوی مقدم به شماره ملی۰۷۹۳۲۱۸۷۳۱ تا تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: اقای جواد خدابخشی به شماره ملی۰۰۷۶۶۷۱۹۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی رستگاران به شماره ملی۰۰۵۹۴۴۸۵۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای سید حسن علوی مقدم به شماره ملی۰۷۹۳۲۱۸۷۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی رستگاران به شماره ملی۰۰۵۹۴۴۸۵۱۲ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای جواد خدابخشی رئیس هیئت مدیره و مصطفی رستگاران مدیرعامل و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۴۹۵۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644378
آگهی تغییرات شرکت تجهیز صنعت الغدیرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسن علوی مقدم به شماره ملی ۰۷۹۳۲۱۸۷۳۱ و آقای جواد خدابخشی و آقای حمیدرضا خدابخشی و آقای مصطفی رستگاران به شماره ملی ۰۰۵۹۴۴۸۵۱۲ و آقای محمود موسوی به شماره ملی ۶۱۷۸۹۸۰۳۳۷ تا تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسن علوی مقدم به شماره ملی ۰۷۹۳۲۱۸۷۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد خدابخشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی رستگاران به شماره ملی ۰۰۵۹۴۴۸۵۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود موسوی به شماره ملی ۶۱۷۸۹۸۰۳۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا خدابخشی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا خدابخشی به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقدقرارداد و عقود اسلامی با آقای جواد خدابخشی (نائب رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود موسوی (عضو هیئت مدیره) و در غیاب ایشان آقای حمیدرضا خدابخشی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و اوراق عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای جواد خدابخشی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۹۱۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702341
آگهی تصمیمات شرکت رایان سایپا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۸۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۴۶۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۶۵۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703125
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۲۳ ثبت ساریو شناسه ملی۱۰۷۶۰۳۰۲۱۲۲ ثبت ساریبه کدپستی۴۸۱۶۶۶۸۳۶۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۳/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ۱۰/۴/۱۳۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف: شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به نمایندگی آقای حمیدرضا یعقوبی به کدملی۱۲۶۲۹۳۷۰۲۷ و کدپستی۱۶۵۴۶۸۴۸۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدحسین ملکی به کدملی۰۰۵۷۱۵۰۸۵۰ و کدپستی۱۳۵۱۸۳۶۷۱۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا شفیعی به کدملی۱۲۸۷۲۵۹۹۴۴ و کدپستی۱۶۶۸۶۱۴۹۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ج: موسسه حسابرسی آگاه نگر بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای محمد افسری به کدملی۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ و کدپستی۱۹۳۶۸۳۶۷۷۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. د: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ه: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرارگرفت. ش۱۴۱۲۵۱۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894287
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نرم افزار رایورز کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۷۱۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی و محمد افسری به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۲۲۲۷۶۶۳ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936066
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی والا قطعه سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۰۱۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۱۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۵۷۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984935
آگهی تصمیمات شرکت گروه قطعات خودرو عظام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ک م ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به ک م ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۸۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990446
آگهی تغییرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۳/۱۰/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت ۱۳۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۶۸۶۹ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است. ۱ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۲ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ شرکت تعاونی دامداران شهرستان فومن شماره ثبت ۱۰۵ بنمایندگی آقای عباس یوسفی قلعه رود خانی به کد ملی شماره ۲۶۶۹۶۸۰۲۵۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر ثبت شده بشماره ۱۳۶۱۱ بنمایندگی محمد افسری به کد ملی شماره ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس اصلی دیگر و شرکت تعاونی روستایی زنان حصیر بافان ارغوان شماره ثبت ۴۶ بنمایندگی خانم آمنه ابراهیمی ثابت به کد ملی ۵۱۸۹۱۱۳۴۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۲۶۴۶۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095930
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ثبت ۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حمد افسری به ک م۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش دارد. محمدرضا تقوایی به کدملی۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش داد. محمد نورزاده دولت آبادی به کدملی۱۴۶۰۷۸۹۴۶۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۵ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شعبه موسسه در گیلان به منطقه آزاد انزلی مجتمع تجاری اداری سناره شمال طبقه۴ واحد۱۷ کدپستی۴۳۱۳۱۴۴۶۱۹ تغییر یافت. پ۱۶۶۵۲۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137457
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد افسری کدملی۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت تعیین شد. آقایان: محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ و علی درخشان به کدملی۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷، خسرو فتح الهی کدملی۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. پ۱۶۸۳۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149044
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۹۱۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151398
آگهی تغییرات شرکت برق و تاسیسات داریان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاهنگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۶۸۹۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176585
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی بهین آراء سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۹۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۵۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177793
آگهی تغییرات شرکت طراحی و قالبسازی بهین ارمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ با نمایندگی آقای محمد نورزاددولت آبادی به شماره ملی ۱۴۶۰۷۸۹۴۶۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت طراحی و قالبسازی بهین ارمان انتخاب شد. پ۱۷۰۴۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182182
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ و جاویدد هوشمند به شماره ملی ۰۰۶۴۷۸۱۴۰۲ و حسین خاکساری به شماره ملی ۴۱۷۰۸۹۵۹۵۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۷۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586957
آگهی تغییرات شرکت پویان صنعت نهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: آقای مجید ایروانی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۹۷۵۷۷ وآقای محمد مهدی اردکانیان به شماره ملی ۰۰۷۱۲۴۴۱۲۳ و آقای هادی اردکانیان ۰۰۸۱۱۵۶۰۲۲ انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۳۷۴۱۸۴۶۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617389
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۷۹۱۹۹۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718659
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دنیز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۱۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۱۳۵۷۱۹۴۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718751
آگهی تغییرات شرکت فولادریل جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۵۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی دلبری به کد ملی ۰۷۹۰۳۸۷۳۷۹را بعنوان بازرس اصلی و محمد افسری به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۱۵۸۴۳۵۲۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761554
آگهی تغییرات شرکت لکوموتیو ریل الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۸۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سو د و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مهدی دلبری به شماره ملی ۰۷۹۰۳۸۷۳۷۹ بعنوان بازرس اصلی و محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۰۱۳۹۲۲۵۶۹۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390353
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی آتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۳۶۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بنمایندگی آقای محمد افسری بشماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نورزاد دولت آبادی بشماره ملی۱۴۶۰۷۸۹۴۶۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بنمایندگی آقای محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ شرکت خدمات فرودگاهی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴ بناب و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۶۲۵۰ بنمایندگی آقای مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجانشرقی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۹۱۷۱ بنمایندگی آقای محمدصادق پور مهدی بشماره ملی۱۷۳۸۵۶۴۲۸۲ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بنمایندگی آقای یونس دقیق کیا بشماره ملی۱۳۷۹۹۴۳۷۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۳۱۰۲۷۸۲۱۸۳۰۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625425
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و ساخت بسط انرژی پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۳۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۲۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9657809
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۵۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9745128
آگهی تصمیمات شرکت کیان آب گروه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد شیرزادیان یزد به کد ملی ۰۰۴۳۷۸۶۰۸۱ و امیر حاجی زاده به کد ملی ۰۰۴۹۹۷۶۸۶۹ و عباس شیرزادیان به کد ملی ۰۰۳۳۸۸۶۲۴۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱/۹۱ احمد شیرزادیان یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر حاجی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس شیرزادیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9764299
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‎نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811207
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به ش ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و شرکت مواد ویژه لیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳ و شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۰۳۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894361
آگهی تغییرات شرکت سامان ایده نوین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002643
آگهی تاسیس شرکت رایان تدبیر سرمایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۷/۹۰ تحت شماره ۴۱۵۷۲۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۶۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی، مدیریت و مشارکت و سرمایه‌گذاری در اجرای طرحهای صنعتی و تجاری و بازرگانی خرید سهام و اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار برای شرکت سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، انجام امور بازرگانی و صادرات و واردات انواع کالا و خدمات، اخذ وام و افتتاح حساب بانکی بصورت ریالی و ارزی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، خرید و فروش اموال منقول مجاز بصورت کلی و جزئی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام هرگونه فعالیت تجاری، اقتصادی، بازرگانی از طریق مشارکت مدنی، حقوقی و دیگر عقود اسلامی که برای حصول به اهداف شرکت مورد نیاز باشد طبق قوانین جاری کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان میرداماد ـ پایین‌تر از نفت شمالی ـ شماره۲۰۹ ـ کدپستی۱۹۱۹۶۱۴۵۷۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۰۷۱۵۷۱ مورخ۲۴/۷/۹۰ نزد بانک ملت شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت رایان سایپا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن ملکی‌آدرانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامرضا دفتری‌بشلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت سایان توسعه سرمایه‌گذار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای صفدر احمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای صفدر احمدی به نمایندگی از شرکت سایان توسعه سرمایه‌گذار سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محمد افسری به شماره ملی۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10191888
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۶۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۱۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327785
آگهی تغییرات شرکت صرافی ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات کالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10359262
آگهی تصمیمات شرکت پایا خودرو نوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۵۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۸۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‎نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10460215
آگهی تصمیمات شرکت پایا سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۱۲۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484728
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۷۰۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۱۶۸ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897416
آگهی تصمیمات شرکت صنایع قطعات آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۵۶۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به ش ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112761
آگهی تصمیمات شرکت سایان توسعه سرمایه گذار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۳۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۲۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت لیزینگ رایان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۹۹۸ بنمایندگی غلامرضا دفتری بشلی و شرکت خدمات بیمه‌ای رایان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۷۷۶ بنمایندگی منوچهر ابوطالبی کهنه شهری به کد ملی ۲۸۵۱۶۸۳۲۴۱ و شرکت سایان کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷ بنمایندگی مجید زارعی سهامیه به کد ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۰ غلامرضا دفتربشلی به کد ملی ۲۱۶۱۵۱۷۹۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر ابوطالبی کهنه شهری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید زارعی سهامیه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035093
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۶۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان فومن ثبت شده به شماره ۱۰۵ با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۶۷۸۴ به نمایندگی آقای عباس یوسفی قلعه رودخانی با کدملی ۲۶۶۹۶۸۰۲۵۹ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر ثبت شده به شماره ۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به نمایندگی آقای محمد افسری با کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس اصلی دیگرواتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان گیلان ثبت شده به شماره ۵۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۳۵۹۳ به نمایندگی محمد رضا نیک نژاد با کدملی ۲۷۲۱۶۳۷۵۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۱۱۲۶۲۹۹۵۷۰۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662306
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۵۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۳/۹۴ به تصویب رسید و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت۱۳۶۱۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بنمایندگی محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۱۲۷۷۲۶۸۲۵۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038567
آگهی تغییرات شرکت پشم بافی عالی پوش روز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۴۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رمضان قاسم به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۳۰۷۹، آقای علی فدوی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۹۸۱۲۱، آقای امیر عباس فدوی به شماره ملی ۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱ * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ تصویب شد ش۹۵۰۷۰۵۱۱۲۹۲۱۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768358
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع لاوان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۶۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی آگاه نگر به نمایندگی آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا به نمایندگی آقای سعید خرمی به شماره ملی ۰۹۴۴۸۶۰۹۸۲به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۲۷۴۳۶۵۲۱۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902408
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن رضادوست باکدملی ۲۷۰۹۰۸۷۸۳۹ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آگاه نگر ثبت شده به شماره ۱۳۶۱۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به نمایندگی آقای محمد افسری باکدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید روستا باکدملی ۵۶۹۹۶۵۷۷۹۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۰۸۸۴۸۷۱۷۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک