احمد فیاض بخش

احمد فیاض بخش

کد ملی 0032943131
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1252997
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به نمایندگی رضا عبادزاده سمنانی به شماره ملی ۰۰۹۴۱۷۸۶۸۲۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲ به نمایندگی محمدعلی شکراللهی حسن باروق به شماره ملی ۰۰۳۹۱۱۰۶۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۰۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360591
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی نصرت رحیمی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی عبدالناصر همتی به شماره ملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی حسین آفریده به شماره ملی ۰۸۲۹۲۸۷۴۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی جلیل ابراهیم پور به شماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره. محمدمهدی نیازمند به شماره ملی ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴ به سمت دبیر هیئت مدیره. محسن شاهین به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۲۹۶۴ به مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید. تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با یک نفر از اعضای گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۸۱۷۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فیاض بخش به کد ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بعنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی به کد ملی ۴۷۲۳۶۵۶۰۲۲ بعنوان نماینده موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بعنوان نماینده شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای عزیز دولتخواه دولت سرا به کد ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نجات امینی به کد ملی ۳۹۹۰۷۲۰۲۸۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۸۴۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418618
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۱۷۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۳ سید محمدرضا آیت اللهی به ک. م ۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای موسی رفان ک. م ۲۳۷۱۸۰۵۵۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان احمد فیاض بخش ک. م ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ و مجتبی غروی ک. م ۰۳۸۳۵۶۴۰۵۰ و اصغر آریانی پورسردرود ک. م ۰۰۴۶۰۳۶۳۷۷ سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای سیاوش قهوه چیان ک. م ۲۹۷۱۶۷۷۳۵۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۹۶۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693517
آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۱۱۹۲۹۸/۹۳ مورخ ۱/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله محمد قلیها کد ملی ۴۳۲۳۸۹۳۰۱۹به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای روح ا … خدارحمی کد ملی ۳۹۶۱۱۴۶۷۹۹ به نمایندگی از بانک صادرات به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد جعفری قزل حصار کد ملی ۰۰۶۶۵۵۱۸۵۴ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد فیاض بخش کد ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید سعید حسینی کد ملی ۵۸۰۹۶۱۴۵۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محسن قادری کد ملی ۰۵۵۸۹۳۰۷۱۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل یا دونفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۰۳۷۰۴۷۵۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734703
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالایش گاز خارگ درتاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۵۰۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۹۹۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: الف ـ موضوعات اصلی: احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی همانند گوگرد، متان، بوتان، پروپان، پنتان و مواد سنگین تر، متانول، اتیلن، مونو اتیلن گلایکول و هر نوع مواد حلقوی یا خطی و یا هر نوع ماده شیمیایی مشابه میباشد. تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با سایر شرکتها. خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی.خرید سهام.خرید شرکتهای تولیدی و خدماتی.خرید و فروش انجام عملیات خدماتی و بازرگانی در حدود موضوع شرکت. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،خیابان پاشا ظهری، خیابان دژم جو، شماره ۴۰ کدپستی ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۶۸۵/۶۰/۳۲ مورخ ۱۷/۹/۹۳ نزد بانک ملی شعبه ملی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت پتروشیمی خارگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ و نمایندگی نصرت رحیمی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی حسین آفریده به شماره ملی ۰۸۲۹۲۸۷۴۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جلیل ابراهیم پور به شماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: محمد مهدی نیازمند به شماره ملی ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴ به عنوان بازرس اصلی. مهین شاهرضا به شماره ملی ۰۸۷۰۳۱۵۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۲۴۴۵۳۷۴۲۸۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836808
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید باقری خیرآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزان توسعه تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت نظم آوران شایسته سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۲ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10131082
آگهی تغییرات موسسه بنیاد شریف به شماره ثبت ۲۰۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ و آقای علی عبداللهیان باروق و آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ و آقای محمدمسعود آقامحمدحسین تجریشی به شماره ملی ۰۰۳۳۹۰۶۸۵۸ و آقای محمود شیری به شماره ملی ۴۳۲۱۸۹۴۲۳۹ و آقای رضا ویسه به شماره ملی ۴۸۹۷۹۵۴۰۵۳ و آقای اکبر ترکان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۲۰۰۴۶ تا تاریخ۶/۷/۹۱. در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148203
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مشاور انرژی با مسئولیت محدود بشماره ثبت۳۳۳۴۸۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به شماره شناسنامه ۶۲۳۶۷ تاریخ تولد ۳/۱۲/۴۱ فرزند ابوالقاسم با پرداخت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد سعیدی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ به شماره شناسنامه ۵۵ تاریخ تولد ۱/۹/۴۱ فرزند رضا با پرداخت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594540
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری‌های نوین نیکان شریف بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۴۱۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۰۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به شماره شناسنامه ۶۲۳۶۷ تاریخ تولد ۳/۱۲/۴۱ فرزند ابوالقاسم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد سعیدی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ به شماره شناسنامه ۵۵ تاریخ تولد ۱/۹/۴۱ فرزند رضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۸۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد سعیدی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ و آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ و آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۶۶۳۷. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد سعیدی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۶۶۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد لاجوردی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۶۶۳۷ بسمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک قدس (غرب) خ هرمزان ک ۱ پ ۵ کدپستی ۱۴۶۶۷۷۳۳۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10948227
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ و هیئت مدیره ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ و ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: حشمت اله نظری به کدملی ۴۵۶۹۲۴۶۲۹۱ به نمایندگی از بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد فیاض بخش به کدملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت کارون به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۴۵۶۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد روشن به کدملی ۰۰۵۲۱۸۷۲۷۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از ۲۳/۲/۹۱ برای مدت ۲۳ سال تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807049
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۹۲۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر هادی کاظمی به کدملی ۶۳۱۹۸۵۳۲۱۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره. - آقای دکتر احمد فیاض بخش به کدملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. - آقای دکتر پیرحسین کولیوند به کدملی ۵۸۴۹۵۲۲۲۶۳ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره. - آقای دکتر شاهین محمد صادقی به کدملی ۵۴۷۹۸۸۹۸۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیأت مدیره. - آقای دکتر محمد نقی طهماسبی به کدملی ۳۹۷۹۱۸۱۰۵۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره. برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۱۳۱۷۸۸۲۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107501
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۶۸۲/۱۲۲مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اعلامیه تبدیل مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت، تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۵، طبقه ۴، کدپستی: ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۵می باشد. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به دو میلیارد سهم عادی هزار ریالی با نام می‌باشد. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شخص حقوقی شماره ثبت اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت شرکت لیزینگ ایران و شرق به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ به نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ رئیس هیات مدیره شرکت ایران و شرق به شماره ثبت ۳۰۴۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به نمایندگی آقای سیدمحسن فاضلیان شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ نایب رئیس هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ به نمایندگی آقای ابوالفضل کزازی به شماره ملی۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس به شماره ثبت ۵۳۳۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ به نمایندگی آقای میثم بلگوریان به شماره ملی۲۵۹۴۵۷۵۳۷۲ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶عضو هیات مدیره و مدیرعامل. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. حضور اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد، از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است. مجامع عمومی با رعایت مفاد قانون تجارت بصورت زیر تشکیل می‌شوند: مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی برای رسیدگی به موارد ذیل تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیات مدیره، تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه‌ی آنها، تعیین روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام، سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد ذیل تشکیل می‌شود: تغییر در مفاد اساسنامه، تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)، انتشار اوراق بهادار دارای حق رای یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت. اندوخته قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. موارد انحلال اختیاری شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضاء هیات مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه شرکت: هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ بمبلغ ۱۱۸٫۹۱۰٫۰۴۷٫۹۸۲ریال بشرح ذیل می‌باشد: بدهی جاری ۱۱۷٫۹۲۰٫۴۹۰٫۱۳۰، بدهی غیر جاری ۹۸۹٫۵۵۷٫۸۵۲ جمع ۱۱۸٫۹۱۰٫۰۴۷٫۹۸۲ریال است و شرکت فاقد هرگونه بدهی احتمالی میباشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۸۱۲۴۲۷۴۰۷۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443323
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان هفت اقلیم در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۸۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۸۱۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور مربوط به ایجاد و احداث هر نوع ساختمان و ایجاد شهرک و طرح های انبوه سازی مسکن و احداث مجتمع های بزرگ و چند منظوره در داخل و خارج از کشور فعالیت در کلیه زمینه های مرتبط با صنعت گردشگری اعم از ساخت، بهره برداری و مشاوره مجتمع های توریستی، اقامتی، پذیرایی و مجموعه های زنجیره ای انجام خدمات فنی و مهندسی، ساخت و مدیریت ساخت، راه اندازی و بهره برداری و همچنین ایجاد مجتمع های صنعتی و معدنی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه خدمات بازرگانی اعم از واردات، صادرات و همچنین تولید صنعتی مواد و مصالح، ابزار و ماشین آلات در حوزه ساخت وبهره برداری از مجتمع های فوق اجاره، خرید و یا احداث هر نوع کارخانه و خطوط تولید ماشین آلات که برای انجام موارد فوق ضرورت داشته باشد. تأمین منابع مالی از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری (ایرانی و خارجی) خرید و مشارکت در سهام شرکت های داخلی و خارجی و تأسیس شرکت های جدید و اخذ و اعطاء هرگونه نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور ایجاد سازمان مورد نیاز برای فروش و ارائه خدمات پس از فروش واحدهای تولیدی یا تملیکی ایجاد هرگونه سازمان برای امور بهره برداری و نگهداری از ساختمان ها و خطوط تولیدی و سایر تجهیزات سایر فعالیت های مجاز ساختمانی، بازرگانی و صنعتی و معدنی که در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ قلهک ـ کوچه کیانژاد ـ خیابان شهید مطهری ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۱۳۷۳۳۵۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد و تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۵۱۵/۹۵/۱۰۰۵ مورخه ۲۷/۱۱/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: شرکت سرمایه گذاری پارس تدبیر پاریز بشماره ثبت: ۱۰۶۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای محسن جلال پور بشماره ملی: ۲۹۹۱۳۹۶۵۶۳ حافظ کمال هدایت بشماره ملی: ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد فیاض بخش بشماره ملی: ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره امین جلال پور بشماره ملی: ۲۹۹۳۹۳۱۵۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره محمدجلال مآب بشماره ملی: ۲۹۹۱۳۹۹۵۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد روشن به شماره ملی ۰۰۵۲۱۸۷۲۷۶ به سمت بازرس علی البدل موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. طبق مجوز شماره ۱۱۷۸۰, ۱۲۶, ۹۵۲ مورخه ۲۶/۱۱/۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آگهی گردید پ۹۶۰۳۰۲۳۵۹۶۴۷۴۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504992
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به نمایندگی از شرکت اسکان آیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۴۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سیدعلی فیروزآبادی به شماره ملی۴۷۲۳۶۶۲۳۷۵ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعباس نوربخش به شماره ملی ۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۹۸۶۰۵۸۴۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14103202
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نشانی سرزمین هیچستان در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۸۰۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۹۲۰۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی و مدیریتی و مشاوره و اجرایی در زمینه ای سی تی،، داده پردازی و تجارت الکترونیک. تولید و ارایه و پشتیبانی کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه کسب و کارهای پلتفرمی، هوش تجاری و سیستم های عصبی، کلیه نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری رایانه ای کاربردی اعم از موبایل و رایانه و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت. خرید و فروش اینترنتی انواع کالا و خدمات مجاز تجاری و تخصصی به صورت تحت شبکه یا تحت وب یا برنامه های کاربردی موبایل. انجام امور مربوط به بازاریابی مجاز غیرشبکه ای و غیرهرمی و غیرالکترونیکی. انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت. شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیرتخصصی داخلی و خارجی. برگزاری سمینار ها و کنفرانس های مرتبط با موضوع شرکت. ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه های موضوع فعالیت شرکت. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. افتتاح انواع حساب بانکی و اخذ دسته چک و وام و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ دکتر علی شریعتی ـ کوچه میثاق پنجم ـ خیابان دکتر علی شریعتی ـ پلاک ۲۷۸ ـ طبقه دوم ـ واحد جنوب غربی کدپستی ۱۵۶۳۹۳۶۶۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸/۹۷/۱۰۰۵ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان با کد ۱۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن جلال پور به شماره ملی ۲۹۹۱۳۹۶۵۶۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد جلال مآب به شماره ملی ۲۹۹۱۳۹۹۵۵۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین جلال پور به شماره ملی ۲۹۹۳۹۳۱۵۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد پاشائی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۹۲۱۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احسان میرزانژاد جیرهنده به شماره ملی ۰۰۷۳۲۷۵۲۵۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۱۱۵۵۳۷۳۷۶۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107491
آگهی تغییرات شرکت نوآوران فناوری‌های همگرای شناختی زیستی اطلاعات و نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فیاض بخش به شماره ملی: ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ و رضا کلانتری نژاد به شماره ملی: ۰۰۷۰۶۴۷۲۴۰ و سید روح اله میرامینی به شماره ملی: ۰۰۷۵۱۰۵۴۹۷ به نمایندگی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۴۱۳۲۹۰۳۰۲۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185565
آگهی تغییرات انجمن مدیریت ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۷۴۰۴۵/۳ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۸۲۵۶۹ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدرستین به شماره ملی ۲۱۸۱۲۹۴۸۸۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. مجید قاسمی ش م۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس شعری مقدم ش م ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حیدر مستخدمین حسینی ش م ۵۳۰۹۸۰۳۲۵۴ به سمت خزانه دار منوچهر منطقی ش م۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به عنوان عضو اصلی رضا صحرایی ش م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به عنوان عضو اصلی و مجتبی خسروتاج ش م۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱ به عنوان عضو علی البدل و بهرام سبحانی ش م ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ و احمدفیاض بخش ش م ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های انجمن مدیریت ایران انتخاب شد. پ۹۷۰۶۰۴۵۹۵۵۴۱۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187394
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای شاپور خستو به شماره ملی ۰۵۳۱۹۹۸۳۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید زمانی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۵۲۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت همکاران ارزش آفرین کیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۹۶۱۹ با نمایندگی آقای علی نوریان به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیام افضلی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۲۹۱۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره، انتخاب شدند، آقای مجید زمانی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۵۲۱۲ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و اداری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۰۴۵۰۷۷۸۸۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220478
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹، به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۵۳۵۰، به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱، به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵، به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای شاپور خستو به شماره ملی ۰۵۳۱۹۹۸۳۵۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ آقای آدریان جوهانز باکر به شماره فراگیر ۹۹۸۶۹۷۲۹، به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای پر بریلیوت به شماره فراگیر ۹۹۸۶۹۷۶۰، به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای مانوئل استوتز به شماره فراگیر ۷۲۶۹۷۳۵۲، به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱، به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره (در غیاب هر یک از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۶۳۷۰۵۳۳۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک