مجتبی خاکبازان

مجتبی خاکبازان

کد ملی 0370474767
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1030385
آگهی تغییرات شرکت تعاونی امین دوش نو شماره ثبت ۴۰۱۸
باستناد نامه شماره ۲۷۲ ۷/۱/۹۲ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان محمد جواد کیال بشماره ملی ۰۳۸۱۲۱۶۳۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا آخوندی بشماره ملی ۰۳۸۲۰۱۷۴۱۲ نایب رئیس، مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ منشی هیئت مدیره و اکبر خاکبازان بشماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان مجتبی صابری کیا بشماره ملی ۰۳۸۴۱۶۸۰۲۷ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۲۰۸۲۰۵۷ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179029
آگهی تغییرات شرکت لیماک آرتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۸۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجاران فرزند محمود با کدملی ۰۹۴۱۳۲۷۹۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء در آمد. آقای حسن جعفری کاشی فرزند رضا با کدملی ۱۲۶۲۰۰۱۶۷۶ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه بشرح فوق و ذیل میباشد: آقایان مسعود خاکبازان کدملی ۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰ دارای ۰۰۰/۹۹۰ ریال و مجتبی خاکبازان کدملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارای ۰۰۰/۱۰ ریال میباشند. پ۱۷۰۵۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199001
آگهی تاسیس شرکت نازنین جهان اوراسیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۲۱۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۳۶۰۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی, سازه های آبی, پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق, انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی, بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده, ساخت سازه های پیش ساخته, انجام عملیات خاکی, واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز, خ شهید نادری , ک برزین , پلاک۸۱, ـ کدپستی۱۴۱۶۶۳۳۷۹۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۶۹/۲۴۲ مورخ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه دکتر حسابی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حمیدرضا نیک بین به شماره ملی۲۷۲۱۵۸۱۰۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی۰۳۸۴۸۲۸۲۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای جعفر نوری ولندر به شماره ملی۰۳۲۲۳۲۰۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای جعفر نوری ولندر به شماره ملی۰۳۲۲۳۲۰۲۴۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۱۴۰۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315912
آگهی تغییرات شرکت صدر کاژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی خاکبازان. شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد همای فرد شماره ملی ۰۰۷۹۳۱۱۳۰۱ بسمت نایب رئیس آقای امید عباسی نژاد شماره ملی ۱۸۱۵۶۵۰۲۸۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۷۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440865
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بنای راستین با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۸۰۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۵۶۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین اسلامی بشماره ملی ۰۳۸۴۸۲۸۲۲۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. علیرضا ابراهیم گل بشماره ملی ۲۲۸۰۴۳۰۹۹۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۰۰۰/۹۸۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: احمد مسلمانی بشماره ملی ۰۰۵۹۳۶۸۷۴۸ دارای مبلغ ۰۰۰/۸۹۰/۹ ریال ابراهیم قره داغی بشماره ملی ۰۰۶۷۹۳۶۱۶۴ دارای مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سینا طالب زاده بشماره ملی ۱۷۵۶۹۱۴۶۰۵ دارای مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال پ۱۸۱۹۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620276
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اروند کاژه اراک در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۲۷۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۵۰۱۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱موضوع شرکت : انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی ـ راهسازی ـ تاسیساتی و نفت و گاز ـ آبیاری ـ زهکشی سازه های آبی ـ پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی ـ محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق ـ انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی ـ بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ـ ساخت سازه های پیش ساخته ـ انجام عملیات خاکی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هر گونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت با اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ ۲مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان جهانگیری ـ نبش کوچه ـ کدپستی۳۸۱۶۶۱۷۸۷۱ ـ ۴سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد. ـ ۵اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ـ ۷ اسامی شرکای شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان: مجتبی خاکبازان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارای هشتصد هزار ریال سهم الشرکه و حسن ایازی به شماره ملی۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ دارای دویست هزار ریال سهم الشرکه . ـ ۸ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه می باشد. ش۹۳۰۶۲۵۸۶۱۱۱۶۹۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731115
آگهی تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود انرژی بتن خاک در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شماره ثبت ۴۵۰۶۱۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۴۵۹ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نو سازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط بموضوع شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ خاقانی کوچه مهدیه ی اول پ ۲۷ طبقه سوم کدپستی ۱۷۴۴۶۹۵۱۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به قرار زیر می باشد: آقای مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارنده ۰۰۰/۵۵۰ ریال، آقای حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ دارنده ۰۰۰/۴۵۰ ریال اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی خاکبازان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ ساکن تهران خ خاقانی کوچه مهدیه ی اول پ ۲۷ طبقه سوم آقای حسن ایازی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ ساکن تهران خ خاقانی کوچه مهدیه ی اول پ ۲۷ طبقه سوم بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ۱۸۹۳۶۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731133
آگهی تغییرات شرکت شکیل عمارت پارسا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۸۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۸۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد خزائی بشماره ملی ۳۹۶۰۳۱۴۹۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرشاد رزم پوش بشماره ملی ۳۳۴۰۰۵۴۱۱۲۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۹۳۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731134
آگهی تغییرات شرکت عمارت هستی فراز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۳۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. آقای مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مرادی بشماره ملی ۴۳۲۱۰۸۸۳۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شهرستانی کیا بشماره ملی ۰۰۶۲۴۸۲۵۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق و نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۹۳۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731136
آگهی تغییرات شرکت امرتات لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۸۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۸۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی خاکبازان شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد اکبری شماره ملی ۰۳۲۱۷۴۰۶۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو و مصطفی شایگانی شماره ملی ۶۰۲۶۲۶۳۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و حسین ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره و نامه‌های اداری و عادی نیز با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۹۳۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731137
آگهی تغییرات شرکت وزین لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۸۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی خاکبازان شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد کاظم شاملو با کد ملی ۰۵۳۴۶۱۲۱۵۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد همای فرد با کد ملی ۰۰۷۹۳۱۱۳۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۹۳۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052652
آگهی تغییرات شرکت سهند سازه توفیق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۷۷۳۲
آگهی تغییرات شرکت سهند سازه توفیق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۷۷۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجتبی خاکبازان به کد ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ وحسن ایازی به کد ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201675
آگهی تغییرات شرکت لیماک سرو ارغنون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۷۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۷۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر خاکبازان با شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ و مجتبی خاکبازان با شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آیت خاوری شماره ملی ۴۱۳۳۱۶۲۲۵۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال روح اله تربتی شماره ملی ۴۱۳۲۲۱۶۱۱۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۹۳۰۷۴۴۱۴۸۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403067
آگهی تغییرات شرکت نازنین جهان لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۶۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سجاد رفیعی به کد ملی ۰۰۷۶۱۰۹۰۲۱ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال و محسن رشیدیان به کد ملی ۳۳۵۸۱۴۱۵۲۷ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمدند بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی نهایی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل میباشد: مجتبی خاکبازان به کد ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷دارای ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مسعود خاکبازان به کد ملی۰۳۸۱۴۵۲۵۳۰دارای ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سجاد رفیعی به کد ملی ۰۰۷۶۱۰۹۰۲۱ دارای ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محسن رشیدیان به کد ملی ۳۳۵۸۱۴۱۵۲۷ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. / ش۹۶۰۲۰۶۵۴۶۷۹۱۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522008
آگهی تغییرات شرکت فریور دژ کوهیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۳۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به سمت بازرس اصلی و مجتبی خاکبازان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۶۰۴۲۸۷۳۲۸۷۲۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225328
آگهی تغییرات شرکت ارغنون کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید اسمعیل موسوی به شماره ملی ۵۹۰۹۷۱۶۱۷۴ با پرداخت ۹۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سید حامد موسوی به شماره ملی ۴۳۱۰۴۵۹۸۳۸ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سید بهرام موسوی به شماره ملی ۵۹۰۹۷۱۵۹۸۴ با پرداخت ۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. روح اله صیادی به شماره ملی ۰۶۰۱۱۴۷۰۵۷ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سامان کسرایی به شماره ملی ۲۵۹۳۸۱۰۹۱۲ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. سید اسمعیل موسوی به شماره ملی ۵۹۰۹۷۱۶۱۷۴ دارای ۹۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سید حامد موسوی به شماره ملی ۴۳۱۰۴۵۹۸۳۸ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سید بهرام موسوی به شماره ملی ۵۹۰۹۷۱۵۹۸۴ دارای ۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مجتبی خاکبازان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. روح اله صیادی به شماره ملی ۰۶۰۱۱۴۷۰۵۷ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سامان کسرایی به شماره ملی ۲۵۹۳۸۱۰۹۱۲ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۷۰۶۳۱۹۴۱۴۶۵۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک