محمدعلی بشارتی

محمدعلی بشارتی

کد ملی 3731873087
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712706
آگهی تصمیمات شرکت گرمای جنوب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی به کد ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمدعلی ربیع یوسفی به کد ملی ۱۷۵۰۳۵۳۹۰۳ و کاظم برزگری خانقاه به کد ملی ۱۸۲۸۸۷۹۲۵۸ و میلاد ربیع یوسفی به کد ملی ۰۰۷۰۶۵۵۱۹۷ و ناهید صدرالدین مهرجردی به کد ملی ۰۳۲۱۲۳۴۹۴۴ و بدریه سعدی به کد ملی ۱۷۵۱۰۴۷۱۰۵ و معصومه ربیع یوسفی به کد ملی ۱۷۵۱۳۷۲۷۱۵۰ که محمدعلی ربیع یوسفی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، کاظم برزگری خانقاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت محمدعلی ربیعی یوسفی مدیرعامل به اتفاق یکی از آقایان کاظم برزگری خانقاه یا میلاد ربیع یوسفی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۰۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988716
آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو اتحادیه نوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۴۹۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/۹۱ در شرکت مذبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ به این واحد ثبتی ارائه شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ خانم مریم اتحادیه با کدملی ۰۰۵۷۲۲۴۲۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مارتا میچل با کدملی ۴۷۲۲۶۶۲۵۰۹ به سمت نائب رئیس و آقای حمید نوری با کدملی ۱۶۷۲۳۶۳۳۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء حمید نوری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۲ در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل میتواند یک نفر باشد. ۳ موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی بشارتی با کدملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۱۷۹۵۷ ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999825
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی نیلپر سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۵۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۹۲۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی قواعد به ک م ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و علی بشارتی به ک م ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۲۲۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055676
آگهی تغییرات شرکت ارتباط گستر قهرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۵۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی قواعد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۶۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203124
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۹۳۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی ک م ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های تعیین گردید. پ۱۷۱۷۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203128
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرور سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۹۷۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۷۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد به کدملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی بشارتی با کدملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۷۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204530
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر قهرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی قواعد ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدعلی بشارتی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۹۹۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205496
آگهی تغییرات شرکت سفیر امواج آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردید: اسماعیل جاهدی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد قائمیان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و طاهره بالی چلندر به نمایندگی شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۸۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355006
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک آینده شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸ و شرکت تجارت الکترونیک تات شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی قواعد شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بسمت بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۷۹۱۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613166
آگهی تغییرات شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی بشارتی با کدملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند آقای معراج نادری فصیح به کدملی ۳۸۷۱۴۳۰۴۶۳ و امیر آشتیانی عراقی به کدملی ۰۰۷۳۱۴۶۸۸۹ و بهزاد رنجبر پیرستی به کدملی ۰۰۷۱۵۲۳۸۹۸ و علی رضایی زاده به کدملی ۲۶۴۹۲۳۵۲۰۹ و آزاده گوهر منش به کدملی ۱۲۸۴۹۳۱۳۱۵ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۲۶۱۸۷۹۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696748
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم آذربایجانشرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۵۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی و محمد علی بشارتی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۲۴۱۵۱۹۲۲۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704571
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۸۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای محمد علی بشارتی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۹۹۱۴۷۷۰۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730240
آگهی تغییرات شرکت اخوان کوشا متحد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی قواعد شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی بشارتی کدملی۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۲۳۴۵۳۵۹۶۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1733422
آگهی تغییرات شرکت سیما رسانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۱۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم فریبا گرانمایه به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۱۹۵۳ و آقای حمید مهرابیان به شماره ملی ۲۹۹۰۳۲۴۵۱۸ وآقای مجتبی قره داغی به شماره ملی ۱۵۸۲۰۲۴۲۲۷ و موئسسه حسابرسی قواعد بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد علی بشارتی به کد ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۲۳۱۸۹۹۷۱۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1739238
آگهی تصمیمات شرکت آریا پترو گاز گلوبال کیش سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۱۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی قواعد (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی بشارتی با کد ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۹۵۲۲۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418175
آگهی تغییرات شرکت آسان ره پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای امیر حقیقی به شماره ملی ۲۹۰۹۳۵۲۳۱۵، خانم زهره گل بابایی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۹۹۴۲۰ و خانم سمیرا فریدی به شماره ملی۲۷۵۳۶۲۶۴۵۶ که برای ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی قواعد با شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی بشارتی با کد ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۱۱۱۲۴۶۴۸۹۸۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996579
آگهی تغییرات شرکت همیار نیروی پارسیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۷۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی قواعد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملی۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۶/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10402025
آگهی تصمیمات شرکت تیک تاک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی به کد ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930225
آگهی تصمیمات شرکت الوان پایون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۱۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۶۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی به کد ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035466
آگهی تغییرات شرکت دقایق گستر آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۴۵۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ و شرکت سنجش امید اینده بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸و شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی قواعد بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی وآقای محمد علی بشارتی بشماره ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شد. پ۹۳۱۱۲۶۷۵۶۷۳۷۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910694
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی چشمه سار صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۰۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ با نمایندگی آقای محمد علی بشارتی کدملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷، به سمت بازرس اصلی و آقای رحمان بیگلر کدملی ۶۱۵۹۸۸۶۹۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298257
آگهی تغییرات حسابرسی قواعد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ت۲۰۹۴۹۰/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی بشارتی به کدملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ با دریافت کلیه سرمایه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح زیر می‌باشد: کورش جمشیدی اوانکی دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال فرزین حاجی محمدعلی دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۸۱۳۳۳۳۷۱۹۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک