عباس فرقانی

عباس فرقانی

کد ملی 0380864932
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706425
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کشباف مهر تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۹۵۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۷۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل امینی به کدملی۳۷۸۱۱۳۵۲۸۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست.. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۳۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150390
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ گلستان شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۲۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161419
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماه بافت اسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر سنایی فر به شماره ملی ۳۷۸۰۸۴۹۶۵۸ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۵۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169371
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کد ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کد ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی (حسابدار رسمی) با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۲۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169375
آگهی تغییرات شرکت یاس بافت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۶۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و سود و زیان سال مالی۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کد ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کد ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۲۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178933
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ بهار شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۳۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ و آقای امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ و آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ آقای مجتبی نیک خواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۶۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190516
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی (حسابدار رسمی) با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۰۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196237
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چادر مشکی الغدیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی صباغ به شماره ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره خانم هنگامه وشکینی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۶۳۴۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت مدیرعامل و (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۴۸۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229797
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ کوثر البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس فرقانی به کد ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم هنگامه وشکینی کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به سمت عضو نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی صباغ کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید مقتصدی کدملی ۰۰۵۸۴۱۰۹۰۲ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۲۸۷۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257733
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سایه نخ شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۵۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عباس فرقانی به شماره ملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره , امیرعباس فرقانی به شماره ملی۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , خانم شایسته صالحین به شماره ملی۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت سمت هیئت مدیره و خانم پارمیدا صباغ به شماره ملی۰۴۴۰۱۰۹۲۶۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۳۰۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274271
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ سبحان شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره و نگین منتظری به شماره ملی ۰۰۷۸۳۱۷۵۱۷ بسمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۲۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687888
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۷/۴/۹۳ در شرکت ناز مرغ سهامی خاص شماره ثبت ۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۳۳۴۳ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ در این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ آقایان عباس فرقانی بشماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمد علی صباغ بشماره ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی بشماره ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بشماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۸۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای عباس فرقانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صباغ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم هنگامه وشکینی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم صباغ بشماره ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضا از سه امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۸۶۹۳۷ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983590
آگهی تصمیمات شرکت شیرین بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۲۵۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ هنگامه وشگینی به کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و هنگامه وشگینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی فرقانی به کدملی ۰۰۶۰۴۷۶۶۶۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091685
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ کوثر فرد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی (حسابدار رسمی) به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۲۶ و مریم صباغ به کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ عباس فرقانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی میرقاسمی به کدملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370184
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ترمه بافت صبا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۳۰۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۱۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۱۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲. که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی تیغ دوست پیربازاری (خارج از اعضاء) به کدملی۲۵۹۲۲۱۴۳۹۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10635175
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ رز تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۳۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۰۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۰ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره، مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، میلاد منتظری به کدملی۰۰۶۳۷۷۷۵۷۶ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلام با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704847
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کشباف آذر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی بشماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ عباس فرقانی بسمت رئیس هیئت مدیره، مریم صباغ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محسن گل رو خارج از اعضا به کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865564
آگهی تغییرات شرکت صنایع بافت و تکمیل ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم هنگامه وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فرقانی با کدملی ۰۰۶۰۴۷۶۶۶۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۳۱۲۸۸۷۶۴۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028056
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ آبان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۱۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسیدآقای عباس فرقانی باکدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲وآقای محمدعلی صباغ باکدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶وخانم مریم صباغ باکدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۸۷۴۱۴۸۸۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدرضا منتظری به شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵ و اقای رسول نجف زاده درویش بقال به شماره ملی ۱۷۲۸۱۹۳۳۳۸ و آقای فرهاد کاظمی به شماره ملی ۴۳۲۲۰۷۶۷۶۹ و اقای مهرداد موسوی نیا به شماره ملی ۰۰۵۷۱۸۹۰۹۹ پ۹۵۰۷۰۶۸۳۸۷۵۰۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094934
آگهی تغییرات شرکت ناز مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم هنگامه وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم صباغ با کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۵۴۳۷۹۲۵۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539710
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ تندیس شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ خانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ آقای امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ آقای مجتبی نیکخواه قمی باکدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵به سمت بازرس اصلی و آقای اصلان سلمانی باکدملی۲۹۷۰۷۶۴۲۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۰۱۹۴۴۶۲۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539730
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخ شکوهیه آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و افروز رضوانی دیوشلی با کدملی ۲۵۹۵۹۳۱۸۸۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۰۱۹۰۷۸۴۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539866
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ عرفان شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر عباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود پارسایی (خارج از اعضاءهیئت مدیره) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۰۹۹۱۳۶۹۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539901
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ گل شهر شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و خانم شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ و آقای امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجتبی نیکخواه قمی باکدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس اصلی و اصلان سلمانی باکدملی۲۹۷۰۷۶۴۲۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۰۵۵۴۱۰۱۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546133
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی نمونه الغدیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین فرقانی با کدملی ۰۰۱۶۴۵۰۱۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شایسته صالحین با کدملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۵۱۹۱۷۳۹۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549481
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ناهید نخ شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شایسته صالحین با کدملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین فرقانی با کدملی ۰۰۱۶۴۵۰۱۹۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۶۶۴۹۷۰۲۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572955
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف بهار تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم مریم صباغ با کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۳۱۹۰۰۳۶۰۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612880
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ تابان شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۷۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای امیرعباس فرقانی با کدملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم شایسته صالحین با کدملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۶۱۵۵۴۶۹۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218475
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاوه بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس فرقانی باکدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ امیرعباس فرقانی با کد ملی۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ شایسته صالحین با کد ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۵۱۱۲۶۵۸۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358990
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۸۸۳۷
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۸۸۳۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا منتظری با کد ملی ۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد منتظری با کد ملی ۰۰۶۳۷۷۷۵۷۶به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی میرقاسمی با کد ملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک