عادل ویسی

عادل ویسی

کد ملی 3780565919
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 620729
آگهی تصمیمات شرکت پارس لیزینگ سهامی خاص بشماره ثبت ۸۸۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۴۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه عبدالهیان به کدملی ۰۰۳۹۵۹۵۴۶۳ شهاب صالحی به کدملی ۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹ مجید پرتوی به کدملی ۴۶۰۹۳۴۳۳۱۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۰ فاطمه عبدالهیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شهاب صالحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید پرتوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۲۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651880
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی کن شرق مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۱) بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لشک پیوترویژخووسکی رضا دولتشاهی به کدملی ۰۴۵۱۲۱۹۹۸۸ علی پاکسرشت صوفی به کدملی ۶۳۰۹۷۰۶۵۴۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۱ لشک پیوترویژخووسکی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا دولتشاهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرزین عطایی یار به کدملی ۲۷۵۴۶۵۴۶۴۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۳۵۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712781
آگهی تصمیمات شرکت زیست باران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۵۴۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۱۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کد ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۲۸۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738005
آگهی تغییرات شرکت ماهان فولاد سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۳۱۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738006
آگهی تغییرات شرکت پرشین فولاد پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۳۱۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921402
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه نگار پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۹۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۵۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۱/۴/۹۱ و۱۳/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به ش. ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملی۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰۰/۵ سهم که مشتمل بر۹۹۳/۹۹۹/۴ سهم با نام و۷ سهم بی نام۰۰۰/۱۰ریالی که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال به موجب گواهی شماره۷۸۹ مورخ۲۰/۹/۹۱ بانک ملی شعبه خردمند جنوبی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۹/۹۱ وحید میرقلی خان به کدملی۰۰۶۶۹۲۶۳۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود صادقی به کدملی۰۰۴۵۰۴۵۸۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی سروری به کدملی۰۰۶۸۹۸۱۵۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۰۹۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042684
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی پوست ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۵۸۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ش ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۹۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064620
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۳۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی و مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران به ش م ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ک م ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۶۴۹۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385965
آگهی تغییرات شرکت سهیل آتیه ساز جنوب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۱۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۷۵۸۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره شماره ثبت ۳۱۲۰۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عادل ویسی بشماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۳۳۰۵۲۷۱۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457705
آگهی تغییرات شرکت آرتا تاک موتور سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۹۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ و آقای عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کمال فتحی بیطرف به شماره ملی ۱۴۶۰۷۷۱۶۹۹ آقای کامبیز فتحی بیطرف به شماره ملی ۱۴۶۷۱۶۵۶۴۶ آقای کاوه فتحی بیطرف به شماره ملی ۱۴۶۷۳۴۹۲۵۹ پ۱۸۲۶۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471050
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فلز گستر کردستان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت بازرسین شرکت برای مدت یک سال به این ترتیب ذیل تعیین و انتخاب گردیدند (موسسه حسابرسی ارژنگ خبره شماره ثبت ۳۱۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس آقای عادل ویسی فرزند علی کدملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل) اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند. اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار می‌نمایند که اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ برای آنها جهت عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. مدیرعامل شرکت اقرار می‌نماید که همزمان مدیرعامل هیچ شرکت دیگری را بر عهده نداشته و نخواهد داشت. بازرسان شرکت اقرار می‌نمایند که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیرعامل شرکت تا درجه سه از طبقه اول و دوم ندارند و حوزه همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوقی دریافت نمی‌کنند. ش۱۸۳۱۴۸۶ واحد ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604318
آگهی تغییرات شرکت آرتا پلاست (سهامی خاص) ثبت شدهبه شماره ۴۴۶۸ اردبیل و ۴۰۹ نمین و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۷۴۶۱۰
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است. ۱ آقایان کمال فتحی بیطرف به کدملی ۱۴۶۰۷۷۱۶۹۹، کامبیز فتحی بیطرف کدملی ۱۴۶۷۱۶۵۴۴۶، کاوه فتحی بیطرف به کدملی ۱۴۶۷۳۴۹۲۵۹ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره ثبت شده به شماره ۳۱۲۰۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عادل ویسی به کدملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ پس از گزارش توجیهی بازرس و حسابرس شرکت، ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب حاضرین قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ آقایان کمال فتحی بیطرف به سمت رئیس هیئت مدیره و کامبیز فتحی بیطرف به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کاوه فتحی بیطرف به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و عدالت صباوتی خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای کمال فتحی بیطرف به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در غیاب آقای کمال فتحی بیطرف با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت به تنهائی معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۹۵۸۱۸۹ رئیس ثبت نمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652685
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عادل ویسی باکدملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ با دریافت ۲۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق از موسسه خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش نام شریک آقای کیانوش بهلولی کد ملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ دارای ۱۶۰۰۰۰۰ آقای مهرداد کریمان کد ملی ۰۰۴۵۹۲۶۴۲۵ دارای ۲۰۰۰۰۰ پ۹۳۰۷۱۴۹۱۹۲۲۳۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668324
آگهی تغییرات شرکت اندیشه نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: بحرالدین داودی مکی نژاد شماره ملی۰۵۳۲۱۹۲۵۸۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره محسن احسنی زاده شماره ملی۰۵۳۲۸۱۸۴۰۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره رکن الدین داودی مکی نژاد شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۳۱۸۰ به سمت عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۷۸۹۹۹۰۸۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722074
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاران ایلام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۵ به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر پورنصرت به شماره ملی ۴۵۰۰۱۹۶۸۸۹، آقای حشمت مسعودی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۷۲۶۵ و آقای قدیر جامه بزرگ به شماره ملی ۳۹۷۹۰۹۸۸۵۰. ۲ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ش۹۳۰۹۱۵۷۶۷۷۵۸۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872394
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد کاران مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آمارگاران به ش م ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ک م ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832752
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه گستران سلامتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۳۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر ایزدپناه به شماره ملی ۴۶۰۹۵۶۱۹۴۸ و خانم محبوبه ایزدپناه به شماره ملی ۰۴۹۲۱۵۴۸۱۳ و آقای مهدی ایزدپناه به شماره ملی ۰۴۹۲۶۳۸۳۶۵ و خانم مهدیه ایزدپناه به شماره ملی ۰۴۹۲۰۱۷۷۱۹ تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر ایزدپناه به شماره ملی ۴۶۰۹۵۶۱۹۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه ایزدپناه به شماره ملی ۰۴۹۲۱۵۴۸۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ایزدپناه به شماره ملی ۰۴۹۲۶۳۸۳۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه ایزدپناه به شماره ملی ۰۴۹۲۰۱۷۷۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ایزدپناه به شماره ملی ۰۴۹۲۶۳۸۳۶۵ به سمت مدیرعامل. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید بسته بندی ایجاد سردخانه و انجماد و نگهداری و توزیع صادرات و واردات کلیه محصولات پروتئینی و گوشتی اعم از گوشت سفید و قرمز و فرآورده‌های دریایی و انواع فرآورده‌های گوشتی و دامی و عقدقراردادهای حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی اخذ تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی ارائه خدمات مشاوره‌ای و عقدقرارداد مدیریت پیمان مشاوره در امور طراحی نظارت فنی و صنعتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک و سفته و با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006972
آگهی تاسیس شرکت شار بنیان پژوه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ تحت شماره ۴۲۳۲۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۵۴۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه‌‌سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند اجراء سازه‌های زیرزمینی دریایی نیروگاهی ساخت، تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات خطوط انتقال آب، گاز، نفت و پتروشیمی معماری شهرسازی و انبوه‌سازی مسکن طراحی و اجراء تصفیه‌خانه‌های شهری آب و فاضلاب خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات ساختمانی و راهسازی، طراحی نصب اجراء و ساخت انواع دکوراسیون داخلی، اجرا کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه‌آرایی، بازسازی و ابنیه و بافتهای فرسوده شهری، انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای، مطالعاتی در زمینه‌های شهرسازی، معماری، برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، تعامل و ارتباط و برپائی سمینارها و کنفرانس‌ها و همایش‌های تخصصی با موسسات داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، همچنین ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ابنیه، سیویل و رنگ‌آمیزی کلیه ساختمانها و محوطه‌های شهری اداری خصوصی، دولتی و رنگ‌های ترافیکی و خط‌کشی معابر و رنگ‌های صنعتی، عایق‌بندی، شستشو و پاکسازی معابر سندپلاست کنیتکس، رومالین، مولتی کالر و کلیه خدمات ساختمانی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار مرزداران، ۳۵ متری لاله، بوستان اول شرقی، طبقه پنجم، واحد۱۰ پ ۲۸ ـ کدپستی۱۴۶۱۸۶۳۳۱۸. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای عادل ویسی به شماره ملی۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم سهیلا محمدی‌خواه به شماره ملی۳۷۳۰۲۳۲۳۷۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم فرحناز ایراندوست به شماره ملی۳۲۳۰۸۳۸۷۴۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم سهیلا محمدی‌خواه به شماره ملی۳۷۳۰۲۳۲۳۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر سه نفر سهامدار همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681366
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارژنگ خبره با شماره ثبت ۳۱۲۰۹ و به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ با نمایندگی عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه مومن آبادی به شماره ملی ۴۵۶۰۰۳۸۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش۹۴۱۲۰۹۲۲۷۱۰۵۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706758
آگهی تغییرات شرکت تولید لوله خرطومی شماره دوازده سمنان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارژنگ خبره با شماره ثبت ۳۱۲۰۹ با نمایندگی عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم ذوالفقاری به کدملی ۴۵۶۹۴۴۴۴۵۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین گردیدند ش۹۴۱۲۲۰۴۲۱۸۳۲۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538711
آگهی تغییرات شرکت اساس راه اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقصود صفیاری به شماره ملی ۱۵۳۱۰۳۳۵۵۵ یاشار صفیاری به شماره ملی ۱۵۳۴۰۱۰۷۴۲ مسعود مهدیان پری به شماره ملی ۰۴۹۶۴۵۸۱۲۳ و الهام خواجوی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۵۰۵۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژ نگ خبره به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ به نمایندگی عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و سهیلا شجاعی به شماره ملی ۱۸۴۱۸۳۳۹۵۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۵۰۹۸۷۸۵۹۹۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847702
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ ومجوز۱۹۳۴۶۶/۹۶ مورخه ۶/۱۰/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه از نام قبلی به حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره (حسابداران رسمی) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ادرس موسسه از محل قبلی به تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهرک پرواز - خیابان ورزی جنوبی - خیابان هجدهم شرقی - پلاک ۲ - ساختمان مهر - طبقه همکف - واحد ۴ - کد پستی ۱۴۸۳۶۹۴۴۶۱ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر باشد بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای محمدحسین گلستان به شماره ملی ۲۴۷۰۲۴۵۶۲۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. آقای ایرج امیدی الیگر با پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۴ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۴ ریال افزایش داد. آقای علی محمد رفعتی با پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۳ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۳ ریال افزایش داد. آقای عادل ویسی با پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۳ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال افزایش یافت بدینوسیله ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی ۴۱۷۲۶۲۷۵۰۱ دارنده ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۴ ریال سهم الشرکه آقای علی محمد رفعتی به شماره ملی ۴۰۷۰۵۴۵۸۷۵ دارنده ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۳ ریال سهم الشرکه آقای عادل ویسی به شماره ملی ۳۷۸۰۵۶۵۹۱۹ دارنده ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۳ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسین گلستان به شماره ملی ۲۴۷۰۲۴۵۶۲۱ دارنده ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۱۰۷۳۳۴۷۰۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک