جهانگیر ذوالفقاری

آقای جهانگیر ذوالفقاری

کد ملی 3257745303
50
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

شرکت های جهانگیر ذوالفقاری

تولیدی صنعتی توانگر کرج
تولیدی صنعتی توانگر کرج
1
توسعه قطعات الیکا
توسعه قطعات الیکا
1
بوتان یکتا بیتا
بوتان یکتا بیتا
1
1
1
1
گروه توسعه بوتان
گروه توسعه بوتان
1
تولید قطعات پیشرفته آریا
تولید قطعات پیشرفته آریا
1
فن اوران اطلاعات سیوان
فن اوران اطلاعات سیوان
1
عمران گسترش پلیمر پویا
عمران گسترش پلیمر پویا
1
مجتمع کشت و صنعت سعید کشت اصفهان
مجتمع کشت و صنعت سعید کشت اصفهان
1
نامیکاران
نامیکاران
1
گروه کرد
گروه کرد
1
ابزار سرا
ابزار سرا
1
ساختمانی گلچین سازه آ رمان
ساختمانی گلچین سازه آ رمان
1
الکترونیک هسته ای
الکترونیک هسته ای
1
چینی کرد
چینی کرد
1
کاشی کرد
کاشی کرد
1
بازرگانی بین المللی سی بی ران
بازرگانی بین المللی سی بی ران
1
توسعه بازرگانی بوته
توسعه بازرگانی بوته
1
نو آوران شیشه سپنتا
نو آوران شیشه سپنتا
1
تاجران
تاجران
1
کار آمای
کار آمای
1
خدمات مسافرت هوایی فراز سیر نور
خدمات مسافرت هوایی فراز سیر نور
1
آرمان راه برد
آرمان راه برد
1
گروه مقام ارکان دامنه ماد
گروه مقام ارکان دامنه ماد
1
بهسازین تهران
بهسازین تهران
1
توسعه صادرات و واردات کریم
توسعه صادرات و واردات کریم
1
تولیدی بازرگانی دماوند کولر
تولیدی بازرگانی دماوند کولر
1
ملامین سازه آسیا
ملامین سازه آسیا
1
گسترش پلاستیک
گسترش پلاستیک
1
آذر گل باف
آذر گل باف
1
تولیدی آرین ماهتاب گستر
تولیدی آرین ماهتاب گستر
1
نورافشان صنعت
نورافشان صنعت
1
انیس رامین
انیس رامین
1
بهساز صنعت ایرانیان
بهساز صنعت ایرانیان
1
مهرگان شبکه آفاق
مهرگان شبکه آفاق
1
مشترک ارزش کاوان آینده
مشترک ارزش کاوان آینده
1
کیا الکترود شرق
کیا الکترود شرق
1
فرآورده های متالورژی پودر ماد صنعت
فرآورده های متالورژی پودر ماد صنعت
1
تصمیم نگاران پیشتاز
تصمیم نگاران پیشتاز
1
صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده
صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده
1
کبیر لوله دره شهر
کبیر لوله دره شهر
1
زمرد سرام
زمرد سرام
1
آرمان آروین پارس
آرمان آروین پارس
1
بسیط کرمان
بسیط کرمان
1
فولاد آریا هادی
فولاد آریا هادی
1
گنبد کویر کریمان
گنبد کویر کریمان
1
تتا
تتا
1
با درآمد ثابت تصمیم
با درآمد ثابت تصمیم
1
خاک و سنگ
خاک و سنگ
1
راه و ساختمان خارادژ
راه و ساختمان خارادژ
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 646709
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی توانگر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۱۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۰۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصومه مدیرروستا به ک م ۰۳۲۱۲۳۳۱۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله توانگررنجبر به ک م ۰۳۲۲۴۷۰۸۸۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۳۱۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651979
آگهی تصمیمات شرکت رگولاتور ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۱۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651980
آگهی تصمیمات شرکت بوتان یکتا بیناسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۱۴۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693496
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولیدی صنعت و هنر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۱۱۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای جهانگیر ذوالفقاری با کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حجتاله توانگررنجبر با کدملی ۰۳۲۲۴۷۰۸۸۹ حسین توانگررنجبر با کدملی ۰۳۲۰۵۴۰۰۷۳ و خانم مرضیه توانگررنجبر با کدملی ۰۳۲۰۰۹۰۵۶۶ ۳ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ آقای حسین توانگررنجبر بسمت رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه توانگررنجبر بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و حجتاله توانگررنجبر بسمت عضو هیئتمدیره شرکت تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء آقای حسین توانگررنجبر و مرضیه توانگررنجبر همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۱۴۱۱۲۴۱ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693792
آگهی تصمیمات شرکت آبکوه سامانسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۸۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۵۲۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934163
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات پیشرفته آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۲۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۷۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن میرجعفری به شماره ملی۰۰۴۱۲۴۹۳۴۸ و آقای داود عربوند به شماره ملی۰۳۲۱۴۸۳۲۵۱ و شرکت بهسازین تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی سماور چی نوتاش تا تاریخ۱۶/۰۳/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محسن میرجعفری به شماره ملی۰۰۴۱۲۴۹۳۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود عربوند به شماره ملی۰۳۲۱۴۸۳۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهسازین تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی سماور چی نوتاش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بیوک علیمراد لو به شماره ملی۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۶/۰۳/۱۳۹۳ ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۰۹۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943049
آگهی تصمیمات شرکت فناوران اطلاعات سیوان سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۷۸۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۰۱۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۱۳۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046113
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلیمر پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حجت اله رنجبر به شماره ملی ۰۳۲۲۴۷۰۸۸۹ و معصومه مدیررستا به شماره ملی۰۳۲۱۲۳۳۱۶۶ و مهدیه توانگررنجبر به شماره ملی۰۳۲۰۵۴۰۰۸۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ مهدیه توانگررنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۳۵۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093562
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع کشت و صنعت سعید کشت اصفهان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۳۶۸۴۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۱۵/۷/۱۳۹۱ تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است: آقایان جواد مدلل و محمدمهدی مدلل و مسعود مدلل و سعید مدلل و خانم عفت ارزانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ شرکت به تصویب رسید. هیئت مدیره از بین خود آقای جواد مدلل به شماره ملی۳۲۵۱۰۸۶۰۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و اقای مسعود مدلل به شماره ملی۳۲۵۱۴۶۰۲۳۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید رشیدی به شماره ملی۶۴۱۹۴۸۸۹۸۲ خارج از اعضای به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبراست. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ش۱۶۶۴۶۹۳ ثبت میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096721
آگهی تصمیمات شرکت نامیکاران (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۰۴۷ به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۰۰۴۸۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۶/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ و جهانگیر ذوالفقاری کدملی۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۶۶۴۹۸ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120215
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۶۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313162
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ و شماره ثبت ۱۹۰۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری ش م ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۶۵۰۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340863
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلچین سازه آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۱۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شهناز اقبال شیرایه به شماره ملی۲۵۹۲۴۴۳۲۳۱ و خانم سیده سپیده حسینی آجی بوزایه کدملی۰۰۱۳۸۸۵۸۶۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه آرمان راه برد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۲۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381525
آگهی تغییرات شرکت الکترونیک هسته‌ای سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۱۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568525
آگهی تغییرات شرکت چینی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه کرد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ و شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ و شرکت کاشی کرد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی ارمان راهبرد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۷۳۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568526
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه کرد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ و شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ و شرکت چینی کرد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۴۲۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603797
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی سی بی ران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۰۸۸۹۱۷۷۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621320
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی بوته شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید علیرضا رمزگویان با کدملی۰۰۵۳۰۰۸۰۲۲، سید هادی احمدی با کدملی۰۰۶۹۲۱۹۰۳۶ و مسعود کرمانی با کدملی ۱۲۸۴۴۳۷۵۸۲ بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ و آقای جهانگیر ذوالفقاری با کد ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۵۹۹۲۵۷۶۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409629
آگهی تغییرات شرکت ارش کمال نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه سعیدی به شماره ملی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جمال سعیدی به شماره ملی به سمت رئیس هیئت مدیره آرمان سعیدی به شماره ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و عضد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره (رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۶۸۸۰۱۷۳۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9552098
آگهی تصمیمات شرکت تاجران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9628889
آگهی تصمیمات شرکت کارامای سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767785
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی فراز سیرنور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۲۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۶۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدولی علی نژادشوکی به شماره ملی ۶۳۰۹۶۱۴۹۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994236
آگهی تصمیمات شرکت آذر گل باف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرکان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998695
آگهی تصمیمات شرکت گروه ساختمانی ماد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ابوالحسن مظفری به کد ملی ۰۰۳۷۶۲۸۰۹۷ و بیژن پاکنهادکمانگر به کد ملی ۳۷۳۱۷۶۲۹۳۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۰ بیژن پاکنهادکمانگر بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین خانجانی به کد ملی ۰۴۹۲۵۲۵۸۵۴ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابوالحسن مظفری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها متفقا با امضاء مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10019403
آگهی تصمیمات شرکت بهسازین تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی سماورچی نوتاش به کدملی ۰۰۴۵۰۷۶۱۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محسن میرجعفری به کدملی ۰۰۴۱۲۴۹۳۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، داود عربوند به کدملی ۰۳۲۱۴۸۳۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با دو امضاء از سه امضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055752
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات و واردات کریم سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۳۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۶۴۲۹۸۸۰۴۶۱ و خانم فریده جهان آرا به شماره ملی ۱۸۲۷۸۷۰۵۷۵ و خانم زهرا کریمی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۵۳۴۷۳ و آقای محمدصادق کریمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۰۵۲۸۱ و آقای محمدابراهیم کریمی به شماره ملی ۰۰۸۴۰۵۹۲۷۳ تا تاریخ ۳/۷/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۶۴۲۹۸۸۰۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریده جهان آرا به شماره ملی ۱۸۲۷۸۷۰۵۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا کریمی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۵۳۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق کریمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۰۵۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم کریمی به شماره ملی ۰۰۸۴۰۵۹۲۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۶۴۲۹۸۸۰۴۶۱ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055924
آگهی تصمیمات شرکت آسو بار تجارت سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۰۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م ۱۰۱۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم آسوبار به ک م ۲۶۳۱۴۰۲۸۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آرزو کریملی به ک م ۲۶۳۰۰۱۱۶۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116891
آگهی تغییرات شرکت ملامین سازه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140035
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلاستیک سهامی خاص بشماره ثبت ۷۵۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332700
آگهی تصمیمات شرکت آذر گل باف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگرد ذوالفقاری به ک م۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529767
آگهی تصمیمات شرکت آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874671
آگهی تصمیمات شرکت نورافشان صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: داود عربوند به کدملی ۰۳۲۱۴۸۳۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۸۸۳ به نمایندگی احد شعبانی به کدملی ۰۳۲۰۳۹۱۶۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صغرا معروفی به کدملی ۰۰۴۴۳۵۰۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شاهین افتخاری اصلی به کدملی ۰۰۷۱۵۰۵۷۹۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و بهادار با دو امضاء از چهار امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ۴ ۷ و ۱۰ تا ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11008543
آگهی تغییرات شرکت انیس رامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۹۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088620
آگهی تصمیمات شرکت بهساز صنعت ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۶۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۷۹۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود یارندی به ش ملی ۰۰۴۶۲۰۱۳۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۸۸۳ به نمایندگی سیدمجید تقوی سنگدهی به ش ملی ۲۰۹۲۴۳۹۵۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین افتخاری اصلی به ش ملی ۰۰۷۱۵۰۵۷۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و داود عربوند به ش ملی ۰۳۲۱۴۸۳۲۵۱ به سمت مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با دو امضاء از چهار امضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مربوط به بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۰ تا ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118814
آگهی تغییرات شرکت مهرگان شبکه آفاق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663946
آگهی تغییرات شرکت مشترک ارزش کاوان آینده صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۷۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۴ ومجوز۱۰۹۶/۱۲۲مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ بانمایندگی محمد اصولیان باکدملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ ضامن نقد شوندگی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ بانمایندگی محمد اصولیان باکدملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ متولی شرکت سبدگردان کاریزما با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ بانمایندگی فریدون زارعی باکدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ حسابرس موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۹۰۷۴ ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بانمایندگی جهانگیرذوالفقاری با کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ پ۹۴۱۱۲۷۶۰۳۷۹۸۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856657
آگهی تغییرات شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به نمایندگی آقای کیهان مهام با شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری با شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۶۳۵۶۶۵۰۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036971
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های متالورژی پودر ماد صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به نمایندگی آقای مجتبی علی میرزائی به کد ملی (۰۰۴۴۹۴۲۷۴۵) بسمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و موسسه آرمان راهبرد به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی (۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳) بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین و انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۰۴۵۱۷۸۵۶۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092261
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتاز درتاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۹۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۰۲۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق : از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق : تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، پلاک ۲۱۴، برج ونوس، طبقه ۴، واحد۸ کدپستی ۱۴۳۵۹۱۶۱۴۸ سرمایه صندوق : سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۲۶۰ میلیون ریال می باشد. توضیح اینکه سرمایه صندوق شامل۱۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز با نام یک میلیون ریالی و ۹۰۲۶۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی با نام یک میلیون ریالی است. میزان سهم الشرکه هریک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مرتضی سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. مهدی نجفی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. سجاد سیاح به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. سعید شیرزادی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. محسن شهیدی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. ارکان صندوق: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸ با نمایندگی محمد صفری به کد ملی ۰۰۶۳۹۳۵۶۵۱ به سمت مدیر صندوق و شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵ با نمایندگی محسن محمدی به کد ملی ۰۰۸۰۰۵۰۵۷۳ به سمت مدیر ثبت صندوق و شرکت سبدگردان پاداش سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ با نمایندگی کورش شمس به کد ملی ۰۴۵۰۱۸۱۴۷۲ به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات ...، با امضاء دو نفر از آقایان مرتضی سامی ، احسان خوشبختی و محمد صفری به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محمد صفری و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار صندوق ، روزنامه دنیای اقتصاد می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. طبق مجوز شماره ۱۲۳۳۶/۱۲۲ مورخه ۷/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253067
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به استناد مجوز شماره ۱۴۱۷۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ تمدید گردید ارکان صندوق به شرح زیرانتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به نمایندگی آقای افشین عزیزیان به شماره ملی ۲۹۳۹۱۴۵۳۱۸ به سمت مدیر صندوق و شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به نمایندگی آقای افشین عزیزیان به شماره ملی ۲۹۳۹۱۴۵۳۱۸ به سمت ضامن نقد شوندگی و شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت متولی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت حسابرس پ۹۵۱۰۲۲۶۵۵۱۶۴۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279418
آگهی تغییرات شرکت کبیر لوله دره شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای نوذر میر به شماره ملی ۴۵۵۹۶۴۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۰۹۹۶۲۶۷۰۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دره شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685493
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز و صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ با نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری باکدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای علی اکبر زند باکدملی ۰۴۹۱۴۸۸۲۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۰۹۸۶۳۲۸۴۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724457
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۱۰۳۹/۶۹ مورخه ۲۰/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی۰۰۳۶۰۷۱۸۰۳با پرداخت مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی۰۰۳۳۸۵۶۲۷۳ با پرداخت مبلغ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱با پرداخت مبلغ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی ۲۵۹۱۰۶۵۴۳۸ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی۱۲۶۲۹۱۰۲۹۳ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمهدی تیموریان به شماره ملی۰۰۵۸۱۳۵۱۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۷۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۷۲۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جواد راثی نوجه دهی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمصطفی جان نثاری ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیروس شمسی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد بهنام دائی مژدهی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر ذوالفقاری ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود رجائی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی آقا عزیزی برزکی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مسلمی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی تیموریان ۲۱۷٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا ارجمندی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۳۰۴۹۶۷۲۳۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816076
آگهی تغییرات شرکت بسیط کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. ب روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ج ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۰۲۴۱۱۷۱۷۷۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825080
آگهی تغییرات شرکت فولاد آریا هادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ الف ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بانمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری بشماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند ج روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۳۰۳۹۴۴۱۶۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857843
آگهی تغییرات شرکت گنبد کویر کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ با نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. ج روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۱۶۷۹۰۶۹۴۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858752
آگهی تغییرات شرکت تتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۹۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم مستامه روانی پور به شماره ملی ۳۵۰۰۲۷۳۵۴۸ آقای حمید چایچی مقدم به شماره ملی ۲۲۹۷۵۰۸۷۶۱ خانم سوگل خاکباز به شماره ملی ۱۲۷۲۱۵۲۸۵۵ خانم صدف خاکباز به شماره ملی ۲۲۸۲۲۳۷۲۷۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه آرمان راهبرد به شماره ثبت۱۹۰۷۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری و به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل قانونی و آقای ابوالقاسم قربانی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۲۳۹۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تتا منتهی به دوره مالی ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۱۱۶۳۳۷۷۷۳۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883419
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم درتاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۴۰۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۹۴۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. بموجب مجوز شماره ۳۱۱۰۳/۱۲۲مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می باشد مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان خوارزمی ـ خیابان ملاصدرا ـ پلاک ۲۱۴ ـ برج ونوس ـ طبقه چهارم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۱۴۳۵۹۱۶۱۴۸ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸ با نمایندگی محمد صفری کد ملی ۰۰۶۳۹۳۵۶۵۱ به سمت مدیر صندوق. شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵ با نمایندگی محسن محمدی کد ملی ۰۰۸۰۰۵۰۵۷۳ به سمت مدیر ثبت صندوق. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ با نمایندگی مسعود بختیاری سوجبلاغی کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به سمت متولی صندوق. مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری کد ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت حسابرس صندوق. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... به امضای دو نفر از سه نفر آقایان مرتضی سامی، احسان خوشبختی و محمد صفری به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمد صفری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۲۹۲۰۵۲۸۲۹۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949763
آگهی تغییرات شرکت خاک و سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و خانم سهیلا احمدی با کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۶۴۸۸۱۳۷۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204629
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان خارادژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۵۸۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل اله قربانی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۰۲۰۲۴۲۰ لطف اله قربانی چگنی به شماره ملی ۶۱۳۹۷۰۶۸۵۸ مرتضی کمالوند به شماره ملی ۴۰۷۲۰۷۵۷۹۵ سینا قربانی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۲۰۴۸۹۰ منصوره چنگیزی به شماره ملی ۴۰۷۲۵۵۵۶۷۳ عبدالکریم آرین به شماره ملی ۴۰۷۲۹۹۵۶۲۲ مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی ۶۱۳۹۷۰۶۸۷۴ تا تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فضل اله قربانی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۰۲۰۲۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره لطف اله قربانی چگنی به شماره ملی ۶۱۳۹۷۰۶۸۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی کمالوند به شماره ملی ۴۰۷۲۰۷۵۷۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره سینا قربانی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۲۰۴۸۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره منصوره چنگیزی به شماره ملی ۴۰۷۲۵۵۵۶۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالکریم آرین به شماره ملی ۴۰۷۲۹۹۵۶۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی ۶۱۳۹۷۰۶۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. - موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ و با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به عنوان بازرس اصلی، عبالدله موسی زاده به شماره ملی ۱۶۷۱۱۱۳۱۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۶۱۷۷۲۶۹۵۵۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک