محمدرضا احسانفر

آقای محمدرضا احسانفر

کد ملی 3620963096
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 572563
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارسکانی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۶۸۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ بسمت بازرس اصلی و ناصر پسران رزاق به کد ملی ۰۰۵۲۸۷۵۷۹۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی بخش جهانبخش به کد ملی ۰۰۴۵۹۷۳۳۵۰ و عبدالرحیم هوشمندزاده به کد ملی ۲۰۰۱۸۵۷۱۲۸ و فرهاد دلال اصفهانی به کد ملی ۰۰۳۶۶۰۳۵۹۷ و داود روزبهانی به کد ملی ۵۵۷۹۱۲۶۲۸۱ و محمدرضا احسانفر به کد ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ عبدالرحیم هوشمندزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا احسانفر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بخش جهانبخش بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حواله‌ها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۶۴۵۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938001
آگهی تغییرات شرکت کانی کاران سی ریز با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۲۰۷۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم حمیرا رحمت پور به شماره ملی ۴۴۳۲۶۶۶۸۵۴ به شماره شناسنامه ۲۷۷ تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۴۷ فرزند ابوالقاسم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای داود روزبهانی به شماره ملی ۵۵۷۹۱۲۶۲۸۱ به شماره شناسنامه۵۵۴۰ تاریخ تولد ۱/۴/۱۳۵۷ فرزند عبدالعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی بخش جهان بخش به شماره ملی ۰۰۴۵۹۷۳۳۵۰ به شماره شناسنامه ۵۴ تاریخ تولد ۱۲/۳/۱۳۲۷ فرزند محمود باپرداخت مبلغ ۰۰۰/۴ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ به شماره شناسنامه ۶۱ تاریخ تولد۱/۱/۱۳۴۳ فرزند عبدالحسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علیرضا اورعی به شماره ملی ۵۵۶۹۸۹۷۴۴۵ به شماره شناسنامه ۸۰ تاریخ تولد ۲۰/۳/۱۳۳۹ فرزند حسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پیشتازان فناوری طلا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۰۸۳ با نمایندگی آقای حسین صولت خیاوی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۸۸/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین صولت خیاوی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۸۴۹۷۶ و آقای علی تابش به شماره ملی ۱۲۸۰۸۷۱۰۷۵ و آقای داود روزبهانی به شماره ملی ۵۵۷۹۱۲۶۲۸۱ و آقای علی بخش جهان بخش به شماره ملی ۰۰۴۵۹۷۳۳۵۰ و آقای علیرضا اورعی به شماره ملی ۵۵۶۹۸۹۷۴۴۵ در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۸۶۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون ثمر سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۶ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۲۰۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ که مدارک واصل گردیده: ۱ احمد احراری کد ملی ۳۶۲۰۲۱۳۳۵۶ کدپستی ۹۸۱۹۶۴۶۶۹۱ بعنوان بازرس اصلی و حسین شهریاری فر کد ملی ۳۶۷۱۶۲۳۱۴۴ کدپستی ۹۸۱۷۷۱۴۶۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ سید غلامرضا حسینی امین کد ملی ۰۸۱۹۷۶۳۶۴۰ کدپستی ۹۸۱۵۶۹۵۹۶۷احمد کیخا کد ملی ۳۶۲۰۲۳۴۶۹۸ کدپستی ۹۸۱۳۷۵۵۵۱۶ محمد زارعی کد ملی ۳۶۷۱۳۷۶۰۸۲ کدپستی ۹۸۱۶۸۴۸۱۴۳ محمود پناهی کد ملی ۳۶۷۱۸۴۴۶۶۳ کدپستی ۹۸۱۶۹۹۶۴۵۹ اسماعیل میرشکاری کد ملی ۳۶۷۴۰۵۷۷۲۷ کدپستی ۹۸۱۷۷۳۴۷۹۱ اعضاء هیئت مدیره و محمدرضا احسانفر کد ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ کدپستی ۹۸۵۸۴۵۱۶۵ علی سرحدی کد ملی ۳۶۷۱۴۰۶۴۹۶ کدپستی ۹۸۱۳۸۷۴۹۹۳ اعضاء علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۳ غلامرضا حسینی امین رئیس هیئت مدیره اسماعیل میرشکاری نایب رئیس هیئت مدیره، محمد زارعی مدیرعامل، احمد کیخا، محمود پناهی عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات باامضاء غلامرضا حسینی امین رئیس هیئت مدیره و محمد زارعی مدیرعامل و مهر شرکت و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره باامضاء اسماعیل میرشکاری نایب رئیس هیئت مدیره و محمد زارعی مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است و اوراق عادی باامضا، محمد زارعی مدیرعامل و در غیاب وی باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است ۴ گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس قرائت و صورتهای مالی و ترازنامه سالهای ۹۰ و ۹۱ منتهی به پایان سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۸۶۶۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941559
آگهی تاسیس شرکت فولاد بن توسعه صنعت با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۹۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۹۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی خدماتی واردات و صادرات بازرگانی داخلی شامل خرید و فروش تهیه و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا و انجام امور گمرکی حق‌العملکاری انبارداری و سرمایه‌گذاری. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ولیعصر حدفاصل خ رشت و طالقانی پ ۵۰۳ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۱۵۹۱۷۱۳۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۹۰/۱۵ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای غلامعلی ظفریابی به شماره ملی ۵۳۳۸۹۲۷۰۶۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای عظیم رحیمی به شماره ملی ۵۳۳۹۸۴۶۰۲۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای ابراهیم جواهری‌عفیف به شماره ملی ۳۶۲۰۹۷۲۵۸۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای علی‌اصغر زاهدی فرد به شماره ملی ۰۶۵۲۷۹۵۴۴۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ ـ آقای ابراهیم جواهری‌عفیف به شماره ملی ۳۶۲۰۹۷۲۵۸۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ اعضاء هیئت‌نظارت: آقای فرخ هدایتی به شماره ملی ۴۴۳۲۱۰۵۸۰۱ و آقای نادر میرشکار به شماره ملی ۳۶۷۴۰۵۰۰۸۰ و آقای حسن خادم به شماره ملی ۳۶۲۰۹۰۶۵۳۱ به عنوان اعضای هیئت‌نظارت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۷ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390334
آگهی تغییرات شرکت خدمات صادراتی استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۸۱دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۶۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۹ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ حسن سپاهی کد ملی ۳۷۰۰۷۵۷۲۰۴ کدپستی ۹۸۱۳۷۱۳۴۸۴ به عنوان بازرس اصلی و مهدی باغبانی کد ملی ۳۶۲۱۰۲۷۵۵۶ کدپستی ۹۸۱۳۷۷۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ حسن لشکری کد ملی ۵۶۳۹۵۹۳۳۹۳ کدپستی ۹۷۱۸۸۳۶۷۳۲ محمدرضا احسانفر کد ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ کدپستی ۱۹۸۵۸۴۵۱۶۵ محمد شهنوازی کد ملی ۳۷۱۸۸۴۳۶۷۶ کیپ ۹۸۱۶۶۵۴۷۱۱ نادر کهرازهی کد ملی ۳۷۱۹۶۹۴۶۶۶ کدپستی ۹۸۱۵۷۶۷۷۷۱ جلیل نشاطی کد ملی ۳۶۲۱۰۳۵۳۵۴ کدپستی ۹۸۱۳۷۱۶۳۴۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ حسن لشکری رئیس هیئت مدیره، نادر کهرازهی نائب رئیس هیئت مدیره، جلیل نشاطی مدیرعامل، تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۵ پس از گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۸۵ و ۸۶ و ۸۷و ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۶ گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس قرائت و سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال به مبلغ دوازده میلیارد ریال منقسم به ۲۴۰ سهم پنجاه میلیون ریالی بموجب گواهی شماره ۱۱۵۱۶ ۲۰/۱۱/۸۹ بانک سپه شعبه امام خمینی افزایش یافت. ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10458490
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تیدا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید وحید تدینی به شماره ملی ۰۰۶۰۴۲۰۲۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا تدینی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۵۸۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا تدینی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۵۸۶۶۳ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10738673
آگهی تغییرات شرکت احیاء معادن دستان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۸۵ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۷۹۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۵/۷/۸۹ که مدارک واصل گردیده: روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر اگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود کدپستی ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا عطو فی کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ کد پستی ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکت صنایع سیمان زابل بنمایندگی اقای محمد رضا احسانفر کد ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ کد پستی ۱۹۸۵۸۴۵۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری یاران سیستان و بلوچستان بنمایندگی ابراهیم جواهری عفیف کد ملی ۳۶۲۰۹۷۳۵۸۳ کد پستی ۹۸۱۷۶۸۳۱۱۹ شرکت سیمان مرز داران بنمایندگی محمد عمر براهویی پور کد ملی ۵۶۳۹۷۴۴۲۳۷ کد پستی ۹۸۱۶۸۴۳۸۶۱ اعضائ هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. محمد رضا احسانفر رئیس هیئت مدیره , محمد عمر براهویی نائب رئیس هیئت مدیره , علی اصغر زاهدی فر د مدیر عامل خارج از شرکت , ابراهیم جواهری عفیف عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با امضائ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضائ فرد حاضر و امضائ یکی از اعضائ هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضائ مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قرائت و صورتهای مالی (ترازنامه , صورت سود و زیان , و جریان وجوه نقدی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021627
آگهی تغییرات شرکت خدماتی آموزشی تحقیقاتی طیس خاتم به شماره ثبت ۳۲۶۷ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۷۷۷۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ حسن سپاهی کد ملی ۳۷۰۰۷۵۷۲۰۴ کدپستی ۹۸۱۳۷۱۳۴۸۴ به عنوان بازرس اصلی و امان اله شهنوازی کدملی ۳۷۱۹۰۲۱۸۵۸ کدپستی ۹۸۱۵۷۶۹۱۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ حسن لشکری به کدملی ۵۶۳۹۵۹۳۳۹۳ کدپستی ۹۸۱۶۸۴۵۵۷۷ نادر کهرازهی کدملی ۳۷۱۹۶۹۴۶۶۶ کدپستی ۹۸۱۵۷۶۷۷۶۷ محمدرضا احسان فر کدملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ کدپستی۱۹۸۵۸۴۵۱۶۵ جلیل نشاطی کدملی ۳۶۲۱۰۳۵۳۵۴ کدپستی ۹۸۱۳۷۱۶۳۴۱ عبدالواحد ریگی کدملی ۳۷۱۹۲۹۲۷۶۲ کدپستی ۹۸۱۵۸۴۴۳۱۵ اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ حسن لشکری رئیس هیئت مدیره، نادر کهرازهی نائب رئیس هیئت مدیره، جلیل نشاطی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء جلیل نشاطی مدیرعامل و حسن لشکری رئیس هیئت مدیره و یا نادر کهرازهی نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل جلیل نشاطی و با مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664847
آگهی تغییرات شرکت هوشمنددرب زارانگیاچهارهزاروپانصدوهشتادودوزاهدان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۱۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم فربدنیا به شماره ملی ۰۰۷۵۲۷۴۱۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم زهرا درافشان طبا طبایی به شماره ملی ۳۶۲۱۴۵۶۳۴۱ بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند. ۲. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با دو امضاء آقای محمد رضا آهنگری (مدیرعامل) به اتفاق آقای محمد رضا احسانفر (رئیس هیئت مدیره) ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با دو امضاء خانم مریم فربدنیا (نایب رئیس هیئت مدیره) وآقای محمد رضا آهنگری (مدیرعامل) و مهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء وآقای محمد رضا آهنگری (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. طی مجوز شماره ۶۴۹۲۵ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زاهدان ش۹۴۱۱۲۸۲۱۱۷۳۹۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877508
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان سیستان وبلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۲۱۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اسماعیل حسین زهی به شماره ملی ۳۷۱۹۱۰۳۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای نادر کهرازهی به شماره ملی ۳۷۱۹۶۹۴۶۶۶ و آقای ابراهیم جواهری عفیف به شماره ملی ۳۶۲۰۹۷۲۵۸۳ و آقای حسن لشکری به شماره ملی ۵۶۳۹۵۹۳۳۹۳ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا براهوئی جمار به شماره ملی ۳۶۷۳۴۸۴۵۶۷ به سمت مدیرعامل تعیین شدند.۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۰۶۹۶۶۱۶۴۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979672
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان زابل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۷۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا احسان فر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ شرکت سرمایه گذاری یاران سیستان و بلوچستان با شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۹۶۵۱ شرکت سیمان مرزداران با شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۱۳۵۲ شرکت همیار فولاد سیستان و بلوچستان با شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۲۳۳ آقای حسن لشکری به شماره ملی ۵۶۳۹۵۹۳۳۹۳ پ۹۵۰۶۰۱۵۷۴۶۰۵۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118216
آگهی تغییرات شرکت پلیمر پاکت پرند زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۸۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ و آقای حسن لشکری به شماره ملی ۵۶۳۹۵۹۳۳۹۳ و آقای علی ساجدیان به شماره ملی ۲۲۹۵۸۶۰۵۶۳ و آقای عبدالواحد درانی به شماره ملی ۳۶۲۰۹۰۳۲۸۱ و آقای جلیل نشاطی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۳۵۳۵۴ و صنایع سیمان زابل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۷۲۰۴ با نمایندگی آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۸۱۸۸۳۸۲۲۸۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311366
آگهی تغییرات شرکت سیستان سیمان ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۸۰۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلیل نشاطی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۳۵۳۵۴ و آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ و شرکت صنایع سیمان زابل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۷۲۰۴ به نمایندگی آقای محمداسماعیل مومیوند به شماره ملی ۳۹۶۱۳۱۰۷۵۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رونوشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان عطف به شماره ۴۳۰۶۶/۶۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ ش۹۵۱۱۲۷۵۹۸۵۴۷۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712843
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان صنعت سیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرزمقیمی باکدملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کویرکاشان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا احسانفر با کدملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان زابل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۸۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۷۲۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا عمرانی فرد با کدملی ۱۱۸۹۴۸۸۲۰۵ به نمایندگی ازشرکت سیمان اردستان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۴۲۳ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای شهریارگراوندی با کدملی ۳۲۵۱۲۹۳۲۸۱ به نمایندگی ازشرکت صنایع سیمان سامان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۳۹۳۷به سمت عضو هیئت مدیره آقای عیسی حسن زاد با کدملی ۲۱۲۲۱۵۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سیمان عمران انارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای علی نجفی با کدملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهرشرکت می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۸۸۷۱۲۷۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744247
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایزن تجارت پویا درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۶۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۱۸۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:صادرات و واردات کلیه کالا های مجاز و ارائه خدمات تجاری و تحقیقات و بازاریابی بین المللی و سرمایه گذاری در زنجیره تولید، تهیه و تامین کالاهای صادراتی و وارداتی به ویژه حوزه حمل و نقل درون شهری، انبارداری و بسته بندی و ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری در زمینه های بازرگانی، تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری مشترک با شرکت های داخلی و خارجی و تاسیس شرکت ها و موسسات برای تحقق اهداف مرتبط و اخذ تسهیلات، اعتبارات و انواع ضمانت نامه ها از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام معاملات با آنها و شرکت در همایش ها، نمایشگاهها و سمینار ها و انعقاد تفاهم ها و قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-حکمت-خیابان شهید برادران سلیمانی غربی-خیابان شهیدامیرحسین کریمی-پلاک ۱۵۵-طبقه دوم-واحد ۹- کدپستی ۱۹۳۴۹۱۳۱۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۶۵۰۱۱ مورخ ۱۰/۷/۹۶ نزد بانک ملت شعبه پاشا عباس آباد توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای آرش احسان فر به شماره ملی ۳۶۱۰۰۸۳۶۱۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد رضا احسان فر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جلیل نشاطی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۳۵۳۵۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و سایر قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، امضاء فرد حاضر با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم شیرین رضایی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۱۷۳۱۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای کیارش معظمی به شماره ملی ۱۲۷۰۴۵۰۶۹۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۳۶۲۲۹۶۲۲۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توان افزای مهر سیستان درتاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۷۴۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۵۳۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز نیروگاه، تهیه و تولید پنل های خورشیدی و ابزار تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز تولید انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ انرژی، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی انرژی، سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، تبدیل، توزیع برق و انرژی اعم از تأسیسات نیروگاهی، خطوط انتقال و پست های برق در داخل و خارج کشور، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با بهینه سازی صنعت و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح های افزایش بهره وری نیرو گاه ها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات)، اخذ تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات داخلی و خارجی، همکاری و مشارکت با شرکت ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی در بخشهای، داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ـ معلم ـ بلوار بزرگمهر ـ بلوار معلم ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۸۱۶۸۴۵۵۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۶ ریال منقسم به ۰۰۰/۶۶ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی می باشد که تعداد ۰۰۰/۶۶ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۰/۲۳ ریال برابرگواهی بانکی به شماره ۹۰۶/۲۳۰۰ مورخ ۰۷/۰۹/۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی زاهدان پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: ـ ۱ آقای جلیل نشاطی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۳۵۳۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ ۲ آقای محمد اسماعیل مومیوند به شماره ملی ۳۹۶۱۳۱۰۷۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ ۳ آقای علی ساجدیان به شماره ملی ۲۲۹۵۸۶۰۵۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ ۴ آقای عبد الواحد درانی به شماره ملی ۳۶۲۰۹۰۳۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ ۵ آقای ابراهیم طاهرخانی کدخدائی به شماره ملی ۴۳۹۱۳۸۲۷۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ ۶ آقای حسن لشکری به شماره ملی ۵۶۳۹۵۹۳۳۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل (آقای علی ساجدیان) و رئیس هیئت مدیره (آقای جلیل نشاطی) و در نبود هریک از ایشان، یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء هر کدام از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ ۱ آقای محمد رضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ به سمت بازرس اصلی ـ ۲ آقای مجید شهریاری به شماره ملی ۰۳۲۲۰۴۴۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. انجام موضوع فعالیت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ش۹۶۰۹۲۳۸۰۵۸۸۲۷۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072959
آگهی تغییرات شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۵۴۶۵– شماره ثبت ۲۰۲۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ تحت شماره ۹۱۴۵ به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب اعضاء مجمع رسید. مدیران شرکت: شرکت صنایع سیمان زابل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۷۲۰۴، گروه مالی ملت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲، شرکت توسعه آزاد پاسارگاد (سهامی خاص) شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۲۹۶۵۰، آقای سیدعبدالحسین ثابت به کدملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳بعنوان اعضاء اصلی و شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۶۹ به عنوان عضوء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. که شرکت صنایع سیمان زابل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۷۲۰۴ با نمایندگی آقای محمد رضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعبدالحسین ثابت به کدملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، گروه مالی ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ با نمایندگی آقای محسن خیری به کدملی ۴۵۷۹۲۵۱۱۳۱، شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ با نمایندگی آقای فرزین فردوسی پور به کدملی ۱۹۷۱۴۹۷۳۲۰، شرکت توسعه آزاد پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۲۹۶۵۰ با نمایندگی آقای یداله اثنی عشری به کدملی ۰۰۴۶۱۹۳۴۶۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت آقای سیدعبدالحسین ثابت (مدیرعامل) و آقای بهمن ایل بگیان تبریزی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضاء متفق یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موارد ذیل به اختیارات مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ تدوین آیین نامه‌های داخلی و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۳تدوین ساختار سازمانی و شرایط استخدام و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۴ استخدام، اخراج، تعیین حقوق و مزایای و پاداش کلیه پرسنل و مشاورین ۵ پیش بینی و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۸ صدور، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۹ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ۱۰ تحصیل تسهیلات یا تعهدات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت ۱۱ ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا به اشخاص حقوقی، بانکها، و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ۱۲ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و گزارش داور منتخب بدون حق صلح، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۱۳ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تصویب در هیئت مدیره ۱۴ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل کشور در راستای موضوع فعالیت شرکت ۱۵ افتتاح و انحلال شعبه یا نمایندگی در هر زمان در داخل کشور ۱۶ خرید و یا فروش اوراق بهادار ۱۷ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی پس از تصویب در هیئت مدیره. بازرسین شرکت و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد. ش۹۷۰۳۲۲۲۱۷۱۲۳۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239437
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری یاران سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۱۶۳۷۷۴، شرکت تهیه و پخش آهن آلات همیارفولاد بشماره ثبت ۱۷۴۱ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۵۳۲۳۳ با نمایندگی آقای ابراهیم جواهری عفیف به شماره ملی ۳۶۲۰۹۷۲۵۸۳، آقای محمدرضا احسانفر به شماره ملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶، آقای محمد خدابخشی گنگان به شماره ملی ۰۶۵۲۹۱۵۷۲۸ و شرکت سیمان سراج هامون بشماره ثبت ۳۲۴۷ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۶۷۵۷۱ با نمایندگی آقای خسروتاش بهرادنیا به شماره ملی ۳۶۷۳۴۲۸۸۵۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. آقای عظیم رحیمی به شماره ملی ۵۳۳۹۸۴۶۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن لشکری به شماره ملی ۵۶۳۹۵۹۳۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴. صورتهای مالی شرکت (ترازنامه و حساب سود و زیان) منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۷۰۹۹۷۵۳۱۵۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک