علی اصغر شهبازی

آقای علی اصغر شهبازی

کد ملی 3341149619
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 606093
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی ملکبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۸۰۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۴۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۷۶ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر ملک به شماره ملی۰۰۴۰۴۷۲۴۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره , شرکت الصراط سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر آرا به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت سروش مبینا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد عبداللهی دارستانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای علی اکبر ملک به شماره ملی۰۰۴۰۴۷۲۴۴۲ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ موسسه حسابرسی مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۰۰۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723937
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ثبت۲۱۹۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ و آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۹۹۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734001
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پولادسهامی خاص به شماره ثبت۴۸۵۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۲۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۵/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر شهبازی به کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا بلورانی به کدملی ۱۵۵۱۷۵۱۶۶۶ و ایرج صیرفیان پور به کدملی ۱۲۸۵۴۰۶۱۵۱ و داریوش علیزاده داغستانی به کدملی ۰۰۳۹۵۱۸۱۵۹ و حبیب اله قدکساز به کدملی ۱۸۶۰۹۲۴۹۹۹ و روشنک امیرعزیزی به کدملی ۰۹۳۷۶۶۴۵۱۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ محمدرضا بلورانی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، ایرج صیرفیان پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۶۴۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757997
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۰۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مشاوره مالی ژرفبین نیکو روش به ش م ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و علیاصغر شهبازی به ک م ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۲۶۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000282
آگهی تصمیمات شرکت سارا بهداشت سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۲۵۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۹۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به ش م ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر شهبازی به ک م ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد شاکرفخر به ک م ۴۷۲۳۵۲۰۰۸۲ و وئام آل مرتضی به ک م ۰۳۸۶۵۴۷۴۸۳ و سارا فخر به ک م ۰۳۸۶۶۱۹۴۵۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ محمد شاکرفخر بسمت رئیس هیئت مدیره و وئام آل مرتضی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کاتوزیان خارج از اعضاء به ک م ۰۰۵۷۰۷۵۳۵۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۶۲۰۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034987
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فولادسازان جم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۳۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر شهبازی به کد ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس ملک لو به کد ملی ۰۴۵۰۳۷۲۵۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد عبدالهی دارستانی به کد ملی ۲۶۵۹۵۰۱۶۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر ملک به کد ملی ۰۰۴۰۴۷۲۴۴۲ و نازآفرین ملک به کد ملی ۰۰۵۷۲۷۷۷۹۶ و حمیدرضا موسوی زاده به کد ملی ۰۶۳۸۲۶۹۸۰۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و نادر دردشیخ ترکمان به کد ملی ۰۰۳۵۴۱۵۸۰۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۶۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078394
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرگانی پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر شهبازی به ش ملی۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۶۰۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110925
آگهی تصمیمات شرکت سامان تجهیز آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۸۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۰۲۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر شهبازی به کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود رحیم زاده ۲۵۹۱۱۱۴۷۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سلطان زاده ۲۸۰۰۴۴۷۹۲۳ بسمت نایب رئیس مدیره و آقای عبدالرحیم محمدی خارکشی ۲۰۹۰۳۲۴۸۷۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۲۱۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150473
آگهی تغییرات شرکت شیرین شهد پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۲۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: قاسمعلی آقازاده نوجه دهی به کدملی ۱۷۲۹۶۱۴۹۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عباس عمران زاده به کدملی ۴۸۴۸۵۳۹۸۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی آقازاده نوجه دهی به کدملی ۱۳۸۰۹۲۵۷۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی اصغر ماندنی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۹۰۸۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره فرشید عمران زاده به کدملی ۰۰۷۸۲۷۸۳۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی علی اصغر شهبازی به کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۰۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298199
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و سرمایه گذاری پترو صنعت پیشروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۱۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر شهبازی با کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس ملک لو با کدملی ۰۴۵۰۳۷۲۵۲۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر ملک با کدملی ۰۰۴۰۴۷۲۴۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نازآفرین ملک با کدملی ۰۰۵۷۲۷۷۷۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد عبدالهی دارستانی با کدملی ۲۶۵۹۵۰۱۶۹۶ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی حسینی با کدملی ۰۰۴۵۹۱۰۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای هادی صفرپور با کدملی ۰۰۳۳۹۶۰۲۷۵ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۳۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450835
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۷۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۰۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر شهبازی شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر علی نژاد شماره ملی ۱۸۱۶۶۱۹۳۲۹ بسمت مدیرعامل و عضو آقای عبدالرضا فیض شماره ملی ۲۲۹۶۴۸۳۸۵۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرحیم رضائیان شماره ملی ۰۰۳۹۵۹۹۴۴۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس قدس شماره ملی ۰۰۴۲۰۲۰۷۳۵ بسمت عضو علی البدل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و قراردادهای داخلی و امور اداری بامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۳۹۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519577
آگهی تغییرات شرکت خدمات پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش را با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر شهبازی به کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: الف شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ ب شرکت مهندسی بازرگانی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱ ج شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۷۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522895
آگهی تغییرات شرکت پویا فرانگار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰بعنوان بازرس اصلی وآقای علی اصغر شهبازی به کد ملی۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. افراد به شرح زیر بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای منصور فرزانه با کد ملی ۱۲۲۹۸۳۰۸۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره وخانم سهیلا فرزانه با کد ملی ۰۰۴۴۴۱۴۱۳۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وخانم شراره فرزانه با کد ملی۰۰۶۸۵۸۶۳۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا و در صورت عدم حضور با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا وکیل قانونی شرکت منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۲۲۳۷۱۱۶۸۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689652
آگهی تغییرات شرکت جاهد شاریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۶۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه اموزشی عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۰۹۵۸۵ و جهاد دانشگاهی کرمانشاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۶۰۰۱ و دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی علم و فرهنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۳۱۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۱۷۵۷۲۳۹۸۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760542
آگهی تغییرات شرکت سه هزارو دویست وده تولیدی توزیعی سهام عدالت شهرستان کرمانشاه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۴۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصویب گردید. ش۹۳۱۰۱۱۲۸۳۴۸۰۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064354
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر شهبازی به کدملی۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080991
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۰ در شرکت مهندسی آوای گل افشان امروز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۸۳۷۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر شهبازی با کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10114282
آگهی تصمیمات شرکت فلک سو پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۲۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف‎بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر شهبازی به کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432217
آگهی تغییرات شرکت گاز خودرو کوهسار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید علیزاده به شماره ملی ۲۱۶۱۲۵۰۴۴۲ و آقای فواد علیزاده به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۰۱۳۴ و آقای فتح اله عبداله زاده مراداغلی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۱۵۲۱۲ تا تاریخ ۱۷/۱۱/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید علیزاده به شماره ملی ۲۱۶۱۲۵۰۴۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فواد علیزاده به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۰۱۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فتح اله عبداله زاده مراداغلی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۱۵۲۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فتح اله عبداله زاده مراداغلی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۱۵۲۱۲ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715820
آگهی تصمیمات شرکت اتوماسیون صنعت سیستم ماد (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۰۷۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۰۴۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر شهبازی به کدملی۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: امید خدیویان آذر به کدملی۱۵۵۲۰۲۹۵۶۵، فواد افشین به کدملی۰۰۴۷۰۱۵۹۰۳، علی مهرپرور به کدملی۰۵۳۲۳۰۲۸۰۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ فواد افشین به سمت رئیس هیئت مدیره و علی مهرپرور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امید خدیویان آذر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10960389
آگهی تغییرات شرکت لیو پاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۰۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196731
آگهی تغییرات شرکت توسعه آلیاژ سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به نمایندگی آقای علی اصغر شهبازی به کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس کرمی راویز به کدملی ۳۰۵۰۸۱۶۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند تصویب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۷۰۶۱۱۱۶۱۱۱۲۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک