بهزاد دانیل فردوس

بهزاد دانیل فردوس

کد ملی 0037251910
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1091052
آگهی تصمیمات شرکت مارال صنعت جاوید سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۵۳۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۴۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا رستمی به ش ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ و بهزاد دنیال فردوس به ش ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و مهرزاد مانوئل فردوس به ش ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و رحیم رستمی به ش ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ و بهروز فردوس به ش ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ مهرزاد مانوئل فردوس به ش ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد دانیل فردوس به ش ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ش ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۶۳۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167994
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۴/۹۲ در شرکت ماموت تلکا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۹۷۵ که در تاریخ ۵/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۴ موسسه حسابرسی پاسارگاد به شماره ثبت ۲۰۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حسین پور به شماره ملی ۳۳۰۸۹۳۸۱۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ آقایان بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و فرید عامری به شماره ملی ۰۹۴۳۱۹۶۰۳۵ و مهدی دونلو به شماره ملی ۳۸۷۴۸۶۴۷۳۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۷ آقایان بهروز فردوس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد دانیل فردوس بسمت عضو هیئت مدیره و فرید عامری بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی دونلو بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۸ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و یا امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۰۰۷۸۱ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191362
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مارال گیتی سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۸۰۹۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰، آقای محمد رضا رستمی بشماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷، آقای بهروز فردوس بشماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای رحیم رستمی بشماره ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ و آقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۴ ۲ آقای بهرام رستمی بشماره ملی ۲۷۵۴۹۶۳۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دیلمی پور و همکاران بعنوان بازرس اصلی، آقای بهنام اسمعیلی آلاگوزی بشماره ملی ۲۷۵۰۴۸۷۸۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۴۱۴۸۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191363
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی مارال یدک سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۵۵ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۸۰۶۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا رستمی بشماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهروز فردوس بشماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای رحیم رستمی بشماره ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فیضی بهنق بشماره ملی ۲۷۵۳۶۱۸۸۴۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۴ ۲ امضای کلیه اوراق، اسناد بهادار، تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای آقای محمد رضا رستمی به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۴۱۳۸۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361811
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ایران و بلغارستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرزاد مانوئل فردوس کد ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهروز فردوس کد ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و بهزاد دانیال فردوس کد ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم مریم مرادی نژاد کد ملی ۰۴۹۳۰۰۴۳۵۱ و خانم ملیحه خان میرزایی کد ملی ۰۰۷۲۲۰۹۳۰۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل باری مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۸۲۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460763
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تیرسان جاوید (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۱۲۰۳
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ در شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ به این واحد ثبتی ارائه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و رحیم رستمی به شماره ملی ۲۷۵۰۸۳۴۲۷۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای حجت حسین خواه به شماره ملی ۲۷۵۴۳۳۵۲۸۵ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ آقای بهرام رستمی به شماره ملی ۲۷۵۴۹۶۳۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ساعدی به شماره ملی ۲۹۰۰۲۱۰۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۱۸۲۷۷۶۹ کفیل ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880644
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران ایمن شبکه فاش (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۲۶۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۰۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت به شماره ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ به نمایندگی فرید عامری به کدملی۰۹۴۳۱۹۶۰۳۵ و مهرزاد مانوئل فردوس به کدملی۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و بهزاد دانیل فردوس به کدملی۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰، محمدجواد صمدی راد به کدملی۳۲۵۷۱۱۹۷۳۹ و علی مهرآبادی به کدملی۰۷۹۴۴۴۸۴۷۱ انتخاب گردیدند. فرید عامری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرزاد مانوئل فردوس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد صمدی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو امضا از بین سه امضا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. نشانی شرکت به تهران، ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان راه آور کوچه چهارشرقی پلاک۶ واحد۴ کدپستی۱۹۸۵۶۴۳۸۵ منتقل شد. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت مدیره به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748825
آگهی تصمیمات شرکت وزنه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: احمد گرجی به ش ملی ۴۵۶۹۱۲۹۶۴۱ به سمت بازرس اصلی و روشنگ جوادی بشر به ش ملی ۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: مجتمع صنعتی ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶ به نمایندگی بهروز فردوس به ش ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرزاد مانوئل فردوس به ش ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سازه و سوله ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴ به نمایندگی بهزاد دانیل فردوس به ش ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور معین چک و سفته با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034632
آگهی تغییرات شرکت ماموت دیزل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرایط امضاء فوق تا سقف۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مدیرعامل واگذار گردید ش۹۳۱۱۲۵۶۶۸۳۶۶۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758240
آگهی تغییراتخیریه نیکان ماموت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۲۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ومجوز شماره۲۷۶ =۴۱۸۳/۱۴۰۳/۵۳/۱۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نازک فردوس ک م ۰۴۵۲۳۷۳۱۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره آقای مهرزاد مانوئل فردوس ک م۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد دانیل فردوس ک م ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای حسینعلی فردوس ک م۰۰۳۷۶۲۰۸۷۸ به سمت منشی و عضو اصلی هیأت مدیره آقای حمیدرضا همت ک م ۰۰۳۵۳۳۹۰۴۷ به سمت خزانه دار موسسه انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل وخزانه دار یا رئیس هیأت مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه دارای اعتبار میباشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ۹۵۰۲۰۱۲۲۷۳۹۵۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851608
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده نوآوران سرا تدبیر درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۴۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۸۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مطالعه، طراحی، مشاوره و انتقال تکنولوژی، تولید، نصب و راه اندازی، اداره و توسعه، تامین، خرید، فروش، واردات، صادرات وانجام خدمات پس از فروش و در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه، جی پی اس و سیستم های رایانه ای خودرو وکلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و، ارائه کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای و آی تی از قبیل حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری و اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۷ ـ طبقه ۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۷۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۷/۷۸۴/۴/۷۲ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه خالد اسلامبولی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین تنوری به شماره ملی ۲۳۰۰۴۵۱۸۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ بهزاددانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ فرید عامری به شماره ملی ۰۹۴۳۱۹۶۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اکبر صرافت به شماره ملی ۰۰۷۵۲۷۸۸۱۲ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم دهقان آزاد به شماره ملی ۲۴۲۰۳۲۵۷۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۲۴۲۹۱۹۵۸۹۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996896
آگهی تغییرات شرکت آتین خودرو دیزل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم معصوم عرفانیان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۷۲۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۰۳۲۲۷۸۵۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131667
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای بهروز سبزواری به شماره ملی ۱۹۱۱۰۸۸۱۷۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، با امضای هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش تا سقف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال و قراردادهای خرید تا سقف۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال و چک تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت یا هریک از اعضاء هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نقل و انتقال و جابجایی وجه به هر مبلغ بین کلیه حساب‌های بانکی شرکت نزد شبکه بانکی کشور با امضای مدیر عامل منفردا یا هریک از اعضاء هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت وکلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۶۸۴۳۲۷۴۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168933
آگهی تغییرات شرکت ماموت تلکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۹۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مهدی دونلو به شماره ملی ۳۸۷۴۸۶۴۷۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۱۴۴۴۴۳۱۹۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193912
آگهی تغییرات شرکت آتین پارت افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۷۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ وآقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت۱۴۹۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بسمت بازرس اصلی خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۵۰۹۲۴۷۴۸۹۰۶۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193926
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱بازرس اصلی وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۹۲۴۶۹۷۴۶۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893041
آگهی تغییرات شرکت ماموت ریل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت گروه ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹با نمایندگی آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰به سمت عضو هیئت مدیره وخانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۵۱۱۶۶۸۱۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماموت موتور صنعت درتاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۰۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۶۸۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :هرگونه فعالیت(مستقیم و غیرمستقیم) درخصوص ساخت و تولید، واردات و صادرات، تأسیس، راه اندازی، اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و فروش و ارائه و انجام خدمات پس از فروش و خدمات امدادی به انواع خودروهای سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، کشنده ها، کامیون ها و هرنوع تریلر، کانکس ثابت و متحرک، سردخانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوطه خودروبر، کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف، اتاق های مختلف کامیون و تجهیزات مربوطه و همچنین انواع ماشین آلات در بازارهای داخلی و خارجی. ساخت، تهیه و تامین و فروش انواع وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و همچنین قطعات لوازم یدکی و انواع تجهیزات و ابزار از طریق منابع داخلی و خارجی. اخذ نمایندگی از شرکت ها در داخل و خارج کشور. صادرات و واردات و تولید انواع خودرو های سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، کشنده ها، کامیون ها و هرنوع تریلر، کانکس ثابت و متحرک، سردخانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوطه خودروبر، کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف، اتاق های مختلف کامیون و تجهیزات مربوطه و متعلقات مرتبط و کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. پشتیبانی فنی فروش و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت. تأسیس شرکت، ایجاد و اعطاء نمایندگی و شعب مرتبط با فعالیت شرکت در داخل یا خارج کشور. ایجاد تأسیسات و تعمیرگاه و تعمیر و نگهداری و بهره برداری از انواع خودرو، تجهیزات و ماشین آلات و ارائه مشاوره در خصوص موارد مشابه در داخل و خارج کشور. انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت در عرصه داخلی و بین المللی مستقلاً و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ارائه خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون- مونتاژ قطعات و مجموعه های خودرو از جمله مونتاژ کابین، موتور، گیربکس و محور خودروهای سنگین و سبک. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز - شهرستان ساوجبلاغ - بخش چندار - دهستان چندار - روستا کردان-خیابان گل ماکیان-بزرگراه اتوبان کرج هشتگرد-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۳۳۶۵۱۱۲۹۲۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۲/۴۵۶۰/۷۶ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ماموت با کد۴۵۶۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد علم الهدائی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۰۱۵۰۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای بهنام غلامی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۳۶۷۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۰۹۸۹۰۳۷۶۵۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300516
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پیل سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۴۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت بازرس اصلی - خانم شهناز توکلی موقر به شماره ملی ۰۰۷۵۱۲۴۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵و خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش۹۷۰۸۱۴۷۷۷۴۵۱۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300536
آگهی تغییرات شرکت ماموت ساختمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۸۲۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت مدیرعامل آقای نعمت اله انوری به شماره ملی ۱۶۰۲۰۲۴۴۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت گروه ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ با نمایندگی آقای محمد فواد زلفی به شماره ملی ۲۶۳۱۰۹۶۲۴۱ به سمت عضو هیأت مدیره خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مشترک دو تن از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۴۴۱۹۹۹۲۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304897
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی هاگ بار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۴۴۱۳۰/۱۱مورخ۵/۸/۹۷ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران ومجوز شماره ۳۱۵۹۰/ ص/ ۹۷مورخ ۲۸/۷/۹۷ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به کدملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹و و آقای بهزاد دانیل فردوس به کدملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰آقای مهرزاد مانوئل فردوس به کدملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۱۹۹۹۲۶۲۸۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377994
آگهی تغییرات شرکت مایان دیزل فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۶۲۹۰
آگهی تغییرات شرکت مایان دیزل فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۶۲۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ وآقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ وآقای امیر حسین وزیری به شماره ملی۰۰۷۱۵۷۹۰۳۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برا ی مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه آریا حسابرسان پارسا ثبت شده به شماره ۱۴۹۵۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم روشنک جوادی بشر به شماره ملی ۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378790
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. بازرسان شرکت به مدت ۱ سال مالی به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی - خانم معصوم عرفانیان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ آقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵خانم روشنک جوادی به شماره ملی۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381649
آگهی تغییرات شرکت سازه وسوله ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴
آگهی تغییرات شرکت سازه وسوله ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ وآقای نعمت اله انوری به شماره ملی ۱۶۰۲۰۲۴۴۷۲ و آقای مهرتاش فردوس به شماره ملی ۰۰۱۷۳۷۳۶۵۴ و خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به عنوان اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک