مهناز اسکندری

خانم مهناز اسکندری

کد ملی 0035061456
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1418039
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص فردوس طرح آرمان در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۲۹۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۰۶۴۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سدسازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار فردوس شرق خیابان مالکی جنوبی بعد از میدان گلستان ، پلاک ۱۰ واحد ۵ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۳۷۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۰۸۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیز عینی بسمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ و زهرا عزیز عینی بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۱۷۲۹۰۶۴ و میثم عزیزعینی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۹۵۵۳۶۱۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم مشهد الکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه شما برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۸۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418040
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص نگین پایاب الماس در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۴۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۳۴۴۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سدسازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی خیابان ۲۲ بهمن کوچه مومن غربی پلاک ۲۳ واحد ۱۰ کدپستی ۱۴۷۳۱۸۹۶۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹۳/۲۴۰ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: مریم مشهد الکوبه بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره محمد عزیزعینی بسمت عضو هیئت مدیره میثم عزیزعینی بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار شما جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. سهیلا شکاری به شماره ملی ۰۰۱۴۵۶۰۸۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۸۶۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418054
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص اطلس طرح آرمان نگین در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ شماره ثبت ۴۴۹۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۸۳۲۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آبرسانی دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی، راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو، برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی، عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار فردوس، خیابان مالکی، پلاک ۱۰ واحد ۵ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۳۷۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۸/۰۲۴۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیز عینی بشماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عزیزعینی بشماره ملی ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس و زهرا عزیز عینی بشماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمد عزیزعینی بتنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضای آقای محمد عزیز عینی بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری بشماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بعنوان بازرس اصلی خانم مریم مشهد الکوبه بشماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار شما جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۸۶۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520877
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص سازه ژابيز پايدار در تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ به شماره ثبت ۴۵۷۳۳۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۶۱ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت سازه ژابیز پایدار در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۳۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۶۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ۱ موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد۴ کد پستی: ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۰۴۳ مورخ ۲۷/۳/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره ۲. شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ وحید مسئله گو به شماره ملی ۰۰۷۴۵۹۳۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۱۷۶۳۵۸۵۸۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548619
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازه اطلس پایدار در تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۱۹۷۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۴ کدپستی: ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی فاقد شماره مورخ۸/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مونا عزیزعینی کد ملی ۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عزیزعینی شماره ملی:۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ وحید مسئله پور به شماره ملی ۰۰۷۴۵۹۳۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۵۱۱۸۵۲۴۸۷۷۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548622
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص تنديس تيراژه قرن در تاريخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ به شماره ثبت ۴۵۸۱۹۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۸۲۰۴۴ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس تیراژه قرن در تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۱۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۲۰۴۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۶ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۴۱۷۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲ الف مورخ ۲۵/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به کد ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمد عزیزعینی به کد ملی ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی به کد ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۱۱۵۸۶۸۵۱۷۴۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوید ژابیز در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۴۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران، خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۶ کد پ ۱۶۳۴۶۵۴۱۷۸ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۲,۵۳۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مهدیه عزیزعینی به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به ش م ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و. شهرام قرجه داغی سعدآباد به ش م ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای وحید مسئله گو به شماره ملی ۰۰۷۴۵۹۳۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب کردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۵۱۸۷۵۲۱۳۳۵۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561438
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج بنا الماس نگین در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۶۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۴ کدپستی ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳۵۴۹۱ مورخ ۸/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مونا عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ مدت ۲. وحید مسئله گو به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هئیت مدیره به ش م ۰۰۷۴۵۹۳۴۰۴ مدت ۳. زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با خانم مونا عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء خانم مونا عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۱۸۲۸۵۷۴۷۷۶۳   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574495
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آلوارس آداک در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۷۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۲ کد پ ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۵ سرمایه شرکت : مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۰,۵۳۵ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : ۱ . زهرا عزیزعینی به ش م ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد عزیزعینی به ش م ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی واداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی . آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۵۲۵۵۷۱۵۹۳۵۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578890
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عدالت آفرینان آیریک در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۶۱۷۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق خیابان گلستان جنوبی پلاک ۱۰ واحد ۵ کد پستی ۱۴۸۱۷۳۳۷۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲ الف مورخ ۲۵/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. شهرام قرجه داغی سعدآباد بشماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱بسمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ۲. مهدیه عزیزعینی شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹بسمت رئیس هیئت مدیره ۳. زهرا عزیزعینی بشماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری بشماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بعنوان بازرس اصلی ـ وحید مسئله گو بشماره ملی ۰۰۷۴۵۹۳۴۰۴ بعنوان بازرس علی البدل. به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ۹۳۰۵۲۸۷۳۵۷۸۲۷۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساباط داتیک در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۶۱۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت ابتدای هنگام ک هامون پلاک ۲۶ واحد ۵ کد پستی ۱۶۸۱۶۴۳۷۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۵,۱۷۴ مورخ ۱۶/۵/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه جنت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ و زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ و مهدیه عزیزعینی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هئیت مدیره به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۱۲۲۴۷۴۴۸۹۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630204
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیارش بتن قرن در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۲۸۶۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان یکم پلاک ۵۵ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۴۱۵۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۹,۵۳۵ مورخ ۱۷/۶/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران، کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ۳. محمد عزیزعینی به شماره ملی ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء خانم زهرا عزیزعینی رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۱۹۴۱۵۱۷۳۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پایدار آیلار در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۲۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۴۶۲۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رسالت ـ خ تکاوران شمالی ـ خیابان لاله یکم ـ پ ۱۳۶ کدپستی ۱۶۸۷۸۱۴۸۵۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۰۹,۵۳۵ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره ومهدیه عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مهدیه عزیزعینی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۳۰۷۷۰۵۲۴۹۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675103
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیلار بتن قرن در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۷۵۲۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی ، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت خیابان کرمان جنوبی کوچه هفت خانگی پلاک ۶۸ ط۲ واحد ۴ کد پستی ۱۶۳۴۴۵۵۳۲۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰,۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۱مورخ ۷/۷/۹۳ نزد بانک ملت شعبه تیراژه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به شماره ملی ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مونا عزیزعینی مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۳۷۹۰۳۸۸۲۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675289
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت راگا بتن پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۷۵۰۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، نارمک ـ خیابان آیت ـ خیابان شهید چنگیز دلاور (جویبار شرقی) ـ پلاک ۲۰ ـ واحد ۱ کد پ ۱۶۴۷۶۵۹۳۲۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳/۱۳۷/ش مورخ۹۳/۷/۲ نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به ش م ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به ش م ۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قرارداد ها و عقود اسلامیو اوراق عادی واداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۸۰۳۶۸۵۲۶۹۳۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675484
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پی راگا در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۸۷۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت خیابان مدنی پلاک ۵۷ واحد ۲۰ کد پستی۱۶۳۴۶۴۵۴۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۰,۵۳۵ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶به سمت عضو هیئت مدیره ۲ـ زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار پ۹۳۰۸۰۳۱۰۲۸۳۵۳۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678947
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیراژه بتن پایدار در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۶۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت ابتدای هنگام ک هامون پلاک ۲۶ واحد ۱۲ کدپستی ۱۶۸۱۶۴۳۷۲۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ش/۱۳۶/۹۳مورخ ۲/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عزیزعینی به کدملی۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی به کدملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد پ۹۳۰۸۰۵۳۷۰۲۳۴۶۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689977
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیراژه تندیس پایدار در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ به شماره ثبت ۴۶۲۹۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۱۰۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص تیراژه تندیس پایدار در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ به شماره ثبت ۴۶۲۹۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۱۰۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک پایین تر از چهار راه تلفنخانه پلاک ۱۶۴ کد پ ۱۶۴۶۷۹۶۱۲۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۰الف/۵۳۵ مورخ ۲۹/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس و محمد عزیزعینی به ش م ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به ش م ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۸۱۷۸۹۱۳۰۴۳۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716993
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین تیراژه راگا درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۳۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۳۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، تهرانپارس خیابان عدمی خیابان ۱۷۴ پلاک ۵۷ واحد ۲ کدپستی ۱۵۶۴۲۵۴۵۸۰ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۱,۵۳۵ مورخ ۲۲/۸/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد عزیزعینی به کدملی ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مونا عزیزعینی به کدملی ۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۰۷۵۹۱۱۶۱۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت نگین الماس قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۶۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص نگین الماس قرن درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۴۶۴۳۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۶۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ فلکه اول تهرانپارس ـ خ ۵۱۴ شرقی ـ پ ۵۶ ـ واحد ۱۰ کد پ۱۶۵۴۷۹۵۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۱الف/۵۳۵ مورخ ۹۳/۷/۲۹ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ و مونا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ و مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۰۹۷۱۷۲۹۸۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717183
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین تندیس قرن درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ بشماره ثبت ۴۶۴۳۹۳ بشناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۸۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت نبش میدان شصت وهفت پلاک ۵۴ ط سوم کدپستی : ۱۶۵۵۸۶۶۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۰/۵۳۵مورخ ۲۲/۸/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم زهرا عزیزعینی به کدملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز اسکندری به کدملی۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه بشماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بعنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد بشماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد . پ۹۳۰۹۱۰۲۱۷۷۴۲۷۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان ژابیز درتاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۶۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۹۴۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۱۰ کدپستی: ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۱,۵۳۵ مورخ ۱۱/۵/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۶۹۵۵۳۶۱۰بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عزیزعینی۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای میثم عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا آقای میثم عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. سهیلا شکاری به شماره ملی ۰۰۱۴۵۶۰۸۰۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۵۳۵۲۵۷۴۹۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399969
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ پی آروشا درتاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۰۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۸۴۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ اتوبان ستاری ـ بلوار فردوس شرقیـ خیابان ابراهیمی ـ کوچه ۱۴ ـ واحد ۱۰ کد پ ۱۴۸۱۹۳۴۵۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۱,۵۳۵ مورخ ۵/۸/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به سمت مدیرعامل به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ و شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ مونا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۱۶۸۳۴۹۶۵۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031780
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید تیراژه آداک در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۰۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۲۹۴۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تأسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه رسالت ـ بین خ عادل و زرین ـ پ ۲۹ ـ واحد۱۴ ـ کدپستی ۱۶۵۳۹۶۴۵۲۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۱,۵۳۵ مورخ ۲۰/۹/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۲۵۷۹۰۶۳۹۲۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907545
آگهی تغییرات شرکت کیا اطلس راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۸۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید محمدعلی پور به کد ملی ۵۷۰۹۹۴۰۳۵۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محسن کوشکی به کد ملی ۰۷۹۵۰۵۴۷۹۳ بسمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و آقای رضا کریمی زند به کد ملی ۴۳۲۴۳۷۶۰۵۰ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و خانم لیلا مسئله گو به کد ملی ۰۰۶۶۲۵۵۵۱۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهناز اسکندری به کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۲۶۵۵۵۵۲۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967871
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تیراژه قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای عباسعلی خالقی به کد ملی ۲۰۶۳۹۹۲۳۴۷ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای ایرج اسمی به کد ملی ۲۰۹۰۳۱۳۲۱۸ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی حمزه پورسوینی به کد ملی ۰۰۷۷۲۹۳۴۶۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی کوهی به کد ملی ۰۰۷۰۱۹۵۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۲۰۵۲۱۹۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055413
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۳۳۴۸
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۳۳۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم مهناز اسکندری به کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - آقای احمد سلیمی قاضیجهان به کد ملی ۱۵۳۲۴۷۴۵۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سجاد محمدی شب خانه به کد ملی ۱۳۸۰۴۴۶۹۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اردشیر باقری به کد ملی ۱۷۵۶۰۴۸۹۴۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312827
آگهی تغییرات شرکت آرمان سهند قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۶۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کدملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کدملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تامینه علیخانی به کدملی ۱۵۳۲۴۸۲۳۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای بابک مدنی قمی به کدملی ۰۰۶۰۴۹۳۶۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی بهرامی به کدملی ۰۰۷۳۰۱۴۲۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۸۵۱۵۶۳۱۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319945
آگهی تغییرات شرکت یکتا سورن راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز اسکندری به کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پارسا لطف اله زاده به کد ملی ۰۰۶۸۵۷۰۶۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن بلند بخت به کد ملی ۳۲۵۰۳۷۷۹۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد انور ریگی به کد ملی ۳۷۱۹۳۰۵۹۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۲۹۱۵۳۵۹۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551442
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۸۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کدملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کدملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای عباسعلی خالقی به کدملی ۲۰۶۳۹۹۲۳۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی رستمیان ورمله به کدملی ۳۲۵۸۳۲۱۲۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بامداد ابوالفتحی راد به کدملی ۰۰۶۸۲۸۳۶۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۷۳۹۳۷۳۹۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک