مهران صدر

آقای مهران صدر

کد ملی 3501312385
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1171643
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت پرتو نت بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷ تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ سیدحسن فرحی بزرگ به شماره ملی ۳۵۰۰۴۰۵۸۵۱ و آقای مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ به موجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ و همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای یاسر انصاری به شماره ملی ۰۰۶۹۶۸۴۲۳۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از ۴ امضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ تصویب گردید. ش۱۷۰۱۴۷۶ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672585
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای لیث کریمی پوربا کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۳/۱۱/۱۳۹۴ انتخاب گردید. آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۳۰۷۳۰۷۸۶۸۲۵۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682017
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بشماره ثبت ۸۰۵ باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۴۵۸۱ بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بعنوان عضو هیأت مدیره ا آقای مهران صدر بشماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردید ۰ کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ش۹۳۰۸۰۷۹۸۱۶۶۶۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702334
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶– محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ – شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان مهران صدربا کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی ۳۵۵۹۳۱۴۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۷۹۱۳۶۲۴۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954817
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ – محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ – شرکت بوشهر چرم با شماره ثبت ۶۸۴ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ ۲ - آقای مهران صدر با شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای بابک رئیسی نژاد با کد ملی شماره ۳۵۰۰۸۵۲۲۹۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ - ترازنامه سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت.۴ - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۸۱۱۶۸۶۹۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959976
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۰۷۳۰۹۸۰۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967616
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴. ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۲۵۷۲۶۷۸۱۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967617
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ شرکت پاریز چرم به شماره ثبت ۴۸۶۷ باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ وشرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ اعضاء هیئت انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه سود و زیان و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۵۰۵۲۵۸۳۱۵۶۳۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973287
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بتن قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و عماد پورقرشی با کدملی ۴۷۲۰۵۲۷۳۲۹ و عبدالکریم صفرپور با کدملی ۰۰۱۵۱۳۷۵۶۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳و آقای سیدمهران صدر با کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۷۷۸۶۲۰۵۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980625
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان حمزه شیرالی با کدملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ و سیدمهران صدر با کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۰۱۹۴۷۳۶۰۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983798
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ – محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای ان لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ و سیدمهران صدربا کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۰۳۶۶۵۸۰۱۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988868
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. پس از گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت، ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت.. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸و شرکت بوشهر چرم با شماره ثبت ۶۸۴ با شناسه ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. آقای حمزه شیرالی با کد ملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۶۵۱۷۶۹۴۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997895
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶، محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. - آقای حمزه شیرالی با کد ملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۱۰۹۸۹۸۸۸۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550558
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۱۷۸۵۹۲۱۱۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560668
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی محمد وطن دوست به شماره ملی۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید ش۹۶۰۵۲۴۷۰۵۸۶۱۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560686
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ و احمد شادان با کد ملی ۳۴۹۰۲۵۱۳۷۷ ش۹۶۰۵۲۴۲۲۷۷۷۷۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560692
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و خانم مکیه سعید به شماره ملی ۴۷۲۰۱۴۹۰۹۱ و شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای عباس عباسی زاد به شماره ملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۴۳۹۷۷۸۸۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568435
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۳۷۸۲۵۹۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568558
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز امه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ ش۹۶۰۵۲۹۹۱۳۹۲۶۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573088
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۳۱۳۷۰۶۷۵۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574099
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی , آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ شرکت بهداشت ماروس باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ ش۹۶۰۵۳۱۷۵۳۹۶۸۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575554
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست باکدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۰۱۱۵۷۶۷۴۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575615
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ یاسر انصاری با کدملی ۰۰۶۹۶۸۴۲۳۵ محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ آقای عباس عباسی زاد با کدملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۰۱۵۴۶۲۷۵۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586760
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ (با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲) و محمدکاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳و شماره ثبت ۱۳۶۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۶۰۶۰۸۵۹۳۶۹۶۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک