بهمن اصلانی

آقای بهمن اصلانی

کد ملی 3255143586
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 716903
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآبادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۷/۵/۹۳. در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۰۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716908
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورناسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶۰۵ با نمایندگی آقای عبداله رنجبر تا تاریخ ۷/۵/۹۳. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۰۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888081
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا برخورداری به شماره ملی ۰۰۷۳۳۴۵۹۸۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲. ۳ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۹۴۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914619
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳ در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۷۱۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316108
آگهی تغییرات شرکت تجارت مواد اولیه ایرانیان شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه برمک پلاک ۹، طبقه اول کدپستی ۱۵۱۶۶۳۸۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فرتاش عطاپور به کد ملی ۰۰۴۰۸۳۳۴۶۱ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. بهمن اصلانی به کد ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. علینقی جعفری گواسرایی به کد ملی ۲۶۹۰۹۵۰۷۰۷ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: محمدحسین علیپورجدی به کد ملی ۰۰۶۲۸۸۹۴۷۸ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال فریس عطاپور به کد ملی ۰۰۵۹۸۸۸۱۱۳ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال فرتاش عطاپور به کد ملی ۰۰۴۰۸۳۳۳۴۶۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال بهمن اصلانی به کد ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال علینقی جعفری گواسرایی به کد ملی ۲۶۹۰۹۵۰۷۰۷ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال. پ۱۷۶۶۸۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362658
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مزرعه شبان شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۴۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیمان نادری به کد ملی ۱۲۸۴۹۹۲۴۲۱ به نمایندگی گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهمن اصلانی به کد ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و صدرالدین بهرامی به کد ملی ۲۲۱۹۶۵۹۹۴۱ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت حامی یاسین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدسعید بتولی به کد ملی ۰۰۸۱۵۸۰۰۴۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۲۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380288
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبداله رنجبر با کد ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و امیراردشیر لاریجانی با کد ملی ۲۱۴۱۸۶۱۰۳۹ و بهمن اصلانی با کد ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۱۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675778
آگهی تغییرات شرکت کشتار گاه صنعتی طیور سپیدان آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس وفادار کد ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان عبداله رنجبر کد ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و بهمن اصلانی کد ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ و امیر اردشیر لاریجانی کد ملی ۲۱۴۱۸۶۱۰۳۹ برای مدت ۲ سال بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۰۳۴۸۹۵۷۵۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536708
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۲/۷/۹۳. در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602291
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری محیا گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا به شماره ملی ۲۰۶۲۴۶۹۵۹۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۵/۹۱. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113012
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات طیور گستر طلایی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۱۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۲۷۱۸۰۱۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208794
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مزرعه شبان با مسئولیت محدود بشماره ثبت۵۰۳۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۳۹۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بهمن اصلانی به کد ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال افزایش داد. شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸ به نمایندگی پیمان نادری افشار با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۴ ریال افزایش داد. احمدرضا رستمی به کد ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهمن اصلانی و احمدرضا رستمی و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین (به نمایندگی پیمان نادری افشار). موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ پیمان نادری افشار به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین به سمت رئیس هیئت مدیره و بهمن اصلانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا رستمی به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک قلیچ خانی به کد ملی ۰۰۶۲۰۰۳۴۵۳ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709043
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رنجبر به ش ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و سیدمحمد احمدیان به ش ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و یداله رنجبر به ش ملی ۲۱۴۲۷۱۸۰۱۹ و بهمن اصلانی به ش ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ و مریم ابدی به ش ملی ۰۰۴۰۱۷۰۱۳۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد احمدیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یداله رنجبر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959035
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ تا تاریخ ۶/۵/۱۳۹۳. در تاریخ ۰۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442250
آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی و صنایع آشامیدنی طهورا نوش شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله رنجبر کدملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر اردشیر لاریجانی کدملی ۲۱۴۱۸۶۱۰۳۹ به سمت مدیرعامل آقای بهمن اصلانی کدملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اسناد و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۶۰۳۰۲۸۷۱۳۴۸۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040305
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و انبارداری طلوع فجر سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۱۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علینقی جعفری گواسرائی ش. م ۲۶۹۰۹۵۰۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن دانشوری ش. م ۶۱۹۹۸۲۹۹۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی نظری ش. م ۵۹۳۹۸۹۸۴۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهمن اصلانی ش. م ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اسناد و قرادادها با امضاءرئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۷۰۲۳۱۵۹۹۹۰۶۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک