مسعود نصراله زاده مهرآبادی

مسعود نصراله زاده مهرآبادی

کد ملی 0035061383
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581526
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی گلبافتسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۰۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: محل شرکت به تهران خ ولیعصر بالاتر از انقلاب کوی بالاور پ۱۴ کدپستی۱۵۹۱۶۱۵۸۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد غفاری به کدملی۰۰۳۶۰۴۹۵۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد گرشاسبی به کدملی۴۸۹۹۶۸۲۰۴۲ به نمایندگی از بنیاد نیکوکاری قائم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۵۵۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منا علاءالدینی به کدملی۰۴۵۰۲۵۳۳۴۱ بسمت عضو هیات مدیره و عزیزاله علاءالدینی به کدملی۲۶۶۷۹۷۲۹۵۳ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی پاک داد به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۹۸۱ ب نمایندگی نصرت اله تشخیصی به کدملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود نصراله زاده مهرآبادی به کدملی۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۲۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714156
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع آلومینیوم فرد گسترآلتون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۴۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود نصراله زاده به ک م ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صفایی به ک م ۰۵۳۳۹۹۵۴۲۶ و علی صفایی به ک م ۰۵۳۱۴۷۲۸۸۴ و ابوالفضل صفایی به ک م ۰۵۳۸۷۷۴۰۳. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۸۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853409
آگهی تغییرات شرکت پاد پی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۶۳۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۸۳۳۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853677
آگهی تصمیمات شرکت سازه گستر نرگس سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۳۳۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۰۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. شهرام صالحی لشکاجانی به ک م ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود نصراله زاده مهرآبادی به ک م ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۸۳۲۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995452
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی توف نورد ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۶۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به ک م ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود نصرالله زاده به ک م ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۷۴۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049082
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نابر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۲۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282855
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی به شماره ملی۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۵۱۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340972
آگهی تغییرات شرکت فراساحل اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز صرافی به شماره ملی: ۰۰۴۰۲۹۵۵۹۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و همایون عطاردی فرد به شماره ملی: ۰۰۵۲۰۰۸۹۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله احمدی به شماره ملی: ۲۱۴۷۶۳۵۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به نمایندگی شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی: ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ بسمت بازرس اصلی و مسعود نصرالله زاده مهرآبادی به شماره ملی: ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۲۶۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386949
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۵۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۵۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود نصراله زاده مهر آبادی با کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۰۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693798
آگهی تغییرات شرکت ذوب اهن نطنز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ تصویب گردید آقایان داود توکلی ک. م ۱۵۳۲۰۴۷۴۷۹ محمد اسماعیلی بصیرک. م ۰۳۸۵۳۳۳۰۰۵و خانم لیلی بهرامی ک. م ۰۰۶۷۳۵۵۲۶۹به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۸۲۰۱۷۴۸۰۱۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697178
آگهی تغییرات شرکت فولاد نطنز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۴۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۱۳۹۲ بتصویب رسید. آقایان جواد توکلی طرقی بشماره ملی ۰۰۵۵۹۷۳۶۶۳، ابراهیم دستلاف بشماره ملی ۲۷۲۰۶۷۹۰۰۳ و بابک توکلی بشماره ملی۰۰۶۷۸۳۰۰۴۸ به سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت لغایت ۱۹/۰۴/۹۴ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی کدملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳، به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۴۶۵۴۴۴۳۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703745
آگهی تغییرات شرکت درفام سرام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگادبه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰بسمت بازرس اصلی وآقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مصطفی باقری پور اصلی به کد ملی ۰۰۴۳۳۷۱۱۷۵ و خانم معصومه سادات میری لواسانی به کد ملی ۰۰۵۲۹۰۳۱۶۸ وخانم منا باقری پور اصلی به کد ملی ۰۰۸۳۰۸۹۱۱۱بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۸۷۶۷۱۵۳۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708508
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر عاصف سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرزاد یوسفیان به شماره ملی ۵۰۰۰۰۰۰۳۴۱ آقای هادی خطیب به شماره ملی ۲۲۲۰۰۶۵۹۶۰ وآقای سید بهزاد حسینی به شماره ملی ۲۲۲۰۰۲۰۸۶۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الاانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۳۳۰۰۱۸۷۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721459
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن اسپیدان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت خانم لیلی بهرامی ۰۰۶۷۳۵۵۲۶۹ و آقایان جواد توکلی طرقی ۰۰۵۵۹۷۳۶۶۳ و بابک توکلی ۰۰۶۷۸۳۰۰۴۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی کدملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۱۵۵۷۹۱۰۰۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767146
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه تجهیزات آسیا کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد (به شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰) به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی به ک. م ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای محمد محسن خلیلی (به شماره ملی ۰۰۱۵۸۶۲۷۱۲)، خانم ژاله شهبازپور (به شماره ملی ۰۰۴۸۸۱۶۱۸۳) و خانم سمیه دانشوری (به شماره ملی ۰۰۶۸۰۵۲۶۴۲) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۶۷۷۸۴۷۶۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405260
آگهی تغییرات شرکت دکستروز ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد ش ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی ش ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند پ۹۳۱۱۰۴۵۷۵۷۶۹۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826111
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی پاکداد به شماره ثبت ۱۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ مسعود نصراله زاده مهرآبادی به کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۷ ریال کاهش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۲۶ اساسنامه اصلاح و اعضا هیئت مدیره مرکب از دو نفر میباشند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654948
آگهی تغییراتخدمات مالی آمارگران پاسارگاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۱۲۷۱/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود نصراله زاده مهر آبادی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق موسسه از ردیف شرکای موسسه خارج گردید و سرمایه موسسه از مبلغ ۲۶۶۶۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۶۶۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد آقای شهرام صالحی لشکاجانی ک م۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ دارای مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی بخشی ک م ۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱دارای مبلغ ۲۶۶۰۰۰۰۰ ریال ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۱۲۴۸۱۱۴۷۷۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک