محمدرضا توکلی زاده

محمدرضا توکلی زاده

کد ملی 0033302081
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1682259
آگهی تغییرات شرکت نستله ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و منوچهر بیات به شماره ملی ۲۲۹۴۹۳۸۹۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: ژاک رنه دومنیک نیجکنز، محمود امیری به شماره ملی ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱، ایوز مانگارت، پییر شفلبرگر، یاسر عبدالملک، محمد رضا توکلی زاده بشماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۱۰ دیماه ۱۳۹۲ شرکت تصویب گردید. پ۹۳۰۸۰۷۸۳۷۸۴۳۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423088
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی زرین خراسان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۸۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: پرویز رسول هارونی به کد ملی ۰۰۴۱۱۷۵۷۱ بسمت بازرس اصلی و سیدعلی محمدمیردهقان تفتی به کد ملی ۴۴۵۹۴۲۰۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا توکلی زاده به کد ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ و سیدمحمدعلی حاجی میرزائی به کد ملی ۴۴۶۹۴۷۴۷۴۶ و موسی محکی به کد ملی ۰۰۴۴۶۶۹۰۲۱ و حسن رضایی فر به کد ملی ۶۵۰۹۷۰۴۵۶۰ و احسان شرکت به کد ملی ۰۷۰۰۲۹۱۳۰۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ محمدرضا توکلی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدمحمدعلی حاجی میرزائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احسان شرکت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071950
آگهی تصمیمات شرکت تهران بوران سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۹۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی به ش ملی۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا توکلی زاده به ش ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ و علیرضا عزیزی به ش ملی ۰۰۴۱۶۱۳۷۳۲ و محمدارضا بوترابی به ش ملی ۰۰۴۱۰۵۸۳۴۸ به سمت اعضای اصلی و سهراب صناعی به ش ملی ۰۰۳۹۶۵۰۱۰۳ و مجید مایل افشار به ش ملی ۰۰۴۱۵۷۳۸۷۰ به سمت اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ محمدرضا توکلی زاده سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا عزیزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بوترابی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750807
آگهی تغییرات شرکت صنایع کانی اهن توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۴۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضاتوکلی زاده بشماره کدملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ و آقای احمدبلبل تربتی بشماره ملی ۰۷۰۲۲۶۶۳۱۰ و آقای محمدجوادجوادبلبل تربتی بشماره کدملی ۰۷۴۸۳۸۲۵۳۴ برای مدت ۲ سال انتخاب وآقای محسن کاملان فلاح بعنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضاماموریان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۲۹۷۴۹۵۹۶۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821257
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجید مایل افشار به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۳۸۷۰ و علیرضا عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۱۳۷۳۲ و آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۸۷۸۶۶۵۲۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926425
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین زعفران مشرق زمین درتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۰۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کشت و تولید زعفران، گیاهان دارویی و تولیدات گیاهی- فرآوری و بسته بندی کلیه محصولات کشاورزی، دامی و باغی- صادرات و واردات محصولات کشاورزی، دامی، گیاهی و باغی-توسعه و آموزش در زمینه کشاورزی و دامداری - انجام امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، واردات و صادرات هرگونه کالا- تهیه و توزیع کلیه نهاده های کشاورزی و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشاورزی، دامداری و باغی، مواد اولیه، تجهیزات، تاسیسات و ماشین آلات به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور- توسعه مکانیزاسیون ساخت، خرید، واردات و صادرات ماشین آلات کشاورزی و دامداری - ایجاد، توسعه، راه اندازی و مشارکت در انواع پروژه های بازرگانی، صنعتی - بسته بندی محصولات کشاورزی و دامی در داخل و خارج از کشور- اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در حوزه فعالیت های شرکت و یا اعطای نمایندگی و یا عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی – اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و سپرده گذاری جهت شرکت - اجرای برنامه های آموزشی و ترویج کلیه فرآیند محصولات کشاورزی، باغی و دامی-برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور – زمینه سازی جهت ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت - توسعه زمین در مقیاس وسیع و تهیه طرح های توسعه در قالب موضوع فعالیت شرکت - تهیه طرح های توجیهی و مطالعات امکان سنجی با توجه به بازار هدف - کلیه فعالیتهای تجاری، کشاورزی، صنعتی و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کالا های مجاز _ فعالیت در زمینه تولید، بسته بندی، خرید، فروش، توزیع، پخش و حق العمل کاری کالاها – واردات، صادرات، نگهداری کالاها و انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی و ترخیص کالا - تهیه کالا از تولید کنندگان و توزیع آن در سراسر کشور – مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی – شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی، خصوصی و عقد قرار داد و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تربت حیدریه - خیابان فردوسی شمالی - فردوسی ۳۱ روبروی چاپخانه قدس پلاک ۹ ساختمان امید طبقه اول کدپستی ۹۵۱۸۹۱۷۱۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۶۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸/۵۲۶۸ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه تربت حیدریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره - آقای مهدی اخلاقی پور به شماره ملی ۰۸۵۹۷۶۵۸۰۶ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای غلامرضا کریمی به شماره ملی ۰۷۰۳۵۱۴۲۸۸ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت - آقای مسعود صباغ زاده تربتی به شماره ملی ۰۷۰۲۴۶۵۴۱۰ بعنوان عضو هیأت مدیره - آقای منوچهر مالکی به شماره ملی ۰۷۰۰۴۷۸۴۲۶ بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای ثابت مدیرعامل آقای غلامرضا کریمی و متغیر رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا توکلی زاده و عضو اصلی هیئت مدیره آقای مسعود صباغ زاده تربتی همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو نامه ها و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدناصر نوریان به شماره ملی ۰۷۰۲۳۳۷۷۰۶ به عنوان بازرس اصلی و سید حمید محمدی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۷۷۷۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه خراسان برای مدت یکسال جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۰۲۸۹۶۱۱۷۶۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238834
آگهی تغییرات شرکت کانیاران طوس خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمدرضا توکلی زاده بشماره کد ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ بسمت رئیس هیات مدیره - خانم میترا کوزه کنانی بشماره کد ملی ۰۰۴۰۵۱۸۲۴۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره - خانم لیلا توکلی زاده بشماره کد ملی ۰۴۵۲۵۲۷۶۶۱ بسمت عضو هیات مدیره - آقای محسن کاملان فلاح بشماره کد ملی ۰۹۳۲۹۸۶۹۴۳ (خارج از سهامدار) بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اسناد و ارواق بهادار و تعهداور شرکت و عقد قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۱۴۵۱۰۷۶۹۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609132
آگهی تغییرات شرکت گسترش پایدار داتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی زوار به شماره ملی ۰۹۳۷۴۳۲۹۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای منصور آقا حامی ضعفاء به شماره ملی ۴۴۳۱۳۴۱۴۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای رضا ذره پرورمقدم به شماره ملی ۰۹۳۹۲۲۳۰۴۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۳۷۳۹۴۳۵۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630272
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فروسیلیس دشت بزرگ نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۴۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ خانم لیلا توکلی زاده به شماره ملی ۰۴۵۲۵۲۷۶۶۱ آقای امیرعلی توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۲۹۶۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای محمدناصر ابراهیمی زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۹۷۴۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن کاملان فلاح به شماره ملی ۰۹۳۲۹۸۶۹۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - ش۹۶۰۷۰۴۶۵۱۲۹۵۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680444
آگهی تغییرات شرکت سیمان زاوه تربت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۵۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه آئین آگاهان حساب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه آگاهان تراز توس با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرعلی توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۲۹۶۱ و آقای محمود رضائی به شماره ملی ۰۷۰۱۵۱۶۴۴۵ و آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ و آقای محمدمهدی صبوحی به شماره ملی ۰۸۸۸۵۱۴۸۷۵ و آقای احمد بلبل تربتی به شماره ملی ۰۷۰۲۲۶۶۳۱۰ و آقای خلیل زنجیری به شماره ملی ۰۷۰۲۲۴۶۳۱۱ و آقای سید علی اصغر موسوی به شماره ملی ۰۷۰۲۳۴۵۱۸۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی اکبر حسینعلی زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۱۹۸۲۷۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۸۰۷۲۷۷۱۶۳۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002767
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری طوس داشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۸۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا توکلی زاده به کدملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ حسین حسین پور به کدملی ۶۵۱۹۷۶۴۳۵۳ محمدرضا حسین پور به کدملی ۶۵۱۹۸۰۱۵۳۴ و خانمها میترا کوزه کنانی به کدملی ۰۰۴۰۵۱۸۲۴۸ و عصمت توکلی به کدملی ۶۵۱۹۸۰۱۸۳۶ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای افشین احمدی فرد به کدملی ۰۹۴۱۸۳۰۶۳۲ و خانم مهتاش ملائی مقدم به کدملی ۰۹۳۴۳۷۶۴۸۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۲۰۸۶۲۹۹۴۴۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005116
آگهی تغییرات شرکت شمش منیزیم میناکاوان پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان زاوه تربت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۵۴۳۰به نمایندگی آقای محمد مهدی صبوحی به شماره ملی۰۸۸۸۵۱۴۸۷۵ آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ آقای خلیل زنجیری به شماره ملی ۰۷۰۲۲۴۶۳۱۱ آقای امیرعلی توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۲۹۶۱ آقای محمدناصر ابراهیمی زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۹۷۴۹۷۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا سماواتیان به شماره ملی ۳۲۵۶۷۷۰۰۹۶ به سمت بازرس اصلی خانم زهره مرادی به شماره ملی ۰۷۹۳۴۶۷۶۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۲۰۹۹۸۶۴۵۰۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012619
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان درتاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۴۶۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۵۸۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور.جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان ها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشورگسترش مبادله هیأت های تجاری و اقتصادی بین دو کشور.انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط. مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می شود.برگزاری گردهمایی ها و همایش ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.همکاری و تشریک مساعی با اتاق های متقابل در کشور مقابل. کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران.اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل. انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-مفتح جنوبی-خیابان شهید دکتر مفتح-کوچه افشار-پلاک ۸-طبقه چهارم-واحد ۱۲ کدپستی ۱۵۷۳۷۱۳۷۳۶ اولین مدیران : آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ به سمت اصلی عضو هیئت مدیره-آقای سیداکبر رسولی به شماره ملی ۰۶۸۰۳۰۸۴۷۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره-آقای مجید محمد نژاد به شماره ملی ۰۷۰۲۴۲۳۹۸۱ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره -آقای احمد زمانیان یزدی به شماره ملی ۰۷۳۱۶۴۲۱۷۱ به سمت عضواصلی هیئت مدیره -آقای مجید جلیلی بشاشی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۲۳۴۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره-آقای رحمان قره باش به شماره ملی ۲۰۳۰۷۵۳۴۸۳ به سمت عضواصلی هیئت مدیره-آقای بهمن ایری به شماره ملی ۲۲۳۹۹۷۲۱۵۷ به سمت عضواصلی هیئت مدیره -آقای عبدالناصر یلمه به شماره ملی ۴۹۷۹۰۷۱۷۸۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره-آقای حکیم آل جلیل به شماره ملی ۴۹۷۹۵۸۵۵۷۴ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره -آقای محمد صمدی به شماره ملی ۵۹۱۹۵۰۶۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره-خانم آمنه سلیمانی به ک م ۴۸۹۹۱۶۹۸۰۹بسمت دبیر خارج اعضا -آقای عبد الحلیم ماهری به شماره ملی ۶۲۸۹۶۱۴۳۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس و یکی از نواب رییس همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود.کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس یا دبیر سرکار خانم آمنه سلیمانی با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود. آقای امین یزدانی به شماره ملی۰۶۸۰۳۴۹۸۲۰ بسمت بازرس اصلی وآقای ارازگلدی قدرتی به شماره ملی۲۰۳۱۳۳۶۶۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. بموجب مجوز شماره ۱۵۵/۴۳/ص مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران آگهی شد. اختیارات مدیر موسسه : طبق اساسنامه پ۹۷۰۲۱۵۸۳۹۴۰۸۵۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082800
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری گروه دوستداران دانشگاه و سلامت خراسان رضوی در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۱۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۶۲۰۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: برابر مجوز شماره ۶۲۳۴/۲۲/۳۸ مورخه ۶/۳/۱۳۹۷ استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای تشکل غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی عام المنفعه و داوطلبانه بوده ودرموضوع بهداشت و سلامت با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. پس از اخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ محله سناباد ـ خیابان دانشگاه ـ خیابان ابن سینا ـ پلاک ۳۵ ـ طبقه زیرزمین ـ کدپستی ۹۱۳۸۹۱۳۳۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محسن شرکاء به شماره ملی ۰۰۳۹۸۵۲۶۵۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی مهرابی بهار به شماره ملی ۰۸۷۰۹۵۱۲۵۴ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامحسن خدائی به شماره ملی ۰۸۷۲۵۷۹۲۸۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا عباس زادگان به شماره ملی ۰۹۳۱۴۱۳۰۹۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فتانه کلاهان به شماره ملی ۰۹۳۲۲۷۰۸۶۷ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عباس عباس زادگان به شماره ملی ۰۹۳۲۸۲۳۱۵۷ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه طیبه احدیان به شماره ملی ۰۹۳۸۴۷۲۷۱۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد چوپانکاره به شماره ملی ۰۹۳۹۲۲۲۲۴۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه رضا هاتفی اولائی به شماره ملی ۰۹۳۹۲۲۶۳۷۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیداحمد سادات مادرشاهی به شماره ملی ۰۹۳۹۲۵۶۲۶۶ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه جمیله حمیدی ازغدی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۵۸۵۹۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عبداله بهرامی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۵۶۴۸۷ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید مستشاری به شماره ملی ۳۲۵۵۵۶۷۴۵۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدحسین واحد به شماره ملی ۴۴۵۹۶۲۸۱۳۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محسن شرکاء به شماره ملی ۰۰۳۹۸۵۲۶۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مصطفی مهرابی بهار به شماره ملی ۰۸۷۰۹۵۱۲۵۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره غلامحسن خدائی به شماره ملی ۰۸۷۲۵۷۹۲۸۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره فتانه کلاهان به شماره ملی ۰۹۳۲۲۷۰۸۶۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره عباس عباس زادگان به شماره ملی ۰۹۳۲۸۲۳۱۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد چوپانکاره به شماره ملی ۰۹۳۹۲۲۲۲۴۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره رضا هاتفی اولائی به شماره ملی ۰۹۳۹۲۲۶۳۷۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره جمیله حمیدی ازغدی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۵۸۵۹۵ به سمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره عباس عباس زادگان به شماره ملی ۰۹۳۲۸۲۳۱۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمید مستشاری به شماره ملی ۳۲۵۵۵۶۷۴۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سیداحمد مادر شاهی به شماره ملی ۰۹۳۹۲۵۶۲۶۶ به سمت بازرس اصلی ـ طیبه احمدیان به شماره ملی ۰۹۳۸۴۷۲۷۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. ش۹۷۰۳۲۹۴۷۹۳۲۱۹۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254055
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ریلی بین المللی سپهر زاوه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۲۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و نامه شماره ۷۵۶۵۹/۳۱ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آئین آگاهان حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده عباسی به شماره ملی ۰۷۰۳۶۱۲۷۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سیمان زاوه تربت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۵۴۳۰ به نمایندگی آقای محمد رضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ آقای محمودرضائی شماره ملی ۰۷۰۱۵۱۶۴۴۵ آقای محمدناصر ابراهیمی زاده شماره ملی ۰۷۰۹۷۴۹۷۰ اقای نوراله یاراحمدی شماره ملی ۰۹۳۷۶۵۳۶۴۰ آقای محی الدین صبوحی شماره ملی ۰۹۴۲۶۴۴۵۲۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۸۴۵۷۷۱۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290898
آگهی تغییرات خیریه جامعه یاوری خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و به استناد نامه شماره ۶۷۹۵۳/۹۷/۹۲۰ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ مدیریت بهزیستی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین شافعی به شماره ملی ۰۸۸۹۴۹۹۲۷۶ عضو اصلی آقای مجید محمدزاده طبسی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۰۴۹۰ عضو اصلی آقای حسین محمودی خراسانی به شماره ملی ۰۹۴۰۳۵۳۱۷۲ عضو اصلی آقای حمید طیبی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱ عضو اصلی آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی ۰۰۳۳۳۰۲۰۸۱ عضو اصلی آقای علی دادور به شماره ملی ۰۸۳۹۳۹۳۷۰۹ عضو اصلی خانم بهجت هرمززاده به شماره ملی ۰۹۳۳۶۲۷۳۶۱ عضو اصلی آقای ناصر صادقی به شماره ملی ۰۹۳۳۶۱۸۹۲۱ عضو علی البدل آقای رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی ۰۹۴۰۱۷۹۶۴۴ عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای علی کبیر به شماره ملی ۳۶۷۰۱۴۹۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود پشمچی به شماره ملی ۰۷۹۳۱۱۴۸۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۸۰۶۹۵۵۲۱۶۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک