مهرداد دهقان

آقای مهرداد دهقان

کد ملی 3790143431
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1318720
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
با استناد به صورتجلسات مجمع عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ آقای رضا قاسمی با کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج)، آقای سیدجلیل سعادتیار با کدملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س)، آقای شهریار ورمقانی با کدملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ سعید هدایتی حسن کیاده با کدملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی، مهرداد دهقان با کدملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. ۳ آقای رضا قاسمی به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای سیدجلیل سعادتیار به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، بهمن ترامشلو (خارج از اعضا) بشماره ملی ۴۶۰۹۷۶۱۶۷۱ بعنوان مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۶۷۶۱۵ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318811
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۹/۹۲ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بشمار ثبت ۹۲۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ با نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام ائمه (س) شماره ثبت ۹۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ با نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار بشماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) شماره ثبت ۹۵۲۴ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد جواد حسینی نیا بشماره ملی ۰۳۲۲۴۶۵۲۱۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان سعید هدایتی حسن کیا ده بشماره ملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ و مهرداد دهقان بشماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۶۸۶۹۶۳۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665612
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ (نماینده مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان) وآقای سیدجلیل سعادت یاربه شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) وآقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ (نماینده مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (نماینده مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) و آقای سیدحمید طباطبائیان به شماره ملی ۱۲۸۷۷۹۹۹۹۱ (نماینده مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه) برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای سعید هدایتی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ به سمت بازرس اصلی وآقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۴۱۱۲۸۴۹۹۶۴۵۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737137
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (نماینده مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰) و شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (نماینده مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵) و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ (نماینده مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و حامد فعله کری به شماره ملی ۳۳۵۰۰۶۷۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۱۲۱۶۳۱۳۵۳۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740668
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سبز جماران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ - آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ - آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۳۱۲۱۴۴۵۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764495
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (بنمایندگی از موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان) و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) و آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ (به نمایندگی از موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای حامد فعله کری به شماره ملی ۳۳۵۰۰۶۷۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۰۵۶۱۷۳۲۳۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845050
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (ع) صاحب الزمان به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ وموسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سعید هدایتی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۲۴۲۹۹۳۲۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900405
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدجلیل سعادتیار باکد ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰با نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ آقای مسعود خوانساری بختیاری باکد ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳با نمایندگی از موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ آقای شهریار ورمقانی باکد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ با نمایندگی از موسسه فرهنگی وهنری ثامن الحجج (ع)) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ - ۳ آقایان مهرداددهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و حامد فعله کری به شماره ملی۳۳۵۰۰۶۷۲۸۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۲۰۸۸۷۲۷۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969320
آگهی تغییرات شرکت دام و کشت سبزینه آفتاب برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷. پ۹۵۰۵۲۵۸۵۹۶۱۳۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022208
آگهی تغییرات شرکت نیکو دام شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی ۰۰۴۹۷۹۳۳۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمدتقی شمسایی به شماره ملی۴۵۹۱۵۵۷۰۰۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۴۸۶۰۹۳۵۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087575
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و خانم ام البنی اعلائی به شماره ملی ۴۲۱۹۸۳۶۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۸۰۱۱۰۵۸۸۲۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108572
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ ۲ آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۳۹۴۶۴۸۹۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149722
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۰۳۲۰۹۶۶۲۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219773
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گلشن عباس آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۹۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۶۳۹۴۶۵۲۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219779
آگهی تغییرات شرکت نگین دام پنجاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۰۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان باشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۰۶۳۰۰۹۰۱۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226525
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادتیار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۱۵۰۲۹۹۰۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240220
آگهی تغییرات شرکت مرتعداری چاهو کنار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت تعاونی از سال ۹۰ الی ۹۴ تصویب گردید. سیدجلیل سعادت یار به کدملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (نماینده شرکت سحر طالب آباد) ومهدی آقا حاجی علیان کدملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ (نماینده شرکت فردوس دام گرمسار) و شهریار ورمقانی به کدملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (نماینده شرکت فاتح فجر ارجلان) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سیداسماعیل عزیزی به کدملی ۲۱۸۰۱۴۱۱۸۱ (نماینده شرکت کشاورزی میانکاله) و محمدحسن صادقی به کدملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ (نماینده شرکت پروار سمنان) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند سامان فریور به کدملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ (نماینده شرکت فیروزدام) به سمت بازرس اصلی تعاونی و مهرداد دهقان کیقباد به کدملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ (نماینده شرکت دیمه مهدیشهر) به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۴۳۸۷۵۷۹۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362316
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت ۱۰۱۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392196
آگهی تغییرات شرکت فر آورده‌های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدی شهر به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و شرکت کشاورزی میانکاله به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ و شرکت فیروزدام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کمیل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۸۵۲۲۸۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۱۲۹۳۶۳۳۸۹۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437716
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه طلائی سمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا به شماره ثبت۴۳۳۴۶۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت مزرعه خوشه طلایی ایرانیان به شماره ثبت۴۱۸۰۳۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴ به نمایندگی آقای احمد صلواتی به شماره ملی ۰۰۱۴۲۶۹۴۹۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان به شماره ثبت۴۱۷۶۱۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا به شماره ثبت۴۳۳۷۹۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت سیمرغ سبز جماران به شماره ثبت۴۷۰۲۸۵ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹ به نمایندگی آقای روح الله بطیار به شماره ملی ۴۵۹۰۲۱۵۹۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدمهدی فاطمی نیا به شماره ملی ۴۵۶۹۴۸۹۴۹۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۳۱۲۳۹۵۵۷۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440041
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ پ۹۶۰۳۰۱۸۹۴۶۷۰۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658224
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ و آقای سامان فریور به شماره ملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۱۸۵۶۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۲۳۸۹۹۶۰۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662709
آگهی تغییرات شرکت مزرعه خوشه طلائی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سامان فریور به شماره ملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رجب رمضانی به شماره ملی ۲۱۸۰۸۰۰۶۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای گودرز رضائی سراب بادیه به شماره ملی ۴۹۶۹۰۰۷۰۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۵۸۵۹۳۷۹۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740164
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱، وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷، مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱، ابوالفضل مرادی به شماره ملی ۲۲۴۹۹۳۵۸۱۵ و رضا شعبانی به شماره ملی ۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. پ۹۶۰۹۱۱۸۴۸۴۰۷۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810851
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان خویشاوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از: آقای مصطفی رضایی شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ آقای جعفر بزازان شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای علی مظاهری تهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۳۳۱۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۰۲۰۷۵۱۸۳۸۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک