سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن

سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن

کد ملی 3391351462
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 628032
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات آتریساسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۷۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۵۸۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663701
آگهی تصمیمات شرکت پادانا آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۱۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسماعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۵۳۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733913
آگهی تغییرات شرکت سرزمین ذهن زیبا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۹۶۰۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۶۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر قاسمیه به شماره ملی۰۰۴۳۱۲۴۱۷۸ و آقای هانی حسن فتوت احمدی به شماره ملی۰۴۵۰۴۷۹۸۴۶ و اقای افشین قاسمیه به شماره ملی۰۰۵۵۰۷۲۸۴۴ تا تاریخ۳۱/۴/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر قاسمیه به شماره ملی۰۰۴۳۱۲۴۱۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هانی حسن فتوت احمدی به شماره ملی۰۴۵۰۴۷۹۸۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای افشین قاسمیه به شماره ملی۰۰۵۵۰۷۲۸۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای افشین قاسمیه به شماره ملی۰۰۵۵۰۷۲۸۴۴ به سمت مدیرعامل. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۴۴۸۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972470
آگهی تصمیمات شرکت پیچ و پرچ پارس سهامی خاص شماره ثبت۱۱۰۰۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۰۴۲۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و عباس اسمعیل زاده پاکدامن به ش ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۷۲۶۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133344
آگهی تغییرات شرکت نوین کاوش مامطیر سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۰۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۴۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری فرزاد نام شماره ثبت ۳۹۳۹۸۲ به نمایندگی حسین امیرعضدی کدملی ۲۳۷۱۸۵۷۷۵۰ شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان به شماره ثبت ۶۰۱ به نمایندگی احمدرضا روحانی کدملی ۲۰۹۱۷۶۸۳۷۵ فریدون علیپورنظری ۲۶۴۹۱۳۲۲۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین موسائی راد ۰۰۳۲۸۲۳۳۰۴ مرتضی آذرنوش ک م ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اردوان پویان بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۸۳۳۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158587
آگهی تغییرات شرکت سیمان تیس چابهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسماعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۵۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170326
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا گلچین پور ش م ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ رئیس هیئت مدیره، علیرضا عطوفی ش م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ نایب رئیس هیئت مدیره و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن ش م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۰۶۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364716
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۴۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ تصویب گردید. پ۱۷۸۴۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418620
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر سهامی عام شماره ثبت ۴۸۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ پ۱۸۰۹۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570367
آگهی تغییرات شرکت بهرو فران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۸۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ وآقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن باکدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند آقایان کاظم فرهادی کدملی ۴۷۲۰۵۶۱۰۶۳ وابوالقاسم روح بخش کدملی ۰۰۴۲۸۴۱۶۹۰ و احمد بهنامجو با کدملی ۰۰۳۸۰۰۵۵۵۷ و مجید خرمشاهی کدملی ۰۷۰۱۶۰۸۶۲۵ و خانم سهیلا بهنامجو کدملی ۰۴۹۱۱۴۵۸۰۲بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت ۲سال انتخاب شدند پ۹۳۰۵۲۲۴۱۸۵۴۷۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621496
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور ستیران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۱۳۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۹۴۲۹۲۸۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624467
آگهی تغییرات شرکت محیا دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۴۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری فرزاد نام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۸۹۸ به نمایندگی حسین موسائی راد به کد ملی ۰۰۳۲۸۲۳۳۰۴ و فریدون علی پور نظری به شماره ملی ۲۶۴۹۱۳۲۲۶۴ و محمد منتظری به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۵۰۹۷ و مسعود منتظری به شماره ملی ۰۰۴۳۳۴۲۷۲۸ و بیژن کلانتری اشان به شماره ملی ۰۰۵۱۷۵۴۲۲۳ به سمت اعضای هیأت مدیره برای ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۹۴۴۸۴۲۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672862
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به ک. م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ و شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ پ۹۳۰۷۳۰۴۰۴۴۰۳۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702336
آگهی تغییرات شرکت ارتباط تصویر اشاره سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳و اقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. انتخاب اعضاء هیئت مدیره: آقایان ناصر پاشاپور نیکو به کدملی ۲۷۵۰۴۶۹۷۰۸ و پرویز قلی پور آقاباقر به کدملی۰۰۴۸۶۹۰۰۷۸۳ وسید محمد شایعی موسوی به کدملی۰۰۶۱۲۲۱۴۳۰بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۷۲۳۰۸۵۵۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702762
آگهی تغییرات شرکت صنایع پنتان شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۸۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی وسیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۲۷۹۱۹۳۱۳۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703500
آگهی تغییرات شرکت رایان تدبیر بهورز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۸۲۶۳۷۱۵۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708348
آگهی تغییرات شرکت تهران نیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. فریدون علی پور نظری به شماره ملی ۲۶۴۹۱۳۲۲۶۴ و حسین امیر عضدی به شماره ملی ۲۳۷۱۸۵۷۷۵۰ و شرکت اکسیرمدپارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۲۸۳۶ با نمایندگی علیرضا رضوی زند به شماره ملی ۰۰۵۱۲۵۲۴۶۵ و شرکت محیا دارو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۴۴۳۳ با نمایندگی بیژن کلانتری اشان به شماره ملی ۰۰۵۱۷۵۴۲۲۳ و شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری فرزاد نام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۸۹۸ با نمایندگی احمد کرباسیان را به شماره ملی ۰۷۹۳۱۰۵۴۵۵ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۳۲۹۷۸۴۱۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405009
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری اگاه سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی خدمات مالی ومدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۳ تهران با نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن با شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و شماره ثبت ۱۵۵۶۶ تهران با نمایندگی آقای کورش شایان با شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۱۱۰۴۴۰۹۶۰۰۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9600909
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تولیدی پایه ایمن پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۳۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۶۳۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا ساختیانچی به کد ملی ۰۹۴۰۲۷۶۹۵۱ و علی ناظران به کد ملی ۰۹۳۰۵۵۶۵۴۲ و سید حسین امینی به کد ملی ۴۶۲۱۲۸۳۱۹۷ و مجید ابریشمی به کد ملی ۱۴۶۵۵۸۶۵۱۳ و افشین امینی به کد ملی ۰۹۳۷۹۶۶۹۰۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره و سید باقر امینی دهکردی به کد ملی ۴۶۲۱۳۱۵۳۶۶ و علی رجائی ثانی به کد ملی ۰۹۳۷۸۱۰۵۲۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۰ علیرضا ساختیانچی به سمت رئیس هیئت مدیره، علی ناظران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید حسین امین به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکنفر از اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9684214
آگهی تصمیمات شرکت پیشتازان تجارت ویستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833542
آگهی تصمیمات شرکت ندای محیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۴۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۳۲۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218385
آگهی تصمیمات شرکت پدید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۰۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568039
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی گلزاده به کدملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ و رحیم کلاهدوز اصفهانی به کدملی ۰۰۳۳۸۲۰۲۴۱ و حسن کلاهدوزاصفهانی به کدملی ۰۰۳۰۶۹۴۷ و محمدعلی آیت الهی به کدملی ۲۲۹۶۴۳۴۴۷۳ و شرکت صنایع سرما آفرین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محمدمهدی گلزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن کلاهدوزاصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مصطفی امین میرزامحمدی به کدملی ۰۰۳۵۴۲۵۰۳۲ به سمت مدیرعامل و عباس آقاجانی به کدملی ۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶ به نمایندگی از شرکت صنایع سرما آفرین ایران و رحیم کلاهدوزاصفهانی و محمدعلی آیت الهی به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10599416
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10982953
آگهی تغییرات شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۳۷۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۹۱۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023211
آگهی تصمیمات شرکت آسیای آرام سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۸۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۳۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۰ مجتبی حسنعلی عراقی به کد ملی ۰۵۳۲۸۷۵۱۷۶ به جای محمدرضا کتابی به کد ملی ۰۰۳۰۰۶۲۹۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و مجید وفاپور به کد ملی ۱۰۹۱۱۰۴۸۲۴ به جای غلامرضا شافعی به کد ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه داریوش حمیدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مجید وفاپور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید آذری به کد ملی۳۵۲۰۷۷۰۷۰۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور مالی و قراردادها چک سفته با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با بخشی از ماده ۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11137056
آگهی تصمیمات شرکت اسکان آیت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738699
آگهی تغییرات شرکت پارسیلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدم ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۱۳۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۲۲۳۰۵۱۰۱۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959952
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۵۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۲۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه فرصت امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان رکن حسابرس صندوق جایگزین موسسه حسابرسی ایران مشهود گردید. مقرر گردید مفاد ماده ۲۲ بندهای (د) و (و) اساسنامه در خصوص حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق، پس از تائید سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یابد: بند (د): به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد. بند (و): به غیر از مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود. نمایندگان از سوی ارکان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل معرفی می‌گردند: نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان ش م ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲به عنوان مدیر صندوق، آقای دکتر احمد پویان فر به شماره ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ معرفی شدند. نماینده شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد ش م ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ به عنوان ضامن نقدشوندگی، آقای دکتر محمد عابد به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ معرفی شدند. نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس صندوق، آقای عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ معرفی شدند. نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان متولی صندوق، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ معرفی شدند. پ۹۵۰۵۲۰۳۷۸۷۱۵۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973271
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فروکرم بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ ۱ با رعایت ماده۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسا برسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی آقای محمد رضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۲۷۵۶۵۳۴۵۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458031
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۴۰۷
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۹۷۶۶ , ۱۲۲ مورخه ۲۷/۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۹ ماده و ۷۷ تبصره و یک امید نامه به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰ با نمایندگی ابوالحسن اعتضاد بروجردی به کدملی ۰۰۴۷۳۵۲۴۲۶ به سمت مدیر صندوق - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ با نمایندگی سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس تا پایان مدت فعالیت صندوق انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۱۳۹۳۲۵۷۵۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712363
آگهی تغییرات شرکت کیمیا الکل زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود تقی پور به شماره ملی ۱۹۷۰۲۳۱۶۹۶ و خانم پگاه سادات مقیمی اصل کیوج به شماره ملی ۰۰۱۸۷۴۸۷۵۹ و خانم معصومه نوروزی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۸۲۵۴۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا بوستانی به کد ملی ۱۷۵۴۲۷۱۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۸۲۴۶۴۱۳۴۳۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991428
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۸۰۰۱/۹۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مهربانی به کدملی ۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. محمد رضا صانعی به کدملی ۴۵۹۰۶۹۹۵۵۹ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ دارای۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ دارای ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال - عباس شجاعی به کدملی ۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ دارای ۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال - فرزاد شهدادفرد به کدملی ۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ دارای ۸۳۵۰۰۰۰۰ ریال - محمد رضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ دارای۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - علی اکبر اورعی به کدملی ۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲ دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد صادق حشمتی به کدملی ۰۰۴۷۳۳۷۶۶۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - نیما جناب به کدملی ۰۰۶۲۶۶۳۵۲۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمود بابائی رهنی به کدملی ۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال - ناصر سنگسر یزدی به کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - فریبرز طاهری به کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۹۸۲ دارای ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال - محمود میوند به کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال - فرشید محبی به کدملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - خسرو لطفی زاده به کدملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال - رضا معصوم زاده به کدملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال - مصطفی اعلایی به کدملی ۱۱۴۱۶۰۷۳۵۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - سیاوش مهدی پور روشن به کدملی ۲۰۶۳۳۴۰۵۸۷ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - رامین حشمتی به کدملی ۳۲۵۵۸۱۰۶۰۴ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - حسین مهربانی به کدملی ۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد رضا صانعی به کدملی ۴۵۹۰۶۹۹۵۵۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال اعضای هیات مدیره به مدت چهار سال به قرار ذیل: محمد رضا گلچین پور با کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ و عباس وفادار با کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ و محمد حسن سعادتیان فریور با کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ و فرزاد شهدادفرد با کدملی ۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ و عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ و علیرضا عطوفی با کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ و عباس شجاعی با کدملی ۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۰۲۳۶۲۳۸۲۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک