محمد علی شاملو

آقای محمد علی شاملو

کد ملی 0034486577
3
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 855614
آگهی تغییرات شرکت امداد شرق سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۵ چناران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۴۱۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ در دفتر معاونت کشاورزی مجتمع اقتصادی مرکز و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ در محل دفتر شرکت به کدپستی ۹۳۶۱۹۷۱۵۱۱ تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) بنمایندگی حمید جهانبانی بشماره ملی ۰۰۴۸۰۳۲۳۳۶ بموجب حکم شماره ۶۰۲۸/۱۰۰/د مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ و شرکت کشت و صنعت میثاق امداد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۶۸۵۷۱۹۳۳۴۱۱۳ بنمایندگی صفر موسی پور بشماره ملی ۲۱۸۰۹۷۶۷۰۴ بموجب حکم شماره ۴۰۷/۳/۱۳۹۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ و شرکت کشت و دام مجتمع امداد اصفهان (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۳ و شناسه ملی ۴۱۱۴۷۱۵۸۳۷۹۸ بنمایندگی محمدعلی شاملو بشماره ملی ۰۰۳۴۴۸۶۵۷۷ و بموجب حکم شماره ۷۰/۲۸/د مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که در نتیجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) بنمایندگی آقای عبداله حمیدی بشماره ملی ۰۰۵۰۱۷۴۵۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت میثاق امداد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۴ بنمایندگی آقای صفر موسی پور بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و دام مجتمع امداد اصفهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۱۳ بنمایندگی آقای محمدعلی شاملو بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی طالبی بشماره ملی ۱۰۶۰۸۵۸۰۴۵ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۸۷۰۴۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741460
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: جناب آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملی ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و جناب آقای حمیدرضا آصفی به کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وجناب آقای سید فاضل جلالی به کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره وجناب آقای حسن سانقه به کدملی ۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام خلیلی به کدملی ۰۲۳۲۶۲۱۳۲۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی شاملو با کد ملی ۰۰۳۴۴۸۶۵۷۷ (خارج از اعضای هیات مدیره) را به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند وکلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیر عامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره انجام میگیرد.. ش۹۵۰۱۲۳۴۶۵۸۶۶۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799550
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی شاملو با کدملی ۰۰۳۴۴۸۶۵۷۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و حسین نوری با کدملی۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و مهرداد برادران نصیری با کدملی ۲۶۷۷۵۷۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و حسین مرشدزاده با کدملی ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره - تهیه پیش بینی بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با تصویب هیات مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با تصویب هیات مدیره - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با نظر هیات مدیره - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوا، جلب ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و سالیانه به حسابرس و بازرس. پ۹۶۱۰۱۳۲۶۵۶۰۷۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک