علی‎اصغر نجفی‎مهری

علی‎اصغر نجفی‎مهری

کد ملی 3255670659
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 591024
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ماشین آلات و مواد اولیهسهامی خاص به شماره ثبت۵۳۱۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۲۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۷۳۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707753
آگهی تغییرات شرکت تهران سیمین فر سهامی خاصشماره ثبت ۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۸۳۲۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آزمون سامانه شماره ثبت ۱۱۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری بشماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تاریخ ۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۳۳۶۱۱۱۷۱۳۶۹۲۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938199
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم هزاره سوم میلاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۳۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۱۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون سامانه به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۷۳۵۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973816
آگهی تصمیمات شرکت آتیه امین آبان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازرس اصلی و اصغر نجفی مهری به کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۳۰۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067088
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی آباتن صنعت کارا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازرس اصلی و و علی اصغر نجفی مهری به کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن ابطحی به کدملی ۰۰۴۰۱۴۷۹۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سینا درخشان جهرمی به کدملی ۲۲۹۹۰۰۷۳۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر واعظ فخری به کدملی ۱۲۸۵۳۹۱۴۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۱۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095797
آگهی تغییرات شرکت سات شید سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۲۳۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون سامانه به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر نجفی مهری بشماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۵۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149128
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۶۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۷/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ازمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری بشماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۱۳۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152981
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۲ در شرکت تهران سیمین فر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۸۳۲۳ که در تاریخ ۲۶/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شماره ثبت ۱۱۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش۱۶۹۳۲۷۹ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212154
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۷۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مسعود حاجی حسن خونساری به شماره ملی ۳۹۳۲۴۹۷۸۲۱ و محمدرضا زاغیان به شماره ملی ۱۲۸۷۸۴۲۳۸۰ و ساسان سلاجقه به شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۹۲۸۵ و عبدالمجید شهلایی به شماره ملی ۲۲۹۶۵۲۶۴۸۹ و بیزن کریمی ثباتی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۱۸۴۵۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۰۹۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233518
آگهی تغییرات شرکت خدماتی خط پست و نیروگاه پیمانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۹۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون سامانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری با کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۲۸۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261173
آگهی تغییرات شرکت سارا زر سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۰۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری به کد ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا زارع به کد ملی ۲۴۳۰۰۴۶۵۹۸ و غلامرضا زارع به کد ملی ۲۴۳۲۳۶۵۵۸۵ و خانم سیمین استوار به کد ملی ۲۵۱۱۷۵۰۰۳۱. پ۱۷۴۳۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275639
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۳۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل: آقای بهرام صدقیانی به شماره ملی۰۷۹۳۱۳۱۸۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالحسن برادران مقیمی به شماره ملی۰۹۳۱۲۶۰۳۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صفاری به شماره ملی۰۰۳۲۲۴۶۳۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی ایران دریپ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر رامین افشار به شماره ملی۰۰۴۰۹۴۸۹۵۱ بسمت مدیرعامل و آقای رضا رامین افشار به شماره ملی۰۰۷۱۲۵۰۹۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها بامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با حق توکیل غیر و در غیاب رئیس هیئت مدیره بامضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با حق توکیل بغیر با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۹۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292673
آگهی تغییرات شرکت ارمان سلکت جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون سامانه به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی کد ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۵۶۶۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341061
آگهی تغییرات شرکت رهنمون اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. آقایان محمدسعید حاجی غفاری بشماره ملی۰۰۷۴۹۲۳۸۵۴ و محمد شریفی بشماره ملی۰۰۷۴۹۴۰۱۸۱ و محمد تشکری بشماره ملی۰۰۶۳۸۵۹۸۱۵ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ج موسسه حسابرسی آزمون سامانه بشماره ثبت۱۱۴۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ و آقای علی اصغر نجفی مهری بشماره ملی۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۳۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561132
آگهی تغییرات شرکت لادیز الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۱۸۱۹۶۹۸۱۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585571
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیستمهای یورتان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۲۹۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازرس اصلی وآقای علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۲۴۳۶۱۵۳۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588868
آگهی تغییرات شرکت صدرا پروفیل تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون سامانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری با کد ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۶۰۴۷۱۹۱۲۴۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626065
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر غدیر سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۳۷۳۶۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۳ و ۱۲/۵/۹۳ شرکت فوق الذکر تصمیمات و تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده: ۱ آقایان سید مرتضی مرتضایی بنمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین ملا حسین آقا بنمایندگی از شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسدالله فرشاد بنمایندگی از شرکت بین الملل صنعت پارس و محمود دلیلی شعاعی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و اردشیر عسکری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای غلامرضا قمیشی از خارج هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. ۳ حسابرسی آزمون سامانه ش ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری ش ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت معرفی شد. ۵ ترازنامه شرکت بتاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورت حساب و زیان انباشته و صورت گردش وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. ش۱۸۶۸۷۷۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662815
آگهی تغییرات شرکت بین المللی راهکارهای هوشمند ساختمانی آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آزمون سامانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغرنجفی مهری دارای کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۲۳۴۶۵۲۶۲۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672395
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سفید گچساران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۸۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی شهدی کومله به شماره ملی ۰۰۵۵۲۰۹۷۶۹ و آقای مصطفی عطاپورمشهد به شماره ملی ۰۹۴۰۶۶۰۹۹۷ و آقای علی زاده باقری به شماره ملی ۴۲۳۰۴۱۹۳۸۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شماره ثبت ۱۱۴۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰واحد ثبتی تهران به نمایندگی آقایان سیدعبدالرضا (فرهاد) نوربخش با شماره ملی ۱۸۱۸۶۷۸۹۴۲ علی اصغر نجفی مهری با شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید عبدالرضا (فرهاد) نوربخش با شماره ملی۱۸۱۸۶۷۸۹۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲و ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۷۳۰۳۶۱۵۹۸۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675878
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون سامانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری با کدملی۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهان فولاد غرب با شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸ شرکت جهان صنعت فولاد اخوان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۱۴۰ شرکت مجتمع فولاد اردکان با شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۴۸۷۶۳ آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کدملی۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ آقای مهرداد مصیب زاده با کدملی۰۰۱۳۶۸۸۸۰۴ پ۹۳۰۸۰۳۱۶۵۴۳۸۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678138
آگهی تغییرات شرکت مارپیچ باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه آزمون سامانه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد مومی وند به شماره ملی ۵۸۴۹۷۱۵۰۷۱ تا تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ و خانم معصومه مومی وند به شماره ملی ۳۲۵۸۵۶۲۲۴۵ تا تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ و خانم زهرا مومی وند به شماره ملی ۳۲۵۶۸۳۱۹۰۷ تا تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ و آقای مراد مومی وند به شماره ملی ۵۸۴۹۷۱۴۴۵۶ تا تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۵۵۳۰ سرپرست ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9635584
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایران دریپ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به کدملی۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674396
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون سامانه به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9863508
آگهی تصمیمات شرکت گازهای صنعتی پیشرفته شرق سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۵۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۰۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدابوالحسن برادران مقیمی به کدملی ۰۹۳۱۲۶۰۳۹۶ و بیوک آقاصحاف امین به کدملی ۱۳۷۰۶۵۴۳۹۱ و علیرضا صحاف امین به کدملی ۰۰۵۹۹۱۳۶۱۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ سیدابوالحسن برادران مقیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، بیوک آقاصحاف امین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا صحاف امین به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادها با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423835
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران خاورمیانه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۲۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۶۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به کد ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس حیدری منفرد به کد ملی ۰۴۵۰۹۳۲۹۶۶ یوسف ریاضی به کد ملی ۰۰۴۱۴۴۷۸۱۶ محمد رییسی به کد ملی ۰۰۳۹۱۳۲۱۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513445
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی تهران افراسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۳۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712458
آگهی تصمیمات شرکت کاسپین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۸۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به کد ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد عبدلی به کد ملی ۴۵۹۰۸۹۹۶۴۷بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا عبدلی به کد ملی ۰۰۴۹۶۵۲۱۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج آذری خارج از اعضا به کد ملی ۰۰۴۹۶۵۰۰۴۱ بسمت مدیر عامل و مهرزاد صالحی به کد ملی ۰۰۵۲۲۶۰۱۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10728251
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آزمون سامانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ ۵/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالرضا (فرهاد) نوربخش به کدملی ۱۸۱۸۶۷۸۹۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین قاسمی روچی به کدملی ۰۰۳۵۱۱۶۱۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر نجفی مهری به کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر از اعضا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. و گزارشات حسابرسی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و کلیه چکهای صادره و از حسابهای جاری موسسه نزد بانکها و هر گونه برداشت از حسابهای سپرده نزد بانکها با امضاء دو نفر از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872578
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آریا نوین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به کدملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز عسکری به کدملی ۰۰۳۵۳۶۲۰۱۴ و مسعود خواص صفت به کدملی ۰۰۴۷۳۴۱۴۷۵ و گلنوش پورمحمدی به کدملی ۲۵۹۱۸۱۹۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10923304
آگهی تصمیمات شرکت تولید لوازم مداد پنوماتیک و هیدرولیک بادران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۷۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر نجفی‎مهری به کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978199
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به ش ملی۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ و شرکت دوده صنعتی پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ و شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ و شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487612
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی مارپیچ باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مومیوند به شماره ملی ۳۲۵۵۹۴۳۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل معصومه مومیوند به شماره ملی ۳۲۵۸۵۶۲۲۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره زهرا قلخانباز به شماره ملی ۰۰۴۶۹۱۷۳۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۰۴۵۲۰۱۳۱۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک