فرامرز بختیاری

فرامرز بختیاری

کد ملی 0036520950
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608400
آگهی تغییرات شرکت طراحان فراز سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۹۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا گرشاسبی به شماره ملی۰۰۷۱۶۴۱۰۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی گرشاسبی به شماره ملی۰۰۵۰۱۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی گرشاسبی به شماره ملی۰۰۵۰۱۷۱۷۶۳ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۲۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984794
آگهی تغییرات شرکت کالا گستر سیوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۵۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پرویز امانت به شماره ملی۴۴۳۱۲۸۶۴۷۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم بهناز مهرشاهی به شماره ملی۰۰۴۰۷۴۰۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ و خانم فریبا گرشاسبی به شماره ملی۰۰۷۱۶۴۱۰۱۷ و آقای مرتضی گرشاسبی به شماره ملی۰۰۵۰۱۷۱۷۶۳ تا تاریخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۲۷۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086347
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سپهر کلاردشت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۴۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجعفر شریعت جعفری به شماره ملی ۰۹۰۱۰۸۳۷۸۱ و آقای حسین دادجو به شماره ملی ۴۸۳۹۳۸۵۰۷۶ و شرکت سرمایه گذاری و تجارت والاسپهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۶۶۰ با نمایندگی آقای سیدمحمدحسین مدنی تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۱۴۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362643
آگهی تغییرات شرکت نیک کوشان امرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ژرف اندیشان امرداد به ش ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۹۰۰ به نمایندگی آقای محسن مزینانی به ش ملی ۰۰۴۳۳۵۴۶۸۸ آقای فرامرز بختیاری به ش ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ خانم بهناز مهرشاهی به ش ملی ۰۰۴۰۷۴۰۴۹۸ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۸۲۳۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362644
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان امرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم بهناز مهرشاهی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۴۰۴۹۸ و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ و آقای محسن مزینانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۵۴۶۸۸ به نمایندگی شرکت نیک کوشان امرداد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵ پ۱۷۸۲۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474517
آگهی تغییرات شرکت رایاوران توسعه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۵۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۷۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاه تدبیر پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری بشماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۱۸۳۴۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560278
آگهی تغییرات شرکت آرین ماهواره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۷۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاه تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۱۵۹۴۱۲۲۵۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601961
آگهی تغییرات شرکت پدیسار انفورماتیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاه تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۱۱۵۸۲۷۴۳۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576253
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علی نقی سید خاموشی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان ولیعصر بالاتر از سه راه دکتر بهشتی کوچه دل افروز پلاک ۲۳ طبقه سوم واحد ۶ کدپستی ۱۵۱۷۸۸۶۳۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611458
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۸۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به کدملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ به نمایندگی عباس صمیمی به کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ شرکت ساتراپ بهداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۱۴۸ به نمایندگی منوچهر پورمحمدی به کدملی ۰۰۴۰۴۸۳۸۳۵ شرکت آریس پردازش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ به نمایندگی علیرضا علائی رحمانی به کدملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر پورمحمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا علائی رحمانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739965
آگهی تصمیمات شرکت امیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۰۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری و تجارت امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ به نمایندگی فرامرز بختیاری به کدملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ و علیرضا علائی‎رحمانی به کدملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و محمدعلی امینی‎فر به کدملی ۰۰۳۵۷۶۰۳۵۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ علیرضا علائی‎رحمانی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی امینی‎فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرامرز بختیاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9747098
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی تدبیر استاک سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۳۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۰۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی کدخدا به شماره ملی ۰۰۴۳۹۴۹۹۵۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا بابائی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۷۳۷۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا دروار به شماره ملی ۲۱۶۱۶۵۹۸۱۲ و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ و آقای حسین دروار به شماره ملی ۲۱۶۲۵۲۷۵۷۱ تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838652
آگهی تغییرات شرکت فراز پردازش پدیسار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۵۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۶/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768697
آگهی تغییرات شرکت شاهین نفت و گازسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۹۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم فائزه علائی رحمانی به شماره ملی ۰۰۷۲۱۴۶۱۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11005551
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی سرووس پدیسار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۲/۸۹ کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام تبدیل شد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم هزار ریالی بی نام می‌باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. فرامرز بختیاری به ش ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به سمت بازرس اصلی و رسول شوبیری به ش ملی ۳۹۳۲۵۵۷۰۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671721
آگهی تغییرات شرکت فراگامان صنعت و تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۲۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و پرویز امانت به شماره ملی ۴۴۳۱۲۸۶۴۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. محمدرضا خواجه زاده به ش ملی ۴۵۷۹۳۴۴۴۴۸، پویا حاضری چابک به ش ملی ۲۶۹۱۶۷۳۸۶۳ و پیمان حاضری چابک به ش ملی ۲۶۸۰۱۷۶۴۲۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۰۳۶۹۹۹۲۹۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728061
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راشا فراز ارتباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای فرامرز بختیاری به ش ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم حدیث نگهبانی به ش ملی ۰۰۶۳۶۷۴۲۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۱۱۶۱۲۷۷۳۲۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12761013
آگهی تغییرات شرکت آریس پردازش آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۰۴۴۵۳۹۸۰۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804484
آگهی تغییرات شرکت اسو شید تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: فیروزه فتیق به شماره ملی ۰۰۳۹۴۴۵۱۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به شماره ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن مزینانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۵۴۶۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹به سمت عضو هیئت مدیره علی محمد ملکی به ش ملی ۳۹۶۱۶۳۶۳۹۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره). کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۹۲۵۲۲۳۱۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12822070
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه ایرانیان غرب آسیا درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۴۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۱۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و کنفراسهای مختلف داخلی و خارجی _ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت. طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت و اجرا کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، معماری و شهرسازی و انبوه سازی ـ طراحی و نصب و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی اجرای کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی ـ بازسازی ابنیه قدیمی تزئینات داخلی و خارجی ساختمان ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی و شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سهروردی شمالی خیابان میرزای زینالی غربی پلاک ۱۳۳ واحد ۲ کدپستی ۱۵۷۷۷۱۸۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۳/۹۵ ص/ ۳۶۴ مورخ۲۹/۲/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه دیباجی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: علیرضا شارقی ش م ۰۰۸۱۸۸۵۳۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره امیرحسن کماری زاده اصل ش م ۰۴۵۱۵۷۷۸۵۱به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره فائزه علائی رحمانی ش م۰۰۷۲۱۴۶۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدحسین علائی رحمانی ش م ۰۴۴۰۴۴۶۷۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره فرشته علائی رحمانی ش م ۰۰۸۲۳۶۲۵۰۵به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی. محمدمهدی شاه محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۸۷۷۷۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۰۸۵۹۹۷۵۶۸۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتباطات آرین تل در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۲۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۸۱۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات اپراتوری مجازی تلفن همراه، ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات، هرگونه فعالیت بازرگانی در خصوص خرید و فروش توزیع واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مشاوره اخذ و ارائه نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، ارائه خدمات و محصولات مرتبط با حوزه ارتباطات مخابرات و فناوری اطلاعات و راه کارهای مربوطه به صورت سخت افزاری و نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری در عرصه داخلی و بین المللی مستقلا و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، طراحی و توسعه و پیاده سازی و تجاری سازی محصولات نوآورانه جدید در بستر شبکه های تلفن همراه و ثابت و خدمات خرید و فروش شارژ و کارت شارژ به اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شبکه فروش و توزیع و پس از فروش در داخل و خارج از کشور، انعقاد انواع قرارداد در راستای موضوعات مذکور، واردات خدمات و صادرات و تولید راهکارهای جامع شامل نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری و سخت افزارهای مرتبط انجام کلیه امور اقتصادی مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، انجام مراودات بین المللی لازم در جهت تولید و توسعه راه کارهای جامع شامل نرم افزارهای غیرفرهنگی و سخت افزارهای مورد نیاز تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات از منابع داخلی و خارجی بانکی و موسسات مالی و داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی و گشایش ال سی برای شرکت و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی بین المللی سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت ها و یا طرح های اقتصادی داخل وخارج از کشور با اولویت صنعت ارتباطات مخابرات و فن آوری اطلاعات با رعایت قوانین جاری کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ گاندی شمالی خیابان پانزدهم پلاک هفده طبقه اول کدپستی ۱۵۱۷۸۸۶۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۶/۴۱۴/۹ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ نزد بانک پست بانک شعبه فردوسی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای اکبر قهری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۷۷۳۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و به نمایندگی از شرکت آرین ماهواره به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۷۲۱۸ و آقای علی اصغر یامی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت توسعه اقتصادی آرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹ و آقای رضا رشیدی مهرآبادی به شماره ملی ۱۱۸۹۷۴۹۴۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بنمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۶۳۵ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۲۶۸۷۸۳۸۷۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367979
آگهی تغییرات شرکت فولاد غرب آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا خلیقی به ش ملی ۰۳۸۱۹۵۷۵۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به ش ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز بختیاری به ش ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰به نمایندگی از شرکت کالا گستر سیوان به ش ملی۱۰۳۲۰۴۲۵۸۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مجید عابدی نیستانک به ش ملی ۰۵۳۲۰۲۴۹۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم به ش ملی۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر سلیمانی بزچلوئی به ش ملی ۵۷۱۸۸۵۳۵۶۸ به سمت مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۴۹۵۶۳۸۳۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401941
آگهی تغییرات شرکت تجلی اندیشه پایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۴۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرامرز بختیاری به ش ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰، فرزین صدوق عباسیان به ش ملی ۰۰۷۹۷۸۴۵۶۹ و فرجام صدوق عباسیان به ش ملی ۰۵۳۲۰۷۷۷۳۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۲۰۶۳۳۲۷۰۵۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438570
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۳۱۶۸۴۸۱۲۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579726
آگهی تغییرات شرکت صنعت ورق آرین پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - شرکت نیک کوشان امرداد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۸۸۰۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵ به نمایندگی آقای محسن مزینانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۵۴۶۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ساختمانی و عمرانی دهکده آهی (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۱۷وشناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۸۲۸۲به نمایندگی آقای فرامرز بختیاری بشماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت ژرف اندیشان امرداد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۹۹۴۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۹۰۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی یارجانلی به شماره ملی ۰۳۸۴۸۸۰۵۸۴به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۰۵۷۴۱۷۶۵۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628118
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اسوشید تجارت به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۵۴۰ به نمایندگی آقای ابراهیم عباسی به ش ملی ۱۶۰۱۳۰۰۳۳۶ و شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ به نمایندگی خانم شبنم حاجی علی محمدی به ش ملی ۰۰۷۴۶۳۴۲۵۹ و شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا به ش ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به نمایندگی آقای محمد مجید عابدی نیستانک به ش ملی ۰۰۳۶۰۹۲۷۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۰۳۸۶۳۲۴۱۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805780
آگهی تغییرات شرکت آتیه پردازش آریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۱۸۷۱۱۹۷۱۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896458
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی وعمرانی دهکده آهی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۸۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۸۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ژرف اندیشان امرداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۹۰۰ به نمایندگی آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰، شرکت کالا گستر سیوان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۸۶۷ به نمایندگی آقای پرویز امانت به شماره ملی ۴۴۳۱۲۸۶۴۷۰ و شرکت نیک کوشان امرداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵ به نمایندگی خانم مهردخت نوروزی به شماره ملی ۲۹۹۱۱۷۴۸۱۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۰۶۲۳۵۱۱۹۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982137
آگهی تغییرات شرکت ایرسا پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای فرامرز بختیاری به ش ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشانی مدیر تصفیه و محل تصفیه: تهران خیابان گاندی خیابان پانزدهم پلاک ۱۷ کدپستی ۱۵۱۷۸۸۶۳۱۱ می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۸۳۱۴۴۲۶۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012081
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا حبیبی به ش ملی ۰۰۵۴۸۷۹۵۹۰ به نمایندگی شرکت ژرف اندیشان امرداد ش ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۹۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز بختیاری به ش ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ بنمایندگی شرکت نیک کوشان امرداد ش ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عباسی به ش ملی ۱۶۰۱۳۰۰۳۳۶ بنمایندگی شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد ش ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۵۲۱۹۵۸۵۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017066
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی ستاره آمونیاک آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی به شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷ به نمایندگی آقای عبدالرضا حبیبی به ش ملی ۰۰۵۴۸۷۹۵۹۰. شرکت نیک کوشان امرداد به ش ملی۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵ به نمایندگی آقای فرامرز بختیاری به ش ملی۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ شرکت کالا گستر سیوان به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۸۶۷ به نمایندگی آقای ابراهیم عباسی به ش ملی ۱۶۰۱۳۰۰۳۳۶ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ بعنوان بارزس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۲۱۷۵۳۱۲۷۵۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030103
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ بهداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی منتهی به ۳۰ر۱۲ر۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۲۲۵۶۰۹۱۰۷۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030114
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تجارت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا به ش ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ و علیرضا علائی رحمانی به ش ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و مجتبی صمیمی به ش ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۲۵۱۱۰۱۶۷۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042457
آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ به نمایندگی رسول شوبیری به ش ملی ۳۹۳۲۵۵۷۰۲۶ و شرکت فراز پردازش پدیسار به ش ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۱۶ به نمایندگی فیروزه فتیق به ش ملی ۰۰۳۹۴۴۵۱۷۸ و شرکت آتیه پردازش آریس به ش ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰ به نمایندگی مرتضی ایگه‌ای به ش ملی ۰۰۵۱۰۵۲۷۳۳ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۰۱۳۱۲۶۸۷۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک