افشین اردلان

آقای افشین اردلان

کد ملی 3731802341
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 756936
آگهی تاسیسشرکت مرغ گوشتی نیک پرور هیرکان سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۴۶۱۰
۱ـ موضوع شرکت: پرورش صنعتی انواع مرغ اعم از لائین اجداد مادر گوشتی و تخم گذار مرغ نیمچه گوشتی ایجاد واحدهای تولیدی تاسیساتی مربوطه تولید انواع تخم مرغ نطفه دارو خوراکی جوجه کشی و تولید انواع جوجه یکروزه تولید انواع دان و خوراک دام و طیور و مکمل های غذایی و داروهای مربوطه بازرگانی و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع ماشین آلات و مواد اولیه و خوراک دام و طیور و مکمل های غذایی و داروهای دامی و تخم مرغ و جوجه یکروزه و مرغ زنده یا گوشت مرغ و سایر فرآورده های جانبی آن. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: استان گلستان، آق قلا، کیلومتر ۱۳، جاده گنبد، روبروی روستای قزلی کدپستی ۴۹۳۸۱۶۶۶۳۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰ سهم با نام ۰۰۰/۱۰ ریالی که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال طی گواهی شماره ۹۰۰ مورخ ۸/۶/۹۱ نزد بانک ملی شعبه شهید دکتر بهشتی گرگان پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای افشین اردلان کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار نوروزی طیولا کد ملی ۰۶۵۱۷۶۶۱۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضا ثابت مدیرعامل بهمراه هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای احمد نظری کد ملی ۲۱۲۰۳۹۰۵۸۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعید نیلوفری کد ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۶۶۷۶۴۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۶۰۵۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120602
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سرا سهامی خاص شماره ثبت ۷۴ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۸۷۱۴ کدپستی ۴۹۱۹۸۱۴۷۶۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمد جمیل ناظر زاده کد ملی ۳۷۳۱۸۰۴۰۴۲ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد سعید نیلوفری کد ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای افشین اردلان کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای توفیق شریف پور کد ملی ۱۴۶۵۹۷۴۶۵۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم شیده اردلان کد ملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۳۱۳۱۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123936
آگهی تغییرات شرکت آرین طیور گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۱۸۶۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شد. آقای محمدرضا چراغعلی کد ملی ۲۱۲۱۴۴۱۰۲۶ بسمت بازرس اصلی آقای شهاب معینی فر کد ملی ۲۱۲۱۶۶۱۷۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. آقای افشین اردلان کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خواجه کد ملی ۲۱۲۰۲۴۲۰۵۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. که براساس مواد لایحه اصلاحی قانونی تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار باامضا منفرد یا به اتفاق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۶۷۷۶۰۰۰۰۱۷۷۰۰۱۱۵۰۹۵ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131510
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پیگیر ترابر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۸ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۷۱۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۵/۹۲ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت حاصل شد. آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدامیر عربی مداح به شماره ملی ۲۱۲۱۶۵۷۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیجان خطیرنامنی به شماره ملی ۲۲۴۹۳۲۳۳۴۸ به سمت مدیرعامل به مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضاء ۲ نفر از ۳ نفر (اعضای هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۸۰۹۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کردکوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348332
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر سیمین جوجه شماره ثبت ۴۸۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ ۱/۵/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ فوق تصمیماتی بشرح ذیل انجام گردید: ۱ انتخاب آقایان افشین اردلان فرزند محسن کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱، آقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ فرزند افشین، آقای محمد جمیل ناظرزاده فرزند ابراهیم کد ملی ۳۷۳۱۸۰۴۰۴۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای محمودرضا پناهی کد ملی ۴۶۰۹۷۳۳۲۵۰، آقای عباس علوی کد ملی ۰۹۰۰۹۷۷۲۳۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ تراز مالی سال ۹۱ پس از قرائت بازرس تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۴ برابر صورت جلسه هیئت مدیره آقای افشین اردلان بسمت رئیس هیئت مدیره، شروین اردلان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جمیل ناظرزاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت اعم از چک، سفته، برات به اتفاق دو امضاء از سه امضاء مدیران همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۹۱۰۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرگز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426438
آگهی تصمیمات شرکت پرورش مرغ گوشتی به پرور قره بلاغ سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۶ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۵۱۶۰۹ کدپستی ۴۹۴۴۱۵۹۹۶۹
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سجاد توکلی کد ملی ۰۴۵۱۳۰۷۴۰۲ بسمت بازرس اصلی و آقای وحید ارساری کد ملی ۲۱۲۲۶۲۱۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ آقای افشین اردلان کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۸۷۷۰۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نظری کد ملی ۲۱۲۰۳۹۰۵۸۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد سعید نیلوفری کد ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از چهار نفر (رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۹۳۷۴۱۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722692
آگهی تغییرات شرکت نیک پر ماکیان گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین اردلان کد ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای شروین اردلان کد ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود دوگونچی کد ملی ۴۹۷۹۱۵۳۲۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای رسول مقصودلوکد ملی ۲۱۲۲۴۴۴۱۴۲ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهاءدار بانکی اعم از: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وسایرنامه‌های عادی و اداری، احکام داخلی و صورتحساب‌ها با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۱۱۴۱۱۵۵۷۷۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190140
آگهی تغییرات شرکت رادکان طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۰۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام غلامیان به شماره ملی ۲۰۳۱۶۰۴۶۴۳ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای شهریار نوروزی طیولا به شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۶۱۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اصلی برای دو سال انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از بین آقای افشین اردلان (رئیس هیئت مدیره) و آقای شروین اردلان (نائب رئیس هیئت مدیره) و آقای شهریار نوروزی طیولا (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد آقای شهریار نوروزی طیولا (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۲۳۳۹۶۲۸۳۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448691
آگهی تغییرات شرکت گوهرطیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۹۴۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شیده اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران احمدی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی ۲۱۲۱۸۸۱۰۵۰ به سمت مدیرعامل برای دو سال شرکت تعیین شدند کلیة اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با اتفاق امضاء دونفر از سه نفر (رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره) و (مدیرعامل شرکت) و ممهور به مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء منفرد آقای مهران احمدی و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۰۷۶۷۱۳۸۳۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479967
آگهی تغییرات شرکت پیگیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان افشین اردلان با شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ و شروین اردلان با شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ و توفیق شریف پور با شماره ملی ۱۴۶۵۹۷۴۶۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای عباس علوی با شماره ملی ۰۹۰۰۹۷۷۲۳۱به سمت بازرس اصلی و آقای محمد سعید نیلوفری به شماره ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۳۰۴۷۹۹۹۲۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532095
آگهی تغییرات شرکت سیمین بال ایلوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ و آقای عظیم علیان نژاد به شماره ملی ۲۲۴۸۸۸۹۷۱۲ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای محمد سعید نیلوفری به شماره ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا ریاضی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۴۲۴۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۴۶۳۱۴۱۸۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538999
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ گوشتی آزاد تپه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۵۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ آقای شروین اردلان به شماره ملی۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ آقای احمد نظری به شماره ملی ۲۱۲۰۳۹۰۵۸برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای محمدسعید نیلوفری به شماره ملی ۹ ۱۸۷۵۰۲ ۳۷۶ به سمت بازرس اصلی آقای علی بداغی به شماره ملی ۱ ۲۰۰۸۴۳۴۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۵۰۹۷۲۸۵۱۰۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580198
آگهی تغییرات شرکت زاگرس شیر آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای افشین اردلان به کدملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان به کدملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیراحمد آذرنشان به کدملی ۰۰۳۵۲۸۱۶۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) وخانم شیده اردلان به کدملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و شیده اردلان متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا خانم شیده اردلان همراه با مهر شرکت معتبر است. - آقای توفیق شریف پور به کدملی ۱۴۶۵۹۷۴۶۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای افشین فریقی به کدملی ۲۷۵۰۴۹۷۱۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۵۷۴۶۳۵۹۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760699
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر سیمین جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۱۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جمیل ناظرزاده به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۴۰۴۲ و آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ و آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمود رضا پناهی دهقان به شماره ملی ۴۶۰۹۷۳۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس علوی به شماره ملی ۰۹۰۰۹۷۷۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۹۲۵۶۶۳۷۶۷۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر گز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776196
آگهی تغییرات شرکت پارس طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۹۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شیده اردلان با شماره ملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شروین اردلان بشماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای افشین اردلان با شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد سپیدکار با شماره ملی ۲۱۲۱۴۸۲۷۱۷ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال شرکت انتخاب گردیدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و صورتحساب‌ها و احکام داخلی با امضا مدیرعامل و مهمور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۱۰۰۳۷۳۰۲۹۸۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198487
آگهی تغییرات شرکت یگانه طیور گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۹۱۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جمیل ناظر زاده به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۴۰۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای افشین اردلان با کدملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای شروین اردلان با کدملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای شروین اردلان با حفظ سمت عضویت هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و چکها و حق برداشت از حسابهای شرکت باتفاق امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیات مدیره نائب رئیس بجای ایشان دارای حق امضا خواهند بود. مکاتبات عادی و اداری و احکام پرسنلی و صورتحسابها با امضای مدیرعامل و مهمور به مهر شرکت صادر خواهند شد. ش۹۷۰۶۱۲۳۱۸۳۸۹۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329111
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ گوشتی پارس استرآباد گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۶۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب گردیدند: آقای افشین اردلان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۰۲۳۴۱ آقای شروین اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۷۰۵۳ خانم شیده اردلان به شماره ملی ۲۱۲۱۵۱۱۱۶۴ آقای محمود رویانی به شماره ملی ۲۱۲۲۴۰۴۴۹۳ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت: آقای عزت اله حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۲۱۲۱۱۹۳۰۳۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدسعید نیلوفری به شماره ملی ۳۷۶۱۸۷۵۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کائنات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۹۰۵۲۹۹۲۳۷۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک