حسین ایازی

آقای حسین ایازی

کد ملی 0381356957
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1280156
آگهی تغییرات شرکت شکیل همیلا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر خاکبازان شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد اکبری شماره ملی ۰۳۲۰۱۷۴۰۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل عطار شماره ملی ۰۰۶۵۴۱۱۰۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۵۳۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315912
آگهی تغییرات شرکت صدر کاژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی خاکبازان. شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد همای فرد شماره ملی ۰۰۷۹۳۱۱۳۰۱ بسمت نایب رئیس آقای امید عباسی نژاد شماره ملی ۱۸۱۵۶۵۰۲۸۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۷۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315913
آگهی تغییرات شرکت راستین کاژه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا احمدزاده به شماره ملی ۱۳۷۶۳۸۱۲۴۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مرادی به شماره ملی ۴۳۲۱۰۸۸۳۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقایان مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ و حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۷۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپهر لیماک اروند در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۵۰۰۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی و نفت و گاز، آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی، محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هر گونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: اراک ـ بلوار الهیه ـ مجتمع یاس ـ بلوک سوم ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۳۸۱۸۷۷۵۴۱۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان: اقای مسعود خاکبازان به شماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارای نهصد هزار ریال سهم الشرکه آقای حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ دارای یکصد هزار ریال سهم الشرکه ۷ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۸ ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ش۹۳۰۶۲۵۸۵۴۲۵۸۴۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620276
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اروند کاژه اراک در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۲۷۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۵۰۱۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱موضوع شرکت : انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی ـ راهسازی ـ تاسیساتی و نفت و گاز ـ آبیاری ـ زهکشی سازه های آبی ـ پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی ـ محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق ـ انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی ـ بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ـ ساخت سازه های پیش ساخته ـ انجام عملیات خاکی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هر گونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت با اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ ۲مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان جهانگیری ـ نبش کوچه ـ کدپستی۳۸۱۶۶۱۷۸۷۱ ـ ۴سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد. ـ ۵اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ـ ۷ اسامی شرکای شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان: مجتبی خاکبازان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارای هشتصد هزار ریال سهم الشرکه و حسن ایازی به شماره ملی۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ دارای دویست هزار ریال سهم الشرکه . ـ ۸ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه می باشد. ش۹۳۰۶۲۵۸۶۱۱۱۶۹۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731115
آگهی تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود انرژی بتن خاک در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شماره ثبت ۴۵۰۶۱۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۴۵۹ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نو سازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط بموضوع شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ خاقانی کوچه مهدیه ی اول پ ۲۷ طبقه سوم کدپستی ۱۷۴۴۶۹۵۱۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به قرار زیر می باشد: آقای مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارنده ۰۰۰/۵۵۰ ریال، آقای حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ دارنده ۰۰۰/۴۵۰ ریال اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی خاکبازان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ ساکن تهران خ خاقانی کوچه مهدیه ی اول پ ۲۷ طبقه سوم آقای حسن ایازی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ ساکن تهران خ خاقانی کوچه مهدیه ی اول پ ۲۷ طبقه سوم بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ۱۸۹۳۶۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731116
آگهی تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آتیه راه ارغنون در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شماره ثبت ۴۵۰۶۰۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۵۳۴۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نو سازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط بموضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان هفت تیر خ شهید دکتر مفتح کوچه شهید حسین آقامحمدی پ ۲۹۹ ط ۴ کدپستی ۱۵۷۴۷۴۳۱۸۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بقرار زیر می باشد: آقای حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ دارنده ۰۰۰/۱۰۰ ریال، آقای مسعود خاکبازان بشماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارنده ۰۰۰/۹۰۰ ریال اولین مدیران شرکت: آقای حسن ایازی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ ساکن تهران میدان هفت تیر خ شهید دکتر مفتح کوچه شهید آقامحمدی پ ۲۹۹ ط ۴۲ و آقای مسعود خاکبازان بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ ساکن تهران میدان هفت تیر خ شهید دکتر مفتح کوچه شهید آقامحمدی پ ۲۹۹ ط ۴۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ۱۸۹۳۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731133
آگهی تغییرات شرکت شکیل عمارت پارسا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۸۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۸۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد خزائی بشماره ملی ۳۹۶۰۳۱۴۹۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرشاد رزم پوش بشماره ملی ۳۳۴۰۰۵۴۱۱۲۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۹۳۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731135
آگهی تغییرات شرکت عمارت هستی فراز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۳۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هیئت مدیره ۴ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل: مهدی شهرستانی کیا بشماره ملی ۰۰۶۲۴۸۲۵۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالفضل مرادی بشماره ملی ۴۳۲۱۰۸۸۳۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی رهنما بشماره ملی ۰۶۰۰۴۱۵۵۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۹۳۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731136
آگهی تغییرات شرکت امرتات لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۸۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۸۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی خاکبازان شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد اکبری شماره ملی ۰۳۲۱۷۴۰۶۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو و مصطفی شایگانی شماره ملی ۶۰۲۶۲۶۳۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و حسین ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره و نامه‌های اداری و عادی نیز با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۹۳۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731138
آگهی تغییرات شرکت خانه سازان لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۲۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شهرستانی کیا بشماره ملی ۰۰۶۲۴۸۲۵۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدزاده بشماره ملی ۱۳۷۶۳۸۲۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۹۳۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971650
آگهی تغییرات شرکت امید سرو لیماک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجتبی کمالیان ک. م ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ و حسن ایازی ک. م ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۵۲۶۲۵۷۹۴۸۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976207
آگهی تغییرات شرکت شریف سپهر داد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۰۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت بازرس اصلی و مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۳۰۲۶۳۶۶۹۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976221
آگهی تغییرات شرکت آرتین سپهر داد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۵۳۰۲۳۴۸۳۳۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997595
آگهی تغییرات شرکت ارغوان کاژه سرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۴۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کمالیان کد ملی۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به سمت بازرس اصلی و حسن ایازی کد ملی۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۰۷۲۳۶۳۵۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052652
آگهی تغییرات شرکت سهند سازه توفیق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۷۷۳۲
آگهی تغییرات شرکت سهند سازه توفیق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۷۷۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجتبی خاکبازان به کد ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ وحسن ایازی به کد ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058886
آگهی تغییرات شرکت آبتین سازه ارغنون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن ایازی به کد ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ و مجتبی کمالیان به کد ملی۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۴۹۸۳۱۶۹۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058890
آگهی تغییرات شرکت سپهر داد سرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن ایازی کد ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ و مجتبی کمالیان کد ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۷۱۴۵۸۸۸۲۵۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062330
آگهی تغییرات شرکت سرو شکیل کوهیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس اصلی و امید متقیان به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۸۴۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۱۷۱۸۴۳۷۳۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097526
آگهی تغییرات شرکت راستین سروش باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۳۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ میثم خوش کلام به کدملی ۰۳۸۶۵۴۵۲۷۸ به سمت مدیرعامل و امیر ایمانی تازه آبادی به کدملی ۲۵۹۳۳۸۹۵۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وحسین مهدی پور به کدملی ۴۲۶۹۵۶۶۴۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس اصلی و امید متقیان به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۸۴۷۹ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۰۸۳۴۷۲۸۳۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589185
آگهی تغییرات شرکت سپهر داد سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ واکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۱۱۱۰۷۹۹۳۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822965
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سورنا کوروش اروند درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۴۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۶۹۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ خیابان انوری ـ کوچه ۲۲ بهمن ـ بن بست پورمحمودی ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۸۱۷۸۱۷۹۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره ۱۴۰۸مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۶ بانک سپه شعبه قم پرداخت گردید ومابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: محمد عباسی مقدم به شماره ملی ۴۰۷۲۷۲۱۵۶۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره امیر اقبال خمامی به شماره ملی ۵۱۸۸۹۵۳۶۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته و بروات وعقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای بازرس علی البدل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد میرزاعلی به شماره ملی ۰۳۷۰۹۲۳۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۰۲۷۲۷۳۵۸۲۷۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867351
آگهی تغییرات شرکت باربد سازه راستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ و حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۲۱۵۸۸۸۱۳۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک