زهره عابدینی

خانم زهره عابدینی

کد ملی 0371323363
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12863300
آگهی تغییرات شرکت ویژن تجارت عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهره عابدینی , کدملی: ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم پروین مهدوی پور , کدملی: ۰۴۹۰۵۹۰۴۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۳۰۴۵۵۶۵۳۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865717
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فجر ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی علی محمد شعرباف کدملی: ۰۰۷۵۱۵۷۰۷۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم زهره عابدینی کدملی:۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد رضا شصتی کدملی:۱۹۹۰۰۲۳۵۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای میر محمدرضا هاشمی به شماره ملی:۰۰۷۳۶۹۶۵۵ و آقای حمید فضل الهی بشماره ملی: ۰۰۷۳۷۳۶۰۸۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۳۳۱۱۲۶۱۰۸۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868377
آگهی تغییرات شرکت مروارید تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پروین مهدوی پور کدملی: ۰۴۹۰۵۹۹۰۴۴ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و خانم زهره عابدینی کدملی:۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم صغرا جعفری ثمر , کدملی: ۴۰۱۰۶۰۴۰۲۶بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. که امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۱۶۳۹۲۲۱۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231729
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان تجارت قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ادیسا احمدی پور، کدملی؛ ۴۲۶۹۴۶۷۱۶۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم زهره عابدینی، کدملی: ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۱۱۷۸۲۶۱۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643179
آگهی تغییرات شرکت پخت نام آشنای پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۹۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۱۵۳۵۶۲۶۴۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699934
آگهی تصمیمات شرکت داروگ سبز کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای محمد پولادی با کدملی ۰۰۸۳۸۷۸۳۳۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای احمد نجفی با کدملی ۱۵۲۰۲۸۵۴۶۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود و نیز نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳) خانم زهره عابدینی با کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید سالمی با کدملی ۴۸۸۰۰۵۵۴۹۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۷۵۴۵۵۹۶۵۹۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741529
آگهی تغییرات شرکت برش کاران گلدیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رامتین جعفرکدملی ۰۰۱۹۸۵۶۷۶۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صدیقه ندرلوکدملی ۰۰۷۲۹۳۵۱۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرافت زیوری ابراهیم پورکدملی ۴۰۳۱۶۴۰۰۱۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. - هوتن براتی کدملی ۰۰۱۰۲۱۹۴۶۳ به عنوان بازرس اصلی و زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۱۲۳۰۱۹۸۱۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792530
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پیشرو صنایع اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صبا فرهادی بابا دی با کدملی: ۱۲۸۹۱۶۵۷۲۶به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی: ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۰۹۲۵۷۹۹۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794583
آگهی تغییرات شرکت پارس راگا حدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و زهره عابدینی به شماره ملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۱۸۷۰۶۲۵۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798501
آگهی تغییرات شرکت بین المللی راه ابریشم رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۳۹۵۶۴۱۹۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879880
آگهی تغییرات شرکت آرشام روناش مبتکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۰۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۲۸۹۲۴۵۷۹۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986965
آگهی تغییرات شرکت آریانا پترولیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی هاتفی فارمد به شماره ملی ۰۹۴۴۹۰۵۲۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مرتضی کردان به شماره ملی ۲۰۳۲۱۱۰۳۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مجتبی عبداللهی کبودکندی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۱۹۴۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد روح اله بخضی به شماره ملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به سمت بازرس اصلی و زهره عابدینی به شماره ملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۹۱۸۴۱۷۹۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088078
آگهی تغییرات شرکت ایلیا افق رسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۰۲۹۳۰۳۲۴۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169777
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آسان تجارت ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۵۲۳۴۰۱۴۸۷۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194456
آگهی تغییرات شرکت سارینا صدر سانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۰۳۱۰۶۳۲۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199017
آگهی تغییرات شرکت رادین تک آرشیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی خانزاده به شماره ملی ۰۰۶۷۷۸۶۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۲۱۸۳۲۴۶۶۳۴ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299530
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استاک الکترونیک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۴۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای یاسر مومنی طاهری، کدملی: ۱۲۶۳۲۹۰۸۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم سمانه کهکی، کدملی: ۱۲۶۳۶۱۰۶۹۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم زهرا صادقی طاهری، کدملی: ۱۲۶۳۲۰۱۹۰۳ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای روح اله بخشی کدملی ۲۱۸۱۸۳۶۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره عابدینی کدملی ۰۳۷۱۳۲۳۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۸۱۳۸۲۳۶۹۳۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک