سید محسن میرلوحی

سید محسن میرلوحی

کد ملی 0035994479
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 999308
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه احرار ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بسمت بازرس اصلی و سید حسن میرلوحی به کدملی۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۰۱۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015651
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۳۵۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و سیدمحسن میرلوحی به ش ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۷۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057718
آگهی تغییرات شرکت شیرین طعم لارستان شماره ثبت ۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۹/۱۲/۹۰ تغییرات زیر در شرکت صورت گرفته که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و خبر جنوب آگهی می‌گردد: ۱ موسسه حسابرسی احراز و ارقام بشماره ثبت ۲۵۹۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بنمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضایی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای سید محسن میرلوحی بشماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند. ش۴۶۰۸۹۰۱۰۱۳۱۱۰۲۳۵۵۹۲۵ رئیس ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115719
آگهی تغییرات شرکت پخش و توزیع ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی احراز ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به ترتیب زیر تعیین شدند. محمدرضا فخرالدینی به کدملی ۰۰۵۱۲۸۹۴۷۴ به نمایندگی از شرکت شهدین گام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲ و کاظم اسدی به کدملی ۰۵۵۹۰۵۱۵۶۵ به نمایندگی از شرکت ویتانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰ و محمد حیدری سنگلچی به کدملی ۲۰۶۴۰۳۱۸۸۱ به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۶۶۰. پ۱۶۷۴۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153124
آگهی تصمیمات در شرکت رضا راد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۰۱۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی احراز قام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی سیدمحسن میرلوحی به کدملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۹۳۱۶۷ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254094
آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محسن میرلوحی به کد ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹) به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۴۱۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495395
آگهی تغییرات شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضای حقوقی شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ شرکت نیرو سرمایه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹ شرکت ترانس پست پارس شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ شرکت ایران ترانسفوری شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۱۰۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495834
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۱۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539558
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی احراز ارقام دارای شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میرلوحی دارای ک. م ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب وروزنامه اطلاعات درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۱۹۳۴۶۱۶۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592994
آگهی تغییرات شرکت پالایش روغنهای صنعتی زنگان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۶۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای سید محسن میرلوحی با کد ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۴۲۹۴۰۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676849
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای زنجان صبا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۲۶۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و سید محسن میر لوحی با کد ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت بازرگانی شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ توسعه پستهای ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸ ایران ترانسفو ری شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ ترانسفورماتور سازی کوشکن شناسه ملی ۱۴۶۰۰۷۸۶۰ ترانس پست پارس شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۴۲۹۹۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699940
آگهی تغییرات شرکت کامپیوتری دانش رایانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. فرهاد ضرغام بشماره ملی ۱۳۷۸۲۰۹۰۰۱ واسمعیل نصرالهی بشماره ملی ۰۰۶۷۲۵۰۲۵۴و غلامرضا پورکاظمی بشماره ملی ۰۵۱۹۷۸۸۵۷۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سید محسن میر لوحی به کدملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹) به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۲۶۵۸۲۱۴۴۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701944
آگهی تغییرات شرکت لایف برد پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید جابری به کد ملی ۰۰۷۲۸۶۵۲۶۱و عطاء الله ضرغام به کد ملی۱۳۷۶۵۲۷۰۰۶ و امیر سعید پیر شفیعی به کد ملی۰۰۵۹۸۳۸۴۹۳ و سید علی صفوی به کد ملی۰۰۵۶۷۳۱۸۵۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی (۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹) به عنوان بازرس اصلی و سید محسن میر لوحی به کد ملی (۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۷۵۰۹۵۰۰۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران (شماره۲) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۶۵۸۰ به نمایندگی آقای اکبر غفرالهی به کد ملی ۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵ شرکت طب ساران مه نشان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۸۹۶۶ به نمایندگی آقای ابوالفضل قنبر پوربه کد ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ شرکت پتروپرند فدکبه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۵۰۹۳ به نمایندگی آقای امیر حسین عباسی به کد ملی ۰۰۴۹۵۰۸۶۶۰ شرکت همکاران فدکیار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۹۲۰۹ به نمایندگی آقای میر حمید نسل پاک به کد ملی۰۰۳۴۴۷۸۲۰۵ شرکت داده پردازان جهان گستر تالش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۶۵۶۲ به نمایندگی آقای اسماعیل نایبی به کد ملی ۰۰۵۲۱۶۹۶۰۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میر لوحی کدملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۳۱۰۱۶۴۱۱۵۸۷۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406036
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ و حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با نمایندگی آقای سید محسن میر لوحی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ج) روزنامه محلی اتفاقیه خراسان شمالی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردیدند. ش۹۳۱۱۰۵۱۲۹۷۶۱۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350175
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به کدملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504665
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شماره ثبت۲۵۹۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای هوشنگ علیزاده به شماره ملی ۲۸۳۰۶۹۶۴۷۶ و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ تا تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هوشنگ علیزاده به شماره ملی۲۸۳۰۶۹۶۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن میرلوحی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره‌ای مدیریت مالی طراحی پیاده سازی سیستم‌های مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری مالی خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بلا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود سایر مواردی که توسط شواری عالی جامعه عالی حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود. ۵ آقای محمد همتی به شماره ملی ۱۵۸۲۹۳۹۱۹۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685509
آگهی تغییرات شرکت تاج محل ترانس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ با نمایندگی آقای سیدمحسن میر لو حی با کدملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به آدرس تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی پلاک ۱ طبقه ششم کدپستی ۱۵۹۸۶۶۳۱۱۹ به سمت مدیر تصفیه و آقای سعید نجفی به کدملی ۴۲۸۴۹۵۳۰۱۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب شدند و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی‌های شرکت نمود. ش۹۴۱۲۱۱۶۸۲۲۵۷۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115350
آگهی تغییرات شرکت توسعه فاوا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن میرلوحی با کدملی۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۷۶۳۸۱۳۳۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک