سید مهدی مدرسی نیا یزدی

آقای سید مهدی مدرسی نیا یزدی

کد ملی 0033318621
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 556092
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکترونیک ایران سیستمسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۴۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: سید مهدی مدرسی نیا به کدملی۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به سمت بازرس اصلی و حسین مقیمی اسفندآبادی به کدملی۵۰۳۹۸۵۶۷۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی غفاری به کدملی۰۰۴۴۴۳۰۰۲۷ و فریبرز پارسی به کدملی۰۰۴۵۸۲۰۷۱۶ و حسام فضل اللهی به کدملی۰۰۶۲۸۵۹۳۹۰ به نمایندگی از شرکت ایران سیستم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۸۷۱۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۲/۹۰ مصطفی غفاری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فریبرز پارسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از افراد فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۸۴۰۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563207
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه تجارت هرمس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۵۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مهدی مدرسی نیا یزدی به شماره ملی۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مقیمی اسفندآبادی به شماره ملی۵۰۳۹۸۵۶۷۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۳۰/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۹۷۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563236
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اترک راه پیسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهریار عرب زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ و آقای مختار طاهریان به شماره ملی ۱۹۳۰۳۴۴۸۷۲ تا تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۸۸۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650255
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی گلبار نوید بهارسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۱۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۱۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مهدی مدرسی نیایزدی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مقیمی اسفندآبادی به شماره ملی ۵۰۳۹۸۵۶۷۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۵۰۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949154
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و اقتصاد تندر خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۵۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۱۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مهدی مدرسی نیا یزدی به شماره ملی۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات مدیریت جامع نگر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۸۸۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044296
آگهی تغییرات شرکت شادریس یزد سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۳۷۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید مهدی مدرسی نیا یزدی به کد ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد صفر مظفری به کد ملی ۶۱۷۹۲۴۴۷۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۹۰۸۲۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157203
آگهی تغییرات شرکت یزد فاستون سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۴۳۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید مهدی مدرسی نیا یزدی کد ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد صفر مظفری کد ملی ۶۱۷۹۲۴۴۷۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ صورتهای سال مالی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۴ آقای حاج سید محمد امامی میبدی کد ملی ۴۴۸۹۶۱۵۶۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای عبدالله حمزه نو کد ملی ۰۰۴۹۳۶۴۱۸۹ عضو هیئت مدیره بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد لطفی کد ملی ۵۸۸۹۶۷۱۸۲۰ عضو هیئت مدیره بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و آقای سید اسد امامی میبدی کد ملی ۴۴۳۳۳۸۶۱۱۱ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چکها و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و امضا اوراق عادی به عهده مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۹۰۵۵۷۴ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412230
آگهی تغییرات شرکت رواق روشن مهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۵۵۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای سید مهدی مدرس نیایزدی با کد ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی عبادی برنا با کد ملی ۲۷۵۳۹۴۶۱۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۰۶۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412412
آگهی تغییرات شرکت رایان پژوهان کاوش سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۰۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۰۲۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی مدرسی نیایزدی به کد ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین آسیائی به کد ملی ۱۷۵۰۲۷۲۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461873
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران صالح با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۴۶۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد لطفی با کدملی۵۸۸۹۶۷۱۸۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهدی مدرسی نیا با کدملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان هادی زادصالح با کدملی ۰۰۵۵۱۶۹۵۲۱ و مهدی زادصالح با کدملی ۰۰۶۲۱۹۹۳۰۷ و خانمها شریفه ترکیان ایورقی با کدملی ۱۵۳۲۴۸۰۷۰۳ و اکرم زادصالح با کدملی ۰۰۵۷۲۱۴۶۴۶ و الهه زادصالح با کدملی ۰۷۸۳۴۸۶۳۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۸۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707322
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای همراه کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۳۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ آقای سید محمدرضا بقال به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۴۳۰۶ به عنوان بازرس علی البدل، آقای سیدمهدی مدرسی نیایزدی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۰۲۹۱۸۱۰۴۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712977
آگهی تغییرات شرکت ارتباطی کام کار سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۱۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی مدرسی نیا یزدی به کد ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای لقمان سینکا کریمی به کد ملی ۶۲۷۹۵۵۰۹۹۰ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۸۶۸۷۹۴۲۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1733374
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سنجیده روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ به سمت بازرس اصلی و سیدمهدی مدرسی نیا با کدملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۲۳۵۴۸۷۷۷۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218212
آگهی تغییرات شرکت برودتی نیک پندار مهرآفرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۹۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مهدی مدرسی نیایزدی به شماره ملی۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس اصلی , خانم شعله قلیجانی به شماره ملی۳۲۳۰۷۰۶۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10598979
آگهی تصمیمات شرکت ایران سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۵۷۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۸۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. سیدمهدی مدرسی نیایزدی به کدملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ بسمت بازرس اصلی و حسین مقیمی اسفندآبادی به کدملی ۵۰۳۹۸۵۶۷۷۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037709
آگهی تغییرات شرکت خاک رنگبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۹۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه سنجیده روش آریا شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهدی مدرسی نیا یزدی کدملی۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند پ۹۵۰۷۰۴۸۳۳۳۸۵۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167478
آگهی تغییرات شرکت نخ رنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیدعلی فتحی به شماره ملی:۴۲۸۱۱۸۸۱۴۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید احد امامی میبدی شماره ملی ۴۴۲۰۱۴۶۲۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر خان بیکی به شماره ملی: ۴۵۷۹۹۴۹۵۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه یکی از اعضا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهدی مدرسی نیا یزدی شماره ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۱۴۷۴۱۵۲۹۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189915
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی عقیق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از:۱ آقایان حاج نصر اله شریف فرد به شماره ملی ۴۴۳۱۳۷۲۰۲۴ و علی شریف فرد به شماره ملی۴۴۳۳۲۶۹۴۷۶ و آقای لقاء شریف فرد به شماره ملی۴۴۳۱۴۳۶۳۵۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ موسسه سنجیده روش آریا به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهدی مدرسی نیا یزدی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۱۸۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۹۲۳۵۷۹۳۳۳۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک