مسعود خاکبازان

مسعود خاکبازان

کد ملی 0381452530
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687510
آگهی تغییرات شرکت برنا اندیشه شریفبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۳۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی ۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱ و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی ۱۲۶۳۳۲۲۴۸۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی ۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی ۱۲۶۳۳۲۲۴۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ به سمت مدیر عامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار کشاورز خیابان نادری کوچه برزین پلاک ۸ کدپستی ۱۴۱۶۶۳۳۷۹۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ایی پی سی و فضای سبز کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ساخت سازه‌های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۷۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042635
آگهی تغییرات شرکت آرامیس شیرین پونک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۶۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۷/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی۰۰۷۵۱۷۶۰۲۵ به شماره شناسنامه۵۳۵۷ تاریخ تولد۱۶/۰۴/۱۳۶۱ فرزند محمد با پرداخت مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ به شماره شناسنامه۳۱۴۳۹ تاریخ تولد۱۹/۰۷/۱۳۶۰ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ۰۰۰/۹۹۰ ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی۰۰۷۵۱۷۶۰۲۵ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی۰۰۷۵۱۷۶۰۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی۰۰۷۵۱۷۶۰۲۵ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شهید فریدون ملکی۱۱۱ خ شهید حبیب اله شیرازی ۱۲۶ پ۵۸ ط۲ واحد۴ کدپستی۱۶۵۱۸۸۵۵۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز کشاورز بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ساخت سازه‌های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موضوع شرکت. ۶ نام شرکت به «آشیان کاژه» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054548
آگهی تغییرات شرکت شریف لیماک با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۶۹۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۹۹۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شاهرخ خامسی به شماره ملی۰۰۶۱۵۰۲۷۱۵ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱ و آقای اصغر حاجی علیلو به شماره ملی۲۸۰۳۰۹۳۲۵۱ و آقای حسین دیناروند به شماره ملی۴۸۵۹۸۴۶۱۹۲ و آقای حمید مهاجر به شماره ملی۲۱۲۱۴۵۷۳۶۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شاهرخ خامسی به شماره ملی۰۰۶۱۵۰۲۷۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر حاجی علیلو به شماره ملی ۲۸۰۳۰۹۳۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین دیناروند به شماره ملی ۴۸۵۹۸۴۶۱۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید مهاجر به شماره ملی۲۱۲۱۴۵۷۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای فرهاد رضائیه به شماره ملی۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۶۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054549
آگهی تغییرات شرکت سامان سازان آریسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۴۶۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۹۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی شاه بوداغیان به شماره ملی۰۰۷۲۰۶۰۵۴۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی۰۰۷۵۱۷۶۰۲۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۶۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085431
آگهی تصمیمات شرکت عمران و نوسازی سراساز پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مرتضی فیض شماره ملی ۰۰۷۹۶۸۲۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود خاکبازان شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۶۰۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092061
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر لیماک سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۸۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ و آقای میرمحمدحسین حمله خوان به شماره ملی ۰۰۳۹۸۲۸۶۹۷ و آقای محمد دانشی ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۱۰۵۷۳ تا تاریخ ۲/۳/۱۳۹۴ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میرمحمدحسین حمله خوان به شماره ملی ۰۰۳۹۸۲۸۶۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد دانشی ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۱۰۵۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد دانشی ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۱۰۵۷۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۴۲۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179029
آگهی تغییرات شرکت لیماک آرتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۸۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجاران فرزند محمود با کدملی ۰۹۴۱۳۲۷۹۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء در آمد. آقای حسن جعفری کاشی فرزند رضا با کدملی ۱۲۶۲۰۰۱۶۷۶ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه بشرح فوق و ذیل میباشد: آقایان مسعود خاکبازان کدملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارای ۰۰۰/۹۹۰ ریال و مجتبی خاکبازان کدملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارای ۰۰۰/۱۰ ریال میباشند. پ۱۷۰۵۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181325
آگهی تغییرات شرکت شریف ساینا شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۸۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۴۱۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا تدین فر با کد ملی ۱۷۵۳۸۳۶۰۲۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سید کریم حسینی ماهینی با کد ملی ۰۰۴۵۹۱۰۰۳۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد. غلامرضا تدین فر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سید کریم حسینی ماهینی مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال مسعود خاکبازان به کد ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال فرهاد رضائیه به کد ملی ۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال پ۱۷۰۸۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361754
آگهی تغییرات شرکت عظمت بناسازان زاگرس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای موسی فرهادی هفشجاتی با کد ملی ۴۶۲۲۵۶۳۴۷۹ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای میلاد یارمحمدی با کد ملی ۴۳۱۰۱۳۹۳۷۱ با دریافت ۰۰۰/۴۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای رضا رعیت با کد ملی ۴۳۱۰۲۸۸۷۳۱ با دریافت ۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای سید جبار هفشجانی با کد ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال آقای سید حسن حسینی با کد ملی ۴۳۲۲۳۹۲۶۴۴ با دریافت ۰۰۰/۴۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکا خارج شدند. درنتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: خانم سحر نقی پور با کد ملی ۴۵۰۰۷۵۴۶۱۱ دارای ۰۰۰/۵۰ ریال خانم منا تقی پور با کد ملی ۰۰۷۶۶۲۶۶۶۰ دارای ۰۰۰/۵۰ ریال آقای فرهاد نقی پور با کد ملی ۰۰۸۳۵۵۷۹۹۷ دارای ۰۰۰/۹۰۰ ریال. پ۱۷۸۲۵۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464129
آگهی تغییرات شرکت لیماک سازه ایرانیان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۳۳۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۴۴۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود خاکبازان بشماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ سامان فصیحی یزدی بشماره ملی ۰۰۵۸۰۰۸۵۶۱ سید شهاب الدین نقوی بشماره ملی ۰۰۶۲۷۶۹۲۷۸ و خانم شکوه السادات نحوی بشماره ملی ۰۰۴۹۵۰۲۸۴۰ و شهره السادات نقوی نظیری بشماره ملی ۰۰۷۴۷۸۹۳۵۱ هریک به تنهایی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد: خانم نیلوفر احمدی بشماره ملی ۰۰۱۰۱۴۸۹۲۲ دارای ۰۰۰/۷۰۰ ریال آقای مرتضی دهقانپور بشماره ملی ۰۰۵۱۰۶۲۸۷۹ دارای ۰۰۰/۳۰۰ ریال محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی خیابان کارگر، بالاتر از فاطمی، کوچه خسرو، پلاک ۲، کدپستی ۱۴۱۴۶۱۸۹۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۹۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522652
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساینا کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان طالب علائی جوردهی ۶۳۱۹۸۹۱۳۳۵ و مقصود سیفی بشماره ملی ۱۵۳۳۴۸۱۱۴۸ هرکدام با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۹۹۰ , ۰۰۰ ریال از شرکت خارج شدند. آقای محمد سیفی بشماره ملی ۱۵۳۲۶۵۰۳۵۳ و خانم تینا علائی جوردهی بشماره ملی ۰۱۵۱۸۰۴۱۳۳ هرکدام با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۱۰ , ۰۰۰ ریال از شرکت خارج شدند. خانم ندا عبدالهی بشماره ملی ۲۴۱۱۶۶۶۸۶۱ بادریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۹۹۹ , ۰۰۰ ریال از شرکت خارج شدند.. خانم فاطمه تاداس بشماره ملی ۰۰۷۴۹۴۲۳۳۶ با دریافت مبلغ ۱ , ۵۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ ۳ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به مبلغ ۱ , ۵۰۰ , ۰۰۰ ریال کاهش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به مبلغ ۴/ , ۵۰۱ , ۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: سید حسین گلشنی بشماره ملی ۰۹۳۷۶۲۴۵۵۱ دارای مبلغ ۳ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه فاطمه تاداس بشماره ملی ۰۰۷۴۹۴۲۳۳۶دارای مبلغ ۱ , ۵۰۰ , ۰۰۰ریال سهم الشرکه مسعود خاکبازان بشماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارای مبلغ ۱ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ الی ۵ نفرتعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۴۲۲۴۲۶۸۷۱۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560263
آگهی تغییرات شرکت آرتین کاژه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی میدان شیخ بهایی پلاک ۱۳۸ برج صدف واحد ۶۲ کد پستی ۱۹۹۳۸۸۳۶۸۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای مسعود خاکبازان به کدملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۹۹٫۹۹۰٫۰۰۰ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است: آقای مسعود خاکبازان به کدملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰دارای ۱۹۹٫۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرهاد رضاییه به کدملی ۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱دارای ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۵۱۵۹۱۷۴۱۲۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپهر لیماک اروند در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۵۰۰۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی و نفت و گاز، آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی، محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هر گونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: اراک ـ بلوار الهیه ـ مجتمع یاس ـ بلوک سوم ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۳۸۱۸۷۷۵۴۱۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان: اقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارای نهصد هزار ریال سهم الشرکه آقای حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ دارای یکصد هزار ریال سهم الشرکه ۷ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۸ ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ش۹۳۰۶۲۵۸۵۴۲۵۸۴۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638324
آگهی تغییرات شرکت سامان فلز البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خاکبازان ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ و آقای امیریونس اکبرزاده خیاوی ۱۶۷۱۸۸۹۶۶۵ و آقای اسحاق دشتگرد ۴۸۹۸۸۷۰۱۲۰ وآقای مهدی سلطان آبادی ۰۰۷۳۳۱۶۷۸۴ وآقای سعید سعادت پور ۰۰۷۴۳۶۳۷۰۰ و آقای مهیار ملکی ۰۰۶۳۱۱۲۳۵۳ هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: سلمان جدی ۱۶۷۱۴۹۱۰۷۶ مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال ابوالفضل تلخاب لو ۰۴۹۰۳۳۶۵۲۳ مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰ریال مقصود حاتمی بخشنده ۱۴۶۱۰۴۴۶۲۶ مبلغ ۵۸۰٫۰۰۰ ریال پ۹۳۰۷۰۸۷۷۷۱۲۱۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884113
آگهی تاسیس شرکت آرتین شریف با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۹۷۰۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز ، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی ۱۴۱۶۶۳۳۷۹۳ شعبه ندارد ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ فرهاد رضائیه به شماره ملی ۱۲۸۹۶۰۵۵۳۱ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895795
آگهی تغییراتحقوقی برنا اندیشه راستین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۹۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره توفیقی ش م ۰۳۸۵۹۷۶۲۹۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرارگرفتند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۱۰۱۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود خاکبازان ش م ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارنده مبلغ۹۹۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم زهره توفیقی ش م ۰۳۸۵۹۷۶۲۹۱ دارنده مبلغ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر مومنی ش م ۴۵۷۹۳۳۸۸۴۷ دارنده مبلغ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۴۱۵۹۴۳۶۲۵۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997664
آگهی تغییرات شرکت آتیه راه ارغنون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خاکبازان ش م ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. حسن ایازی ش م ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: داود کریمی ش م ۰۰۸۰۲۴۰۳۱۳ دارنده مبلغ۵۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامعلی کریمی ش م ۰۵۵۹۴۰۹۵۶۷ دارنده مبلغ ۴۹۰٫۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۶۱۰۵۴۹۵۸۸۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403114
آگهی تغییرات شرکت نازنین جهان لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۶۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - مجتبی خاکبازان به کدملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ با دریافت مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مسعود خاکبازان به کدملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ با دریافت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی نهایی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل میباشد: - سجاد رفیعی به کدملی ۰۰۷۶۱۰۹۰۲۱ دارای ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - محسن رشیدیان به کدملی ۳۳۵۸۱۴۱۵۲۷ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ - شعبه‌ای از شرکت به نشانی: تهران خ خاوران شهرک رضوییه، ۲۰متری امام سجاد، کوچه مطهری شرقی پلاک ۳۵ کدپستی ۱۸۵۵۷۳۷۵۳۵ تاسیس گردید و سجاد رفیعی به کدملی ۰۰۷۶۱۰۹۰۲۱ بعنوان مدیر شعبه انتخاب شد. ۳ - به موضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: (سردخانه - تعمیرات و فروش و راه اندازی و نصب چیلر‌های صنعتی و خانگی و موتورخانه و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تعمیرات و فروش و راه اندازی و نصب کولر‌های گازی) پس ازاخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). ش۹۶۰۲۰۶۸۴۷۵۱۶۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789318
آگهی تغییرات شرکت راستین انرژی لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خاکبازان کد ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارنده ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای بهمن ثامنی فلاح کد ملی ۰۰۴۹۴۳۱۹۲۷ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن پارسا کد ملی ۲۶۳۱۷۵۶۳۷۱ دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آدرس شرکت به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولیعصر خیابان شهید محمدسعید عارف نسب کوچه دلبر پلاک ۳ ساختمان دلبر طبقه اول واحد ۱کدپستی: ۱۹۶۱۷۴۳۱۵۱ تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۰۰۹۲۲۷۹۴۰۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798653
آگهی تغییرات شرکت کامیاب خاک نیرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۹۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژده فاضلی به شماره ملی ۲۱۲۱۵۵۳۹۲۴ باپرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای حسن پارسا به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۶۳۷۱ باپرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود خاکبازان کدملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید باقری کدملی ۲۹۷۱۷۴۷۹۷۲ دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن پارسا کدملی ۲۶۳۱۷۵۶۳۷۱ دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مژده فاضلی کدملی ۲۱۲۱۵۵۳۹۲۴ دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۰۱۳۵۴۴۵۴۸۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک