خسرو واشقانی

آقای خسرو واشقانی

کد ملی 0035764333
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

شرکت های خسرو واشقانی

خدمات مسافرت هوایی فراز سیر نور
خدمات مسافرت هوایی فراز سیر نور
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری حافظ
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری حافظ
1
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
1
گلجبین سبز
گلجبین سبز
1
ابوریحان اکسیر ایرانیان
ابوریحان اکسیر ایرانیان
1
مشترک ارزش کاوان آینده
مشترک ارزش کاوان آینده
1
طراحی مهندسی وتامین قطعات کاوه خودرو سایپا
طراحی مهندسی وتامین قطعات کاوه خودرو سایپا
1
اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
1
صبا برق اشتهارد
صبا برق اشتهارد
1
گروه توسعه اقتصاد ملل
گروه توسعه اقتصاد ملل
1
عمران نوین توس جاودان
عمران نوین توس جاودان
1
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
1
ساختمانی هلال ایرانیان
ساختمانی هلال ایرانیان
1
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان
1
کار آفرینان توسعه صنعت مهر
کار آفرینان توسعه صنعت مهر
1
توسعه بین الملل تجارت ملی
توسعه بین الملل تجارت ملی
1
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
1
آرین ماهواره
آرین ماهواره
1
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک ر اهنما
صندوق سرمایه گذاری مشترک ر اهنما
1
پارند پایدار سپهر
پارند پایدار سپهر
1
تولیدی صنعتی عقاب افشان
تولیدی صنعتی عقاب افشان
1
همیار صنعت نوین
همیار صنعت نوین
1
مشترک نیکوکاری درمان زنجیره امید
مشترک نیکوکاری درمان زنجیره امید
1
خیریه رفاه کودک
خیریه رفاه کودک
1
دارو سازی زاگرس فارمد پارس
دارو سازی زاگرس فارمد پارس
1
گداز قطعه کیا
گداز قطعه کیا
1
احداث نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنار گذر شمالی اراک
احداث نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنار گذر شمالی اراک
1
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
1
فنی مهندسی فولاد پایا
فنی مهندسی فولاد پایا
1
یاتاقان بوش ایران
یاتاقان بوش ایران
1
گنجینه پردیس
گنجینه پردیس
1
گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند
گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1267236
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی فراز سیر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۸۲۹۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۶۵۸۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۸/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۶۸۷۸۴۳به نمایندگی آقای محمد حسین سمیعی زفرقندی به شماره ملی۰۰۴۹۶۱۹۷۹۹بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت اندیشه گستر فردا به نمایندگی آقای مسعود ایزدی به شماره ملی۴۱۳۰۴۷۳۶۸۹بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱به نمایندگی محمود قهاری به شماره ملی۰۰۴۲۶۹۵۷۴۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا شریف زاده به شماره ملی۰۴۹۲۳۶۷۱۶۷بسمت مدیر عامل (خارج از شرکا) برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات وقراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا"همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری وعادی با امضاء مدیر عامل بتنهایی ومهر شرکت معتبر است و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت وهمکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به سمت بازرس اصلی وآقای خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۶۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381416
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به شماره ثبت ۳۳۴۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۰۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موشوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت و شمس تبریزی، پلاک ۲۰۷ طبقه ۴ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است و سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۰۰۰/۱۰ میلیون ریال میباشد. ـ ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۴۵۷۷ به نمایندگی آقای اکبر حامدی میخوش به شماره ملی ۱۶۷۱۸۹۲۹۳۳ بسمت مدیر بانک خاورمیانه (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ به نمایندگی آقای جواد جوادی بشماره ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ بسمت ضامن نقدشوندگی بانک خاورمیانه (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ به نمایندگی آقای محمدتقی احسان زاده بشماره ملی ۲۲۴۸۷۶۴۳۸۳ بسمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی بشماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت متولی موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ به نمایندگی آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از بین آقایان محمدرضا امیری، فرهنگ قراگوزلو، جواد جوادی، علی شیخی ده چناری و رضا سلطان زاده به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمدرضا امیری همراه با مهر صندوق معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. پ۱۷۹۴۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400073
آگهی تاسیس
موسسه غیر تجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری حافظ در تاریخ ۱۶/۱/۹۳ شماره ثبت ۳۳۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۷۶۶۱ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس اوراق بهادار اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آنها در آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت صندوق: از تاریخ ثبت بمدت سه سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان احمد قصیر خیابان نهم، پلاک ۱۶ طبقه همکف، کدپستی ۱۵۱۳۷۳۴۷۱۴ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال می باشد. اولین ارکان صندوق: ۱. شرکت کارگزاری حافظ بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ به نمایندگی آقای محمد اقبال نیا بشماره ملی ۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶ بسمت مدیر و مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی ۲. انجمن الزایمر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۷۸۴ به نمایندگی خانم معصومه صالحی بشماره ملی ۴۲۱۹۳۲۸۲۲۱ بسمت مدیر اجرا ۳. موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی بشماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت حسابرس ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی رهبر داود زاده بشماره ملی ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹ بسمت متولی بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و... با امضاء ۲ نفر از ۳ نفر آقایان سید مجید صانعی موسوی و محمد اقبال نیا و روح انگیز شکوهی فرد همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء محمد اقبال نیا همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ۱۸۰۳۰۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423055
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان شماره ثبت ۲۹۰۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
باستناد صورت جلسه مطابق اساسنامه مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵ اساسنامه مدت فعالیت صندوق از دو سال به پنج سال شمسی تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ارکان صندوق بشرح زیر تعیین گردید. شرکت کارگزاری سهم آشنا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی آقای مهیار دشتی بقایی به کد ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ بسمت مدیر صندوق. بانک ایران زمین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ به نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان به کد ملی ۱۰۶۲۹۴۳۲۵۲ بسمت مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی. شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ بسمت متولی. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی به کد ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت حسابرس. پ۱۸۱۱۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474697
آگهی تغییرات شرکت گلجبین سبز سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۳۸۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۲۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و خسرو واشقانی فرهانی بشماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474710
آگهی تغییرات شرکت ابوریحان اکسیر ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۹۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۱۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی آقای خسرو واشقانی فرهانی بشماره کد ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان حسن ریحانی کد ملی ۰۹۰۱۱۲۹۰۲۱ مجتبی صمیمی کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ نماینده شرکت توسعه اقتصاد دماوند بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۶۷۱ و عبدالجلیل عالم کد ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ نماینده شرکت توسعه کالای دماوند بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۰۴۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۳۵۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510513
آگهی تاسیس
صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شماره ثبت ۳۴۰۶۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۷۹۵۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران، اوراق بهادار با در آمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امید نامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت بمدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران، میدان آرژانتین، بلوار عماد مغنیه، نبش خیابان ۲۵، پلاک ۴، کدپستی ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است در زمان تاسیس ۶۷۳ . ۶ میلیون ریال می باشد. ارکان صندوق: ۱. شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به نمایندگی محمد اصولیان بشماره ملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ بسمت مدیر صندوق ۲. شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به نمایندگی محمد اصولیان بشماره ملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ بسمت ضامن نقد شوندگی ۳. موسسه حسابرسی آریا بهروش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی فتحعلی ولایی بشماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بسمت متولی ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی بشماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت حسابرس صندوق بمدت سه سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضای دو نفر از آقایان ابراهیم حمیدی، محمد اصولیان و افشین عزیزیان به همراه مهر صندوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای افشین عزیزیان و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار شرکت صندوق: روزنامه اطلاعات می باشد. بموجب مجوز شماره ۲۶۳۵۲۸/۱۲۱ مورخ ۲۷/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۸۴۶۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534424
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات کاوه خودرو سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۹۵۸۲۸۳۷۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603267
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۵۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۳۳۸۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهاداد اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت،اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال ـ مرکز اصلی صندوق: میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان نهم پلاک ۱۶ همکف کد پ ۱۵۱۳۷۳۴۷۱۴ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است وسرمایه آن در زمان تاسیس ۰۰۰/۲۰ میلیون ریال می باشد ـ ارکان صندوق: شرکت کار گزاری حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵به نمایندگی آقای محمد اقبال نیا به ش م ۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶ به سمت مدیر صندوق و شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به نمایندگی خانم سمانه کتانی به ش م ۰۰۶۳۲۵۳۲۰۸ به سمت ضامن نقد شوندگی و شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به نمایندگی آقای احمد اشتیاقی به ش م ۰۰۵۲۷۲۰۹۹۳به سمت متولی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی به ش م ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دونفر از بین سه نفر آقایان محمد اقبال نیا سید مجید صانعی موسوی وخانم روح انگیزشکوهی فرد به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمد اقبال نیا و با مهر صندوق معتبر است. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. پ۹۳۰۶۱۲۱۲۸۸۷۴۷۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613572
آگهی تغییرات شرکت صبا برق اشتهارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسة ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو واشقانی فراهانی کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۹۳۹۸۳۵۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613573
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توس امید امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسة ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو واشقانی فراهانی کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامة کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ تصویب شد پ۹۳۰۶۲۳۳۵۹۲۸۳۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613574
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسة ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو واشقانی فراهانی کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۷۴۶۶۷۶۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629615
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آن ها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام، در امیدنامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران،، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک۵۱ کدپستی: ۱۹۶۸۹۱۷۱۷۳ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است که در هنگام تاسیس ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ریال میباشد ارکان صندوق: ـ شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت مدیر و مدیر ثبت صندوق ـ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به نمایندگی حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به سمت ضامن نقدشوندگی صندوق ـ دانشگاه الزهرا (س)به نمایندگی مهناز ملانظری به کدملی۰۰۴۲۸۶۱۷۹۹به سمت مدیر اجرا صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ به نمایندگی بهاره عزآبادی به کدملی ۰۰۱۰۰۱۳۶۴۴ به سمت متولی صندوق ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت حسابرس صندوق برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ اسامی دارندگان حق امضا و نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات به امضای مشترک دو نفر از آقایان علی سنگینیان، علیرضا سیری، حاجعلی صلاحی نژاد و خانم فرشته سعیدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه ابرار اقتصادی برای درج آگهی های صندوق تعیین گردید. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۹۳۰۷۰۱۲۵۳۴۱۶۳۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681696
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی هلال ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۷۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۷۷۶۵۳۵۲۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698606
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی محمدمهدی فداکار داورانی کدملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی بابک زنگنه کدملی ۴۸۱۸۸۶۰۰۱۸ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۵۲۹۰۴۷۵۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709972
آگهی تغییرات شرکت کار آفرینان توسعه صنعت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به سمت بازرس اصلی و خسرو واشقانی فراهانی ک م ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۴۷۴۶۳۷۰۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719352
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به کد ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو واشقانی فراهانی به کد ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شامل ترازنامه به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۱۱۶۸۵۴۷۷۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769011
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به شماره ثبت ۲۹۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر شریعتی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵ به نمایندگی کارگزاری بانک رفاه (مدیر صندوق)، آقای سید باقر فتاحی به شماره ملی ۳۹۳۲۳۷۳۹۸۷ به نمایندگی بانک توسعه تعاون (ضامن نقدشوندگی صندوق)، خانم بهناز طاهری به شماره ملی ۰۰۷۸۶۸۶۷۷۶ به نمایندگی مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق)، آقای خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به نمایندگی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس صندوق)، انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۱۷۵۸۴۲۷۹۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672384
آگهی تصمیمات شرکت آرین ماهواره سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۷۲۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آریس پردازش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ بنمایندگی منوچهر پورمحمدی به کدملی ۰۰۴۰۴۸۳۸۳۵ شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰ به نمایندگی حمیدرضا شهروزی به کدملی ۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷ شرکت پدیسار انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۸۸۳ بنمایندگی رسول شوبیری به کدملی ۳۹۳۲۵۵۷۰۲۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ منوچهر پورمحمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا شهروزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رسول شوبیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657445
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه بتاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و شماره ثبت ۵۰۸ به نمایندگی سیدمنصور یزدانیان به کدملی ۱۲۷۱۱۵۷۴۵۱ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۱۲۵۸۵۳۹۹۰۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677597
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک ر اهنما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۵۶۲ , ۱۲۲ مورخه ۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهرخ بدیعی کدملی ۲۰۰۲۰۵۴۹۱۶ به نمایندگی کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۳۹۶ به سمت مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی آقای عباس وفادار کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به نمایندگی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت متولی آقای خسروواشقانی فراهانی کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به نمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به سمت حسابرس انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۰۵۷۶۸۱۱۹۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681990
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۸۰۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۵۱۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپردها بانکی است، خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق به ارزش مبنا ۲۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد. وجه سرمایه باستناد نامه شماره ۵۲۰/۱۶۵۳/۳/۷۲ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا کد ۱۶۵۳ به نام صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (در شرف تاسیس) تماما پرداخت شده است. موسسین: شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ و شرکت کارگزاری نهایت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷ می باشد. ارکان صندوق: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نمایندگان ارکان موسسه: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بنمایندگی خسرو واشقانی فراهانی شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا شماره ۱۱۳طبقه پنجم کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ صاحبان امضا مجاز: بهروز زارع ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ و روح اله رجبی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ و اسماعیل رازقی دهبنه ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷ می باشند . حدود اختیارات صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور صندوق با امضای دو نفر از سه نفر آقایان روح اله رجبی، اسماعیل رازقی دهبنه، بهروز زارع همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی صندوق با امضای آقای بهروز زارع و مهر صندق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۴۰۹۰, ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ پ۹۴۱۲۰۹۲۵۷۱۱۶۱۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683370
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیات مدیره عبارتند از: آقای هادی اکبری راد به شماره ملی ۰۰۳۳۲۲۲۶۸۱ وآقای عبداله اکبری راد به شماره ملی۰۰۳۰۱۲۷۲۱۱ وآقای حمید رضا اکبری راد به شماره ملی۰۰۵۲۴۵۹۰۶۳ وعضوعلی البدل آقای علی اکبری راد به شماره ملی ۰۴۵۳۵۷۵۵۶۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به نمایندگی مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت با شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۴۱۲۱۰۸۸۶۴۶۹۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945853
آگهی تغییرات شرکت همیار صنعت نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۶۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حاجت مهدی زارعی باکدملی۱۸۸۱۸۹۵۴۹۱ شرکت فنی مهندسی فولاد پایا به شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۱۰۰۷۷ به نمایندگی رضا طاهری باکدملی۴۸۱۹۵۱۳۵۹۱ منصور مودب باکدملی۱۸۶۰۹۵۰۶۶۳ جوادخانی باکدملی۰۰۶۹۱۴۸۳۶۸ حسن کرباسچی باکدملی۰۳۸۲۰۸۸۷۸۶به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به نمایندگی خسروواشقانی فراهانی به کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹به نمایندگی سعیدگل محمدی به شماره ملی۰۵۵۸۹۸۹۶۹۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۱۲۵۳۵۹۱۳۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040825
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری درمان زنجیره امید در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۷۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۷۷۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آنها و درصد سرمایه گذاری در هرکدام در امیدنامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان بابک بهرامی پلاک ۹ طبقه سوم کدپستی ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق در زمان تأسیس ۸۰.۱۰۰ میلیون ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ با نمایندگی محمد اقبال نیا۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ با نمایندگی محمد اقبال نیا۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶ به سمت مدیر ثبت صندوق بانک ایران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ با نمایندگی علی آعبداله به کدملی ۰۰۳۲۸۸۸۵۷۰ به سمت ضامن نقد شوندگی صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲با نمایندگی امیر تقی خان تجریشی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به عنوان حسابرس صندوق موسسه خیریه زنجیره امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۲۰۰با نمایندگی مریم مرعشی علی آبادی ۰۰۵۵۸۴۳۱۵۸به عنوان مدیراجرا صندوق برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرارداد ها چک سفته برات و غیره با امضا ۲ نفر از ۳ نفر محمد اقبال نیا، سیدمجید صانعی موسوی، روح انگیز شکوهی فرد به همراه مهرصندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی به امضاء آقای محمد اقبال نیا و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۱۱۰۱/۱۲۲مورخ ۶/۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۷۰۵۶۸۱۸۳۴۶۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331375
آگهی تغییرات خیریه رفاه کودک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۸۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۲۴۵۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۱۰/۳/۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای خسرو واشقانی فراهانی دارای کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر محمدی دارای کدملی ۰۰۴۳۲۶۹۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۲۱۰۵۴۸۴۵۴۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473079
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه، عملکرد و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرس اصلی وعلی البدل: مهدی شلیله به شماره ملی۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷ نماینده موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳نماینده موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۵۳۵۱۱۲۲۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513408
آگهی تغییرات شرکت گداز قطعه کیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب اعضای هیات مدیره: امید نوری با شماره ملی ۰۰۳۳۰۲۳۲۹۸ کامران مهرانی با شماره ملی ۰۰۵۲۶۰۴۷۶۴ حسین بینشیان با شماره ملی ۴۵۶۹۴۰۲۷۸۱ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین سمت هیئت مدیره: کامران مهرانی با شماره ملی ۰۰۵۲۶۰۴۷۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین بینشیان با شماره ملی ۴۵۶۹۴۰۲۷۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امید نوری با شماره ملی ۰۰۳۳۰۲۳۲۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد. بازرس اصلی وعلی البدل: سعید گل محمدی باکدملی ۰۵۵۸۹۸۹۶۹۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شماره ثبت ۳۱۱۸۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به سمت بازرس اصلی وخسرو واشقانی فراهانی باکدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۴۲۴۷۲۴۶۵۰۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ازنا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725404
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص احداث نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنار گذر شمالی اراک درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۴۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. به استناد مجوز شماره ۱۷۰۶۵/۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ شرکت ساخت وتوسعه زیربنای حمل ونقل کشور وزارت راه و شهرسازی موضوع شرکت: تامین مالی، اجرا، بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی اراک. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۱۸ سال شمسی که در صورت اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی این مدت قابل تمدید خواهد بود. مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ میدان امام خمینی ـ خیابان کمربندی شمالی ـ خیابان جهادنصر ـ پلاک ۴۱۶۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۸۱۹۳۳۴۱۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره ۳۱/۲۱/۲۶۵۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه جهاد پرداخت گردید. اولین مدیران: علی شجاعی به شماره ملی ۰۵۳۰۷۱۳۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حبیب حاجیقربانی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۴۹۴۴۲به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره فریدون کیانی فر به شماره ملی ۳۲۵۰۷۲۴۱۰۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس اصلی موسسه داریا روش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به نمایندگی شهریاردیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوزوصدور پروانه فعالیت نمیباشد./ ش۹۶۰۹۰۱۸۵۳۷۲۵۸۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860778
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۹۴۷۹۵/۹۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی امانی کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ با دریافت نقدی مبلغ ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و آقای غلامحسین دوانی کدملی ۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ با دریافت نقدی مبلغ ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و آقای مهدی سوادلو کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ با دریافت نقدی مبلغ ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق موسسه، از جمع شرکای موسسه خارج شدند سرمایه موسسه از مبلغ ۹۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و مفاد ماده (۷) اساسنامه موسسه بشرح زیر اصلاح شد: ماده (۷) اساسنامه - سرمایه موسسه مبلغ ۵۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که بطور نقدی توسط شرکا پرداخت شده است. لیست اسامی شرکا مؤسسه بعد از کاهش سرمایه: مصطفی جهانبانی با کدملی۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مجید صفاتی به کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه احمدحسنی با کدملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه کاظم محمدی با کدملی ۰۴۹۰۳۲۰۳۳۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدجمیل خباز سرابی با کدملی ۰۹۳۱۴۹۹۰۰۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو واشقانی فراهانی با کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه عبدالحسین فرزان با کدملی ۰۰۴۴۸۴۹۸۱۸دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مرتضی عسگری به کدملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسن منوچهری فرد به کدملی۴۵۶۹۲۰۲۰۳۹دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه منصور اسد زاده به کدملی۰۰۵۰۷۸۱۹۲۸دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید خضرا …ولی زاده به کدملی۲۰۶۳۶۴۵۵۲۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سنجر مقبلی با کدملی۰۰۶۹۷۰۴۶۷۸ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه احمد وحیدنیا با کدملی۵۶۸۹۷۰۳۲۴۹ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه نوروزعلی میر با کدملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فریده محمدی با کدملی۴۳۲۳۵۰۱۴۵۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی۰۰۴۲۴۸۵۶۹۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید خادم به کدملی۰۹۴۵۲۳۳۸۴۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۱۷۲۵۹۷۷۲۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002142
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فولاد پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۰۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به نمایندگی سعید گل محمدی به شماره ملی۰۵۵۸۹۸۹۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۲۰۸۵۷۶۲۸۵۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049341
آگهی تغییرات شرکت یاتاقان بوش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای رامین تقدیری نیکو کدملی ۰۰۵۴۵۷۳۹۶۳ به نمایندگی از شرکت فرزانگان انرژی پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۴۴۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ساسان حریری به کدملی ۱۴۶۱۵۷۳۱۰۶به نمایندگی از شرکت فرزانگان فارس نیکو به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۹۴۸به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو آقای محمدرضا عطائی اصفهانی کدملی ۰۰۶۲۴۷۹۷۲۵ به نمایندگی از شرکت شتابکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وعضو آقای هادی درفشی به کدملی ۳۸۷۳۲۵۳۵۲۶ به نمایندگی از شرکت صنایع فورج البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۵۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منوچهر ثقفی به کدملی ۰۰۴۴۳۵۰۰۷۴ به نمایندگی شرکت گسترش طراحی و تولید قطعات آهنگری خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۴۸۵به سمت عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی به کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۳۰۵۴۱۱۹۸۹۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178765
آگهی تغییرات شرکت گنجینه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۱۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایده پردازان صنعت فولاد به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵ به نمایندگی جواد صادقی مجدکدملی ۱۳۷۸۹۴۳۷۴۰، توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵ به نمایندگی محمد کاشانی کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷، فولاد خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ به نمایندگی کامران بهمنی کدملی ۱۷۵۱۱۱۴۴۳۰، سرمایه گذاری وتوسعه فولاد جنوب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰ به نمایندگی داریوش احمدی کدملی ۱۸۴۱۳۹۱۰۵۰، تجارت کالای آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲ به نمایندگی سید حسن موسوی کدملی ۴۸۹۸۸۶۸۲۷۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بعنوان بازرس اصلی و محمد حسناء کدملی ۱۷۵۶۸۱۸۷۸۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۵۲۹۸۱۰۶۳۸۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303415
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی - ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای عبدالجلیل عالم - ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای جواد فنونی - ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی با کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۱۵۴۵۱۴۹۷۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک