مجتبی نیکخواه قمی

مجتبی نیکخواه قمی

کد ملی 0381990575
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 645423
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ سبحان شکوهیهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیک خواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۶۵۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703538
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ بهار شکوهیهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۳۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیک خواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۳۰۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704587
آگهی تصمیمات شرکت یاس بافت پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۸۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۶۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۲۱۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706425
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کشباف مهر تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۹۵۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۷۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل امینی به کدملی۳۷۸۱۱۳۵۲۸۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست.. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۳۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894665
آگهی تغییرات شرکت پرشیا پوشاک عرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۱۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابوالفضل آقائی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۳۸۴۴۸۱۷۵۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیکخواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۱ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین تهوری به شماره ملی ۱۲۲۹۹۲۴۶۷۱ و خانم سارا صالحین به شماره ملی ۰۴۵۱۱۳۴۳۸۹ و آقای رضا صالحین به شماره ملی ۰۰۵۳۲۳۳۹۳۱ و آقای ایمان صالحین به شماره ملی ۰۴۴۰۳۹۴۶۲۷ تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسین تهوری به شماره ملی ۱۲۲۹۹۲۴۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا صالحین به شماره ملی ۰۴۵۱۱۳۴۳۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان صالحین به شماره ملی ۰۴۴۰۳۹۴۶۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا صالحین به شماره ملی ۰۰۵۳۲۳۳۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا صالحین به شماره ملی ۰۰۵۳۲۳۳۹۳۱ به سمت مدیر عامل. ۵ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر خ فرشته ک قربان سعیدی پ ۱۱ کدپستی ۱۹۶۴۹۴۷۴۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۱۳۷۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145950
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخه ۹/۳/۹۲ در شرکت نازمرغ (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۳۳۴۳ که در تاریخ ۹/۵/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کد ملی ۰۶۲۶۹۶۶۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی به کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۸۹۹۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158588
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ تندیس شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۹۵۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169374
آگهی تغییرات شرکت شیرین بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۲۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم هنگامه وشکینی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ و آقایان عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به شماره ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقایان نوراعلاء شیخ اسلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و مجتبی نیکخواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۲۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169378
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف بهار تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۲۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200444
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی نمونه الغدیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگام وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۸۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229768
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زر نخ تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میلاد منتظری به شماره ملی ۰۰۶۳۷۷۱۵۷۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم صباغ به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. نور اعلاء شیخ اسلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۸۷۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230711
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخ شکوهیه آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ خانم شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ و آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲. آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیک خواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۲۸۴۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727009
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۶۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا منتظری با کدملی۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد منتظری با کدملی۰۰۶۳۷۷۷۵۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شیرین فرقانی با کدملی۰۰۸۰۹۵۳۹۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۸۷۵۱۴۶۷۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10068277
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ترمه بافت صبا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۳۰۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۱۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091685
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ کوثر فرد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی (حسابدار رسمی) به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۲۶ و مریم صباغ به کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ عباس فرقانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی میرقاسمی به کدملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478068
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سایه نخ شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۵۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیک خواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510117
آگهی تصمیمات شرکت آرد گندم طلایی کرج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. حسن داسدار به کدملی۰۰۴۶۸۸۳۶۹۱ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704847
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کشباف آذر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی بشماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ عباس فرقانی بسمت رئیس هیئت مدیره، مریم صباغ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محسن گل رو خارج از اعضا به کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009869
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاوه بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی باکدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای امیرعباس فرقانی با کد ملی۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴وخانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۶۱۷۷۳۷۲۲۵۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018979
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ناهید نخ شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای محسن گل رو باکدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی باکدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۳۲۸۷۵۴۲۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501223
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماه بافت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. آقایان عباس فرقانی با کد ملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ و خانم شایسته صالحین با کدملی۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۴۱۷۵۰۶۵۴۳۴۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539855
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ عرفان شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید رضوانی دیوشلی با کدملی۰۰۳۱۷۹۱۰۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و خانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ و آقای امیر عباس فرقانی با کد ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴. پ۹۶۰۵۱۰۷۳۴۶۴۲۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539876
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ گلستان شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و خانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ و آقای امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ج) آقای مجتبی نیکخواه قمی باکدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اصلان سلمانی باکدملی۲۹۷۰۷۶۴۲۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۰۱۰۸۹۸۶۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539901
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ گل شهر شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و خانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ و آقای امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجتبی نیکخواه قمی باکدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس اصلی و اصلان سلمانی باکدملی۲۹۷۰۷۶۴۲۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۰۵۵۴۱۰۱۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546069
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ کوثر البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمد علی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و امیرحسین فرقانی با کدملی ۰۰۱۶۴۵۰۱۹۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۵۸۸۹۱۳۴۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557778
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ تابان شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ و خانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مجتبی نیکخواه قمی باکد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اصلان سلمانی باکدملی۲۹۷۰۷۶۴۲۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۲۳۹۰۲۷۰۷۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572840
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ب) آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم مریم صباغ با کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ج) موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. پ۹۶۰۵۳۱۲۵۷۴۷۹۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572922
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چادرمشکی الغدیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی میرقاسمی با کدملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۱۷۵۰۵۰۰۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213528
آگهی تغییرات شرکت صنایع بافت و تکمیل ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. مرتضی میرقاسمی به کدملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ و محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و امیرحسین فرقانی به کدملی ۰۰۱۶۴۵۰۱۹۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۶۲۱۸۷۴۷۹۷۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358981
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۸۸۳۷
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۸۸۳۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. آقایان میلاد منتظری با کدملی ۰۰۶۳۷۷۷۵۷۶ و محمدرضا منتظری با کدملی ۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵ و مرتضی میرقاسمی باکدملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به مدیریت آقای رضا مظاهری با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیک خواه قمی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک