فرهاد فرزان

فرهاد فرزان

کد ملی 3730156764
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683963
آگهی تصمیمات شرکت ارسا گازسهامی خاص به شماره ثبت۵۹۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به ک م ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۲۹۳۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853667
آگهی تصمیمات شرکت ظرفیران سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به ش ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل سیدعلی اوحدی ۳۰۵۰۸۹۸۹۹۲ محمدجعفر جدبابایی مقدم ۱۸۶۰۸۳۲۶۹۵ اصغر خلیلیان ۰۱۲۸۵۲۹۵۰۲۱ انتخاب گردیدند سیدعلی اوحدی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر جدبابایی مقدم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر خلیلیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و اسناد رسمی با امضاء دو نفر از سه نفر مدیران همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۴۲۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011416
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آزمودگان حسابداران رسمی به شماره ثبت۴۶۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ موسسه مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۵ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد فرزان به ک م ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمرتضی فاطمی اردستانی به ک م ۰۰۴۷۰۸۳۲۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد آل علی به ک م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء چک‌ها و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور و گزارش‌ها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۳۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028680
آگهی تغییرات شرکت فن آوران طرفه نگار سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۶۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۲۲۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105184
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت اکسین سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۱۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به ش ملی۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت مدیریت سرمایه اکسین دلفارد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۶۶۲۴ به نمایندگی حمید طاهری پور به ش ملی۲۱۴۰۱۹۰۹۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش پترو اکسین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۷۴۷۵ به نمایندگی غلامعباس طاهری پور به ش ملی۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت جوجه کشی پرنیه نور به شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۴۵۷۴۰ به نمایندگی مهدی طاهری پور به ش ملی۲۱۴۳۰۵۸۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء حمید طاهری پور به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۰۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222406
آگهی تصمیمات شرکت پوشینه سیرجان سهامی خاص ثبت ۶۹۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۲۰۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ صورت حساب سود و زیان و ترازنامه سال ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان ش ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۹۲ انتخاب شدند. ش۱۷۲۵۳۲۸ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249373
آگهی تغییرات شرکت پخت آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۳۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان با کدملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای ناصر غلامان با کدملی ۰۰۵۰۳۹۷۹۴۱، عباس خلیلی بیدختی با کدملی ۰۰۴۱۸۲۰۸۶۱، خانمها معصومه اصفهانیان با کدملی ۰۰۳۹۴۰۲۵۳۳ و فرزانه خلیلی بیدختی با کدملی ۰۰۴۹۰۸۴۶۹۰ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۶۰۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292615
آگهی تغییرات شرکت گسترش پترو اکسین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال نتخاب گردیدند: آقای حمید طاهری پور به کد ملی ۲۱۴۰۱۹۰۹۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامعباس طاهری پور به کد ملی ۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی طاهری پور به کد ملی ۲۱۴۳۰۵۸۷۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل سرمشتاقی به کد ملی ۱۸۲۹۹۲۲۹۹۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء حمید طاهری پور به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به کد ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۵۶۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356315
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پاسار گاز نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به شماره ملی۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۷۹۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418052
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص گسترش طب اکسین در تاریخ ۲۳/۱/۹۳ شماره ثبت ۴۵۲۶۴۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۰۴۰۲ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه، توزیع انواع لوازم پزشکی و توانبخشی و تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات مطالعه در حوزه پزشکی و پیرا پزشکی تحریر مقاله های مربوط به برگزاری کنفرانسها و همایشها و سمینارهای مربوط و ارائه مشاوره در حیطه موضوع شرکت، خرید و فروش و پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی و دارو و مکمل های دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی از کمپانی های معتبر خارجی و داخلی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی عقد قرارداد با ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات، اخذ وام و اعتبار بصورت ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، امیر آباد شمالی کوچه یازدهم پلاک ۱۰۳ کدپستی ۱۴۳۷۷۳۷۹۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۴۵/۶۳۲۳۰ مورخ ۵/۱۲/۹۲ نزد بانک ملت شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: حمید طاهری پور بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی ۲۱۴۰۱۹۰۹۹۸، انسیه طاهری پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۲۱۴۰۲۳۶۰۸۴، سهیل علمدار نیاکی بسمت مدیرعامل بشماره ملی ۲۱۳۰۱۳۲۹۶۰ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آزمودگان بشماره ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی آقای فرهاد فرزان بشماره ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۰۸۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457646
آگهی تغییرات شرکت کوشش سازه پیشرو سهامی خاص سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۰۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۸۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و آقای فرهاد فرزان به کد ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۶۰۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544455
آگهی تغییرات شرکت بازار آتی آرمان ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و فرهاد فرزان به شماره ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۵۹۳۱۵۲۲۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662163
آگهی تغییرات شرکت جوجه کشی پرینه نور سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۵۷۴۰ کدپستی ۴۶۱۶۸۱۴۸۶۱
پیرو آگهی شماره ۳۶۱۴۳/۹۲/۰۲ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان بشماره ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و آقای فرهاد فرزان بشماره ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی طاهری پور بشماره ملی ۲۱۴۳۰۵۸۷۵۶ و آقای غلامعباس طاهری پور بشماره ملی ۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ و آقای محسن علمدار نیاکی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۷۵۰۸۰ و آقای محمد علی علایی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۲۳۸۰۳ ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/۱۳۹۳ آقای مهدی طاهری پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای غلامعباس طاهری پور بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۲۰۲۵۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723916
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه اکسین دلفارد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به ک. م ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۱۶۹۳۵۲۲۵۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713586
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات طرفه نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۵۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580864
آگهی تصمیمات شرکت طرفه نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۸۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمدگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کدملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722367
آگهی تصمیمات شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۵۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۷/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کد ملی۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692143
آگهی تغییرات شرکت مینا کان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرس صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵، صورت سود و زیان، سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت معادن لوت (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۱۷۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۶۷۰۲با نمایندگی آقای محمد ناصر صادقیه به شماره ملی ۰۹۳۹۴۱۴۴۲۲ و شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۱۵۹۵۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ با نمایندگی آقای مجید هاتف وحید به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ وآقای غلامرضا باباولیان با کدملی ۱۲۶۱۵۲۶۰۲۳ وآقای بهروز رحمتی با کدملی ۵۲۴۹۶۲۶۰۰۹ وآقای امیرحسن باباولیان با کدملی ۰۴۹۳۳۷۵۲۱۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران وحسابداران رسمی به شماره ثبت۱۱۸۶۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ با نمایندگی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت۴۶۸۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ با نمایندگی آقای فرهاد فرزان به شماره ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۱۳۶۰۳۷۰۳۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973756
آگهی تغییرات شرکت گروه چهار مهندسی مشاور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سعیدی با کدملی۰۰۴۴۱۱۴۴۸۶ و جعفر محانی با کدملی۰۰۴۷۰۰۴۶۴۹ و بهرام محانی با کدملی ۰۰۶۳۸۶۶۷۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی سعیدی دارای کدملی ۰۰۶۸۲۴۸۱۹۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان با کدملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۱۶۴۱۳۶۱۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک