مرتضی نوبخت

مرتضی نوبخت

کد ملی 3255142350
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 578812
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی حصر فضاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۱۵۷۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609920
آگهی تصمیمات شرکت توسعه داران امیدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۶۸۴۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626494
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریزسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آزادراه امیرکبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حبیبی کوهرودی و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای خیراله محمدیان و شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ با نمایندگی آقای علی اکبر حاج یاسینی و شرکت پرشین گلف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۲ با نمایندگی آقای مجید بنیادی و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ با نمایندگی آقای حمید مهدوی راد و تا تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۳. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت آزادراه امیرکبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حبیبی کوهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید مهدوی راد و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر حاج یاسینی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای خیراله محمدیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پرشین گلف سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بنیادی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید بنیادی به نمایندگی از شرکت پرشین گلف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۲ به سمت مدیر عامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۶۰۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683911
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۳۸۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش م ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ک م ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۵۸۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856702
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی سلمان فارسی سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۱۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۳۲۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883718
آگهی تصمیمات شرکت نو آوران نصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش. م ۱۰۱۵۲۲۰۱۱۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت ک. م ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۰۴۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018586
آگهی تغییرات شرکت ملات خشک تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۸۶۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140634
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ش. م ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۱۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154374
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند شرکت عمران و ساختمان تراز پی و شرکت عمارت هشتم شرق و شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شد. پ۱۶۹۳۹۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169454
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ و شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰. پ۱۷۰۱۴۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173414
آگهی تغییرات شرکت نیرو تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۳۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۲۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت ک م ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. شرکتهای تراز پی ریز ش م۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ و ترازن پی ریز ش م۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰ و سازه پی ریز ش م ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. پ۱۷۰۲۹۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213301
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ بعنوان بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ و موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۱۳۴ پ۱۷۲۳۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340931
آگهی تغییرات شرکت پویا آرمان ژرف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ و آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی: ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۲۲۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903157
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ملی گاز ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۸۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۲۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامرمشاور تهران به شناسه ملی۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ش ملی۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088737
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فردین عالیزاد به کد ملی ۱۳۷۱۸۱۸۶۴۹ و یوسف کلاهی به کد ملی ۱۷۲۹۳۴۲۴۰۱ و هاله عالیزاده به کد ملی ۰۰۵۵۱۴۶۱۹۸ و خسرو الماسی به کد ملی ۰۰۳۶۲۶۴۸۹۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ فردین عالیزاد بسمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اکبر عباس نژاد خارج از اعضا به کد ملی ۰۰۶۶۰۴۰۰۱۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987451
آگهی تصمیمات شرکت فولاد نصیر فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۳۳۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش. م ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ک. م ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010341
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. پیام صادقی جزی به کدملی ۲۹۹۱۷۰۲۸۸۲ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۱۲۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کدملی ۱۲۱۹۱۹۵۴۵۶ و بهرام بیضائی به کدملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ و نادر احمدی به کدملی ۰۰۳۹۶۵۴۶۷۲ و بهروز بیضائی محمدآبادی به کدملی ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ و محمدجواد براتی به کدملی ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ به نمایندگی از شرکت مهراسپند بویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز به کدملی ۰۰۴۲۲۰۱۶۳۲ و عبدالرضا ناعم به کدملی ۲۵۹۳۵۷۱۶۴۰ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ محمدعلی امیدواری بسمت رئیس هیئت مدیره، نادر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام بیضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه امضا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره یا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037042
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بوشهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۹۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ سید غلامرضا مستجاب الدعوه به کد ملی ۴۱۳۰۴۲۲۵۴۵ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با امضاء یک نفر از گروه اول آقایان غلامرضا مستجاب الدعوه و علیرضا راستکارصفری به کد ملی ۱۳۷۸۹۱۷۳۹۱ و یک نفر از گروه دوم آقایان سید رحیم شریف موسوی به کد ملی ۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶ و جمشید ندیمی فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۹۶۳۷۶۳ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965186
آگهی تغییرات حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره ۱۹۶۷۴۹/۹۶ مورخ ۷/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فروغ رشتچیان ۴۲۸۴۶۱۸۴۷۴ با پرداخت مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد. خانم معصومه شعبان ۰۰۴۳۷۱۶۹۴۶ با پرداخت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰، ریال افزایش داد. آقای مرتضی نوبخت ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰با پرداخت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. خانم نسرین پاشایی راد ۰۵۳۲۰۳۷۴۷۲ با پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه مذاکرات سرمایه موسسه از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. در غیاب هریک از اعضا هیات مدیره خانم فروغ رشتچیان اسناد و اوراق بهادار را با امضا مشترک یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت امضا می‌نماید و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح فوق است. پ۹۷۰۱۱۸۲۲۵۴۸۶۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262058
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره فرزانگان پیشگام شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۷۹۷۰۲ مورخ ۹/۷/۹۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دماوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال ۹۶به تصویب رسید آقای مرتضی نوبخت باکدملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد پیراصغری باکدملی۰۰۴۶۰۶۲۶۲۹ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند آقای محمدرضاسعیدی نژاد باکدملی ۰۰۴۳۱۱۸۹۰۹ وآقای اسدالله میرزاحکمتی باکدملی۰۰۳۳۳۰۶۰۲۸ و آقای داوودهادی نژادباکدملی۰۰۳۸۱۰۷۸۶۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره وخانم طاهره قائمی طهرانی باکدملی۰۰۴۷۲۰۶۹۹۳ و آقای حمیدهادی نژادبا کدملی۰۰۴۰۷۳۸۳۷۱بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۴۸۹۲۱۰۷۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک