مهران فولادی

آقای مهران فولادی

کد ملی 3770001451
53
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های مهران فولادی

واسط مالی تیر چهارم
واسط مالی تیر چهارم
1
واسط مالی اسفند چهارم
واسط مالی اسفند چهارم
1
واسط مالی فروردین
واسط مالی فروردین
1
واسط مالی اردیبهشت
واسط مالی اردیبهشت
1
واسط مالی خرداد
واسط مالی خرداد
1
واسط مالی مرداد
واسط مالی مرداد
1
واسط مالی آذر
واسط مالی آذر
1
واسط مالی دی
واسط مالی دی
1
واسط مالی شهریور
واسط مالی شهریور
1
واسط مالی بهمن
واسط مالی بهمن
1
واسط مالی آبان
واسط مالی آبان
1
واسط مالی اسفند
واسط مالی اسفند
1
واسط مالی اردیبهشت یکم
واسط مالی اردیبهشت یکم
1
واسط مالی خرداد یکم
واسط مالی خرداد یکم
1
واسط مالی شهریور یکم
واسط مالی شهریور یکم
1
واسط مالی اسفند یکم
واسط مالی اسفند یکم
1
واسط مالی خرداد دوم
واسط مالی خرداد دوم
1
واسط مالی تیر دوم
واسط مالی تیر دوم
1
واسط مالی شهریور دوم
واسط مالی شهریور دوم
1
واسط مالی شهریور سوم
واسط مالی شهریور سوم
1
واسط مالی فروردین یکم
واسط مالی فروردین یکم
1
واسط مالی مهر سوم
واسط مالی مهر سوم
1
واسط مالی تیر یکم
واسط مالی تیر یکم
1
واسط مالی شهریور چهارم
واسط مالی شهریور چهارم
1
واسط مالی مرداد سوم
واسط مالی مرداد سوم
1
واسط مالی مهر
واسط مالی مهر
1
واسط مالی آبان دوم
واسط مالی آبان دوم
1
واسط مالی آبان سوم
واسط مالی آبان سوم
1
واسط مالی تیر سوم
واسط مالی تیر سوم
1
واسط مالی مهر یکم
واسط مالی مهر یکم
1
واسط مالی آذر دوم
واسط مالی آذر دوم
1
واسط مالی دی یکم
واسط مالی دی یکم
1
واسط مالی آذر سوم
واسط مالی آذر سوم
1
واسط مالی آبان یکم
واسط مالی آبان یکم
1
واسط مالی دی دوم
واسط مالی دی دوم
1
واسط مالی بهمن یکم
واسط مالی بهمن یکم
1
واسط مالی آذر یکم
واسط مالی آذر یکم
1
واسط مالی بهمن دوم
واسط مالی بهمن دوم
1
واسط مالی دی سوم
واسط مالی دی سوم
1
واسط مالی اسفند دوم
واسط مالی اسفند دوم
1
واسط مالی بهمن سوم
واسط مالی بهمن سوم
1
واسط مالی فروردین سوم
واسط مالی فروردین سوم
1
واسط مالی اردیبهشت سوم
واسط مالی اردیبهشت سوم
1
واسط مالی اسفند سوم
واسط مالی اسفند سوم
1
واسط مالی فروردین دوم
واسط مالی فروردین دوم
1
واسط مالی خرداد سوم
واسط مالی خرداد سوم
1
واسط مالی فروردین چهارم
واسط مالی فروردین چهارم
1
واسط مالی اردیبهشت دوم
واسط مالی اردیبهشت دوم
1
واسط مالی مرداد دوم
واسط مالی مرداد دوم
1
واسط مالی مهر دوم
واسط مالی مهر دوم
1
واسط مالی مرداد یکم
واسط مالی مرداد یکم
1
واسط مالی تیر
واسط مالی تیر
1
واسط مالی اردیبهشت چهارم
واسط مالی اردیبهشت چهارم
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14040929
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود واسط مالی تیر چهارم در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۵۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۹۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار، و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. بموجب مجوز شماره ۳۴۳۶۹,۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ کشاورز ـ خیابان ورنوس ـ بن بست دوم ـ پلاک ۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ کدپستی ۱۴۱۵۹۴۴۶۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ و به نمایندگی محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ و به نمایندگی رضا غلامعلی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۱۰۳۸۳۲ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۹۴۵۶۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدسجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۱۰۳۸۳۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۲۳۱۴۸۲۳۰۹۷۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040950
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود واسط مالی اسفند چهارم در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۵۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۹۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرحهای مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار، و سایر فعالیتهایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. بموجب مجوز شماره ۳۴۳۶۴/۱۲۲ ـ صفحه دوم مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره ۳۴۳۶۴,۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ کشاورز ـ خیابان ورنوس ـ بن بست دوم ـ پلاک ۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ کدپستی ۱۴۱۵۹۴۴۶۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ و به نمایندگی محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ و به نمایندگی رضا غلامعلی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۱۰۳۸۳۲ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۹۴۵۶۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۱۰۳۸۳۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۲۳۱۶۹۱۵۲۵۹۲۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066398
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۳۲۰۴۸۷۲۶۴۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066407
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۱۳۸۶۷۵۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066418
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس قانونی این شرکت، برای یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۱۴۷۶۱۹۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066431
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۰۸۹۵۹۹۸۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066432
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیرغیرموظف و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۵۲۲۸۵۸۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066440
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی دی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۹۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و نامه ۱۴/۳۷ مورخ ۷/۳/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۰۴۹۹۶۸۷۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066442
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۰۷۶۲۹۲۹۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066447
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی بهمن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۴۱۸۳/۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی کدملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر غیرموظف وخارج از اعضا و شرکا تعیین شدند پ۹۷۰۳۲۰۱۶۶۱۶۵۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066451
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۳/ ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهدار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۸۰۹۵۰۱۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066452
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی منتهی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضاء و شرکاء انتخاب شد. پ۹۷۰۳۲۰۵۶۴۳۳۷۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066454
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۴/۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضاء و شرکاء انتخاب شد. پ۹۷۰۳۲۰۲۱۰۷۷۳۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066457
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۰۱۰۵۹۵۴۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066502
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۴۱۸۴/۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب شدند پ۹۷۰۳۲۰۲۶۹۳۳۹۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066512
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۴۷۳۶۱۲۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066525
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶/۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۶۸۰۳۲۳۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066527
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بها دار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب نمودند. پ۹۷۰۳۲۰۱۶۹۹۷۰۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066530
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۵۰۴۱۷۲۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078976
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، بازرس قانونی شرکت، برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرخارج از اعضا و شرکاءانتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۳۳۳۸۷۵۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078977
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخه ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۹۹۵۱۵۸۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078992
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع به اتفاق آراء صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرخارج از اعضا و شرکاءانتخاب شدند. پ۹۷۰۳۲۷۶۸۴۴۸۸۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078993
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر و خارج از اعضا و شرکاءانتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۷۳۹۵۳۳۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078997
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۸۸/۱۲۶۳۴ مورخه ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر و خارج از اعضا و شرکاءانتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۱۱۱۳۸۱۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079001
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۱۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مهران فولادی به کدملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۹۵۸۳۷۹۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079004
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰ , ۱۳۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۵۴۵۶۵۷۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079005
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخه ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۳۳۴۶۲۴۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079008
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۴۱۸۷/۱۲۲مورخ۹/۲/۹۷سازمان بور س و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶تصویب شد موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر و خارج از اعضا و شرکاءانتخاب شدند پ۹۷۰۳۲۷۸۵۹۶۸۱۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079010
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۲۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۰۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیرانتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۶۲۰۳۱۸۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079013
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر و خارج از اعضا و شرکاءانتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۲۵۴۶۸۸۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079014
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاءانتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۲۳۸۲۸۴۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079016
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی دی یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۶۵۹۵۵۵۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079018
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۱۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۴۷۰۴۲۷۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079020
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۱۳۷۴۲۳۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079021
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی دی دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۶۴۲۴۱۳۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079024
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی بهمن یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت، برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت (مدیرعامل) خارج از اعضا و شرکاء تعیین گردید. پ۹۷۰۳۲۷۸۴۰۸۰۷۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079026
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۴/۱۲۲مورخ ۰۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرخارج از اعضا و شرکاءانتخاب شد. پ۹۷۰۳۲۷۲۱۶۹۷۲۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079028
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی بهمن دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخه ۹/۲/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ را تصویب گردید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاءانتخاب شد پ۹۷۰۳۲۷۸۴۴۲۴۴۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079030
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی دی سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۱۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۳۴۸۲۴۰۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079037
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۶۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۸۸۷۶۲۷۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079040
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی بهمن سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردید. آقای مهران فولادی به کدملی۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر «خارج از اعضا و شرکا» انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۹۵۸۳۵۷۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079043
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۶۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ (خارج از اعضا و شرکاء) به سمت مدیر انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۱۶۶۵۱۸۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079059
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۲۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۲۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ ومجوز۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۹/۲/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۶۸۱۶۷۱۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079060
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۲۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاءانتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۳۲۷۶۹۴۸۷۴۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079061
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۲۴۸۷۱۸۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079062
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به کدملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر «خارج از اعضا و شرکا» انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۴۸۲۳۰۲۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079065
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۹۲۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ به استناد مجوز شماره ۳۴۱۸۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۵۳۲۲۱۵۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079067
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکا انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۷۱۵۶۴۴۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079086
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر و خارج از اعضا و شرکاءانتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۳۷۳۵۳۲۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079092
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۶۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوزشماره۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۲/۹۷ سازما ن بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر و خارج از اعضا و شرکاءانتخاب شدند. پ۹۷۰۳۲۷۶۱۹۱۷۲۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090230
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۴ / ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکا انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۰۳۶۱۰۴۱۸۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090239
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ ومجوزهای ۳۴۱۸۳/۱۲۲مورخه ۹/۲/۱۳۹۷و۳۴۱۸۳/۱۲۲مورخه ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۰۳۵۷۴۱۶۷۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391944
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۱۹۲۲
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۱۹۲۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۱۹۶۵/۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ و به نمایندگی آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۱۰۳۸۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ و به نمایندگی آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۹۴۵۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران فولادی به شماره ملی۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر غیر موظف و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها و مکاتبات اداری و استخدامی براساس ماده ۱۴ اساسنامه خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک