حسن غلام سیم

آقای حسن غلام سیم

کد ملی 0381013091
40
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

شرکت های حسن غلام سیم

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552572
آگهی تغییرات شرکت اطلس سیکلت آسیابامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۳۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نادر ایمانی ممقانی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۳۹۷۲۵ به شماره شناسنامه ۲۸۷۶۴ تاریخ تولد ۷/۱۲/۱۳۵۹ فرزند قدیر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای قدرت ایمانی ممقانی به شماره ملی ۱۶۹۹۸۱۷۵۲۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ شعبه به نشانی استان قم شهر قم شهرک شکوهیه فاز ۲ میدان کلاهدوز کلاهدوز ۳ پلاک ۴۷۴ اف ان تاسیس گردید. ۳ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال منقسم به پانزده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد چهارده هزار سهم با نام، تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قدرت ایمانی ممقانی به شماره ملی ۱۶۹۹۸۱۷۵۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر ایمانی ممقانی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۳۹۷۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم فریبا ایمانی ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۷۱۷۰۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل، ۴۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۳ آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم الهام زارع بدیعی به شماره ملی ۰۰۵۹۴۵۱۵۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۷۱۷۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729022
آگهی تغییرات شرکت فربود تجارت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۵۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۷۵۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732143
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر الماسسهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۱۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد الماسی به شماره ملی ۳۹۳۲۲۶۲۲۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میثم سهرابی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۶۹۴۴۲ و آقای حامد زارعی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۵۸۷۷۷ و آقای حمید فرج زاده به شماره ملی ۰۰۷۹۸۴۹۶۵۲ تا تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم سهرابی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۶۹۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد زارعی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۵۸۷۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید فرج زاده به شماره ملی ۰۰۷۹۸۴۹۶۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میثم سهرابی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۶۹۴۴۲ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۷۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859402
آگهی تغییرات شرکت برج خورشید جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۵۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۸۱۲۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886801
آگهی تغییرات شرکت شمس تجارت پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۴۹۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937004
آگهی تغییرات در شرکت کارن رایان پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۳۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۰۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسن غلام سیم به ک م ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ و علی غلام سیم به کدملی ۰۳۸۴۷۲۶۷۳۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۶۱۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981601
آگهی تغییرات شرکت وینا ساز پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۱۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی مجملی به شماره ملی ۱۲۹۰۵۲۳۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۴۷۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995354
آگهی تغییرات شرکت آروین بهاور کهبد سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۸۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۲۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم معصومه عمومحمدیان به شماره ملی ۰۳۸۱۱۶۳۲۴۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر حمیدخانی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۵۴۴۹۰ و خانم مهناز توسلی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۸۵۵۴۱ و خانم زهرا توسلی به شماره ملی ۰۰۶۹۸۳۶۳۸۸ و خانم نیایش حمیدخانی به شماره ملی ۰۰۱۷۳۴۹۱۸۴ تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۳ در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۷۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011273
آگهی تغییرات شرکت کیان دانش آدینه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۳۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم طیبه ستوده لاقانی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۶۳۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم طیبه ستوده لاقانی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۶۳۶۳ بسمت مدیرعامل. ۲ دارنده حق امضای مجاز از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۴۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040380
آگهی تصمیمات شرکت کاغذسازی یاسمین سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۸۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱/۹۲ واصل گردید: حسن غلام سیم به کدملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بسمت بازرس اصلی و طیبه ستوده لاقانی به کدملی ۰۰۷۵۶۹۶۳۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده است. پ۱۶۳۸۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083947
آگهی تغییرات شرکت خدمات چاپگر سرور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۲۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم بی نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۵۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۴ آقای رضا اقلیدی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۲۲۶۵۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۵ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد عنصری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۴۶۳۳۳ و آقای حمیدرضا علیا به شماره ملی ۰۴۵۲۵۱۸۳۸۵ و آقای امیررضا بیابانی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۰۷۲۹۳ و آقای محمدرضا حافظی به شماره ملی ۰۳۲۱۸۵۹۶۶۹ تا تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ ۶ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد عنصری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۴۶۳۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا علیا به شماره ملی ۰۴۵۲۵۱۸۳۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیررضا بیابانی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۰۷۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حافظی به شماره ملی ۰۳۲۱۸۵۹۶۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد عنصری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۴۶۳۳۳ به سمت مدیرعامل. ۷ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سهروردی جنوبی خ ملایری پور پلاک ۵۰ ط ۱ واحد ۱ کدپستی ۱۵۷۹۶۴۴۹۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۸ حق امضاء اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۹۰۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208012
آگهی تغییرات شرکت مروارید صنعت پژوهان آریا شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۴۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام شد و آقای حسن غلام سیم با کد ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان تهران شهر تهران خیابان تهرانپارس خیابان ۱۲۱ شمالی پلاک ۹۶ طبقه ۲ کدپستی ۱۵۱۴۷۶۳۴۱۱ می‌باشد. پ۱۷۲۰۶۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523353
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی گود و مراد انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین خشنودی با ش. م ۲۵۷۲۱۴۳۹۸۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۴۲۳۱۳۱۵۹۳۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735745
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا موتور پارسیان درتاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۵۱۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۲۲۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی تجاری طبق مقررات واردات وخرید کالاهای مجاز از منابع داخلی وخارجی صادرات مجدد وفروش آن به مصرف کنندگان داخلی و خارجی وتولید کالاهای مجاز اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج کشور وهرگونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت بطور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد واسطه گری ونمایندگی تجاری مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی ویا درسایر شرکتها اعم از داخلی وخارجی از طریق تعهد سهام شرکتها یا خرید سهام شرکتهای موجود برقراری نمایندگی در داخل وخارج کشور شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی ساختمانی کشاورزی بازرگانی خدماتی ایجاد واداره واحدهای تولیدی و خدماتی بطور کلی شرکت می تواند به هرگونه سرمایه گذاری وهرنوع عملیات ومعاملات مالی وتجاری وصنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم یا تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نمایدخرید وفروش وصادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی بویژه مواد اولیه وانواع خودرو اعم از سبک وسنگین وماشین آلات خطوط تولید و کشاورزی و لوازم یدکی انواع خودرو و سایر کالا های مورد نیاز خط تولید و بسته بندی، اقدام به تولید و مونتاژ، فروش و توزیع، دایر کردن نمایندگی های توزیع و پخش و ارایه خدمات پس از فروش برای کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اقدام به صادرات کلیه اقلام مجاز و محصولات تولیدی اخذ وام وتسهیلات مالی واعتباری اخذ و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور شرکت در مناقصات ومزایدات در صورت لزوم پس از مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب فاز هفتم خیابان خوردین توحید پلاک ۵۱ طبقه ۳ کدپستی ۱۴۶۶۹۹۷۶۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۷,۳۷۸ مورخ ۲۴/۸/۹۳ نزد بانک سینا شعبه اسد آبادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه ناصرعامری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۳۸۷۴۶۰۸۳۹۵ و رضا ناصرعامری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش م ۳۸۷۳۴۹۹۳۶۳ و محمد ناصرعامری به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۳۸۷۴۵۱۹۵۹۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقایان محمد ناصرعامری به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا ناصرعامری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محمد ناصرعامری به سمت رئیس هیئت مدیره یا رضا ناصرعامری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی مرادی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۴۶۸۱ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۲۵۵۷۸۴۶۹۳۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9560864
آگهی تغییرات شرکت فروغ تجارت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۱۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۴۲۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی۶۵۸۹۸۶۰۹۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707983
آگهی تغییرات شرکت نامی طب پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۴۱۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۷۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید نیما ابطحی به شماره ملی ۲۲۹۸۲۸۳۷۳۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲۹ به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۹۹۹/۲۹ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سی میلیون سهم ۰۰۰/۱ریالی که تعداد سی میلیون سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای سید نیما ابطحی به شماره ملی ۲۲۹۸۲۸۳۷۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سیده شهرزاد ابطحی به شماره ملی ۲۳۰۰۸۵۱۰۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید مجتبی ابطحی به شماره ملی ۲۲۹۷۳۱۱۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید نیما ابطحی به شماره ملی ۲۲۹۸۲۸۳۷۳۷ به سمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۲ آقای حسن غلام سیم به شماره ملی۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم طیبه ستوده لاقانی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۶۳۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732615
آگهی تغییرات شرکت کارن تجارت سروش بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۵۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم طیبه ستوده لاقانی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۶۳۶۳ به شماره شناسنامه ۳۰۳۳ تاریخ تولد ۴/۴/۶۰ فرزند موسی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد سیاهپور به شماره ملی ۱۸۱۹۲۵۹۸۰۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۹۹۹/۴ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پانصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد سیاهپور به شماره ملی ۱۸۱۹۲۵۹۸۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد سیاهپور به شماره ملی ۱۸۱۹۲۵۹۸۰۳ بسمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ آقای مراد جمشیدوند به شماره ملی ۴۱۷۱۴۷۱۳۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حجت محمدزاده به شماره ملی ۰۹۴۱۸۷۶۱۸۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10131924
آگهی تغییرات شرکت صنعت ثمین باختر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۸۱۴۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۹۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۲/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد هزار و یک سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد هزار و یک سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن طیبی دهگان به شماره ملی ۰۰۷۳۱۰۷۱۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسلم شلانی به شماره ملی ۳۲۵۱۴۰۰۵۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم شیوا نیکنام به شماره ملی ۰۳۱۰۲۲۲۱۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید محسن طیبی دهگان به شماره ملی ۰۰۷۳۱۰۷۱۷۴ بسمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبداله قاسمی نالوس به شماره ملی ۲۹۵۹۷۸۰۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587523
آگهی تاسیس شرکت ستاره مس خجسته بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۵۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۱۹۷۹در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ و اعطای نمایندگی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۲۱ شمالی پ۹۴ ط۲ ـ کدپستی ۱۷۹۶۶۷۳۸۴۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای هادی رحیمی‌افشار ‌به‌شماره ملی ۰۰۶۷۸۷۶۰۲۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای عبداله قاسمی‌نالوس ‌به‌شماره ملی ۲۹۵۹۷۸۰۵۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای حسن غلام‌سیم ‌به‌شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته ‌بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691149
آگهی تغییرات شرکت آمیکو طب پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرید سلیم به شماره ملی ۰۰۶۰۳۱۱۱۷۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید نیما ابطحی به شماره ملی ۲۲۹۸۲۸۳۷۳۷ و آقای مرتضی کهریزی به شماره ملی ۳۹۶۰۲۵۷۵۳۸ و آقای آرشیا محلوجیان به شماره ملی ۲۰۶۲۹۴۷۵۲۶ تا تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید نیما ابطحی به شماره ملی ۲۲۹۸۲۸۳۷۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی کهریزی به شماره ملی ۳۹۶۰۲۵۷۵۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرشیا محلوجیان به شماره ملی ۲۰۶۲۹۴۷۵۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید نیما ابطحی به شماره ملی ۲۲۹۸۲۸۳۷۳۷ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906067
آگهی تغییرات شرکت استقلال خدمات پیشرو سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۳۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اصغر رضوانی رشتخوار به شماره ملی ۰۰۴۵۵۸۶۵۰۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مرادی و آقای امیررضا مرادی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۸۸۲۸ و خانم صدیقه پاینده غریب دوست به شماره ملی ۰۵۹۵۶۳۲۶۱ و خانم بهاره مرادی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۹۱۹۱۳ تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مرادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیررضا مرادی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۸۸۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه پاینده غریب دوست به شماره ملی ۰۲۵۹۵۶۳۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بهاره مرادی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۹۱۹۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ تعداد ۱۰۰۰۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۱۵٫۰۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بی نام می‌باشد. در تاریخ ۷/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978598
آگهی تغییرات شرکت باتیس گستر پایتخت (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۰۴۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۸۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال منقسم به سی هزار سهم۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد سی هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالمحمد نجیبی به شماره ملی۲۳۷۱۴۵۶۳۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مژگان بیات به شماره ملی۰۰۷۱۶۴۱۳۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا بیات به شماره ملی۳۹۷۹۱۸۹۶۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا بیات به شماره ملی۳۹۷۹۱۸۹۶۸۶ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و ۱ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۵۱ اقای عباس مرتضوی به شماره ملی۰۰۸۱۹۶۶۹۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097550
آگهی تغییرات شرکت صنعت توسعه فلات قاره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۹۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن عبادی به شماره ملی۵۰۴۹۸۰۰۲۳۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ارژنگ آبادی به شماره ملی۱۵۵۲۲۱۹۳۸۰ و آقای علی اصغر همدانی به شماره ملی۰۰۴۰۴۱۰۳۵۸ و آقای صابر آشوری به شماره ملی۴۳۲۳۵۸۲۲۵۰ تا تاریخ۰۴/۱۰/۱۳۹۱. در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723090
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سبز پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خدایار فلسفی دیوبند بشماره ملی ۰۰۶۲۵۲۱۰۰۴بسمت مدیرعامل ورئیس هئیت مدیره وخانم ژیلا زمان نژاد بشماره ملی ۰۰۶۹۳۴۳۲۰۹ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. حق امضاء اوراق واسناد بهاداروتعهدآور از قبیل چک سفته وبروات وعقود اسلامی وهمچنین اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی بهمراه مهر شرکت می‌باشد. آقای محمدرضا نعمت الهی بشماره ملی ۰۰۵۱۸۰۸۰۴۸ و آقای حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۱۱۴۵۱۸۵۱۹۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774409
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر قدرت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانیال گلکاران بشماره ملی ۰۰۷۹۳۵۱۰۰۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محمد شیری حکم آبادی بشماره ملی ۰۰۴۳۸۴۰۵۲۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون گلکاران بشماره ملی ۲۱۶۱۲۶۰۵۴۵بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سکینه مقدم بشماره ملی ۲۰۶۲۷۴۲۷۴۶ بسمت عضوهیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. زهرا مقدم بشماره ملی ۲۰۶۳۱۸۳۸۴۸ و حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۲۱۲۸۳۳۷۱۷۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802963
آگهی تغییرات شرکت جاده ابریشم رایانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم لیلا جربزه بشماره ملی ۰۰۶۴۹۶۵۶۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم مرجان ایمان قلی زاده بشماره ملی ۰۰۶۰۵۸۵۷۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیمان مسعود نیا بشماره ملی۰۰۶۲۴۷۵۵۴۱ به سمت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وعقود اسلامی وهمچنین اوراق واسناد اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۸۰۶۶۷۰۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977622
آگهی تغییرات شرکت ستاره سبز فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۱۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۲۷۱۸۱۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن قاسمی به شماره ملی ۵۹۳۹۷۱۱۷۸۲ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی واداری با امضاء محسن قاسمی (مدیرعامل) بتنهایی ودر غیاب مدیرعامل رئیس هئیت مدیره بتنهائی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ و خانم اشرف یوسفی بشماره ملی ۰۰۳۳۳۶۸۹۲۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۳۱۶۲۲۱۴۲۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988190
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی یگانه ایرانیان سرفراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمرتضی خسرویان بشماره ملی ۱۸۱۶۹۵۲۲۰۶ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم بهاره جلالیان سینه زن بشماره ملی ۰۹۲۱۲۰۳۶۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادارازجمله چک سفته بروات و عقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای حسن غلام سیم بشماره ملی۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱بسمت بازرس اصلی و آقای بیژن حشمت کبودوند بشماره ملی ۰۰۷۷۷۴۰۶۲۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۰۶۶۵۵۱۱۴۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218888
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی دادو سازه نماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی یوسف پور بشماره ملی ۶۱۲۹۹۳۲۰۹۱ آقای داریوش باقرزاده شیرازی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۸۷۳۴۰ وآقای محمدعلی نظریان بشماره ملی ۰۴۵۳۳۸۴۸۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تواما بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم فرناز رزاقی بشماره ملی ۰۰۶۷۳۰۸۹۷۱و آقای حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۰۶۲۶۶۸۱۸۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249665
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پرتو صنعت آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید عربی (بشماره ملی ۰۰۶۸۸۰۰۲۰۷) بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وآقای حسین عربی (بشماره ملی۰۴۳۹۳۵۶۱۱۳.) بسمت عضو هیئت مدیره و خانم شراره فرید مهر (بشماره ملی ۰۰۷۲۸۰۰۰۱۱) بسمت نائب ریئس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد خانم ناهید هوشنگ تهرانی بشماره ملی ۰۰۳۹۹۶۴۳۰۲بسمت بازرس اصلی و آقای حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۱۰۲۰۴۲۱۱۹۲۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354185
آگهی تغییرات شرکت کاریز راه هیرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدفیروزکوهی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۳۹۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای احمد قلی زاده فیروزکوهی بشماره ملی ۰۰۳۸۹۹۴۳۴۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم کژال قمری به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۵۲۴۱ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱وخانم معصومه رشیدی به شماره ملی ۰۰۵۳۴۶۷۰۳۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۱۲۲۳۵۰۹۶۴۳۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389213
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت تفرش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ محمد آزاد بشماره ملی ۰۳۸۴۱۲۷۲۰۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهلا سمائی بشماره ملی ۰۴۵۰۴۷۵۲۰۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی زارع دربرزی بشماره ملی۰۳۲۱۴۷۶۹۳۱ به سمت عضو هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.۳ - فرزانه دیانی به شماره ملی ۰۰۱۲۹۶۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به ترتیب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. / ش۹۶۰۱۲۸۷۲۲۴۷۳۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفرش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497065
آگهی تغییرات شرکت مشاوره و خدمات بازرگانی یمین فرادید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نبید بشماره ملی ۰۰۷۲۴۶۰۷۲۵بسمت بازرس اصلی و آقای حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقای احمد کوچک زاده به شماره ملی ۰۳۸۲۱۰۴۷۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد حسینی انواری بشماره ملی ۰۳۸۱۳۰۷۶۳۸بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و زهرا عباسی اصفهانی بشماره ملی ۰۰۶۷۰۵۱۹۴۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۱۳۱۶۸۲۱۸۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566873
آگهی تغییرات شرکت الوند تجارت تیام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۰۸۸ به سمت بازرس اصلی و حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۸۶۹۷۱۵۷۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068068
آگهی تغییرات شرکت شبکه نما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۶۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ارژنگ راستکارمسیبی بشماره ملی ۰۰۵۶۲۴۶۰۷۲بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و آقای بهنام راستکار مسیبی بشماره ملی ۰۰۷۵۰۴۴۱۱۰بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وخانم مهری مصدق بشماره ملی ۰۴۹۱۴۲۸۹۱۱بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدنذد حق امضاء اوراق واسناد بهاداراز قبیل چک سفته بروات وعقود اسلامی وهمچنین اوراق واسناد عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای صادق مرادی بشماره ملی۳۳۶۹۸۹۷۰۳۲و آقای حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بترتیب بسمت بازرسین اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۶۱۱۹۷۰۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219852
آگهی تغییرات شرکت تات تجارت سیمرغ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طیبه ستوده لاقانی بشماره ملی ۰۰۷۵۶۹۶۳۶۳ با واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اصلاح شد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه ۱ آقای حسن غلام سیم به ک. م ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ آقای سعید شاهبیک به ک. م ۰۰۷۱۵۸۸۶۴۷ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ خانم طیبه ستوده لاقانی به ک. م ۰۰۷۵۶۹۶۳۶۳ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۶۲۵۱۶۹۴۶۱۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253853
آگهی تغییرات شرکت پایا آوند چکاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا برومند به شماره ملی ۰۴۵۳۵۳۴۸۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی برومند به شماره ملی ۰۴۵۱۲۶۸۳۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل علیرضا موسوی به شماره ملی ۴۷۲۳۸۳۶۰۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و بهادر و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد فاطمه میرزانورعلی به شماره ملی ۰۰۶۰۷۷۷۴۴۳ به عنوان بازرس اصلی و حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۷۱۸۵۵۷۹۷۸۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350325
آگهی تغییرات شرکت وینا وارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۵۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی حسابرس معتمد پارسیان ۱۴۰۰۵۶۵۸۹۴۲ به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - محمدرضا مجمع بشماره ملی ۱۲۹۰۶۶۷۲۴۱ به سمت ریئس هیئت مدیره و مدیرعامل و فاطمه یونس سینکی بشماره ملی ۰۰۶۹۸۶۳۹۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و پویا خوش سیما بشماره ملی ۲۱۴۳۱۶۰۹۸۴ بسمت عضوء هیئت مدیره و فاطمه رنجی آذر شربیانی بشماره ملی ۰۴۹۲۷۷۲۲۴۱ بسمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. - حق امضاء اوراق واسناد بهاداراز قبیل چک سفته وبروات وعقوداسلامی وهچنین اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۸۴۸۲۳۰۲۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375673
آگهی تغییرات شرکت توسعه مروارید امید خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۴۵۷۰
آگهی تغییرات شرکت توسعه مروارید امید خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۴۵۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالمحمد نجیبی بشماره ملی ۲۳۷۱۴۵۶۳۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیات بشماره ملی ۳۹۷۹۱۸۹۶۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای سعید زمانی قدیمی بشماره ملی ۰۰۶۶۷۵۶۴۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند. آقای حسن غلام سیم بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ و محمدرضا هاشم پوردستجردی بشماره ملی ۱۲۹۰۶۱۷۳۹۲ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا دو نفر از سه نفر اعضا بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا بتنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376567
آگهی تغییرات شرکت مشاوره و خدمات بازرگانی یمین فرادید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۷۵۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد کوچک زاده بشماره ملی ۰۳۸۲۱۰۴۷۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن غلام سیم فرزند رضا بشماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند خانم زهرا عباسی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۵۱۹۴۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد حسینی انواری بشماره ملی ۰۳۸۱۳۰۷۶۳۸بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عباسی اصفهانی بشماره ملی ۰۰۷۰۳۳۶۲۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۲۰۷۸۲۷۹۱۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک