اسماعیل جاهدی

آقای اسماعیل جاهدی

کد ملی 3358573362
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1179204
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴
در اجرای مصوبه شماره ۱۱۳۷ مورخ ۹/۲/۹۰ و ۵۹۸۷۹/۹۱ مورخ ۸/۳/۹۱ شورای پول و اعتبار و نامه شماره ۸۱۵۸۳/۹۱ مورخ ۱/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و تنفس‌های مربوطه مورخ ۱۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. شرکت مذکور منحل اعلام و آقای علی اکبر اصغری به کد ملی ۰۰۳۵۷۶۸۸۳۵ و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به کد ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ و آقای اسماعیل جاهدی به کد ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به عنوان هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه همان محل شرکت میباشد و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۱۷۰۴۱۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297949
آگهی تغییرات شرکت باشگاه رفاهی آتیه دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ و افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ و محمدرضا سیدزنوزی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۴۷۸۶۷ و فاطمه عنبرستانی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۱۱۷۵۶ و علی کشاورز به شماره ملی ۲۲۹۹۷۷۵۰۳۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه با کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۰۰۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317677
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تات (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۹۹۳ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰ ساری
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۸/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۹/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) ۱ شرکت سهامی بانک تات به نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی بشماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۹۱۱بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات (سهامی خاص) به نمایندگی آقای کاوه مهرانی بشماره ملی ۲۲۷۹۶۲۲۸۹۱۰ کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۹۱۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ شرکت توسعه سرمایه گذاری تات (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احسان بادپا بشماره ملی ۰۰۷۱۴۲۸۸۸۷ کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۹۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ آقای فردین آقابزرگی بشماره ملی ۰۰۵۳۲۰۸۹۰۰ کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۹۱۱ (از خارج هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی شرکت با امضای منفرد آقای فردین آقابزرگی مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۶۸۸۱۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443720
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب اعضاء هیئت مدیره: آقایان نصر اله علیخانی کد ملی ۴۳۹۱۴۷۲۸۲، عبدالله احمدی کد ملی ۲۸۰۲۳۲۰۹۰۴، حمید رضا کوروش فر کد ملی ۰۰۴۷۰۶۷۶۱۶، رامین سمیع زاده کد ملی ۰۰۵۲۸۳۷۵۴ و مسعود نعلبندیان خوزانی ۰۰۴۶۵۸۷۷۴۸ بسمت هیئت مدیره برای بقیه مدت متصدی انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی قواعد (شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶) بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی بشارتی (بشماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۲۳۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492197
آگهی تغییرات شرکت فولاد ریل دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهنام توتاخانه بناب به شماره ملی ۱۶۸۰۲۴۳۵۱۹ به نمایندگی از شرکت مجتمع احیاء و فولاد دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۵۲۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا احتشامی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۴۲۸۸۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای آتیه دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۰۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. پ۹۳۰۴۰۲۵۴۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492276
آگهی تغییرات شرکت نیروگاهی فولاد دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت کالای دنا کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۲۵۶ به نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ به نمایندگی بهنام تو تاخانه بناب به شماره ملی ۱۶۸۰۲۴۳۵۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه‌ای آتیه دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۰۲۳ به نمایندگی سلمان بیک بشرویه به شماره ملی ۰۹۰۲۴۴۳۶۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۴۰۲۵۱۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588509
آگهی تغییرات شرکت ارتباط شگرف ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۳۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵، به عنوان رییس هیات مدیره و آقای سید مجتبی شفیع پور به شماره ملی ۲۲۴۹۸۲۷۱۱۷ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴، به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضاء رییس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است. پ۹۳۰۶۰۴۵۹۳۹۸۱۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613932
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی پایدار مریان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵، به عنوان رییس هیات مدیره، آقای سیدمجتبی شفیع پور به شماره ملی ۲۲۴۹۸۲۷۱۱۷ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴، به عنوان نایب رییس هیات مدیره، و آقای محمد عبدزاده کنفی به شماره ملی ۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶، خارج از شرکاء، به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضاء رییس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است. پ۹۳۰۶۲۳۱۹۲۱۱۱۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686659
آگهی تغییرات شرکت سفیر امواج آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲بنمایندگی شرکت مهندسین تلاشگران توسعه وتجهیز پایتخت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰بعنوان رئیس هیأت مدیره، خانم طاهره بالی چلندر ۲۲۰۰۱۳۶۶۶۸بنمایندگی شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره، و کریم جلیل نژاد ممقانی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ بنمایندگی شرکت تجارت الکترونیک تات به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهدی عباسی بانی۰۰۶۱۷۲۰۲۴۰ خارج از اعضا ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴بعنوان مدیرعامل، برای مدت دو سال شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره و یک عضو دیگر هیأت مدیره همرامه با مهر شرکت معتبر است. و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضاء رییس هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است. پ۹۳۰۸۱۱۲۳۷۳۶۷۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605384
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و یستر انصار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی به کدملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رامین سمیع زاده به کدملی ۰۰۵۲۸۳۶۷۵۴ و حمیدرضا کوروش فر به کدملی ۰۰۴۷۰۶۷۶۱۶ و مسعود نعلبندیان خوزانی به کدملی ۰۰۴۶۵۸۷۷۴۸ و امیر بالاور به کدملی ۰۰۳۴۸۶۳۵۴۰ و عبداله احمدی به کدملی ۲۸۰۲۳۲۰۹۰۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ امیر بالاور به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله احمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود نعلبندیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816094
آگهی تاسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری تات سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۸۹۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۹۳۹در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: بررسی مطالعه تهیه طرح اجرا احداث توسعه راه‌اندازی اداره شرکتها و موسسات و واحدهای حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اعم از کشاورزی صنعتی تجاری اداری معدنی دامداری دامپروری پرورش و صیدماهی مسکن امور خدماتی مجاز نمایشگاهی و انجام امور بازرگانی مربوط به آن سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکتها و با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها و موسسات تولیدی کشاورزی تجاری صنعتی معدنی بازرگانی مالی و خدماتی (اعم از داخلی و خارجی) و اداره کارخانجات و واحدهای مرتبط با موضوع شرکت اعم از بورسی و غیربورسی اخذ و اعطاء نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات و ضمانت‌نامه از منابع بانکی داخلی و خارجی و اشخاص حقوقی خرید و فروش کالاهای تجاری مجاز واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی اجرا و مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌هایی از قبیل راهسازی سدسازی ساختمان‌سازی پروژه‌های پالایشگاهی تجهیزات دریایی اعم از دولتی و غیردولتی انجام کلیه عملیات مجاز تجاری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای انجام فعالیتهای فوق ضروری باشد شرکت در کلیه مزایده‌های دولتی و غیردولتی در داخل یا خارج از کشور ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای مدیریتی و پشتیبانی از شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی شرکتها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شرکتها شریک براساس مدلهای مختلف بررسی و ارائه مشورتهای لازم انجام سایر اموریکه با اهداف و موضوع شرکت و ایفای نقش مادری در شرکت‌ها مشارکت و پروژه‌های تابعه و وابسته گروه تات ارتباط دارد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی خ۱۳ پ۱۴ ـ کدپستی ۴۱۵۷۸۵۷۸۵۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده‌هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده‌هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۱۷۶۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ نزد بانک تات شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی انصاری به شماره ملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۱۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ شرکت آناهیتا مبل انصار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۱ با نمایندگی آقای مرتضی آرامی‌نیا به سمت نائب ‌رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای محمد انصاری به شماره ملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۲۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ شرکت شهرک صنعتی تات مبل تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۳۰۹۱ با نمایندگی آقای بهمن یزدخواستی به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ با نمایندگی آقای اکبر ترکان به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۶ـ۵ـ شرکت گروه سرمایه‌گذاری تات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۱۹۹۹ با نمایندگی آقای جلال رسول‌اف به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۷ـ۵ـ شرکت افق هور کلا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ با نمایندگی آقای سیدبهاالدین حسینی‌هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۸ـ۵ـ آقای جلال رسول‌اف به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و نامه‌ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد (با دو امضا از سه امضای مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره). ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شماره ثبت ۲۶۰۱۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053050
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه معدن نیرو سمن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۳۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218202
آگهی تغییرات موسسه پایش گستر حساب به شماره ثبت۲۶۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۷/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمید علائی ورکی به شماره ملی۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ و آقای محمود بابائی رهنی به شماره ملی۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ و آقای رضا محمدخانلو به شماره ملی۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ تا تاریخ۳/۷/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حمید علائی ورکی به شماره ملی۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود بابائی رهنی به شماره ملی۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا محمدخانلو به شماره ملی۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا محمدخانلو به شماره ملی۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۵ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۲۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۸۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۳/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340798
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی انصاری به شماره ملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۱۸ و آقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ و آقای حسن عدل خواه به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ و آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۹۴۴۵ و شرکت بانک تات سهامی عام با نمایندگی آقای مرتضی آرامی نیا تا تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10665389
آگهی تاسیس شرکت گسترش سرمایه گذاری تات سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ تحت شماره ۴۰۳۰۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۴۵۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن‌آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن‌آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران و جهان فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه‌های انبوه‌سازی در بخش‌های تجای مسکونی و پیمانکاری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاههای بین‌المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ بخارست خ شهید احمدیان پ۱۵ ـ کد پستی ۱۵۱۳۸۳۶۸۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۱۹۰۳۰۶ مورخ ۱۹/۲/۹۰ نزد بانک تات شعبه مرکزی بخارست پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای علی انصاری به شماره ملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۱۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت آناهیتا مبل تهران بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای فرهاد مشهدی‌محمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رسول برادران‌نقشینه به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای رسول برادران‌نقشینه به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با ۲ امضا از ۳ امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738780
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت ترشیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۸۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰ به عنوان رییس هیئت مدیره محمدرضا سید زنوزی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۴۷۸۶۷ به نمایندگی از شرکت فولاد تیام بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲ به سمت نائب رییس هیئت مدیره مصطفی کیمیائی نسب به شماره ملی ۰۰۴۵۵۱۴۵۹۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۹۰۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۲۲۵۲۰۶۳۴۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754551
آگهی تغییرات شرکت دقایق گستر آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۴۵۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲، به نمایندگی از شرکت بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به سمت رییس هیأت مدیره و مهران صمصامی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۷۷۸۹۰ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ به سمت نائب رییس هیأت مدیره و افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱، به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره، و در غیاب مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۳۰۷۹۰۴۳۶۱۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756317
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت ارتباط شگرف ایرانیان به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده، به سمت نائب رییس هیأت مدیره، و آقای عباس نظری به شماره ملی۴۱۷۱۹۴۴۰۰۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای سعید احمدی زاد به شماره ملی۶۴۶۹۳۳۳۷۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا، آقای مهران صمصامی به شماره ملی۲۸۷۱۸۷۷۸۹۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۳۱۴۴۷۳۱۵۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796598
آگهی تغییرات شرکت روژین تک زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۱۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۹۰۰۹ به عنوان رییس هیأت مدیره، افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶ به سمت نائب رییس هیأت مدیره، بهزاد سرتیبی به شماره ملی۱۷۲۹۹۲۵۸۹۸، به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت ترشیزبه شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۸۹۰۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هیأت مدیره و یک عضو دیگر هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است. ضمنا نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۲۶۲۱۳۹۲۱۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800679
آگهی تغییرات شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲، به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک آینده ش م۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای هادی زحمت کش شورابی شماره ملی ۰۹۱۸۷۴۹۰۸۵ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص کارگزاری بانک آینده ش م ۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای بهروز کلابتونی به شماره ملی ۱۰۶۰۳۳۲۰۴۳به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا ش م۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۲۷۸۶۱۷۲۲۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805583
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ۱ آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۲۲۷۱به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای قاسم خالقی به شماره ملی ۰۰۵۸۵۷۱۹۲۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حسن چراغی به شماره ملی ۳۹۳۲۲۰۵۰۰۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی ۰۰۵۷۶۶۴۱۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رحمان زلفی به شماره ملی ۶۳۶۸۸۶۰۹۱۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۹۹۶۲۵۸۱۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882814
آگهی تغییرات شرکت آکام گستر تیراژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردا گستر ش. م ۱۰۱۰۳۶۵۰۷۶۱ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به نمایندگی از شرکت سفیر امواج آریا ش. م ۱۰۳۲۰۱۴۹۶۰۹ به سمت نائب رییس هیات مدیره و خانم فریده قاسمی نژاد به شماره ملی ۲۲۰۰۴۵۵۰۴۶ به نمایندگی از شرکت دقایق گستر آینده ش. م ۱۴۰۰۳۸۰۴۵۹۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۰۹۶۶۸۱۹۵۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967423
آگهی تغییرات شرکت اعتماد آفرینان آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۲۵۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار آینده با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۳۵۶ بعنوان رییس هیات مدیره، آقای سید علی شفیع پور به شماره ملی ۰۰۶۱۸۱۶۷۶۰ به نمایندگی از شرکت آرتا تجارت خزر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۷۱۵۰ به سمت نائب رییس هیات مدیره و خانم زهرا خوشان باش به شماره ملی ۰۰۴۵۲۱۳۲۱۶ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا باشناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره یا مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۲۴۵۲۱۳۲۳۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995192
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به نمایندگی آقای احمد مرآت نیا به شماره ملی ۰۰۴۳۲۶۹۲۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت روژین تک زرین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۱۱۵۲ به نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰ به نمایندگی آقای سید حامد قنادپور به شماره ملی ۰۰۶۶۴۳۱۳۱۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۹۷۱۶۳۶۸۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072052
آگهی تغییرات شرکت زانوس سازه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲، به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۳۲۴۸۱ به عنوان رییس هیات مدیره، مهران صمصامی به شماره ملی۲۸۷۱۸۷۷۸۹۰، به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶ به سمت نائب رییس هیات مدیره، و مریم نویدی به شماره ملی ۰۶۰۲۶۱۹۹۰۴، به نمایندگی از شرکت اعتماد آفرینان آریا شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۲۵۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره همراه با یک عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۲۴۴۵۴۵۰۵۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120808
آگهی تغییرات شرکت مبین فولاد میلاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۴۰۰۴۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. شرکت فولاد تیام بیستون به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۹۹۷۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. شرکت نیروگاهی فولاد دنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۹۱۶، با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۴۰۰۴۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. شرکت فولاد ریل دنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۷۴۲، با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۴۰۰۴۵۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. شرکت توسعه انرژی پایدار مریان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۲۱۹۹، با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۴۰۰۴۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰، با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۴۰۰۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: شرکت سهامی خاص تامین آتیه کارکنان بانک آینده به نمایندگی جناب آقای محمدرضا سهرابی ش م ۰۰۵۶۴۵۱۵۱۲ دارای ۳۴۰۰۴۵۰۰۰۰۰ریال شرکت سهامی خاص فولاد تیام بیستون به نمایندگی جناب آقای اسماعیل جاهدی ش م ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ دارای ۲۹۹۷۳۰۰۰۰۰۰ریال شرکت سهامی خاص نیروگاهی فولاد دنا به نمایندگی جناب آقای اسماعیل جاهدی ش م ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ دارای ۳۴۰۰۴۵۰۰۰۰۰ریال شرکت سهامی خاص فولاد ریل دنا به نمایندگی سرکار خانم پریسا احمد خانی ش م ۰۰۶۱۶۹۱۳۱۳ دارای ۳۴۰۰۴۵۰۰۰۰۰ریال شرکت سهامی خاص توسعه انرژی پایدار مریان به نمایندگی جناب آقای محمدرضا سهرابی ش م ۰۰۵۶۴۵۱۵۱۲ دارای ۳۴۰۰۴۵۰۰۰۰۰ریال شرکت سهامی خاص مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به نمایندگی جناب آقای هادی زحمتکش ش م ۰۹۱۸۷۴۹۰۸۵ دارای ۳۴۰۰۹۰۰۰۰۰۰ریال شرکت سهامی خاص فناوری اطلاعات امید داده پرداز پاکدشت به نمایندگی جناب آقای بابک مظهری پیر سرابی ش م ۴۹۶۰۲۴۹۷۲۲ دارای ۴۵۰۰۰۰۰ریال پ۹۵۰۸۱۹۸۲۰۶۸۲۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149761
آگهی تغییرات شرکت فراز ماهر آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۱۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زانوس سازه شمال با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۷۳ با پرداخت مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۴۷۵۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: شرکت ره پویان کسب و کار شرق با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۳۵۶ به نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ دارای مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال. شرکت کارپردازان درخشان بیدخت به نمایندگی آقای سلمان بیک بشرویه به شماره ملی ۰۹۰۲۴۴۳۶۰۷ دارای مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال. شرکت توسعه تجارت ترشیز با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۸۹۰۳ به نمایندگی آقای هادی زحمت کش به شماره ملی ۰۹۱۸۷۴۹۰۸۵ دارای مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال. شرکت آرتا تجارت خزر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۷۱۵۰ به نمایندگی آقای هادی زحمت کش به شماره ملی ۰۹۱۸۷۴۹۰۸۵ دارای مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال. شرکت زانوس سازه شمال با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۷۳ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی ۴۴۹۰۰۲۳۰۴۹ دارای مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال. شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۲۵۰۲ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی ۴۴۹۰۰۲۳۰۴۹ دارای مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال. شرکت آتیه اندیشان ویونا با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی ۴۴۹۰۰۲۳۰۴۹ دارای مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال. شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۹۰۰۹ به نمایندگی آقای هادی زحمت کش به شماره ملی ۰۹۱۸۷۴۹۰۸۵ دارای مبلغ ۹۷۵۰۰۰ ریال. پ۹۵۰۹۰۳۵۷۷۸۸۱۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال رسول اف به شماره ملی ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷به نمایندگی از شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷ به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱، به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰، به عنوان نائب رییس هیأت مدیره، و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲، به نمایندگی از شرکت تجارت کالای دنا کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۲۵۶، به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هیات مدیره، و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای نائب رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۱۹۷۴۵۹۹۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263127
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان صنعت سارال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۷۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای عباس صفر پور قادی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۹۹۲۵۵ به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۲۴۸۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت کارپردازان درخشان بیدخت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۳۵ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای محسن جلیلیان به شماره ملی ۳۳۴۱۵۸۰۴۷۶ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار شرق شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۳۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از آن‌ها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۲۹۲۱۰۷۹۶۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268919
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۲۴۸۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای عباس صفرپور قادی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۹۹۲۵۵ به نمایندگی از شرکت کارپردازان درخشان بیدخت با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مهران صمصامی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۷۷۸۹۰ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار شرق با شناسه ملی۱۰۳۲۰۹۰۲۳۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۰۳۷۸۰۴۲۸۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283520
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی کشاورز به شماره ملی ۲۲۹۹۷۷۵۰۳۱به نمایندگی از طرف شرکت سنجش امید آینده (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، و در غیاب رئیس هیات مدیره، با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس و نائب رئیس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۱۱۹۰۷۵۷۵۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297004
آگهی تغییرات شرکت ره پویان کسب و کار شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین نوروزی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۰۵۶۳۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت کارپردازان درخشان بیدخت به سمت نائب رییس هیئت مدیره، و آقای هادی زحمتکش به شماره ملی ۰۹۱۸۷۴۹۰۸۵ به نمایندگی از شرکت فولاد ریل دنا به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از آن‌ها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۱۸۷۵۱۶۹۹۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302958
آگهی تغییرات شرکت کارپردازان درخشان بیدخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هارونیان به شماره ملی ۳۳۵۹۴۶۹۶۳۱، به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲، به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶، به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای رامین صمصامی به شماره ملی ۱۵۵۰۴۲۲۷۳۱، به نمایندگی از شرکت نیروگاهی فولاد دنا ۱۰۳۲۰۶۶۹۹۱۶، به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از آ ن ها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۲۳۳۹۸۲۰۱۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307147
آگهی تغییرات شرکت مهندسین تلاشگران توسعه وتجهیز پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طه حمید درویش به شماره ملی ۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷ به سمت رییس هیأت مدیره اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ به سمت نائب رییس هیأت مدیره پریسا احمدخانی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۹۱۳۱۳ به نمایندگی از شرکت تجارت کالای دنا کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۲۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره، و در غیاب مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۲۵۸۷۳۲۹۱۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک